Kurs i obuka za dinamički menadžment

Specijalna vrsta menadžmenta koja je namenjena poboljšanju rada pojedinačnih stručnjaka sa ciljem da to utiče na bolje poslovanje i određene kompanije, je poznata kao dinamički menadžment. Stručnjaci koji su uspeli da usavrše pravila vezana za način njegovog funkcionisanja su se potrudili da osmisle obuku, koju Obrazovni centar Akademije Oxford ima u ponudi za sve zainteresovane.

Prijavljivanje polaznika može da bude izvršeno bilo kog dana u toku godine i to ili putem telefona ili mejla, odnosno direktno u jednoj od naših poslovnih.

Inače, obuka i kurs za dinamički menadžment podrazumeva dva osnovna principa sprovođenja, to jest u poslovnicama organizatora i preko interneta, a predviđeno je da nastava bude organizovana ili za svakog pojedinačnog polaznika, odnosno kroz individualnu nastavu ili za njih dvoje u isto vreme (poluindividualna), te isto tako imamo u ponudi i grupnu vrstu nastave, u okviru koje je predviđeno prisustvo većeg broja polaznika, to jest od njih četvoro do osmoro najviše može da prisustvuje ovom vidu edukacije.


Svaki pojedinačni polaznik dobija informacije koje se odnose na način njihovog organizovanja, jer se on svakako razlikuje, pa će tako i moći da donese odluku i koju vrstu nastave želi da pohađa, odnosno da li će to da učini u našim poslovnicama ili preko interneta, to jest kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu nastavu.

Najvažnije je da svako ima na umu da grupni kurs i obuka za dinamički menadžment predviđa termine i dinamiku koji su unapred određeni i ne mogu da budu izmenjeni, dok preostala dva tipa nastave koja imamo u ponudi podrazumevaju sasvim drugačiji način organizacije. Tačnije, polaznik koji izabere poluindividualni ili individualni kurs treba i da se opredeli u kojim terminima želi da nastava bude organizovana, odnosno po kojoj dinamici će biti raspoređen ukupan nastavni fond, ali i kog datuma želi da taj tip kursa počne. A on će svakako morati sa profesorom, odnosno nadležnim licem u jednoj od poslovnica organizatora da se dogovori oko svih tih detalja.

Kao što smo prethodno naveli, grupna obuka i kurs za dinamički menadžment podrazumeva da su termini i dinamika određeni od strane naše institucije, ali zato datum početka ne zavisi od nje. Radi se o tome da je početak ove vrste nastave isključivo uslovljen formiranjem grupe, tako da se prvo mora pričekati prijavljivanje najmanje četiri osobe koje žele da pohađaju ili grupnu obuku online ili u našoj poslovnici. A podrazumeva se i da će svi koji su prethodno pristupili prijavljivanju, to jest koji su se upisali i opredelili se tom prilikom za pohađanje grupne vrste nastave, da budu adekvatno obavešteni prvo o datumu kada će taj tip kursa da počne, a posle toga i o svim ostalim segmentima organizacije i to najpre o dinamici po koji će predavanja da se održavaju, kao i o terminima.Svaka kompanija koja je zainteresovana da njeni zaposleni pohađaju ovaj kurs treba da zatraži ponudu za organizaciju korporativne obuke, koju mi takođe sprovodimo i to prema zahtevima. Tačnije, ako postoji interesovanje za ovu vrstu obuke, Obrazovni centar Akademije Oxford očekuje da menadžment određene kompanije pruži sve potrebne informacije, to jest da navede precizne zahteve i to prvo gde želi da se korporativni kurs i obuka za dinamički menadžment organizuje (u prostorijama te firme, u našoj poslovnici ili preko interneta), te posle toga i da navede da li želi da zaposleni nastavu prate pojedinačno, u grupi ili u paru, a kako bismo mogli da organizujemo korporativni kurs prema tim zahtevima.

Čime se bavi kurs i obuka za dinamički menadžment?

U toku uvodnog predavanja će profesori svim prisutnim polaznicima ovog kursa da detaljno objasne šta zapravo podrazumeva pojam dinamičkog menadžmenta, te u kojim situacijama se koriste pravila koja on navodi.

Određeno je da obuka i kurs za dinamički menadžment ima za cilj da osobama koje se budu opredelile da prate nastavu omogući da steknu znanja koja će im pružiti šansu da u velikoj meri poboljšaju svoje umeće upravljanja, a naučiće i kako se koriste pravila dinamičkog menadžmenta u savremenom poslovnom okruženju i koje sve prednosti može da ima njihova primena. Tako će polaznici ove obuke, pored ostalog steći mogućnost da na najbolji mogući način pristupe rešavanju različitih problema i to na vrlo kreativan način, odnosno biće im omogućeno i da usavrše princip koji je odnosi na razvijanje što boljih odnosa u ovkiru tima ljudi za koji su oni u okviru konkretne organizacije zaduženi.

Mada bi trebalo da polaznik ima iskustva u menadžerskim poslovima pre pohađanja ovog kursa, to ne bi trebalo da spreči osobu koja želi da se upozna sa načinom funkcionisanja ovog tipa menadžmenta, a koja to iskustvo ne poseduje da se prijavi za pohađanje pomenute obuke. Svakako je važno da ima interesovanje da savlada i ovaj segment poslovanja, a to će svakom polazniku nesumnjivo pomoći u budućnosti, jer će biti u mogućnost i da konkuriše na možda više radno mesto.

Očekuje se da kurs i obuka za dinamički menadžment omogući svakom pojedinačnom polazniku da nauči kako da efikasno upravlja timom ljudi sa stanovišta dinamičkog menadžmenta, ali i da mu ponudi šansu da nauči kako se prevazilaze različite barijere u komunikaciji u okviru tima. Tačnije, zahvaljujući pravilima ovog tipa menadžmenta koja će oni vremenom početi da primenjuju u praksi, ocenjeno je da bi čitav kolektiv kojim oni upravljaju trebalo da funkioniše znatno bolje.

Prisutni će da nauče i kako se u određenim situacijama treba pristupiti upravljanju stresom, ali i na koji način bi trebalo da reaguju u takozvanim kriznim situacijama. Poseban deo ovog kursa će biti usmeren i na proces donošenja odluka koje će se vremenom pokazati kao najispravnije, te će prisutni biti upoznati i sa različitim postupcima analiziranja konkretne situacije.

Da bi obuka i kurs za dinamički menadžment mogla zaista da ostvari svoju svrhu, polaznici će biti uključeni i u niz vežbi, pomoću kojih će mnogo bolje shvatiti pravila koja je potrebno da primenjuju u praksi, a ukoliko žele da se kvalitet njihovog ličnog poslovnog ponašanja, a samim tim i kompanije koju zastupaju, podigne na znatno viši nivo od trenutnog.

Mesto i vreme organizacije kursa za dinamički menadžment

Od pojedinačnog polaznika koji vrši prijavu za pohađanje ove obuke se očekuje da onog trenutka kada bude bio organizovan upis odluči da li želi da nastavu prati preko interneta ili će to da uradi na uobičajen način, to jest predavanja će da pohađa u jednoj od poslovnica naše institucije. A budući da se obe vrste nastave organizuju kao poluindividualna obuka i kurs za dinamički menadžment, odnosno grupna i individualna, takođe bi trebalo da se polaznici tom prilikom i za jednu od njih opredele.

Istaćićemo činjenicu da je primarna razlika između ovih vrsta nastave vezana za broj osoba koje mogu da je pohađaju, tako da individualnu prati jedan polaznik, grupnu između četvoro i osmoro njih, dok je poluindividualna namenjena za njih dvoje.

Naveden je tačan princip organizacije za svaku od ovih vrsta nastave, pa se očekuje da polaznici u potpunosti prihvate sve te zahteve. Najvažnije je naglasiti da je prisutno ograničenje koje se odnosi na početak grupnog tipa nastave, jer prvo mora grupa od minimum 4 osobe da bude napravljena, to jest neophodno je da se toliko polaznika prijavi za pohađanje grupne obuke preko interneta ili u našoj poslovnici da bi grupni kurs i obuka za dinamički menadžment uopšte mogla da počne. Specifičnost tog tipa nastave jeste i činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje kojom dinamikom će se predavanja organizovati i u kojim tačno terminima, tako da polaznici koji se upišu dobijaju informacije o tome, ali tek pošto će bude ostvario osnovni uslov - formirala grupa koja broji najmanji broj članova.

U slučaju da bilo kome ne odgovaraju unapred određena dinamika i termini, oni mogu da izaberu ili poluindividualna ili individualna obuka, jer je način njihove organizacije sasvim drugačiji. Polaznici koji se za jednu od njih budu odlučili će time i dobiti priliku da odluče kojom dinamikom će pratiti nastavu, odnosno kada će početi bilo individualni, bilo poluindividualni kurs i obuka za dinamički menadžment, ali i u kojim terminima im odgovara da predavanja budu organizovana. Upravo o svemu tome će se oni direktno dogovarati sa ovlašćenim licem organizatora i profesorom, koji će ih voditi kroz nastavu.

Vrlo slično tome se organizuje i korporativna obuka, tako da može nastava da bude sprovedena i u prostorijama koje će odrediti klijent, a o tome i svemu ostalom što se odnosi na organizaciju nastave će predstavnik te kompanije precizno da definiše detalje sa ovlašćenim licem naše institucije.

Kako se organizuje obuka i kurs za dinamički menadžment?

Razlikuje se način prema kome se organizuje grupni kurs i obuka za dinamički menadžment, odnosno individualna ili poluindividualna nastava, a predviđeno je da polaznik izabere kako jednu od njih, tako isto i da odluči li će je pratiti u našoj poslovnici ili mu više odgovara da predavanjima pristupa preko specijalnog softvera koji se koristi za online nastavu.

Kod individualne, odnosno polu individualne obuke je predviđeno prisustvo jednog, to jest dvoje polaznika istovremeno, a principle organizacije je vrlo specifičan. Radi se o tome da zainteresovani polaznici u toj situaciji treba da se sa profesorom i koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj vrše upis, dogovore u kojim terminima će se konkretna obuka i kurs za dinamički menadžment organizovati, ali i kada će početi i kojom dinamikom će se predavanja organizovati.

Ipak, znatno je drugačiji način organizacije za grupnu nastavu, a na prvom mestu zato što predviđa i da nastavi prisustvuje više polaznika, to jest od četvoro do najviše njih osmoro. A kada se bude minimalan broj osoba prijavilo za pohađanje grupnog kursa i to ili online ili u našim poslovnicama, Obrazovni centar Akademije Oxford obaveštava prijavljene prvo o datumu početka, a posle toga i o tačnim terminima, te im daje informacije i o dinamici održavanja, jer u tom slučaju on sve ovo definiše.

Kada bilo koja kompanija želi da pomenuti kurs pohađaju osobe koje su u njoj zaposlene, onda ćemo organizovati korporativnu obuku i to prema smernicama koje ćemo dobiti od menadžmenta konkretne firme.

Koliko traje kurs i obuka za dinamički menadžment?

Četiri dana ukupno traje grupna obuka i kurs za dinamički menadžment, budući da je definisana dinamika održavanja nastave u tom slučaju, tako da je 16 školskih časova, koliko obuhvata aktuelni nastavni plan, rasporđeno na toliko dana. Svaki polaznik dobija precizne informacije ne samo o dinamici, već i o terminima održavanja tog tipa nastave i to tek kada se bude grupa od najmanje četvoro njihovog oformila. Ovo trajanje je isključivo vezano za rad u grupama, uzevši u obzir da u toj situaciji Obrazovni centar Akademije Oxford ima obavezu da odluči i o tačnoj dinamici i o terminima održavanja nastave, stim da jedino datum početka nastave ne zavisi od organizatora, jer se on definiše tek kada se najmanje 4 osobe bude prijavilo za njeno pohađanje.

Trajanje individualne i poluindividualne nastave se određuje naknadno, uzevši u obzir da je i princip organizacije ovih tipova obuke drugačiji. Stvar je zapravo u tome da polaznici koje interesuje kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za dinamički menadžment treba da se o terminima, to jest o dinamici dogovore direktno sa nadležnim licem u našoj poslovnici i predavačem, pa je samim tim i njihovo trajanje isključivo zavisno od tog dogovora.

A pored toga, mi možemo da organizujemo i takozvani korporativni kurs, ali isto tako ne možemo da definišemo njegovo trajanje, jer se ta vrsta nastave sprovodi u skladu sa dogovorom između predstavnika naše institucije i kompanije koja želi da ova vrsta obuke je bude organizovana za određeni broj njenih zaposlenih.

Trajanje: 16 školskih časova

Cene

 • Individualna nastava: 18,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 14,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 10,000 RSD po polazniku

Teme

 1. Funkcije dinamičkog menadžmenta
 2. Dinamički menadžment u holističkom pristupu upravljanja organizacijom.
 3. Alati dinamičkog menadžmenta
 4. Liderstvo
 5. Upravljanje krizom i promenama (nerešivi problemi)

Spisak gradova za dinamički menadžment

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje