Kurs i obuka - uvod u Cash flow

Uvod u Cash flow - Audio verzija
Audio verzija teksta

Iako bi to trebalo da spada u domen njihovog rada, činjenica je da stručnjaci koji su zaposleni u službama računovodstva u okviru kompanija, odnosno svi oni koji su zaduženi za obavljanje poslova kontrole finansijskog toka, kao i njegovog planiranja i analize, svakako treba da budu upoznati i sa ovim specifičnim načinom planiranja i upravljanja novčanim tokovima u preduzeću. Pored toga, kurs i obuka - uvod u Cash flow je namenjena i za zaposlene na poziciji kreditni analitičar, odnosno za svakog menadžera koji želi u konkretnoj oblasti da stekne dodatna znanja, ali i uopšteno za bilo koga ko želi da doprinese poboljšanju poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen i to tako što će se upoznati sa Cash flow - om.

Izuzev za pojedinačne polaznike, Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i posebnu vrstu edukacije, a koju će zaposleni u nekoj firmi da pohađaju. Istaknuto je da će se korporativna obuka i kurs - uvod u Cash flow organizovati ili u prostorijama te kompanije ili i u jednoj od poslovnica ove institucije, odnosno preko interneta, te je prepušteno menadžmentu određene firme da se sa predstavnikom naše institucije dogovori oko svig segmenata sprovođenja nastave.

Što se tiče edukacije za pojedinačne polaznike, osim mogućnosti praćenja nastave preko interneta i direktno u poslovnici organizatora, na raspolaganju je svakom prijavljenom da se opredeli između individualne, poluindividualne i grupne nastave.


Prvo moramo reći da svako koga interesuje online kurs i obuka - uvod u Cash flow obavezno mora da poseduje sopstveni kompjuter, pošto će nastavu pratiti preko takozvanih virtuelnih učionica, a o svim detaljima vezanim za instalaciju namenskog softvera će biti informisan kada se bude upisivao.

Svaki prijavljeni je dužan da lično bude prisutan prilikom upisa, a o dokumentima koja tom prilikom mora da priloži će blagovremeno biti informisan od strane nadležnog lica u konkretnoj poslovnici organizatora.

Napominjemo da se svi zainteresovani mogu prijaviti kad god požele putem telefona izabrane poslovnice, ali i da na mail mogu poslati sve podatke koji su važni za prijavu, a što uključuje njihovo ime i prezime, datum rođenja i kontakt informacije. Isto tako je otvorena mogućnost za svakoga kome to više odgovara, da lično dođe u prostorije predstavništva institucije organizatora, a kako bi se prijavio za praćenje nastave.

Kada prijavljeni bude odlučio da li će predavanja da prati direktno u poslovnici organizatora ili preko interneta, obaveza mu je i da se opredeli da li će to učiniti sa još jednom osobom, a kada se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - uvod u Cash flow ili će se opredeliti za individualnu nastavu, te onu koja uključuje prisustvo od četvoro do osmoro ljudi, to jest grupnu.

Predviđeno je da se individualna i poluindividualna nastava organizuju po istom principu, to jest tada je dozvoljeno svakom prijavljenom da precizira detalje sa profesorom koji bi trebalo da vodi kurs, kao i sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Preciznije govoreći, oni zajedno treba da odluče kog datuma će početi ili individualna obuka ili, pak poluindividualna nastava, ali je neophodno da preciziraju i detalje vezano za termine održavanja, kao i za dinamiku.

Moramo naglasiti da je princip po kome se grupni tip edukacije sprovodi potpuno drugačiji, ali i mnogo strožiji, uzevši u obzir da u tom slučaju institucija organizatora ima apsolutno pravo da odredi u kojim terminima će se predavanja organizovati, odnosno kada će nastava početi i po kojoj dinamici će polaznici pohađati časove. U ovom slučaju je prisutno samo jedno ograničenje, a vezano je za tačan datum početka, budući da se prvo zahteva prijavljivanje najmanje četiri osobe i formiranje konkretne grupe, pa se tek nakon toga definiše sve prethodno pomenuto. Najvažnije je da polaznici koje interesuje grupna obuka i kurs - uvod u Cash flow imaju na umu da ništa od svega pomenutog nije podložno promeni, a ako to oni budu zahtevali, pa bi stoga ovu vrstu edukacije trebalo da prate isključivo ljudi koji imaju više slobodnog vremena, te koji mogu da se prilagode definisanim terminima i dinamici.Šta izučava kurs i obuka - uvod u Cash flow?

Kako je navedeno da polaznici ove obuke svakako treba da poseduju određena znanja vezana za oblast finansija, to jest upravljanja njima, to se slobodno može reći da je u pitanju specijalizovana obuka i kurs - uvod u Cash flow, a koji omogućuje svim polaznicima da se upoznaju sa vrlo popularnim načinom kako planiranja, tako i upravljanja finansijama u okviru određene kompanije.

Predavači će, najpre objasniti prisutnima zbog čega je Cash flow vrlo važan za upravljanje finansijama, a zatim će im i objasniti šta zapravo ta odrednica podrazumeva. Upoznaćete i sa samim postupkom upravljanja novčanim tokovima, a biće im objašnjeno i kako funkcioniše, najpre planiranje izveštaja o novčanim tokovima, a zatim i kako se on sastavlja. Potom će profesori govoriti o tome koja je uloga novčanih tokova u poslovanju neke kompanije, a prisutnima će takođe pojasniti i zbog čega je vrlo važno da se njihovoj analizi pristupi maksimalno profesionalno.

Budući da će biti govora i o izveštaju o novčanim tokovima, to podrazumeva da će kurs i obuka - uvod u Cash flow u tom delu primarno biti usmerena na praksu, a u smislu da će prisutni morati da izrade konkretni izveštaj prema zadatim smernicama. Neposredno pre toga će im predavači, svakako detaljno objasniti koja je razlika između ostalih finansijskih izveštaja, koji se često u praksi primenjuju i ovoga.


Naravno da, ako se bude sprovodila edukacija koja je namenjena, na prvom mestu zaposlenima u nekoj kompaniji, ovaj segment može da bude u potpunosti prilagođen oblasti njenog poslovanja, a u smislu da bi tada zaposleni trebalo da izrađuju izveštaj o novčanim tokovima, koji će im koristiti i u poslovanju firme u kojoj su zaposleni. Dakle, kada predavači budu objasnili i šta sve treba da sadrži konkretni izveštaj, odnosno kako se pristupa njegovom sastavljanju, to jest planiranju, onda će prisutni izraditi taj izveštaj. Odmah nakon toga će se pristupiti analizi svakoga od njih pojedinačno, a osnovni cilj ovog segmenta jeste da se učenicima već u toku edukacije objasni koje su greške napravili, te da im se predoči šta je potrebno da učine u budućnosti da do njih više ne bi dolazilo.

Isto tako se podrazumeva da će obuka i kurs - uvod u Cash flow obuhvatiti i deo koji je usmeren na važnost pravilnog upravljanja novčanim tokovima, to jest primene ovog načina u tom segmentu poslovanja, a kako bi se održala likvidnost određenog preduzeća.

Predviđeno je da po završetku obuke apsolutno svaki pojedinačni polaznik bude sasvim sposoban da samostalno izvrši pravilno planiranje novčanih tokova u preduzeću u kome je zaposlen, to jest da vrlo uspešno održava likvidnost te kompanije. A samim tim će on biti u mogućnosti i da shvati koji su to najvažniji finansijski rizici i na koji način se oni mogu kontrolisati, to jest izbeći, a što će sve sasvim sigurno da ima izuzetno pozitivan učinak na poslovanje celokupne kompanije u kojoj su oni zaposleni.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava kurs i obuka - uvod u Cash flow?

Pored toga što se obuka i kurs - uvod u Cash flow može pohađati online, postoji i mogućnost praćenja nastave direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Polaznici koji budu odlučili da edukaciju prate online su, naravno obavezni da to učine preko sopstvenog računara, a vrlo je važno da ispoštuju sve što se odnosi na instalaciju specijalizovanog softvera, o o čemu če prethodno sve potrebne informacije da dobiju od ovlašćenog lica u poslovnici organizatora u kojoj su prijavu izvršili.

Predviđeno je da se bilo koja od ove dve vrste nastave organizuje za dve osobe u isto vreme (poluindividualna), a zatim i za grupu njih, koja broji od četvoro do osmoro ili za po jednog polaznika (individualna).

Naravno da će svaki prijavljeni morati predstavniku organizatora da navede prvo gde će nastavu pohađati, to jest da li online ili u našim poslovnicama, a potom i po kom principu od svih navedenih.

Grupni kurs i obuka - uvod u Cash flow, kao što je već primećeno uključuje prisustvo više ljudi, a da bi taj tip edukacije mogao da bude sproveden, potrebno je prvo da se dovoljno njih prijavi, odnosno da se kreira grupa od minimum 4 osobe. Koordinator za nastavu odmah posle ispunjenja tog uslova treba da definiše na koji način će se grupna obuka organizovati, to jest da odredi kako datum početka i termine održavanja, tako i trajanje, a u smislu da će definisati dinamiku po kojoj će časovi da budu organizovani. Ne postoji mogućnost da se ništa od toga promeni, a ukoliko nekome ne bude odgovaralo, te se svakako preporučuje da polaznici dobro razmisle pre prijavljivanja da li im taj princip pohađanja edukacije odgovara.

U slučaju da procene da ne mogu da se uklope u sve što organizator odredi tom prilikom, omogućeno im je da nastavu pohađaju u paru ili potpuno individualno, uzevši u obzir da se i poluindividualna i individualna obuka i kurs - uvod u Cash flow organizuju na isti način, a koji je prilično fleksibilan. Zapravo, tada su pojedinačnom polazniku, date praktično rečeno, odrešene ruke da definiše sve detalje, jer će on sa profesorom koji je nadležan za sprovođenje edukacije, kao i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora, odrediti ne samo datum kada će izabrana vrsta edukacije početi, nego isto tako i dinamiku njenog održavanja, ali i termine.

Budući da je u ponudi naše institucije i korporativni kurs i obuka - uvod u Cash flow, obaveza nam je da naglasimo i to da pomenutu vrstu edukacije isključivo mogu da prate zaposleni u okviru zainteresovane kompanije. Taj tip nastave se organizuje upravo onako kako to odgovara polaznicima, to jest licima koja su njima direktno nadređena i koja će se sa predstavnikom institucije organizatora detaljno dogovoriti o svemu, pa čak i o tome gde ću se korporativna obuka organizovati, pošto postoji mogućnost da ona, na zahtev bude sprovedena i u u prostorijama te firme.

Na koji način se obuka i kurs - uvod u Cash flow organizuje?

Uz mogućnost da nastavu prate iz sopstvenog doma, a preko računara, to jest online, zainteresovanima se nudi i klasičan kurs i obuka - uvod u Cash flow, a tada moraju da lično dolaze u prostorije naše poslovnice i prate predavanja prema propisanoj dinamici. Bitno je da napomenemo da će svaki pojedinačni polaznik koji bude želeo ovu edukaciju da pohađa online, na računar koji će tom prilikom koristiti, morati da instalira i namenski softver, a kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji prati časove.

Oba pomenuta tipa nastave se mogu organizovati na tri načina, to jest individualno, u paru ili u grupi, a predviđeno je da se svaki polaznik pojedinačno prilikom prijave i upisa, opredeli za onaj tip edukacije čiji princip organizacije mu najviše odgovara.

Naravno, da bi to mogao da učini, on mora da bude upoznat i sa detaljima koji su vezani za princip njihovog sprovođenja, budući da se individualna i poluindividualna obuka i kurs - uvod u Cash flow organizuje na jedan, a grupna edukacija na sasvim drugi način.

Dakle, nastava za jednog, odnosno dvoje polaznika je specifična, pošto je njima dopušteno da odrede ne samo kada će ona početi, to jest u kojim terminima tačno će časovi da budu organizovani, već oni treba da definišu i kojim će to biti dinamikom. Svakako će pojedinačni polaznik zainteresovan za jednu od tih tipova edukacije, sve prethodno pomenuto definisati dogovorom sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest sa profesorom.

Kome god bude više odgovaralo da predavanja prati u grupi, trebalo bi da zna da je od četvoro do najviše osmoro ljudi prisutno, kada se organizuje grupni kurs i obuka - uvod u Cash flow. Isto tako mora da zna i da je, praktično govoreći sve prepušteno organizatoru, budući da on po formiranju grupe od najmanje četvoro polaznika, određuje na prvom mestu kada će nastava da počne, to jest kog tačno datuma, a zatim i kojom dinamikom i u kojim terminima će polaznici pohađati časove. Sasvim je jasno da ovaj tip edukacije ne može da počne onda kada to odgovara prijavljenima, jer se mora pričekati kreiranje grupe, odnosno prijavljivanje najmanje 4 polaznika kojima najviše odgovara takav princip pohađanja nastave.

Trebalo bi da pomenemo i to, da se po zahtevu određene kompanije može organizovati i korporativna obuka i kurs - uvod u Cash flow. Sa obzirom na to da je u pitanju, slobodno možemo reći i specifična vrsta edukacije, jer će je pratiti samo zaposleni u toj kompaniji, predviđeno je da se u potpunosti ispuni svaki zahtev koji predstavnik te firme bude izneo. A pored mogućnosti da odabere kada će njegovi zaposleni da počnu sa praćenjem nastave, odnosno u kojim terminima će da se sprovode predavanja u tom slučaju, to jest kakvom dinamikom, on isto tako ima pravo da zahteva i da se ova vrsta edukacije organizuje na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno u sklopu te kompanije.

Koliko će da traje kurs i obuka - uvod u Cash flow?

Trajanje ove edukacije je precizno određeno, ali isključivo ako se ona bude sprovodila u formi grupne nastave, jer tada ovlašćeno lice organizatora brine i o dinamici i o terminima održavanja, kao što određuje i datum početka, ali će sve to da bude zvanično definisano tek nakon što bude bila napravljena grupa od najmanjeg broja članova. U ovom trenutku je definisano da ukupno 10 školskih časova traje grupna obuka i kurs - uvod u Cash flow i to dinamikom od po dva školska časa na dnevnom nivou. Budući da je tako određeno, zapravo znači da polaznici nastavu treba da pohađaju ukupno 5 dana. Naravno da se podrazumeva da će nakon formiranja jedne grupe u određenoj poslovnici prijavljeni da budu precizno obavešteni o trajanju tog tipa nastave, ali i o svim ostalim detaljima njene organizacije.

Kada se organizuje bilo individualni kurs i obuka - uvod u Cash flow, bilo nastava za po jednog polaznika, to jest individualna, predviđeno je da se svako od prijavljenih sa svojim profesorom, to jest sa ovlašćenim licem u određenoj poslovnici organizatora, detaljno dogovori kako o samom trajanju, tako i o terminima u kojima će nastava da bude organizovana, ali i o datumu njenog početka, pa samim tim mi ne možemo da pružimo te informacije unapred.

Uzevši u obzir da se na zahtev različitih kompanija organizuje i korporativna obuka i kurs - uvod u Cash flow, te da je princip njenog sprovođenja gotovo istovetan prethodno opisanom, a koji važi za poluindividualnu ili individualnu nastavu, to takođe zainteresovani ne mogu prethodno da dobiju informacije o njenom trajanju, jer će ovlašćeni predstavnik institucije organizatora da se i o tome, ali i o svemu ostalom što se odnosi na sprovođenje nastave, dogovori sa zvanično ovlašćenim licem u zainteresovanoj kompaniji.

Spisak gradova za kurs i obuku "uvod u Cash flow"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje