Kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija

Svi privredni subjekti, što će reći preduzetnici i privredna društva mogu da se tretiraju kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija. To se posebno odnosi na mala i srednja preduzeća, koja pružaju podršku onima koji deluju u oblasti telekomunikacija ili koja žele da svoje poslovanje prošire na tu sferu. Nije na odmet da predavanja obuhvaćena pomenutim programom pohađaju i predstavnici organizacija za zaštitu prava potrošača, zaposleni u advokatskim kancelarijama i svi koji su za ovu oblast zainteresovani iz privatnih ili poslovnih razloga.

Pre nego što naznačena edukacija počne, sprovešće se dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje kandidata i održava se sa ciljem registracije njihovih imena, prezimena, datuma rođenja i brojeva kontakt telefona. Da bi to obavili, zainteresovani mogu da lično dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i saopšte nadležnom službeniku svoje podatke, da to učine elektronskim putem ili preko telefona. Nakon toga sledi upis na seminar, kada je obavezno lično prisustvo prijavljenih, koji moraju ovlašćenom licu da predaju odgovarajuću dokumentaciju. O njenom sadržaju, ali i o tačnom vremenu i mestu održavanja upisa svi polaznici će na vreme biti informisani.

Kandidati će, takođe pre nego što nastava počne morati da navedu na koji način bi želeli da prate časove, te je tako moguće da se organizuje online obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, ali i klasični tip predavanja koja zainteresovani polaznici pohađaju u najbližem predstavništvu navedene obrazovne institucije, prema utvrđenom rasporedu. Časovi koji se prate preko interneta zahtevaju, međutim odgovarajuću pripremu, te su kandidati pre nego što nastava počne dužni da na svoj računar instaliraju namenski softver, što nije težak zadatak, te će verovatno uspeti samostalno da ga obave. No, ukoliko budu imali nekih problema, svakoga dana tokom radnog vremena mogu se obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Osobama koje žele da se obučavaju u društvu namenjena je grupna edukacija, koju karakteriše dinamična i veoma aktivna radna atmosfera. Grupa zajedno ostvaruje ciljeve i zadatke, a jedan od bitnih uslova za kvalitetno delovanje jeste upravo njena veličine, te je tako određeno da ovim modelom rada može biti obuhvaćeno najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih. Smatra se da bi manji ili veći broj prisutnih osoba onemogućio uspostavljanje kvalitetne interakcije tokom predavanja, a samim tim umanjio valjanost funkcionisanja grupe. Još jedna karakteristika ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da vreme početka grupne edukacije, kao i termine i učestalost predavanja utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja. Neophodno je, naime da neko ko nije član određene grupe napravi raspored rada, kako niko od polaznika ne bi bio izdvajan od ostalih i kako bi svi bili stavljeni u isti položaj.

Onima koji preferiraju samostalni rad namenjen je individualni seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, kada nadležni predavač dosledno ostvaruje predviđene obrazovne zadatke, ali istovremeno uzima u obzir ličnost polaznika, njegovo predznanje i sposobnosti, te u skladu sa time i koncipira edukaciju. Sam kandidat nije u receptorskoj poziciji primaoca gotovih znanja od profesora, već može da mu postavlja pitanja o onome što mu nije sasvim jasno, da diskutuje, saglašava se ili osporava ono što je rečeno. Takođe ima priliku da navede kada bi želeo da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati bi mu odgovaralo da ima predavanja, kako bi angažovanje vezano za ovu edukaciju lakše uklopio u svoje ostale obaveze. Ukoliko predloženi tempo delovanja prihvate koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predavač, raspored koji je kandidat naveo počeće zvanično da se primenjuje i slediće se do kraja sprovođenja programa.

Ista mogućnost da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora kreiraju svoj raspored rada data je i polaznicima koji kroz edukaciju prolaze u tandemu, to jest u paru pohađaju časove. Ovaj model nastave omogućava im da važne informacije u vezi sa konkretnom temom dobijaju od predavača, ali i da svoje znanje proširuju i produbljuju kroz razmenu iskustava i mišljenja sa svojim partnerom.

Polaznici koji se edukuju u statusu radnika nekog preduzeća mogu nastavu da parte online ili uživo, s tim da korporativni seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija koji se odvija na klasičan način ne mora da se sprovodi samo u moderno opremljenim prostorijama neke poslovnice naznačene obrazovne institucije. Ovi časovi se, zapravo mogu održavati i u okviru prostora firme za koju rade kandidati, ali i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za neometan tok predavanja. Datum kada će seminar da poče, te vreme i ritam odvijanja časova odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija?

S obzirom na činjenicu da u savremenom svetu ogroman broj ljudi koristi elektronske medije, internet, te usluge telefonije i kablovskih operatera, profesori će na predavanjima kojim počinje obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija upoznati prisutne sa najvažnijim poglavljima Zakona o elektronskim komunikacijama. Koristeći Power Point prezentacije, ukazaće kandidatima na načine regulisanja odnosa u ovoj oblasti, nadležnosti vlade i resornih ministarstava, te na predviđene vidove obavljanja ovih delatnosti. Na sledećim časovima, ovlašćeni stručnjaci govoriće o regulatornom okviru Evropske Unije u oblasti elektronskih komunikacija, te napomenuti polaznicima da on predstavlja jedan od značajnijih fakora ekonomskog napretka država članica EU. U vezi sa tim će prisutni saznati da je donošenjem niza direktiva, sprovedena liberalizacija tržišta telekomunikacija, što je dovelo do povećanja konkurentnosti, to jest do povećanja broja operatera u zemljama Evropske Unije, te do uvođenja novih usluga, smanjenja cena i unapređenja kvaliteta poslovanja u ovoj oblasti. Polaznicima će zatim biti predstavljeni principi rada Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), koja ima ulogu da koordinira regulacijom naznačenog tržišta. Predavači će im napomenuti da je ova Agencija ovlašćena za donošenje podzakonskih akata, za odlučivanje o pravima i obavezama korisnika i operatera, kao i za učešće u radu međunarodnih institucija u sferi telekomunikacija. Ona takođe sarađuje sa nadležnim licima u oblasti radiodifuzije, zaštite potrošača, konkurencije i podataka o ličnosti, te sa stručnim telima iz drugih država u cilju usaglašavanja propisa koji se tiču telekomunikacija.

Tokom daljih predavanja koja obuhvata seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, nadležni stručnjaci će se baviti Zakonom o poštanskim uslugama, te će, pre svega, upoznati kandidate sa njihovim vrstama, kao što su univerzalna, rezervisana, nerezervisana, ili ona dodatne vrednosti. Zatim će biti reči o načelima uređivanja odnosa u oblasti pružanja poštanskih usluga, tarifnim stavovima koji se na njih odnose, postupanju sa poštanskim pošiljkama, odgovornosti i naknadi štete, reklamacijama i potraživanju korisnika i ostalim odredbama ove zakonske regulative. Na časovima koji slede profesori će predstaviti prisutnima način obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, koji je regulisan posebnim pravilnikom. Kandidati će biti obavešteni o obavezama koje mora da ispuni lice namerno da obavlja delatnost elektronskh komunikacija, o dokumentima koja u tom cilju treba da dostavi Agenciji, a saznaće i kako se vrši kontrola izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima, kako se štiti od konkurencije u konkretnoj oblasti i sve ostale bitne informacije vezane za datu temu. Posebna pažnja biće posvećena zaštiti prava korisnika i pretplatnika, te će u vezi sa tim predavači objasniti opšta pravila za pružanje i promovisanje telekomunikacijskih usluga, a napomenuće i šta sve treba da sadrži ugovor kojim se predviđa njihovo korišćenje. Nakon toga će biti reči i o zaštiti privatnosti i podataka o ličnosti u oblasti telekomunikacija.

Dok se odvija kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija predavači će govoriti o mogućnosti prenošenja brojeva, te o primeni Zakona o elektronskim komunikacijama u oblasti elektronskih medija. Tako će kandidati saznati ko snosi odgovornost za objavljivanje tekstova na sajtovima i ostalih sadržaja na web – u, a upoznaće se i sa tržištem elektronskih komunikacija, trenutno aktivnim operaterima i aktuelnim trendovima u ovoj oblasti. Na kraju edukacije biće im predstavljen i Zakon o informacionoj bezbednosti, kojim se regulišu mere zaštite u informaciono - komunikacionim sistemima. Nakon teorijskog izlaganja, prisutni će biti pozvani da postavljaju pitanja u vezi sa izloženim temama i razgovaraju sa predavačem o različitim aspektiam prezentovane problematike.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija?

Osobe koje su zaposlene u nekoj kompaniji, a žele da pohađaju naznačenu edukaciju imaće časove prema rasporedu koji za njih naprave ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Korporativni seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija može da se prati preko interneta, ali i uživo, s tim da klasični časovi mogu da se sprovode u prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, koje su opremljene u skaldu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja, zatim u prostoru kompanije za koju rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu gde postoje odgovaraući uslovi za kavalitetan tok nastavnog procesa.

Polaznici koji se opredele za poluindividualni pristup imaće mogućnost da odrede kada će edukacija da startuje, te kojim danima i u koliko sati će imati predavanja. Ako se sa time saglase njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, predloženi raspored će se primenjivati sve vreme sprovođenja programa, a kandidati će na taj način lakše da uklope nove obaveze u svoju dnevnu rutinu. Ovo dvoje prijavljenih će, inače delovati kao tandem u nastavi, međusobno se pomagati i upućivati, te učiti kako od svog predavača, tako i kroz međusobno sučeljavanje stavova i razmenu iskustava i informacija.

Oni koji žele da se obučavaju u društvu drugih osoba počeće sa edukacijom i imati časove u onim terminima koje odredi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Sami polaznici neće u vezi sa tim moći da nametnu svoje potrebe, te im se neće dati prilika da napomenu kada bi želeli da grupni kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija startuje, ali ni kojim bi tempom želeli da se časovi odvijaju. Na taj način će svi biti stavljeni u ravnopravani položaj, jer će morati da se prilagođavaju planu delovanja koji im je nametnut sa strane. Valja napomenuti da je za funkcionisanje grupe vrlo važno precizno odrediti njenu veličinu, te je tako definisano da ona ne može imati manje od četiri, a ni više od osam članova, jer bi u suprotnom bilo nemoguće svima njima omogućiti da na kvalitetan način postignu predviđene obrazovne ciljeve.

Kandidati koji budu želeli da nadležni profesor samo njima drži časove, to jest da se obučavaju prema principima individualne nastave imaće priliku da napomenu koji termini za sprovođenje časova najmanje remete njihove dotadašnje navike i obaveze, kao i kada bi im najviše odgovaralo da edukacija stratuje. Da bi radili prema ovom rasporedu moraće, međutim da dobiju saglasnost svog profesora, kao i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, pošto potrebe i zahtevi svih učesnika u obrazovnom procesu treba u istoj meri da budu zadovoljeni. Osim navedene pogodnosti, polaznici koji se budu obučavali prema ovom modelu imaće priliku i da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima, te da u toku nastave ostvare komunikaciju sa svojim predavačem i od njega traže sva objašnjenja i tumačenja koja im budu potrebna. Oni kroz takav rad stiču samopuzdanje i bivaju motivisani da se i dalje usavršavaju, a takođe imaju mogućnost da jasno sagledaju svoje rezultate i uoče na kojim oblastima treba da još porade i učvrste svoje znanje.

Bilo da rade u grupi, u paru ili pojedinačno, polaznici mogu da časove pohađaju na klasičan način i to u prostoru najbliže poslovnice organizatora, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu. Njihov izbor takođe može da bude i online obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, za koji, međutim moraju da se blagovremeno pripreme. Predviđeno je, zapravo da svi koji žele da se na ovaj način edukuju moraju da, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade potpuno samostalno, budući da je u pitanju prilično jednostavan postupak. No, ukoliko budu naišli na neke teškoće ili im budu potrebna dodatna uputstva, mogu se svakoga dana u toku radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima, koji u svakoj poslovnici navedene institucije čine tim tehničke podrške.

Kako će da se sprovodi seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija?

Za svakog polaznika koji želi da pažnja nadležnog profesora tokom edukacije bude umerena samo na njega može da se sprovede individualni kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija. Predavač tada prati rad konkretnog kandidata, sagledava njegovo predznanje i poznavanje tema koje se obrađuju, te uzimajući u obzir njegove sposobnosti i brzinu usvajanja prezentovanih informacija kreira obrazovni proces. Kod ovog modela sve je, dakle usmereno na samog polaznika, te će tako najverovatnije njegovo napredovanje biti efikasno i omogućiti mu da proširi svoje kompetencije vezane za odgovarajuću oblast. Da bi svi zahtevi kandidata bili ispoštovani, data mu je i prilika da, shodno svom životnom ritmu i ispunjavanju ostalih dužnosti predloži datum za početak obuke, te vreme i učestalost održavanja časova. Ukoliko ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora smatraju da je ovaj raspored podoban, on će se i zvanično koristiti do kraja eduakcije i tako pružiti priliku dotičnom kandidatu da prati program sa manje stresa i opterećenja.

Mogućnost da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, ali i da sporazumno preciziraju datum za početak nastave imaće i dvoje polaznika koji se odluče za poluindividualnu edukaciju. Osim ove očigledne pogodnosti, navedeni model rada nudi kandidatima priliku da proširuju i produbljuju svoja znanja slušajući predavanja osvedočenih stručnjaka, ali i da usvajaju nove informacije kroz diskusije sa svojim partnerom i međusobnu razmenu iskustava i mišljenja. Ovaj pristup daje šansu i za uvežbavanje tolerancije prema stavovima druge osobe, čak i u situaciji kada se potpuno razlikuju od onoga što sami zastupamo.

Osobe koje interesuje grupna obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija radiće u dinamičnom okruženju, kroz aktivan komunikacijski proces u kome učestvuje više polaznika. U grupnom delovanju ne sme da bude rivaliteta, već svi članovi međusobno sarađuju, pomažu se i motivišu jedni druge. Da bi grupa mogla da počne sa radom neophodno je da za ovaj model edukacije bude zainteresovano minimum četvoro kandidata, jer bi u prisusutvu manjeg broja ljudi bilo nemoguće uspostaviti bogatu i raznoliku interakciju, što predstavlja imperativ ovakvog tipa nastave. S druge strane, veličina grupe je ograničena, te u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro kandidata, jer bi veći broj osoba onemogućio adekvato ispoljavanje pojedinaca u obrazovnom procesu i onemogućio kvalitetnu razmenu mišljenja. Svi članovi jedne grupe se tretiraju jednako, te iz tog razloga nikome od njih nije dozvoljeno da iznosi svoje predloge koji se tiču rasporeda časova i datuma za početak kursa. Naime, u situaciji kada predavanja zajedno prati veći broj polaznika, prosto je nemoguće napraviti plan delovanja koji će svima savršeno odgovarati, te će stoga sve detalje nastave da utvrdi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a svi kandidati će tome morati da se povinuju.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, polaznici mogu tražiti da nastavu pohađaju klasično ili preko interneta. U prvom slučaju, imaće obavezu da prema satnici koja im bude saopštena dolaze u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama prate frontalna predavanja. Ukoliko se odluče za online rad, polaznici su dužni da, pre početka predavanja na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Budući da je reč o prilično lakom zadatku, veruje se da većini kandidata u vezi sa tim neće biti potrebna nikakva pomoć, ali je za sve one koji se ne snađu baš najbolje u svakom predstavništvu organizatora obezbeđena odgovarajuća tehnička podrška.

Kada nastavu žele da pohađaju radnici nekog preduzeća organizuje se korporativni seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, koji takođe može da se prati na standardni način ili preko interneta. Prvi tip časova, međutim ne mora da se sprovodi samo u namenskim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, već oni mogu da se odvijaju i u samoj kompaniji za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu koje oni odaberu. Važno je samo da konkretna lokacija poseduje neophodne tehničke karakteristike za neometani tok obrazovnog procesa, a o svima njima će na vreme biti obavešten ovlašćeni predstavnik firme koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju. Njegov zadatak će biti i da se sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora dogovori kada će kurs da počne, te kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Koliko po planu traje kurs i obuka - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija?

Predviđeno je da predavanja u okviru ovog programa traju ukupno 360 minuta, što zapravo iznosi 8 školskih časova. Oni će se držati u vidu dvočasa u toku 4 dana, odnosno u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored je, međutim važeći samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, budući da u toj situaciji jedino koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije može da donese odluku o terminima i učestalosti održavanja časova, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja.

Osobe za koje se organizuje korporativna nastava imaće isti broj časova, ali će njihov raspored biti uslovljen sporazumom između ovlašćenog predstavnika konkretne firme i koordinatora u okviru institucije organizatora.

Oni koji budu pohađali poluindividulani seminar - upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija, kao i polaznici koji se budu obučavali pojedinačno takođe će imati 8 školskih časova, ali će tempo njihovog rada zavisiti od rasporeda koji sami kandidati naprave u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte zakone koji regulišu oblast elektronskih komunikacija"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje