Kurs i obuka - Upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje

S obzirom na to da se seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje primarno bavi sredstvima za sprovođenje platnog prometa u trgovini, ciljna grupa ove edukacije su, u prinipu sve osobe koje rade u spoljnotrgovinskim kompanijama, ali i oni koji obavljaju neke poslove u bankama. Podrazumeva se da navedenu nastavu mogu da prate i osobe koji tek započinju poslovnu karijeru, ali naravno i iskusni službenici ukoliko imaju želju i potrebu da obogate svoja saznanja o sredstvima i načinima plaćanja u okviru međunarodnih trgovačkih poslova.

Prijavljivanje zainteresovanih za navedeni kurs se vrši svakog dana, tokom radnog vremena poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a može se obaviti i preko telefona ili elektronski, slanjem mejla na odgovarajuću mejl adresu organizatora nastave. Od osoba koje se prijavljuju uzimaju se lični podaci, odnosno prezime i ime, tačan datum rođenja, kao i broj telefona za dalji kontakt, kako bi mogli da budu informisani o daljoj proceduri. Kandidati će, zatim biti obavezni da u precizirano vreme upisa donesu ona dokumenta koja im bude naznačio ovlašćeni službenik kada ih bude kontaktirao i da lično dođu u određenu poslovnicu organizatora.

Moramo naglasiti da smo zaista nastojali da obuka i kurs – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje bude sprovedena na načine koji odgovaraju savremenim poslovnim ljudima, te se pre svega nudi izbor između online i nastave uživo, prema klasičnom frontalnom metodu. Prvi način edukacije podrazumeva da polaznik časove prati preko sopstvenog računara, putem takozvanih virtuelnih učionica, u kom cilju će imati obavezu da pre početka nastave instalira odgovarajući softver. Gotovo je izvesno da će svaki kandidat bez teškoća moći da obavi ovaj postupak, ali valja napomenuti da se u svakom trenutku može osloniti na informatičke stručnjake u poslovnicama organizatora, koji će pružiti svu potrebnu tehničku podršku. S druge strane, klasičan vid organizovanja nastave uključuje časove u standardnom školskom okruženju, odnosno u adekvatno opremljenim namenskim prostorijama u određenom predstavništvu navedene obrazovne institucije.


Organizator edukacije je predvideo da, bez obzira na to da li predavanja prate uživo ili preko interneta, korisnici mogu da odaberu da rade grupno, poluindividualno ili individualno. Osobe koje se izjasne za rad u grupi, moraju sačekati da se za ovaj vid nastave prijavi dovoljno polaznika, tačnije rečeno najmanje njih četvoro, a najviše osmoro. Smatra se, naime da je pomenuti broj kandidata optimalan za kvalitetno funkcionisanje grupe, te ona može da počne sa radom. Ovlašćeni koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora ima zadatak da odredi datum kada obrazovni proces počinje, kao i vreme i učestalost odrzavanja časova i da o svemu tome obavesti prijavljene. Oni su nadalje obavezni da se strogo pridržavaju rasporeda koji im je dostavljen i da ne pokušavaju da ga na bilo koji način menjaju i prilagođavaju sebi, budući da se nikakve primedbe u tom pogledu neće uvažavati.

Kandidati koji žele da pohađaju pomenutu nastavu, a vrlo im je važno da termine odmah uklope u svoj dnevni raspored, mogu da se opredele za individualni način rada, kada profesor samo njima drži predavanja ili za poluindividualne časove, koji podrazumevaju da se kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje pohađa u paru. Pomenuti vidovi praćenja časova pružaju priliku polazniku da se o rasporedu rada dogovori sa svojim predavačem i sa koordinatorom za nastavnu u određenom predstavništvu date obrazovne institucije, te da sa njima utvrdi termine predavanja, njihov ritam, kao i datum kada startuje edukacija.

Korporativna nastava, osmišljena za osobe koje rade u nekoj kompaniji i pomenuti kurs zajedno pohađaju može, takođe da se sprovodi online ili klasično, kako u prostorijama organizatora koje su prilagođene za kvalitetno držanje predavanja, tako i na bilo kojoj drugoj lokaciji, uz uslov da odgovarajući prostor ispunjava uslove za nesmetano odvijanje časova. O svim naophodnim karakteristikama nastavnih prostorija koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora obavestiće lice ovlašćeno od strane firme čiji će zaposleni pratiti predavanja, a od njihovog međusobnog dogovora zavisiće i vreme kada nastava počinje, kao i termini časova i uopšte tempo rada.Šta tačno proučava seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje?

Budući da je praksa pokazala da se, usled loše sročene finansijske klauzule ugovora i odabira neadekvatnog sredstva plaćanja mogu javiti veliki poslovni problemi, predavači će edukaciju koju obuhvata obuka i kurs – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje početi navođenjem i pojašnjavanjem svih tipova rizičnih poslova u međunarodnoj trgovini. Osvrnuće se, pri tom i na posebne karakteristike izmirivanja finansijskih dugovanja u spoljnoj trgovini, a zatim izložiti kandidatima sve što treba da znaju o doznaki, kao instrumentu plaćanja.

Polaznicima će, tokom edukacije biti data detaljna objašnjenja SWIFT-a, softvera koji omogućava da međunarodne finansijske institucije međusobno razmenjuju podatke. Ovlašćeni stručnjaci će, takođe uputiti polaznike i u vršenje dokumentarne naplate, to jest u takozvane inkaso poslove, a zatim će preći na detaljno upoznavanje sa dokumentarnim akreditivom, te objasniti kako pojam, tako i vrste i osobine ovog sredstva plaćanja. Kandidati će biti upućeni u sva akreditivna dokumenta, kao i u pravne odnose prilikom navedenog postupka naplate, sa posebnim osvrtom na izvor prava UCP 600 i URR 725, dok će im u praktičnom delu nastave biti omogućeno da se upoznaju sa primerima akreditiva i sa načinom popunjavanja naloga za plaćanje. Polaznici će naučiti koja je uloga bankara i u čemu se ogleda njihova pomoć kod izmirivanja finansijskih obaveza dokumentarnim akreditivom, a biće im objašnjeno i kako se popunjava nalog za otvaranje ovog instrumenta za naplatu potraživanja.

Zainteresovanim osobama će kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje omogućiti da proniknu i u srž bankarskih garancija i kontragarancija i detaljno se upoznaju sa njihovim elementima, karakteristikama i vrstama. Predavači će ih uputiti u pojam protesta garancije, ali i predstaviti situacije u kojima garancija pomaže kupcu, kao i one kada ona štiti interese prodavca. Polaznici će saznati sve o pravilima URDG 758 i, putem praktičnog rada i primera garancija, naučiti da popune zahtev za izdavanje ovog finansijskog jemstva.

Kada se seminar završi, kandidati će biti kadri da ispune sve potrebne naloge i daju banci precizna uputstva o sredstvu plaćanja za koje su se odlučili, kao i da valjano osmisle i sastave finansijsku stavku osnovnog ugovora i tako rizike od platnih problema svedu na minimum.

Gde i u kojim terminima je predviđeno da se sprovodi obuka i kurs – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje?

Kandidati koji pohađaju navedenu edukaciju mogu odrediti termine, učestalost časova i datum početka nastave u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom u datoj poslovnici organizatora jedino ukoliko se kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje za njih organizuju individualno ili poluindividualno. U prvom slučaju časovi se drže za jednog, a u drugom za dva polaznika, pa ovaj relativno mali broj osoba koje su uključene u nastavnu delatnost omogućava znatno prilagođavanje ritma rada dotičnim kandidatima.

Ipak, oni koji odaberu grupnu edukaciju moraju znati da će raspored časova, njihova učestalost, kao i datum kada će predavanja da počnu zavisiti od koordinatora za nastavu u pojedinačnoj poslovnici, koji će sve to osmisliti i saopštiti kandidatima. Takođe je važno da polaznici budu strpljivi i sačekaju da se grupa formira jer u njoj mora da ima minimalno četvoro, a maksimalno osmoro ljudi kako bi kurs mogao da se na odgovarajući način prati. Budući da grupa funkcioniše kao celina, neće se razmatrati niti priznavati eventualni pojedinačni zahtevi za promenom termina časova ili vremena kada je naznačeno da nastava počinje.

Što se tiče mesta na kome je planirano da se seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje sprovodi, organizator je ostavio kandidatima mogućnost da se opredele između klasične nastave, preciznije rečeno časova koji se drže u odgovarajućim prostorijama određenih poslovnica pomenute obrazovne institucije i rada preko interneta, za šta imaju obavezu da se adekvatno pripreme. Pre početka nastave polaznici koji žele da rade online moraju, naime na svoj računar da instaliraju odgovarajući softver, što je predviđeno da urade potpuno samostalno, budući da postupak ne iziskuje posebno informatičko znanje. No, ako budu imali nekih problema ili pitanja, u okviru svake poslovnice date obrazovne institucije mogu kontaktirati stručnjake koji će im pružiti adekvatnu tehničku podršku.

Koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici će organizvati i korporativnu edukaciju, ukoliko mu se obrati predstavnik određene kompanije sa željom da zaposleni pohađaju ovaj kurs. Osnovna razlika ovog modela rada u odnosu na prethodno spomenute ogleda se u mogućnosti da se predavanja drže samo online i u namenskim prostorijama u okviru predstavništava organizatora, već i u bilo kom drugom prostoru koji zadovoljava stroge kriterijume za sprovođenje nastave, s obzirom na to da se predavačima mora omogućiti neometan rad, a kandidatima kvalitetno praćenje i aktivno učešće u procesu edukacije. Oko termina časova, datuma kada startuje nastava i, uopšte oko ritma rada usaglasiće se predstavnik kompanije čiji zaposleni pohađaju seminar i ovlašćeni koordinator za nastavu u određenoj poslovnici.

Po kom principu se sprovodi stručni kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje?

Časove koje će ovlašćeni predavači držati dok se odvija seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje polaznici mogu da prate uživo, na standardan način u prostorijama koje su prilagođene nastavnom procesu, a nalaze se u poslovnicama naznačene obrazovne institucije. Kandidati kojima, međutim ne odgovara da na ovaj način pohađaju predavanja mogu iskoristiti sve pogodnosti interneta i edukovati se iz udobnosti sopstvenog doma ili nekog drugog njima zgodnog mesta. Ovakav online način rada zahteva od prijavljenog da na svoj kompjuter blagovremeno instalira specijalni softver koji će mu omogućiti kvalitetan rad. U slučaju da mu je za ovu aktivnost potrebna pomoć stručnjaka, može da se obrati ekipi tehničke podrške koja deluje pri svakom predstavništvu organizatora naznačene edukacije.

Na pomenuta dva načina moguće je pohađati i korporativnu nastavu za zaposlene u nekoj kompaniji, uz izuzetak što klasičan vid predavanja može da bude organizovan kako u prostorijama neke poslovnice date obrazovne institucije, tako i na nekoj drugoj lokaciji, uz uslov da dotični prostor ispunjava potrebne tehničke karakteristike za uobičajeno visok kvalitet nastave. Oko tačnog vremena držanja predavanja, njihove učestalosti i termina početka edukativnog procesa koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici dogovoriće se da licem zvanično ovlašćenim od strane firme čiji zaposleni pohađaju kurs.

Kandidati koji su prijavljeni kao pojedinci mogu da rade u grupi, online ili klasično, ali imaju obavezu da sačekaju da se za ovakav obrazovni postupak prijavi najmanje 4, a najviše 8 polaznika, kako bi data grupa bila kreirana. Tada koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora sastavlja detaljan plan rada i obaveštava članove grupe kada tačno stručna obuka i kurs – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje startuje, u koliko sati i kojim danima će imati predavanja i koji će, uopšte biti ritam njihovog delovanja. Kandidati imaju obavezu da u naznačenim terminima pohađaju časove i ne mogu tražiti da se raspored menja prema njihovim ličnim obavezama, s obzirom na to da grupa deluje kao celina i njeni članovi se ne smeju izdvajati.

U ponudi organizatora je, međutim i individualni (samostalni) i poluindividualni (u paru) vid online ili klasične edukacije, koji je znatno fleksibilniji za same polaznike, u smislu da im ostavlja slobodu da u određenoj meri pomenutu nastavu prilagode svojim potrebama i obavezama. Oni se, naime o terminima predavanja, njihovom nedeljnom ritmu i datumu početka rada mogu dogovoriti sa profesorom koji će ih podučavati i sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici.

Koliko po programu traje seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje?

Detaljnim planom organizatora nastave predviđeno je da kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje traje 8 školskih časova i da oni budu raspoređeni u 4 dana. To bi, zapravo značilo da će kandidati imati obavezu da 4 puta po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa prisustvuju predavanjima, bilo online ili klasično.

Ovaj ritam rada se, međutim podrazumeva samo ako je u pitanju grupna edukacija, budući da nju u potpunosti odmišljava koordinator za nastavu u datoj poslovnici, a prijavljeni nemaju mogućnost da traže bilo kakve promene u rasporedu. To je sasvim očekivano zato što u grupnom radu učestvuje minimum četvoro, a maksimum osmoro prijavljenih i nije moguće izaći u susret zahtevima svakog od njih.

Sasvim je drugačija situacija kod poluindividualne i individualne nastave, gde profesor podučava samo dva, odnosno jednog kandidata. Ovde je moguće pomenutu cifru od 8 časova drugačije rasporediti, te prilagoditi termine potrebama kandidata, o čemu će se oni dogovoriti sa ovlašćenim predavačem i naravno sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici.

Kod korporativne edukacije će, međutim ovlašćeni predstavnik kompanije čiji zaposleni pohađaju predavanja i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora odlučiti kada će seminar – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje da počne, ali i na koji način će biti raspoređeno predviđenih 8 školskih časova, što se, takođe može razlikovati od tempa rada koji je predviđen za grupnu edukaciju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje