Kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling

Radnici koji su u okviru neke kompanije zaposleni u odeljenju kontrole, odnosno bilo ko ko uzima učešće u proizvodnom procesu, a sa stanovišta menadžmenta i upravljanja njime, bi trebalo da pohađa obuku, kroz koju će se upoznati sa pojmom proizvodnog kontrolinga. Nastavu će voditi osobe koje su dugo godina angažovane na pomenutim pozicijama i koje imaju visok nivo iskustva, te će nastojati da sva potrebna znanja prenesu apsolutno svakom polazniku ove edukacije.

Kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling se organizuje na dva načina, odnosno preko interneta i u okviru one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koju kandidat bude lično izabrao. Sve osobe koje se opredele da edukaciju prate online, svakako imaju obavezu da obezbede računar, a u tom slučaju predavanja pohađaju uz korišćenje posebne vrste softvera i to putem takozvanih virtuelnih učionica.

Izuzev grupne, organizuje se i poluindividualna obuka, kao i nastava koja je predviđena da je prati samo jedna osoba, to jest individualna obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling, a svaka od njih podrazumeva specifičan princip organizacije. Naravno da će Prilikom upisa ovlašćeno lice u izabranoj poslovnici organizatora da obavesti detaljno svakog prijavljenog o načinu sprovođenja, ali naglašavamo da je njegova dužnost da prilikom organizacije upisa lično bude prisutan i da obavezno dostavi zahtevanu dokumentaciju.


Samim tim što je određen tačan broj osoba koje treba da prisustvuju nastavi u grupi, to jest između četvoro i osmoro ljudi, to je iznet i zvaničan zahtev za početak te vrste edukacije, a odnosi se na prijavljivanje dovoljnog broja lica - njih četvoro. A taj uslov je iznet zato što je toliko osoba potrebno za kreiranje jedne grupe, pa kada on bude bio ispunjen, koordinator za nastavu u poslovnici organizatora određuje kog datuma će grupna vrsta nastave da počne, te definiše termine njenog održavanja, kao i dinamiku, a koja će biti maksimalno poštovana prilikom sprovođenja predavanja. Dakle, jasno je da je ovde sve vrlo precizno određeno i da nema mesta izmenama, a ako to neko bude zahtevao, te je zato dobro da ovaj tip edukacije isključivo prate ona lica kojima takav način pohađanja predavanja u potpunosti odgovara.

A u slučaju da neko ne može da se uklopi u tačno definisane termine, odnosno da mu ne odgovara da datum početka bude precizno određen unapred, savetuje mu se da se opredeli za jednu od preostalih vrsta nastave, budući da se i poluindividualni i individualni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling organizuju na istovetan način, dok je jedina razlika vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo. Naime, individualnu edukaciju će, naravno osoba koja je zainteresovana da prati potpuno samostalno, dok u okviru poluindividualne predavanjima prisustvuje njih dvoje. Naglašavamo da se maksimalno izlazi u susret zahtevima prijavljenih, sobzirom na to da se oba tipa edukacije organizuju tako da, praktično rečeno polaznik bira kada će da pohađa predavanja, odnosno kada će tačno nastava koju je odabrao da počne i kakvom dinamikom će se edukacija sprovoditi. A podrazumeva se, naravno da će se on o svemu tome detaljno dogovoriti sa onim licem koje je ovlašćeno od strane organizatora u određenoj poslovnici, kao i sa profesorom koji će da vodi ovaj kurs.

Isto tako je u ponudi naše institucije i posebna vrsta nastave, a nju bi trebalo da pohađaju zaposleni u okviru određene kompanije. Princip prema kome se organizuje korporativna obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling je nalik onome koji se poštuje prilikom sprovođenja nastave za jednog ili dva polaznika. Dakle, obaveza je ovlašćenog lica klijenta da sve detalje koji se odnose na organizaciju ovakve vrste nastave definiše dogovorom sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora.Ističemo da svi koji žele, mogu da se prijave preko mejla za praćenje ove edukacije, a tada je neophodno da izuzev prezimena i imena, navedu i datum rođenja, ali i kontakt podatke. A ako nekome više odgovara, može da dođe u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa da se na taj način prijavi, odnosno ima mogućnost da na najjednostavniji mogući način izvrši prijavljivanje, to jest da telefonom kontaktira predstavništvo naše institucije i iznese taj zahtev.

Čime se bavi kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling?

Uvodno predavanje će poslužiti profesorima da svakog polaznika upoznaju sa važnošću primene proizvodnog kontrolinga, a što najpre treba da rezultira poboljšanjem poslovanja i celokupnog preduzeća, ali primarno dovodi do pošalji kvaliteta konkretnog proizvodnog procesa.

Obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling će zatim omogućiti polaznicima da razumeju uopšteno na koji način funkcioniše proizvodni proces, to jest kako se on primenom jednostavnih i efikasnih pravila u velikoj meri može podići na viši nivo. Zatim će biti govora o planiranoj vrednosti, a ona će biti upoređena sa stvarnom vrednošću određenog proizvoda, te će isto tako biti objašnjeno polaznicima koji su to pojmovi najzastupljeniji, kada je u pitanju takozvani račun troškova. Svakako će u tom segmentu biti govora i o direktnim, odnosno indirektnim troškovima, a prisutnima će na mnogobrojnim primerima iz prakse biti precizno objašnjeno i na koji način se treba konkretnim troškovima upravljati, a kako bi na adekvatan način bio kontrolisan konkretni proizvodni proces i kako bi on doveo do boljitka u poslovanju.

Isto će se obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling usmeriti i na izradu različitih vrsta proračuna, a koji se u praksi najčešće i sreću. Napominjemo da će upravo u tom segmentu biti prisutan i praktičan rad, a kome će svaki pojedinačni polaznik morati da pristupi. Zapravo je predviđeno da im predavači daju potrebne podatke, a da oni zatim izrade, recimo proračun za troškove za mašine ili takozvani kumulativni proračun ili, pak neki drugi, a sa kojim će se svakako pre toga upoznati. Trebalo bi da istaknemo i vrlo važnu informaciju, a koja se odnosi na sprovođenje korporativnog kursa, budući da tada možemo izaći u susret klijentu, u slučaju da želi da se ovaj segment prilagodi potrebama njegovog poslovanja, stim da je on svakako obavezan da o tome predavača obavesti na vreme.

Pored toga će prisutni imati mogućnost i da nauče na koji način se definiše minimalna cena, odnosno šta se uzima kao polazna osnova za obračun. Apsolutno svako koga zanima kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling će da nauči i kako se upravlja rizicima, to jest na koji način je potrebno izvršiti proračun za određeno ulaganje, te proceniti koliko je ono rizično ili ne. Potom će profesori precizno da objasne prisutnima i kako se analiziraju postignuti rezultati, to jest koji se sve parametri tom prilikom posmatraju. Podrazumeva se, takođe da će oni naučiti i na osnovu čega se mora sprovesti analiza profitabilnosti, a kako bi bila doneta odluka da li je konkretni proizvodni proces ostvario potreban učinak ili nije.

Ističemo da je ova obuka tako koncipirana da polaznicima omogućuje pored sticanja teorijskih znanja, svakako i mogućnost da ih gotovo odmah primene, budući da nastava obuhvata i praktični deo.

Gde i u kojim terminima se organizuje kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling?

Sobzirom na to da je u ponudi ne samo klasična obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling, nego i ona koja se organizuje preko interneta, te da se nastava može pratiti u paru, individualno ili u grupi, trebalo bi da je jasno zbog čega od svakog pojedinačnog kandidata organizator očekuje da navede na koji od svih pomenutih načina mu najviše odgovara da predavanja prati.

Ono što mora da zna, jeste da je pohađanje internet obuke uslovljeno posedovanjem ličnog računara, budući da se časovi preko njega i prate, stim da je polaznik tada obavezan da koristi i namenski softver, a o čemu će svakako dobiti sve potrebne informacije kada se bude zvanično upisivao.

Isto tako je važno i da svaki pojedinačni polaznik zna da postoji ograničenje kada je u pitanju grupni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling, to jest da mora prvo biti napravljena grupa i to ona koja će da broji najmanje 4 osobe, ali je određeno da najviše 8 ljudi mora prisustvovati ovakvoj vrsti edukacije. Napominjemo da zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora ima obavezu da odredi odmah posle toga kog datuma će ta vrsta nastave da počne, odnosno u kojim terminima bi članovi jedne grupe trebalo da pohađaju predavanja i po kakvoj dinamici, a zatim će svakog od njih pojedinačno obavestiti na predviđen način o pomenutim detaljima.

Posebno je važno naglasiti da svako kome ne bude odgovarao iz nekog razloga princip koji podrazumeva grupna edukacija, on ima mogućnost da se opredeli ili da predavanja prati samostalno ili u paru, sobzirom na to da se sprovodi i individualna obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling, kao i poluindividualna vrsta nastave. Ističemo i da je prilično slobodan princip koga se pridržavaju ovakvi tipovi edukacije, a što podrazumeva da je sve praktično rečeno okrenuto pojedinačnom polazniku. Zapravo je neophodno da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora precizno dogovori sa svakim prijavljenim oko svih segmenata sprovođenja ili individualne ili poluindividualne nastave, a to znači da oni precizno određuju u kojim terminima će časovi da se organizuju, a zatim i prema kakvoj dinamici i naravno, Kog datuma će početi.

Slobodno možemo da kažemo da je princip po kome se sprovodi korporativni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling vrlo sličan tome, uzevši u obzir da je dopušteno predstavniku zainteresovane kompanije da pomenute segmente održavanja nastave definiše, takođe dogovorom sa ovlašćenim licem u okviru izabrane poslovnice naše institucije.

Na koji način se obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling organizuje?

Pored toga što svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost da nastavu prati u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a što se tretira kao klasičan tip nastave, isto tako može da se opredeli i da predavanjima pristupa preko sopstvenog računara, to jest putem takozvanih virtuelnih učionica. Naravno, za oba tipa nastave koja su u ponudi je istaknuto da se časovi mogu pohađati individualno, u grupi ili u paru.

Kada se sprovodi individualni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling, a koji prati samo po jedan prolaznik, princip njenog sprovođenja je potpuno isti kao kada nastavu pohađa dvoje polaznika, to jest kada se organizuje takozvana poluindividualna nastava. Osim što će se zvanično ovlašćeno lice u konkretnoj poslanici organizatora sa osobama koje su se opredelile na ovakav način da pristupaju edukaciji, dogovoriti o datumu kada će ili jedna ili druga vrsta nastave da počne, oni će isto tako da definišu i u kojim će terminima časovi da budu organizovani, ali i u skladu sa kakvom dinamikom, tako da će saznati i koliko bi otprilike trebalo nastava za traje.

Kada su u pitanju oni polaznici kojima više odgovara da nastavu pohađaju u grupi, prvo što moramo istaći jeste da od četvoro do osmoro njih treba da prati takvu vrstu edukacije. Baš zato što je tačno određen broj osoba koje bi trebalo da prate ovaj vid nastave, potrebno je da se najmanji broj njih prijavi, pre nego što grupna obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling bude počela. A kada pomenuti uslov bude bio i zvanično ostvaren, definisano je da ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj je grupa formirana, odredi najpre kada će nastava da počne, a posle toga i da definiše dinamiku njenog sprovođenja, kao i termine, te da obavesti svakog prijavljenog pojedinačno. Neophodno je da istaknemo da se svi ovi segmenti organizacije ni u kom slučaju ne mogu izmeniti kada to prijavljeni bude zahtevali, pa je iz tog razloga bitno da ovakvu vrstu nastave isključivo lica koja mogu tome da se prilagode i pohađaju.

A ako ovlašćena lica neke kompanije žele da svoje zaposlene edukuju u navedenoj oblasti, tada može da se organizuje korporativni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling i to isključivo u skladu sa potrebama i zahtevima polaznika, odnosno njihovih nadređenih. U vezi sa tim je dobro da napomenemo i to da se ovakva vrsta nastave može, po potrebi organizovati i van prostorija izabrane poslovnice naše institucije, to jest upravo tamo gde će konkretni klijent da zahteva.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling?

Tačno je definisano koliko će da traje grupna obuka i kurs - uvod u proizvodni controlling, a pošto odluku o tome donosi upravo institucija organizatora, kao što definiše i dinamiku održavanja, ali i datum početka, što je u mogućnosti da učini tek nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova, to jest njih četvoro. Dakle, za rad u grupama je predviđeno da polaznici nastavu pohađaju četiri dana, a o tačnoj dinamici po kojoj je 9 časova nastavnog programa raspoređeno će preciznu informaciju da dobiju kada se ostvari uslov za početak, to jest kada se minimum 4 osobe prijavi za pohađanje ovog vida edukacije.

Iako se sprovodi i individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka - uvod u proizvodni controlling, ali i takozvana korporativna nastava, a koju bi trebalo da prate lica zaposlena u nekoj kompaniji, činjenica je da Obrazovni centar Akademije Oxford ne može da navede koliko će bilo koji od tih tipova nastave da traje. Tačnije, njihovo trajanje se, isto kao i termini održavanja, ali i datum početka, definišu isključivo međusobnim dogovorom između pojedinačnog polaznika, to jest menadžmenta kompanije koja je zainteresovana za korporativnu obuku i zvanično ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici pomenute institucije koja i organizuje ovaj kurs.

Spisak gradova za kurs i obuka "Uvod u proizvodni controlling"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje