Kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine

S obzirom na to da se u međunarodnom prometu robe najčešće javljaju povrede autorskih i ostalih sličnih prava, te krivotvorenja žigova i falsifikovanje patenata, kao ciljna grupa na koju je usmeren specijalizovani kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine označeni su svi privredni subjekti, koji dolaze u dodir sa robom koja predstavlja određene duhovne kreacije. Posebnu korist od ove edukacije imaće ukoliko se bave proizvodnjom ili prekograničnim prometom dobara koja su trenutno izložena nekom krivotvorenju ili pirateriji ili postoje određene naznake da će na ovaj način ona biti ugrožena u budućnosti. Treba, svakako naglasiti da bi ovaj seminar trebalo da pohađaju i pravnici zaposleni u firmama koje su orjentisane ka uvoznoj delatnosti, ali i svi oni koji u takvim kompanijama imaju neku ulogu u sprovođenju uvezenih proizvoda do krajnjih korisnika, odnosno do potrošača.

Osobe koje žele da prate pomenuti stručni kurs, imaju obavezu da se za to prijave nadležnom službeniku u najbližoj poslovnici organizatora nastave, kojih ima više od 20 na području naše zemlje. Tom prilikom će on zavesti lične podatke prijavljenih, koji obuhvataju ime, prezime, tačan datim rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju daljeg informisanja. Poruku sa naznačenim podacima moguće je poslati i elektronskim putem na mejl adresu obrazovne institucije koja sprovodi ovaj program, a omogućeno je i prijavljivanje putem telefona. Vrlo brzo zatim biće održan i zvanični upis na pomenutu obuku, kome su kandidati obavezni da lično prisustvuju. Tada će morati i da, u naznačenu poslovnicu organizatora donesu odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini svakako biti na vreme obavešteni.

Prilikom sprovođenja upisne procedure, od polaznika se očekuje da naglase koji bi im oblik obrazovnog rada najviše odgovarao, budući da je u ponudi vrlo širok dijapazon različitih mogućnosti. Tako će kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine pojedinačno pratiti predavanja i dobiti maksimalnu pažnju i posvećenost predavača. S druge strane, oni koji se opredele za individualnu nastavu imaće časove zajedno sa još jednim polaznikom, što će bez sumnje predstavljati dobru osnovu za razvijanje međusobne komunikacije. Kako u opisanim obrazovnim postupcima ne učestvuje veliki broj osoba, moguće je u izvesnoj meri raspored rada uskladiti sa ostalim obavezama polaznika. Stoga će oni naznačiti kada bi im najviše odgovaralo da edukacija počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, a ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford će odlučiti da li taj predlog može da se prihvati.


Bilo da časovima prisustvuje jedan ili dva polaznika, moguće ih je održavati u skladu sa principima klasične nastave. Na ovakva predavanja će kandidati dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora u naznačeno vreme, gde će edukaciju pratiti u moderno opremljenim prostorijama prilagođenim kvalitetnom odvijanju obrazovnog procesa. Oni koji su, pak skloni savremenom modelu rada, mogu časove da pohađaju preko interneta, koristeći svoj računar, na koji su pre toga instalirali namenski softver. Ovaj postupak će im omogućiti da bez problema prate stručni seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine, a treba naglasiti da se u slučaju da nisu u stanju da ga samostalno obave, mogu obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama sprovodi se i grupna obuka, namenjena osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnom okruženju. Polaznici koji se opredele za ovakav prisup, treba da znaju da je pre početka sprovođenja predavanja ponekad potrebno sačekati da se grupa formira. Pravilima je definisano da je za ovakav način pohađanja časova neophodno da se prijavi najmanje četvoro kandidata, a opet ih u jednoj grupi ne sme biti više od osmoro, budući da bi se tada doveo u pitanje kvalitet obrazovnog procesa. Kako niko u grupi ne bi bio stavljen u povlašćen položaj u odnosu na ostale, a s obzirom na to da nije moguće istovremeno udovoljiti svima, kandidatima koji ovako prate predavanja neće biti omogućeno da utiču na raspored rada. Stoga će sve detalje vezane za edukaciju, preciznije rečeno datum kada će časovi startovati, kao i vreme i učestalost njihovog održavanja da odredi isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Posebno za polaznike koji rade u određenoj firmi osmišljen je korporativni kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine, koji se sprovodi prema rasporedu definisanom od strane ovlašćenog predstavnika date kompanije i službenika koji reprezentuje naznačenu obrazovnu instituciju. Ovaj tip časova može da se sprovodi preko interneta ili na standardni način, kada se predavanja održavaju u nekoj poslovnici organizatora, u prostorijama firme za koju rade polaznici ili na nekom drugom mestu koje njima odgovara. Bitno je samo da ogovarajući prostor poseduje predviđene karakteristike koje garantuju neometani tok nastave i uspešan rad kandidata, o čemu će svakako zvanični predstavnik konkretnog preduzeća biti na vreme obavešten.Šta tačno izučava specijalizovana obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine?

Da bi se sprečila neovlašćena komercijalizacija i međunarodni promet različitih kreacija uma, bez saglasnosti njihovih vlasnika mora se detaljno poznavati kako naše, tako i evropsko zakonodavstvo koje se na ovu oblast odnosi. Zbog toga će predavanje kojim će početi seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine biti posvećeno upravo ovoj temi, sa posebnim osvrtom na mere zaštite ove nematerijalne imovine prilikom carinskog postupka. Polaznicima će zatim biti objašnjeno kako se pravilno popunjava Zahtev za sprovođenje mera zaštite prava intelektualne svojine, kome se tačno podnosi, koji prilozi uz njega mogu da se traže i na koji način nadležni donosi odluku.

Tokom sprovođenja ovog obrazovnog programa kandidati će saznati kako konkretni carinski organ sprovodi postupak primene pomenutih mera, nakon što je konkretni zahtevahtev odobren. Predviđeno je, naime da se odmah nakon identifikacije i pregleda spornih proizvoda obustavi njihovo dalje puštanje i organizuje se zadržavanje pod carinskim nadzorom. Stručni predavači će se osvrnuti i na takozvano postupanje po službenoj dužnosti, koje određeni carinski organ, shodno odredbama Zakona može da preduzme i pre odobrenja već pomenutog zahteva za sprovođenje zaštite prava intelektualne svojine, ali i kada konkretnim odobrenjem nije obuhvaćeno pravo za koje se veruje da je povređeno. Polaznicima će biti predstavljeni i načini obaveštavanja deklaranta ili nosioca prava, a na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine biće reči i o rokovima predviđenim za sprovođenje ovog postupka.

Profesori će, na narednim časovima upoznati prisutne sa prednostima i nedostacima pojednostavljenog postupka za uništavanje robe, kao i sa problemima koje on može eventualno da izazove. Govoriće, takođe o zapisniku koji se vodi tokom ove procedure, navešće šta sve on treba da sadrži i ko mora da ga potpiše, a pojasniće i proces uništavanja robe koja je bila izložena pirateriji i krivotvorenju. Svi polaznici će dobiti potrebne informacije o sprovođenju pojačanog nadzora u cilju zaštite prava intelektualne svojine, kao i o saradnji sa drugim državnim organima, koja se u tu svrhu sprovodi. Takođe će se obraditi i pojam analize rizika, koji podrazumeva postupak kada carinski organ, rukovođen osnovanom sumnjom da su prava intelektualne svojine konkretnom robom ugrožena ili povređena, vrši odgovarajući pregled datih proizvoda i predviđene dokumentacije.

Prisutnima će, pre nego što bude završena obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine biti predstavljene i razne problematične situacije, kao i mogućnosti za njihovo rešavanje. Stoga će, zahvaljujući obimnim teorijskim predavanjima i brojnim primerima iz realnog poslovanja polaznici biti osposobljeni da sve što su naučili primene u praksi. Moći će da uoče određene nedostatke u načinu poslovanja firme u kojoj rade, budući da će biti izuzetno dobro upoznati sa svim pojedinostima sprovođenja carinske zaštite prava intelektualne svojine, kao i sa odgovarajućim zakonodavnim telima, bitnim za ovu oblast.

Svi koji budu pratili ovaj specijalizovani seminar moći će da poslovanje svoje kompanije učine boljim i ekonomičnijim, pošto više neće morati za rad sa carinskim službama obavezno da angažuju pravne zastupnike.

Kada i na kom mestu se sprovodi seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine?

Svi polaznici koji najbolje funkcionišu u izrazito aktivnom okruženju i tokom usvajanja novih znanja vole da komuniciraju sa drugima, mogu da pohađaju predavanja koja uključuje grupni kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine. Ova edukacija se sprovodi u terminima preciziranim od strane koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, koji će takođe odrediti i datum kada seminar počinje, kao i opšti tempo delovanja. Članovi grupe koji zajedno pohađaju časove, a kojih mora biti makar četvoro neće imati nikakvog uticaja na pomenuti raspored i imaće obavezu da ga se striktno pridržavaju sve do kraja obrazovnog procesa. Valja istaći i da je pravilima organizatora predviđeno da jedna grupa može imati maksimalno 8 članova, budući da je to ocenjeno kao optimalan broj za kvalitetan postupak učenja.

U ponudi institucije koja sprovodi ovu edukaciju nalazi se i individualni oblik rada, kreiran za sve koji uživaju u samostalnom obavljanju različitih delatnosti. Polaznici koji žele da pohađaju časove na ovakav način imaće mogućnost da ostvare bliži odnos sa predavačem, ali i da ritam održavanja nastave u određenoj meri prilagode sebi i svojim obavezama. Radi se o tome da će im biti dozvoljeno da odrede datum kada će nastava da počne, kao i kojim danima i u koliko tačno sati će da se održavaju časovi, uz napomenu da se sa datim rasporedom moraju saglasiti ovlašćeni profesor i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije. Iste pogodnosti nude se i onima čiji izbor bude bila poluindividualna obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine, koju u paru pohađa dvoje polaznika.

Svi pomenuti modeli rada mogu da budu organizovani na dva načina, odnosno u vidu standardnih časova ili online. Predavanja koja se održavaju prema klasičnom principu kandidati mogu samostalno, grupno ili u paru da pohađaju u adekvatno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Online rad podrazumeva nastavu koja se prati preko interneta, a polaznici koji se opredele za ovakav pristup imaće obavezu da, pre početka edukacije samostalno instaliraju odgovarajući tip softvera. Ukoliko budu imali nekih problema prilikom sprovođenja ovog postupka, mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici navedene institucije.

Predavanja koja su namenjena zaposlenima u određenoj firmi održavaće se prema rasporedu određenom od strane zvaničnog predstavnika te kompanije i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora. Ova dva ovlašćena lica će, dakle definisati vreme početka edukacije, termine sprovođenja časova i njihovu učestalost, a preciziraće i prostor u kome će se držati standardni model predavanja, ukoliko to bude opcija za koju se opredele kandidati. Radi se o tome da se ovaj, takozvani korporativni seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine može pratiti preko interneta, ali i uživo, te da se klasični časovi mogu organizovati na bilo kojoj lokaciji gde postoje neophodni uslovi za neometano držanje predavanja, praćenje nastave i aktivno učešće u njoj. Tako će polaznici moći da se opredele između namenskih prostorija u određenoj poslovnici naznačene obrazovne institucije, odgovarajućeg prostora smeštenog u okviru same firme za koju rade ili pak nekog trećeg mesta, koje iz određenog razloga smatraju odgovarajućim.

Kako je organizovan kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine?

Ukoliko je to želja dotičnog kandidata, ova edukacija može da se sprovodi samo za jednu osobu, te će tako na predavanjima koja obuhvata individualna obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine vladati mirna, ali za mnoge podsticajna atmosfera za učenje. Oni koji nisu zainteresovani da rade pojedinačno, ali ni u veoma dinamičnom okruženju mogu da se opredele za poluindividualni oblik pohađanja predavanja, koji podrazumeva da časove zajedno prati dvoje polaznika. U oba opisana slučaja, prijavljenima je data šansa da, u dogovoru sa svojim profesorom, ali i sa koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora definišu raspored rada koji im najviše odgovara. Oni će tako imati priliku da odrede termine sprovođenja predavanja i njihov ritam, kao i vreme početka ovog obrazovnog procesa, pa će pohađati kurs uz minimalno remećenje ustaljenih privatnih i poslovnih obaveza.

Svima koji su zainteresovani za praćenje navedenog programa, na raspolaganju su klasični časovi, kao i oni koji se mogu pohađati preko interneta. Kandidati koji se opredele za uobičajeni pristup, dolaziće prema rasporedu koji budu dobili, u najbližu poslovnicu konkretne institucije i tamo pratiti predavanja.

Nasuprot tome, za drugi način rada polaznici se moraju na vreme pripremiti, što znači da će imati obavezu da na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera, kako bi mogli da pohađaju online seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine. Ovaj postupak je prilično jednostavan, te većina polaznika uspeva samostalno da ga obavi, ali je ipak za sve kojima bude bila potrebna pomoć ili neki savet obezbeđena mogućnost da se u svakoj poslovnici nevedene institucije obrate IT stručnjacima.

Grupni oblik rada takođe može da bude organizovan na pomenuta dva načina, što će reći online ili uživo. U ovom slučaju je predvđeno da najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika zajedno pohađaju časove i to prema rasporedu koji bude utvrdio ovlašćeni predstavnik date obrazovne institucije. Neophodno je da se svakom kandidatu koji bude radio u grupi omogući da neometano prati predavanja i učestvuje u praktičnom delu obuke, ali takođe treba obezbediti da niko od njih ne bude tretiran drugačije od ostalih. Zbog toga mora biti naglašeno da ovim polaznicima neće biti omogućeno da traže da se promeni satnica po kojoj se održavaju časovi, kao ni vreme početka kursa, već se očekuje da oni prihvate raspored koji im bude saopšten i pridržavaju ga se sve dok se ne završi ova edukacija.

U situaciji kada se ovlašćeni predstavnik neke kompanije obrati organizatoru sa željom da osobe koje u njoj rade pohađaju nastavu, primeniće se poseban način rada koji može da bude sproveden na dva načina. Naime, ovaj korporativni kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine može da se prati preko interneta, ali i uživo, na časovima koji se prema standardnom, frontalnom principu održavaju u nekoj poslovnici navedene institucije. Međutim, to nije jedino mesto na kome se mogu sprovoditi klasična predavanja. Ona, zapravo mogu da budu organizovana i u prostoru firme koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju, ali i na ma kom drugom mestu koje zadovoljava kriterijume za kvalitetno usvajanje i prenošenje znanja. Vreme kada će ovaj program početi da se sprovodi, kao i termine održavanja časova i njihovu učestalost odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja predstavlja konkretnu kompaniju.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine?

Detaljnim planom rada predviđeno je da oblasti koje obuhvata ova stručna nastava mogu da se obrade za 6 školskih časova, a što zapravo iznosi 270 minuta. Takođe je precizirano da će seminar za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine da se sprovodi u vidu dvočasa, koji će se održavati u toku ukupno 3 dana.

Polaznici koji se opredele za individualni model rada, kao i oni koji predavanja budu pohađali u paru, takođe će imati obuku u trajanju od 6 školskih časova, ali tempo rada ne mora nužno da bude isti kao što je navedeno. To će zavisiti od samih polaznika, koji mogu da odrede raspored održavanja časova, kao i njihov ritam uz uslov da to bude prihvaćeno od strane nadležnog predavača i zvaničnog predstavnika institucije organizatora.

Isto trajanje imaće i korporativna edukacija, namenjena zaposlenima u nekom preduzeću. No, termine sprovođenja časova i tempo rada će ovde da odredi osoba koja reprezentuje datu kompaniju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, tako da je neizvesno hoće li se on podudariti sa ovim već pomenutim.

Opisani ritam rada, ustvari je validan isključivo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka za carinsku zaštitu prava intelektualne svojine, pošto tada vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost isključivo utvrđuje lice koje je u okviru institucije organizatora za te poslove ovlašćeno.

Spisak gradova za kurs i obuku carinske zaštite prava intelektualne svojine

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje