Kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije

Smatra se da svi koji su zaposleni u sektoru za odnose sa javnošću, to jest u PR službi treba da prisusutvuju predavanjima koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije. Ovaj program namenjen je i onima koji se nalaze na rukovodećim pozicijama u organizacijama različitog tipa, posebno menadžerima projekta, ali i svima koji obavljaju određene poslove u HR sektoru, to jest u onome koji se odnosi na ljudske resurse. Navedeni seminar je svakako izuzetno koristan i za osobe koje u perspektivi žele da se bave odnosima sa javnošću, kao i svima koji bi voleli da unaprede svoja znanja iz ovog domena.

Ako su za navedenu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, sprovodi se korporativna nastava i to kako na klasični način, tako i online. Polaznici koji budu odabrali prvu varijantu moći će da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a njihovi časovi moći će da se organizuju i u samoj firmi za koju rade, kao i na drugim lokacijama koje oni odaberu, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Raspored po kome će se obučavati, tačnije rečeno datum početka edukacije, vreme i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će da odrede osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da se opredele za klasičnu nastavu i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Ta njih može da se organizuje i online seminar - upoznajte sve aspekte interne komunikacije kada časove pohađaju preko interneta, uz pomoć svojih računara. Baš iz tog razloga obavezni su da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver koji će im omogućiti da se edukuju na ovakav način. Postupak nije posebno komplikovan i polaznici će dobiti sve potrebne smernice i uputstva za samostalno instaliranje, a ukoliko se ne snađu i ne budu to mogli da obave na ovakav način svakako se mogu obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora.


Bilo da predavanja prate uživo ili online, ovi kandidati mogu da se edukuju zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Grupna nastava se organizaciono razlikuje od ostalih pristupa, budući da ovde polaznici imaju obavezu da se prilagode rasporedu rada definisanom od strane koordinatora u određenom predstavništvu pomenute institucije. On će, dakle unapred da odredi kada obuka počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se za dotične kandidate sprovoditi predavanja. Od prijavljenih se očekuje da se ovom planu delovanja, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa. Veličina grupe je definisana vrlo preciznim pravilima i mora se strogo poštovati kako bi se obezbedio zadovoljavajući kvalitet obrazovnog rada, te tako ona ne može početi da funkcioniše dok se za ovaj pristup ne prijavi minimalno četvoro kandidata, a takođe u njenom sastavu ne sme da bude ni više od njih osmoro.

U zaista širokoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte sve aspekte internet komunikacije, koju zajedno pohađa dvoje kandidata. Oni praktično funkcionišu kao tandem u obrazovnom procesu, pomažu jedno drugom, upućuju se i savetuju, a takođe napreduju i kroz međusobnu komunikaciju i razmenu ideja, iskustava i stavova vezanih za konkretnu temu. Takođe mogu da navedu kada bi želeli da edukacija počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi im najviše pogodovali. Ukoliko predloženi raspored bude prihvatljiv nadležnom profesoru i koordinatoru za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, on će biti zvanično prihvaćen i u skladu sa njima će se odvijati nastava tokom čitavog obrazovnog procesa.

Za osobe koje su sklone samostalnom delovanju kreirana je individualna edukacija, kada nadležni predavač radi samo sa jednim polaznikom. U ovom pristupu uvažavaju se sve potrebe i mogućnosti kandidata, nivo njegovog predznanja, sposobnosti i brzina kojom uči, što svakako doprinosi bržem napretku. On takođe može realno da sagleda koliko je postigao, opisanim načinom rada doprinosi se značajnom osamostaljivanju kandidata i sticanju samopouzdanja, što će mu biti od velike koristi za delovanje u realnim okolnostima. Budući da u ovom obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba, moguće je izaći u susret zahtevima konkretnog polaznika vezanim za vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i za datum startovanja edukacije. On će, dakle naznačiti šta mu od pomenutog odgovara i u vezi sa tim će se dogovoriti sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, što će mu svakako omogućiti da se lakše organizuje i nove obaveze uklopi u svoj ustaljeni način života i obavljanje ostalih dužnosti.

Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije treba najpre da se za to prijave i ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Pomenuti postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili jednostavnim pozivom telefonskog broja neke od poslovnica pomenute institucije. Nakon toga, biće organizovan upis na obuku kome su svi prijavljeni obavezni lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto odvijanja pomenute procedure biće im, naravno na vreme saopšteni.Kojim oblastima se bavi seminar - upoznajte sve aspekte interne komunikacije?

Čin interakcije među ljudima važan je u svim segmentima života, pa će upravo o tome biti reči na predavanjima kojima startuje obuka i kurs - upoznajte sve aspekte interne komunikacije. Profesori će objasniti da taj proces prenošenja informacija uključuje pošiljaoca, poruku i primaoca, te da se ostvaruje u govornom ili pisanom obliku, kao i pomoću znakova i simbola. Nakon toga, predstaviće prisutnima neke od najčešćih smetnji za uspešnu komunikaciju, kao što je ometanje pažnje pri primanju informacije, nedovoljno jasno formulisane poruke, razlike u opažanju i mišljenju kod učesnika u komunikaciji, te nepostojanje komunikacijskog kanala i limitirana sposobnost prijema reči kod osobe kojoj je ovaj proces namenjen. Takođe će im navesti i najpogodnije načine rešavanja pomenutih problema, a zatim ih uputiti u pojam i važnost interne komunikacije. S tim u vezi navešće da je ovaj tip opštenja unutar jedne organizacije od ključne važnosti za njen uspeh, da on dovodi do povećavanja motivacije zaposlenih i omogućava kvalitetnu spoljašnju komunikaciju. Polaznici će saznati da je interna razmena informacija u tesnoj vezi sa razvojem određene kompanije i njenim ciljevima, pa će tako tokom ovog seminara naučiti kako da komuniciraju sa kolegama i nadređenima i na koji način sve mogu da unaprede svoje komunikacijske veštine.

Nakon toga, predavači će govoriti o mapiranju komunikacijskih problema u nekoj organizaciji, koji mogu biti uzrokovani različitim faktorima, poput nemara, neznanja, nesklada između elemenata poruke, neodgovarajuće upotrebe jezika, lošeg raspoloženja učesnika, kulturoloških razlika i sličnog. Na časovima koje obuhvata kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije polaznici će saznati da komunikacijski prekid nastupa i u uslovima nepoverenja, straha ili pretnji, te se ove okolnosti svakako moraju otkloniti. Biće im predstavljeni i tehnološki i ljudski uzročnici komunikacijskih smetnji, od kojih u prvu grupu spadaju različiti oblici šumova, dok se u drugu svrstavaju psihološke, socio - kulturološke i organizacione prepreke. Zatim će im profesori naznačiti koje su to veštine koje komunikacijski proces čine uspešnim, a posebno će se baviti aktivnim slućanjem i davanjem povratnih informacija. Istaći će da se aktivnim slušanjem primaju korisne informacije i izbegavaju nesporazumi i sukobi, te da ono predstavlja uživljavanje u ono što govori određena osoba i potpuno razumevanje tog sadržaja. Kandidatima će biti naglašeno da je za to bitna želja za uspešnom komunikacijom, ali i da ne treba prekidati sagovornika niti govoriti previše, već ga slušati ga dok govori, bez upadica. Nadležni stručnjaci će ih upoznati i sa principima aktivnog slušanja, to jest sa ohrabrivanjem sagovornika, postavljanjem odgovarajućih pitanja, preformulisavanjem poruke, reflektovanjem, sažimanjem i vrednovanjem stava sagovornika. Takođe će im detaljno govoriti o davanju feedback - a, odnosno povratnih informacija sagovorniku i navesti im nekoliko pravila koja su u toj oblasti bitna.

Svi koji budu pohađali seminar - upoznajte sve aspekte interne komunikacije saznaće i kako se najefikasnije podiže motivacija zaposlenih i sprečavaju potencijalni konflikti unutar kompanije. Takođe će im biti predstavljena i sredstva pomoću kojih se ovaj proces obavlja, a biće reči i o njihovom korišćenju u cilju postizanja odgovarajućih rezultata. Profesori će se zatim baviti pojmom korporativne kulture, te objasniti polaznicima zbog čega je ona toliko važna za pravilno i uspešno funkcionisanje organizacije. Govoriće i o planiranju ovih normi i pravila koje predstavljaju strukturu jedne kompanije, a prezentovaće i neke tipove korporativne kulture, kao što su kolaborativna, spiritualna, inovativna, klijent orjentisana ili ona koja neguje različitost. Tokom edukacije obradiće se i tema vezana za procedure i pravila ponašanja unutar jedne organizacije, a polaznici će saznati i kako se planira interna komunikacija. Profesori će istaći da je u tom smislu vrlo važno najpre odreditii ciljeve i definisati postupke koji će obezbediti njihovo ostvarivanje. Uputiće prisutne i u principe izrade revizije i strategije internih komunikacija i odgovarajućeg akcionog plana.

Tako će polaznici, nakon završene obuke moći da primene usvojene tehnike i uspostave kvalitetnu internu komunikaciju u okviru organizacije za koju rade. Biće sposobni i da prihvate određena pravila ponašanja i procedure i istrenirani za izradu strateškog plana interne komunikacije. Tako će u velikoj meri doprineti uspešnom funkcionisanju svoje komapnije, ali i svom profesionalnom razvoju.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs - upoznajte sve aspekte interne komunikacije?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate uživo, kada će biti obavezne da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Za njih takođe, može da se sprovede i online kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije, što znači da će predavanja da prate preko interneta, koristeći svoje računare. Na njih moraju pre toga da instaliraju posebnu vrstu softvera, kako bi mogli da nastavu prate na ovakav način, a pomenuti postupak nije posebno težak i smatra se da većina kandidata može da ga obavi samostalno. Svakako je, međutim za one koji se ne snađu ili budu imali dodatnih pitanja obezbeđena mogućnost dobijanja tehničke podrške u svakom predstavništvu navedene institucije.

Bilo da ovi polaznici žele da se obučavaju pojedinačno, u paru ili u grupi, mesto na kome će pratiti predavanja zavisiće od toga da li žele da rade na klasični način ili online. U svakom slučaju, oni koji se opredele za individualnu edukaciju moći će da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko budu želeli da nastavu prate uživo ili će, pak sami odrediti lokaciju na kojoj će se obučavati, u slučaju da se opredele za rad preko interneta. U obe situacije moći će da navedu kada bi im odgovaralo da počnu sa obukom, kao i koji termini i ritam održavanja nastave će najmanje poremetiti ispunjavanje ostalih obaveza koje imaju i njihovu ustaljenu rutinu. U vezi sa tim će morati da dobiju saglasnost nadležnog profesora i koordinatora u instituciji organizatora, kako bi traženi raspored postao zvaničan.

Oni koji budu želeli da rade u paru moći će da pohađaju poluindividualni seminar - upoznajte sve aspekte internet komunikacije. Tada će, dakle zajedno sa svojim partnerom dolaziti na nastavu u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije, ako budu pratili klasičnu nastavu ili će preko svojih računara pohađati predavanja sa bilo kog mesta koje im odgovara, u slučaju da njihov izbor bude online edukacija. I ovim polaznicima će biti pružena prilika da u velikoj meri utiču na raspored prema kome će se odvijati kurs, budući da će moći da naznače koji im datum za početak obuke najviše odgovara, kao i da navedu vreme i učestalost održavanja časova koji bi se uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Svakako će morati da za to dobiju saglasnost svog profesora i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, pošto se i oni tretiraju kao aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

Grupna nastava se takođe održava u savremeno opremljenim prostorijama određenog predstavništva organizatora za kandidate koji žele da rade na klasični način, a oni koji se opredele za online edukaciju mogu da biraju mesto na kome će pratiti predavanja. Na ovaj način zajedno časovima može da prisustvuju maksimalno osmoro polaznika, dok s druge strane grupa ne može početi da funkcioniše dok se za to ne prijavi minimalno njih četvoro. Oni će morati da se prilagode terminima za održavanje časova koje bude definisao koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a takođe će imati obavezu da rade tempom koji je ovo službeno lice odredilo i da sa nastavom počnu onog datuma koji bude naveden. Kako se, naime ne može napraviti raspored koji će svim članovima grupe u isto vreme da odgovara, ovo je način da svi oni budu stavljeni u isti položaj.

Za kandidate koji nastavu pohađaju u statusu radnika nekog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte sve aspekte interne komunikacije. Oni takođe mogu da rade na standardni način ili online, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će se edukovati. U prvoj varijanti moći će da biraju između moderno opremljenih prostorija odgovarajuće poslovnice organizatora, adekvatnog prostora u firmi za koju rade ili bilo koje druge lokacije na kojoj postoje tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. Ako se, pak opredele za rad preko interneta, moći će da časove prate sa bilo koje lokacije, pošto će za to koristiti svoje računare. U svakom slučaju, datum kada će ovi kandidati početi sa obukom, termine i učestalost održavanja njihovih časova u dogovoru će da odrede lice koje je za to ovlastila njihova kompanija i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Kako se sprovodi kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije?

Budući da pomenutu edukaciju pohađaju osobe različitih godina, zanimanja, potreba i ličnih karakteristika organizator je ponudio nekoliko mogućnosti za praćenje predavanja. Tako oni koji žele da rade odvojeno od ostalih mogu da odaberu individualni seminar - upoznajte sve aspekte interne komunikacije i budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom navedenog procesa. To će im omogućiti da napreduju tempom koji im najviše odgovara i da aktivno komuniciraju sa svojim predavačem, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje o konkretnoj temi. Pored toga, moći će da naznače kada im odgovara da počnu sa nastavom, kao i koji termini i učestalost održavanja predavanja bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. U vezi sa tim će ipak morati da se dogovore i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pre nego što konkretni raspored počne zvanično da se primenjuje.

Poluindividualna edukacija namenjena je polaznicima koji žele da nastavu pohađaju u paru, to jest zajedno sa još jednim kolegom. Ovo je, naime najjednostavniji vid grupnog delovanja u kome oba polaznika podjednako dolaze do izražaja i zajedno ostvaruju predviđene obrazovne rezultate. I kod ovog pristupa će biti moguće izaći u susret njihovim zahtevima vezanim za organizaciju rada, da će pomenutim kandidatima biti omogućeno da se u vezi sa tim dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora. Tako će moći da odrede datum startovanja kompletnog programa, vreme i učestalost održavanja časova koji će svima da odgovaraju.

Oni koji žele da rade u društvu drugih osoba i u dinamičnoj atmosferi mogu da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs - upoznajte sve aspekte interne komunikacije. Tada časovima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika i kroz stalnu interakciju ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Oni, međutim neće imati nikakvog uticaja na raspored po kome će se odvijati edukacija, s obzirom na to da će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak kompletnog programa unapred da odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, a kandidati će morati da se u potpunosti prilagode tom planu delovanja i striktno ga se pridržavaju do kraja obuke.

Bilo da se odluče za rad u paru, u grupi ili nezavisno od ostalih, osobe koje su prijavljene kao fizička lica mogu da nastavu prate na klasični način, te da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Za njih, pored toga može da se organizuje i online seminar, koji će pohađati preko interneta koristeći svoje kompjutere. Baš zbog toga su obavezni da blagovremeno na njih instaliraju specijalni tip softvera, koji će im i omogućiti da se edukuju na ovakav način. Ako to ne budu uspeli da urade samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate nekome od informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakoj poslovnici organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Za radnike nekog preduzeća koji žele da pohađaju naznačenu edukaciju biće organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije. Oni nastavu mogu da prate na klasični način, te da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da prate predavanja u svom radnom okruženju i na bilo kojoj lokaciji na kojoj za to ima odgovarajućih tehničkih mogućnosti. Takođe mogu da se edukuju online, a u svakom slučaju vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i termin početka kompletnog programa sporazumno će odrediti zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je predviđeno da traje seminar - upoznajte sve aspekte interne komunikacije?

Prema planu organizatora, pomenuta edukacija ukupno će trajati 8 školskih časova, tačnije 360 minuta, a tokom 4 dana će se odvijati dvočasi u trajanju od po 90 minuta.

Osobe za koju se bude organizovala korporativna obuka i kurs - upoznajte sve aspekte interne komunikacije imaće isti broj časova, ali će njihov raspored rada zajednički da utvrde koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i osoba koju je za to ovlastila njihova kompanija.

Oni koji budu pratili individualnu ili poluindividualnu nastavu takođe će imati ukupno 8 časova, ali će u vezi sa terminima i ritmom rada kandidati moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom pomenute obrazovne institucije, te da tako utvrde raspored koji će svima da odgovara.

Naznačeni tempo delovanja važi zapravo samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte sve aspekte interne komunikacije, s obzirom na to da tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, dok članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte sve aspekte interne komunikacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje