Kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju

Imajući u vidu činjenicu da je za uspešan biznis veoma važno planiranje svih njegovih segmenata i propračunavanje troškova, specijalizovana obuka i kurs – upoznajte značaj logistike u poslovanju namenjena je prvenstveno menadžerima koji su, u okviru svojih kompanija odgovorni za isplativost poslova. Ovim obrazovnim programom svakako treba da budu obuhvaćeni i menadžeri logistike, koji su direktno nadležni za proces proizvodnje, snabdevanja, nabavke, špedicije, distribucuje, transporta i slične poslove. Predavanja koja će tokom nastave držati osvedočeni stručnjaci biće veoma korisna i za sve osobe, koje žele da prošire poznavanje oblasti logistike i upoznaju njene savremene koncepcije. Na taj način će moći da povećaju efiksnost posla kojim se bave, jer će u prvom redu smanjiti izdatke.

Pre početka sprovođenja pomenute edukacije, biće organizovano prijavljivanje zainteresovanih kandidata, koji ovaj postupak mogu da obave lično, dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i elektronskim putem i preko telefona. Ovlašćeni službenik će tada zavesti njihovo ime, prezime, tačan datum rođenja, kao i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljih obaveštenja. Vrlo brzo nakon toga biće organizovan i upis na obuku, kome su prijavljeni obavezni da lično prisustvuju. O svim pojedinostima će svakako biti na vreme informisani, a između ostalog i o dokumentima koja je potrebno da pribave i predaju nadležnom licu tokom upisne procedure.

Tom prilikom će polaznici biti zamoljeni da se izjasne da li ih interesuje online seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju ili predavanja koja će se sprovoditi prema klasičnom principu. Prvi model rada podrazumeva edukaciju preko interneta, te će u tu svrhu kandidatima biti data uputstva za instaliranje posebne vrste softvera, što je predviđeno da urade potpuno samostalno. U slučaju da se susretnu sa određenim teškoćama tokom ovog postupka, bez ustezanja se mogu obratiti IT stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici organizatora, koji će im pružiti odgovarajuću tehničku podršku.


Drugi oblik sprovođenja obrazovnog procesa obuhvata časove koje polaznici prate uživo, u prostorijama odgovarajućeg predstavništva navedene institucije, koje su opremljene u skladu sa potrebama savremene nastave. Oni će tamo dolaziti u preciziranim terminima i slušati frontalna predavanja, koja će držati vrhunski stručnjaci iz naznačene oblasti.

Na neki od pomenutih načina, to jest klasično ili preko računara edukaciju mogu da prate i kandidati koji su na seminar prijavljeni kao zaposleni u nekoj kompaniji. Međutim, važno je napomenuti da se standardna predavanja koja obuhvata korporativni kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju ne moraju održavati samo u prostorijama neke od poslovnica navedene institucije. Tačnije rečeno, ovakvi časovi mogu da se sprovode na svakom mestu koje zadovoljava uslove za nesmetano odvijanje obrazovnog procesa, pa će tako kandidati, osim navedenog prostora imati na raspolaganju i adekvatne prostorije u firmi za koju rade, ali i druge lokacije koje se uklapaju u predviđene kriterijume. Termine održavanja časova, njihov ritam, te datum za startovanje kompletnog programa odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni predstavnik firme, koja svoje radnike šalje na obuku.

Pojedinačni polaznici, kada je reč o broju osoba koje zajedno pohađaju predavanja imaju na rspolaganju nekoliko opcija. Jedna od njih je grupni model rada, kod koga je predviđeno da profesor usmerava i organizuje nastavu, dok su kandidati ti koji su sve vreme aktivni. Oni podstiču međusobno učenje i napredak, neprestano razmenjujući iskustva i informacije ali i postavljajući pitanja i diskutujući sa predavačem. Da bi jedna grupa postala funkcionalna, neophodno je da se barem četvoro polaznika prijavi za ovakavu vrstu pohađanja časova, te je zato ponekad potrebno imati malo strpljenja dok se to ne desi. Pravilima je, međutim definisano da grupa ne sme imati više od 8 članova, jer u suprotnom pojedinačni kandidati ne bi mogli da se dovoljno istaknu tokom obrazovnog procesa. Pošto je obavezno da svi oni uživaju isti status, nikome se ne sme izaći u susret kada je reč o usklađivanju rasporeda rada sa ličnim potrebama polaznika. Stoga će termin za početak edukacije, kao i vreme i učestalost sprovođenja časova da odredi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

Za osobe koje uživaju u samostalnom radu kreirana je individualna obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju, koja polaznicima pruža priliku da uče sopstvenom brzinom i u skladu sa vlastitim mogućnostima. Nadležni predavač će ih, tokom edukacije veoma dobro upoznati i znati kako da ih motiviše i u očekivanom roku ostvari predviđene ciljeve. Kandidatima koji su na ovaj seminar prijavljeni kao fizička lica na raspolaganju je i poluindividualni oblik rada, kada ovlašćeni profesor drži predavanja za dvoje polaznika koji deluju kao partneri u nastavi. Principi interaktivnog obrazovanja i ovde će biti veoma izraženi, s obzirom na to da će prisutni ostvariti odličnu komunikaciju ne samo sa stručnjakom koji ih bude podučavao, već i između sebe. U oba pomenuta slučaja, kandidatima je omogućeno da se izjasne u vezi sa terminima za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, te da preciziraju najpogodnije vreme za početak sprovođenja nastavnog procesa i tempo rada uopšte. Ukoliko predloženi plan budu prihvatili nadležni predavač i zvanični predstavnik institucije organizatora, on će početi da se primenjuje, pa tako polaznici neće značajno promeniti dotadašnju dnevnu rutinu usled obaveza koje im je nametnulo pohađanje ove obuke.Plan i program za seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju

Imajući u vidu da je ova edukacija usmerena na pružanje informacija polaznicima u vezi sa kvalitetnom i uspešnom organizacijom preduzetništva, kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju počeće upućivanjem prisutnih u faktore okruženja i njihov potencijalni uticaj na logistički sistem. Naime, između elemenata koji čine ovaj sistem i okruženja u kome on funkcioniše postoji izrazita povezanost, što upravo omogućava ispunjenje ciljeva koji se postavljaju u poslovanju. U uslovima globalne ekonomske krize, sa jedne i opšteg napretka sa druge strane menjaju se i pravila poslovanja, te će predavači posebnu pažnju pokloniti različitim faktorima koji podstiču odgovarajuće promene u ovoj sferi. Naime, neophodno je da konkretna kompanija u svakom trenutku povezuje proizvodnju i tržište, da izbaci proizvode za koje ne postoji interesovanje, to jest da kontinuirano osluškuje zahteve tržišta i usklađuje ih sa svojim mogućnostima.

Stručni predavači će tokom narednih časova upoznati prisutne sa planovima za formiranje logističkog lanca i sredstvima koja se u tom cilju koriste. Tako će, pre svega biti reči o takozvanom Warehouse Management System (WMS), koji se upotrebljava za kontrolu kretanja robe u skladištu, uz pomoć praćenja logističkih procesa. Uvođenjem pomenutog sistema postiže se efikasnija kontrola prijema, skladištenja, komisioniranja i isporuke proizvoda, a samim tim i uspešnije poslovanje. Na predavanjima koja uključuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju kandidati će saznati i na koji način se, u okviru pomenutih sistema donose odluke o preduzimanju konkretnih koraka, ali i kako se procenjuje obim neophodnih promena, koje valja izvršiti.

Svi polaznici navedene obuke imaće mogućnost da saznaju kako funkcioniše logistički odbor i odgovarajuće projektne grupe, čiji je zadatak da obezbede jačanje logističkog sistema. Svi prisutni će zatim biti upućeni i u pozitivne promene do kojih dovodi uvođenje logističkog sistema, pa će biti reči o poboljšanju organizacije rada, efikasnijem protoku određenih službenih spisa, jednostavnijem pribavljanju potrebnih podataka, ali i o ostvarivanju veće dobiti zahvaljujući uspostavljanju kontrole nad sopstvenim resursima. Nakon toga, kandidatima će biti naznačeno koje su informacije i statistički podaci bitni za izradu dugoročnog plana, vezanog za rad i nabavku. Prisutni će nakon toga moći da postave predavaču pitanja u vezi sa obrađenim temama i zatraže pojašnjenja koja su im potrebna.

Tako će svi polaznici, kada se završi seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju imati formiran stav o čitavom nizu mogućnosti koje u savremenom biznisu obezbeđuje uvođenje jednog modernog logističkog sistema. Biće izuzetno dobro upućeni i u njegovu fleksibilnost i sagledaće sve uslove koji moraju da budu ispunjeni kako bi on bio primenljiv u najmanje 5 narednih godina i kadar da podnese sve promene u poslovanju, koje će u toku tog perioda uslediti. Kandidati će biti spremni da, u okviru kompanija za koje rade primene sve naučeno i pristupe uvođenju valjanog logističkog sistema, kako bi doprineli efikasnosti poslovanja i opštem rejtingu firme.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju?

Svi kandidati koji se budu odlučili za pohađanje nastave prema klasičnim principima, imaće obavezu da u naznačeno vreme dolaze u njima najbliže predstavništvo organizatora. U tamošnjim prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene prema savremenim standardima obrazovanja pratiće predavanja osvedočenih stručnjaka i u prijatnoj atmosferi sticati nova znanja.

Oni koje, međutim zanima online obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju imaće priliku da rade sa mesta koje im odgovara, ali će morati i da sprovedu određenu pripremu. Radi se o tome da će, kako bi mogli da prate predavanja imati obavezu da samostalno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, za šta će im biti pružena sva potrebna uputstva. Ukoliko, međutim ne budu uspeli to da obave bez stručne pomoći mogu da se obrate ekipi tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Na naznačena dva načina mogu da rade i polaznici koji se opredele da pohađaju časove u grupi, s tim što će možda morati da sačekaju dok se za ovaj model edukacije ne prijavi dovoljan broj kandidata. Da bi, naime grupa mogla da funkcioniše mora imati minimalno 4 člana, ali je istovremeno kvalitetno obrazovno delovanje onemogućeno ukoliko ih bude više od 8. Kada se ispune pomenuti uslovi, koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije izradiće raspored časova, tačnije rečeno preciziraće vreme početka obuke, termine sprovođenja predavanja i njihov ritam. To će biti jedina osoba koja će o datim pojedinostima moći da odlučuje, pošto članovi grupe nemaju dozvolu da plan rada tokom edukacije na bilo koji način prilagođavaju sopstvenoj dnevnoj rutini. Ovo pravilo je uvedeno zbog toga što grupni seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju zajedno pohađaju osobe različitih zanimanja i potreba, pa je jednostavno nemoguće istovremeno udovoljiti svakome od njih, a niko ne sme da ima primat u onosu na ostale.

Osobe kojima najviše prija da rade samostalno, u skladu sa sopstvenim ritmom i mogućnostima mogu se opredeliti za individualni model edukacije. Ovaj pristup obezbeđuje kandidatu nepodeljenu pažnju i posvećenost predavača i mogućnost da u svakom trenutku traži objašnjenja za sporne teme i pojmove. Podrazumeva se da zainteresovani za pojedinačnu nastavu takođe mogu da rade klasično ili preko interneta, kao i svi oni koji se opredele za takozvani partnerski oblik delovanja. To zapravo znači da će dvoje kandidata zajedno pohađati časove i biti tandem u datom obrazovnom procesu. Svakako će moći da pomažu i podstiču jedno drugo na putu ka uspehu i da ostvare odličnu interakciju sa nadležnim profesorom. U svakom slučaju, bilo za koji od pomenuta dva modela da se odluče, polaznici će imati šansu da maksimalno prilagode raspored rada svojim potrebama. Data im je, zapravo prilika da se izjasne o terminima i ritmu delovanja koji im najviše odgovaraju, ali i da navedu kada bi bilo najpogodnije da edukacija startuje. Ukoliko njihov predlog bude prihvaćen od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, dotični plan će zaživeti i primenjivaće se do kraja seminara.

Klasična predavanja koja uključuje korporativni kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju mogu da se sprovode kako u prostorijama određene poslovnice organizatora, tako i u okviru kompanije u kojoj rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu gde postoje uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Uz to, kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao zaposleni u odgovarajućoj firmi mogu naravno da pohađaju časove i online, to jest preko interneta. Što se tiče rasporeda rada, termine i učestalost sprovođenja predavanja, ali i datum kada bi edukacija trebalo da počne odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Na koji način će da se organizuje obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju?

Kada je u pitanju socijalno okruženje tokom edukacije, moguće je primeniti različite modele rada. Pre svega je za polaznike koji najbrže napreduju kada samostalno pohađaju predavanja obezbeđen individualni seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju. Tada profesor podučava samo jednog kandidata i ima mogućnost da prilagodi tempo delovanja njegovim sposobnostima i interesovanjima. Još jedna od prednosti ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da prijavljeni ima šansu da sam precizira vreme početka edukacije, ali i da odredi kojim danima i u koliko sati će se držati predavanja. Predloženi raspored će biti zvanično u upotrebi tek kada ga odobre nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, tako da će onda kandidati lako uklopiti angažovanje vazano za ovaj kurs u izvršavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza. Ista privilegija obezbeđena je i za one koji žele da rade u paru, to jest prema pravilima poluindividualne edukacije, što podrazumeva zajedničko delovanje dvoje polaznika i, u neku ruku olakšavanje postizanja predviđenih ciljeva.

Najveću dinamiku i atmosferu stalnih aktivnosti svakako nudi grupni pristup obrazovnom procesu, kada više polaznika zajedno prate predavanja. Pravila predviđaju da je za formiranje jedne grupe neophodno najmanje četvoro prijavljenih, ali da je takođe nemoguće da više od njih osmoro na ovaj način dobro funkcioniše. Zbog toga je ponekad potrebno sačekati dok sve ne bude organizovano kako treba, da bi grupa mogla da počne sa radom. Budući da svi polaznici tokom ovakvog tipa edukacije imaju ista prava i obaveze, naglašeno je da se nikome od njih neće ispuniti zahtevi za promenom rasporeda predavanja, te da će svi imati obavezu da poštuju plan rada koji im bude zvanično saopšten. Za određivanje termina sprovođenja predavanja, vremena kada će da počne stručni kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju i, uopšte za definisanje tempa obrazovnog delovanja biće zadužen isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, te tako nijedan kandidat neće biti privilegovan u odnosu na ostale.

Svi pomenuti načini praćenja predavanja mogu da budu sprovedeni uživo ili preko interneta. Kandidati zainteresovani za klasična predavanja dolaziće u, njima najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije i tamo, u prostorijama prilagođenim savremenoj nastavi pohađati časove prema rasporedu koji budu dobili. Ostali mogu da se edukuju preko interneta, a u tom cilju će imati zadatak da pre početka nastave na svoj računar instaliraju namenski softver. Veruje se da će većina polaznika to uspeti samostalno da uradi, ali se svi oni koji budu imali nekih teškoća mogu, tokom radnog vremena naznačene institucije obratiti informatičkim stručnjacima, zaposlenim u više od 20 njenih poslovnica širom naše zemlje.

Vrlo često se dogodi da ovaj seminar žele da pohađaju radnici neke kompanije, te se tada primenjuje poseban oblik obrazovnog rada. Naime, korporativna obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju može da se pohađa online ili na klasičan način, kada je moguće predavanja održavati svuda gde postoje adekvatni uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. To tačnije znači da će polaznici moći da odluče da li žele da dolaze na časove u odgovarajuće predstavništvo organizatora ili da predavanja prate na svom radnom mestu, te na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara. Za raspored rada, odnosno za preciziranje termina održavanja časova, njihovog ritma, kao i datuma za startovanje nastave biće zaduženi ovlašćeni predstavnici konkretne kompanije i institucije organizatora.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - upoznajte značaj logistike u poslovanju?

Teme koje su predviđene za obradu tokom naznačene edukacije biće prezentovane polaznicima za vreme 6 školskih časova, odnosno 270 minuta. Prema utvrđenom rasporedu, ovlašćeni profesori će držati predavanja u vidu dvočasa, odnosno u trajanju od 90 minuta i to u toku 3 dana.

Ovaj tempo delovanja odnosi se, međutim samo na polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte značaj logistike u poslovanju, pošto tada o terminima za održavanje časova i ritmu rada odlučuje samo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, a kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

Kod korporativne edukacije, predavanja takođe traju 270 minuta, ali njihov tempo može biti različit od navedenog. Ovde će, naime vreme početka sprovođenja programa, kao i vreme i učestlost održavanja časova da odredi ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade kandidati, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora.

Oni koje interesuje individualna obuka i kurs - upoznajte značaj logistike u poslovanju, kao i osobe koje žele da rade preme poluindividualnom principu imaće takođe 6 školskih časova, ali će moći sami da utiču na njihov raspored i tempo rada uopšte, tako da gornji plan obrazovnog delovanja može, ali i ne mora da bude primenjen u njihovom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte značaj logistike u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje