Kurs i obuka - Uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu

Izneta je najtoplija preporuka da poslodavci, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici budu uključeni u nastavu koju obuhvata stručni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu. Svakako bi valjalo da navedenu edukaciju isprate i lica koja su, u okviru organizacija u kojima su zaposlena angažovana u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite, ali i svi koji su, iz ličnih ili profesionalnih motiva zainteresovani za proširivanje znanja iz pomenute oblasti.

Ako su za ovaj obrazovni program zainteresovani zaposleni u određenoj firmi, organizator će sprovesti korporativnu nastavu i to kako na klasičan način, tako i preko interneta. Kandidati koji se odluče za prvu opciju biće u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova, to jest moderno opremljenih prostorija neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, odgovarajućeg prostora u kompaniji gde rade, kao i bilo kog drugog mesta na kome je moguće kvalitetno održati obrazovni proces. Termine održavanja časova, tempo rada i vreme početka obuke sporazumno će odrediti osoba koju je ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Osobe koje nastavu žele da pohađaju kao pojedinci moći će takođe da prate klasična predavanja, na koja će morati da dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, mogu da se opredele i za online seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, kada će se obučavati preko interneta. U tu svrhu obavezni su da prethodno na svoje računare instaliraju namenski softver, a za taj postupak će dobiti sva potrebna uputstva. Smatra se da će većina uspeti da ovo obavi samostalno, no ukoliko se suoče sa nekim problemima ili budu želeli nešto da pitaju, slobodno mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, koji će im pružiti traženu tehničku podršku.


Bilo da se opredele za rad u standardnim ili u virtuelnim učionicama ovi polaznici mogu da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba, to jest da odaberu grupnu edukaciju. Kako bi se ovaj tip nastave sproveo na kvalitetan način, veličine grupe je određena vrlo preciznim pravilima. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka obuke će da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Polaznicima koji žele da rade u društvu, ali im ne odgovara izrazito dinamična i aktivna grupna atmosfera namenjena je poluindividualna obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, koja podrazumeva zajednički rad dvoje kandidata. Kako u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je u velikoj meri ispoštovati zahteve prijavljenih koji se odnose na termine i ritam održavanja časova i vreme početka programa. Oni će se u vezi sa tim dogovoriti sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako napraviti raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Oni koji smatraju da se najbolji napredak postiže samostalnim radom mogu da se opredele za individualnu nastavu i budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom pomenutog obrazovnog procesa. Ovaj pristup značajno osamostaljuje kandidate, što će im svakako biti vrlo korisno za delovanje u realnim okolnostima, a naročito je važno to da osobe koje ga odaberu mogu u velikoj meri da raspored rada prilagode svojim potrebama i načinu života. Istaći će kada i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, kao i koji datum za početak edukacije im najviše odgovara, a ukoliko se sa tim saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, biće u mogućnosti da bez većih stresa i opterećenja prođu pomenuti program i lako se organizuju.Svi koje zanima stručni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu treba najpre da izvrše prijavljivanje u nekoj od poslovnica organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. U tu svrhu potrebno je da navedu svoje prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a kada se završi registracija prijavljenih biće organizovan upis na edukaciju, kome su oni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom predaju ovlašćenom licu dokumenta, koja će im prethodno biti tačno navedena.

Šta proučava seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu?

Definicije i pojmovi kojima se uređuju postupci usaglašavanja poslovanja sa pozitivnim zakonodavstvom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti protivpožarne zaštite nalaze se u novim zakonima, harmonizovanim sa zakonodavstvom EU, čija puna primena je počela od kraja 2017. godine.

Na predavanjima kojima će početi obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu prisutnima će biti napomenuto da Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) propisuje obaveze, prava i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u okviru radnih procesa na radnom mestu i u neposrednoj okolini radnog mesta. Bliže uređivanje primene propisa se vrši opštim aktom poslodavca, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Predavači će objasniti da normativno uređenje oblasti BZR obuhvata krovni zakon, pravilnike za specifična polja primene zakona, stručna uputstva o tehničko - tehnološkim metodologijama i smernice za izradu propisanih akata. Istaći će da je novim Zakonom o BZR optimizovana radno - pravna oblast, tačnije aspekt problema je regulisan Zakonom o radu, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i Zakonom o inspekcijskom nadzoru, sa tehničko - tehnološkim aspektom bezbednosti i zdravlja na radu. Pri tome, pojedini pravilnici koji na kvalitetan način regulišu pravila zaštite na radu su i dalje važeći, iako su doneti pre više od 50 godina. Recimo Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim merama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, peska i šljunka, donet je 1948. godine i nije u suprotnosti sa odredbama novog Zakona.

Polaznici će biti obavešteni da obaveze poslodavaca, osim uređenja, opremanja, sprovođenja postupka inspekcijskog nadzora i dobijanja dozvole za upotrebu objekata, radnih i pomoćnih prostora, obuhvataju i primenu preventivnih i mera BZR, obaveštavanje i obučavanje zaposlenih, obezbeđivanje zaštitnih sredstava i opreme, zatim procenu rizika i donošenje Akta o proceni rizika, imenovanje stručnog lica za obavljanje poslova BZR i vođenje propisanih evidencija.

Dok se održava specijalizovani kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu govoriće se i o uslovima koji su potrebni za sticanje pozicije lica za bezbednost i zdravlje na radu, čije imenovanje je obaveza svakog poslodavca koji ima više od 20 zaposlenih ili se, bez obzira na broj zaposlenih, nalazi u sektoru industrijskih delatnosti. Svako ko želi da se bavi ovim poslom mora, dakle da ima položen stručni ispit i odgovarajuću stručnu spremu za registrovanu delatnost poslodavca. Na primer, za industrijske delatnosti to je najmanje prvi stepen akademskih studija tehničko - tehnološkog ili medicinskog smera, dok za delatnosti navedene u članu 37. (smeštaj, ishrana, finansije, informisanje, obrazovanje, nauka, umetnost, zabava) poslodavac poslove iz oblasti BZR može da obavlja sam i bez položenog stručnog ispita.

Evidencije koje propisuje Zakon o BZR i Pravilnik o evidencijama, u svojim prilozima (obrasci 1 do 14) mora da vodi poslodavac, odnosno stručno lice za BZR. One obuhvataju izveštaje i popise radnih mesta sa povećanam rizikom, zaposlene na tim radnim mestima i njihovu dokumentaciju sa opštim i posebnim lekarskim pregledima, evidencije povreda na radu, profesionalnih bolesti ili onih koje su u vezi sa radom, dokumenta o obučavanju zaposlenih za bezbedan rad, popis opasnih materija, kao i ispitivanja radne okoline, sredstava za rad, zaštitnih sredstava, te prijave o povredama na radu i dokaze o pojavama profesionalnih bolesti.

Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da je veza bezbednosti i zdravlja na radu sa zaštitom od požara istaknuta u članu 15. tačka 11 Zakona o BZR, koji nalaže poslodavcu da obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa posebnim zakonom o zaštiti od požara. Polaznici će biti obavešteni da su privredni subjekti, u oblasti zaštite od požara, obavezni da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara (ZOP) i podzakonskih akata koje regulišu tu materiju. Oni, dakle moraju da primenjuju planove zaštite od požara i angažuju raspoloživa materijalna sredstva i ljudske resurse u njegovom gašenju, ali i da organizuju spasavanje ljudi i imovine, ukoliko time ne dovode sebe ili druge u opasnost. Prema starom Zakonu, obaveza privrednog društva je bila donošenje sanacionog plana, sa merama i procenama uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, dinamikom i sredstvima za realizaciju plana, ali je izmenama i dopunama Zakona o ZOP izrada Sanacionog plana ukinuta.

Osobe koje budu pohađale seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu upoznaće se i sa organizacijom zaštite od požara. Ona se izvodi u skladu sa kategorizacijom objekata prema ugroženosti od požara, odnosno prema njihovoj podeli na one koji imaju izvesni rizik (III kategorija), povećan rizik (II kategorija) ili visok rizik od izbijanja požara (I kategorija). Pravna lica svrstana u prve dve kategorije donose Plan zaštite od požara i obezbeđuju primenu mera i angažovanje vatrogasnih jedinica ili stalnog dežurstva obučenih lica za ZOP, dok subjekti treće kategorije donose Pravila zaštite od požara i obezbeđuju primenu preventivnih mera i dovoljan broj obučenih lica i tehničkih sredstava za gašenje požara.

Profesori će objasniti da se zaposleni obučavaju za primenu mera zaštite od požara, poznavanje opasnosti prilikom požara i eksplozija na radnom mestu, sa postupcima u slučaju požara, za upotrebu sredstava za njegovo gašenje i zakonskim odgovornostima zbog nepridržavanja propisa iz oblasti ZOP. Osnovna obuka se izvodi odmah po stupanju na rad i to najmanje jednom u tri godine, a provera znanja je jednom godišnje. Polaznici će saznati da planove obuke donosi poslodavac, dok obuku vrši lice koje ima položen stručni ispit iz oblasti ZOP, zaposleno kod poslodavca ili u pravnom licu licenciranom za poslove ZOP.

Tokom edukacije biće reči i o merama zaštite od požara, koje predstavljaju deo planskih dokumenata prilikom projektovanja i izgradnje objekata (Glavni projekat zaštite od požara). Njima su definisani tehnološki procesi, projektovanje i izvođenje posebnih sistema, preventivne mere, putevi, platoi i prilazi objektima, kao i uređeji za otkrivanje i gašenje požara, te održavanje i kontrolisanje instalacija i odgovarajućih aparata.

Gde i kada se odvija obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezdednosti i zdravlju na radu?

Pojedinci koji su na edukaciju prijavljeni kao radnici nekog preduzeća moći će da pohađaju nastavu uživo ili preko interneta. Ako se dakle korporativni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu sprovodi na klasični način, polaznici će moći da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se obučavaju u okviru svoje kompanije, te na bilo kom drugom mestu na kome postoje potrebni tehnički uslovi. U slučaju da se opredele za online rad, moći će sami da odrede lokaciju na kojoj će pratiti predavanja pomoću svojih kompjutera. Svakako su obavezni da se pridržavaju termina i učestalosti održavanja časova, kao i termina za početak programa koje sporazumno odrede ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u navedenoj instituciji.

Pojedinačni kandidati koji budu želeli da se obučavaju nezavisno od ostalih, odnosno da rade prema principima individualne nastave dolaziće na klasične časove u određenu poslovnicu organizatora. S druge strane, ukoliko odaberu online kurs, moći će sami da odrede mesto na kome će raditi, jer će se obučavati preko svojih računara. Za bilo koju od pomenutih varijanti da se odluče, biće slobodni da odrede vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova, a da bi taj željeni raspored počeo zvanično da se koristi, mora prethodno biti odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i koordinatora za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Raznovrsna ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu. Dvoje polaznika će tada zajedno dolaziti na klasične časove u najbliže predstavništvo naznačene institucije ili će, pak raditi u prostoru koji im odgovara, ako se odluče za online nastavu. Moći će i da se jedno sa drugim dogovore oko vremena i ritma sprovođenja časova i datuma za početak celokupnog programa, a zatim će zajedno sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora napraviti raspored koji će maksimalno ispoštovati njihove želje, ali i potrebe ostalih učesnika u obrazovnom procesu.

Polaznici grupne nastave biće u obavezi da se priklone rasporedu rada koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije i u vezi sa tim neće moći da iznose svoje zahteve niti neke prigovore, jer se oni uopšte neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji su na obuku prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu dakle da se opredele za klasičnu nastavu i da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, prema definisanom rasporedu. Njihov izbor može biti i online obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, ali će morati da prethodno na svoj kompjuter samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera. Ako nekome od njih bude bila potrebna stručna pomoć, svakako može da računa na tehničku podršku koju će pružiti informatičari u bilo kom predstavništvu organizatora.

Kako se sprovodi kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu?

Da bi svima omogućio da se obučavaju na način koji im odgovara, organizator je ponudio mogućnost da kandidati odaberu i svoje socijalno okruženje tokom edukacije. Tako osobe koje žele da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka mogu da pohađaju individualni seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu. Budući da tokom obrazovnog procesa nemaju kome da se prilagođavaju, one predviđena znanja mogu da usvajaju tempom koji im odgovara, ali i da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama. Dozvoljeno im je, naime da navedu kada bi želeli da počnu sa radom, te kog dana i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Da bi se to ostvarili, željeni raspored moraju najpre da odobre nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Za osobe koje žele da nastavu prate u paru sprovešće se poluindividualna obuka, a među ovim polaznicima mora postojati spremnost za saradnju i dobru dvosmernu komunikaciju i dopunjavanje, što je vrlo važno za proširivanje njihovih znanja. Oni mogu da se najpre jedno sa drugim dogovore i naprave raspored koji će im najviše odgovarati, a zatim da zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute institucije utvrde termine za održavanje časova, datum četka programa i tempo rada kojima će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Onima koji žele da nova znanja stiču u jednom aktivnom socijalnom okruženju namenjena je grupna obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu. Prijavljeni će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Da bi svi članovi grupe bili apsolutno ravnopravni, nikome neće biti dozvoljeno da utiče na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Datum početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova isključivo će odrediti koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a od polaznika se očekuje da se, uz manje ili veće ustupke, tom rasporedu u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa.

Bilo da se obučavaju nezavisno od drugih, u grupi ili u paru, ovi kandidati mogu da izaberu klasičnu nastavu, te da na predavanja, u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Takođe im se nudi online seminar, ali u tu svrhu moraju da prethodno na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera. Ako to ne budu mogli da urade samostalno, mogu da potraže pomoć IT stručnjaka u svakoj poslovnici organizatora.

Za radnike neke firme koji žele da isprate ovu edukaciju biće organizovan korporativni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu. Oni će moći da biraju između klasičnih i online predavanja, a ako se odluče za prvu opciju, biće potrebno da izaberu jednu od lokacija koje se nude za sprovođenje standardnih časova. Nude im se prostorije najbližeg predstavništva organizatora, odgovarajući prostor u firmi za koju rade, kao i svako mesto na kome je moguće sprovesti nastavu. Raspored rada u dogovoru će formirati osoba koja predstavlja njihovu kompaniju i koordinator u instituciji organizatora.

Koliko traje seminar - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu?

Kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i oni koji budu radili u paru imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora.

Planirano je da korporativna obuka takodje ima isti fond časova, ali će tada termine i učestalost održavanja časova sporazumno odrediti predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju kurs i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Navedeni tempo delovanja važi samo u situaciji kada se sprovodi grupni kurs i obuka - uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu, pošto tada sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje jedino koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Uskladite poslovanje sa Zakonom o zaštiti od požara i o bezbednosti i zdravlju na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje