Kurs i obuka za dizajnera enterijera

Svaka osoba koja želi sa se osposobi za ovo zanimanje će biti dužna da ne samo osmisli projekat za konkretni prostor, već je potrrebno i da bude upoznata sa svim segmentima koje obuhvata dizajn enterijera, a pohađanjem ove obuke će biti u prilici da stekne potrebna znanja kako bi mogla da se ovim poslom bavi. Upravo na osnovu opisa ovog zanimanja i zaduženja koje stručnjak specijalizovan za ovu oblast ima je i osmišljena obuka i kurs za dizajnera enterijera, a koji Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje tokom godine u svim svojim poslovnicama.

Isto tako možemo da sprovedemo i onaj tip nastave koji se prati preko interneta, a kada je neophodno da zainteresovani polaznici poseduju računar i da predavanjima pristupaju kroz takozvane virtuelne učionice.

Naša je obaveza da istaknemo da se i klasični i online kurs i obuka za dizajnera enterijera organizuje u tri različite forme, tako da polaznici biraju da li će nastavu da pohađaju pojedinačno, odnosno putem individualne ili će to da učiniti sa više polaznika istovremeno, to jest kroz grupnu nastavu, te je u našoj ponudi svakako i ona koja se deklariše kao poluindividualna, a kada predavanjima pristupa dvoje polaznika u isto vreme.


Obrazovni centar Akademije Oxford navodi i specifičnosti održavanja svih ovih vrsta nastave, a sa njima polaznici pojedinačno bivaju upoznati, jer će na osnovu tih informacija i moći da se opredele koju žele da prate.

Ako im odgovara da termini i dinamika budu prethodno utvrđeni, a ne smet im da predavanjima pristupaju sa više polaznika, onda je grupni kurs i obuka za dizajnera enterijera najbolje rešenje. U jednoj grupi može biti najviše osmoro, a minimum je potrebno četvoro polaznika da bude prijavljeno kako bi bila formirana grupa, pa se tek posle toga i definiše kako datum početka te vrste nastave, tako isto i prijavljeni bivaju obavešteni o dinamici održavanja, odnosno o terminima.

Nešto je jednostavniji princip prema kome se sprovode i individualna i poluindividualna obuka, a samo se broj prisutnih polaznika razlikuje. Polaznik koji se bude opredelio za jednu od tih vrsta nastave će imati i obavezu da se o načinu organizacije, to jest o dinamici, odnosno o terminima i tačnom datumu kada će izabrani tip nastave da počne, dogovori kako sa svojim profesorom, tako i sa onim licem koje je u odabranoj poslovnici naše institucije za to nadležno, to jest sa koordinatorom za nastavu.


Svi koji imaju želju da pohađaju pomenuti kurs mogu da se prijave kad god im to odgovara ili preko telefona jedne od naših poslovnica ili direktno u njenim prostorijama, a dozvoljeno im je i da prijavu izvrše preko mejla.

Uz to će naša institucija na zahtev bilo koje organizacije da pristupi sprovođenju ovog tipa obuke za njene zaposlene, a kada se zapravo organizuje korporativni kurs i obuka za dizajnera enterijera. Način sprovođenja te vrste nastave je isto tako specifičan, a u smislu da nadležna lica u toj kompaniji treba da nam navedu zahteve koji se odnose na njeno sprovođenje, a kako bismo mi procenili u kojoj meri možemo da odgovorimo na njih, to jest kako bismo bili u mogućnosti da se pobrinemo da korporativna obuka bude organizovana upravo na način koji klijentu najviše odgovara.

Kurs i obuka za dizajnera enterijera - nastavni plan

Kurs i obuka za dizajnera enterijera realizuje se teorijski uz praktične primere koji prate teorijska predavanja.

Sa osnovnim određenjem pojma enterijer, odnosno ukratko sa istorijom dizajniranja generalno, a sa akcentom na uređenju unutrašnjeg prostora će profesori prvo da upoznaju sve prisutne. Zatim slede preduslovi dizajna, odnosno šta je sve od informacija potrebno dizajneru kako bi krenuo u process dizajniranja. Nakon toga polaznici se upoznaju sa crtačkim tehnikama, perspektivom, kompozicijom, materijalima I proborom I mnogim drugim elementima dizajna.

Na kursu se proučavaju osnovni grafički elementi, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Zatim se obrađuju tehnike I modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se upoznaje sa uspešnom primenom tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim paketima. Jedan nastavni deo se posvećuje I istoriji dizajna. Predavanje se koncipiraju na izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Takođe, predavanje je obogaćeno i analizom brojnih primera iz istorije dizajna.

Naredni časovi biće posvećeni funkcionalnoj konceptualizaciji. Predavanja će se bazirati na analizi dizajnerskog procesa podeljenom u faze: glavni koncept, planiranje prostora, komunikacija u prostoru, osvetljenje unutrašnjeg prostora. Zatim se proučavaju materijali I boje. Polaznici će se upoznati sa osobinama i primenama boja, parametrima i svojstvima materijala, kao i optičkim, iskustvenim i emotivnim uticajima koji materijali i boje ostavljaju na ljude. Polaznići će proći kroz osnovne postulate proporcije i njena načela, kao i odnos čovečjeg tela u odnosu na prostor i elemente u njemu.

Jedna od tema na obuci za dizajnera enterijera je svakako I dizajn javnog enterijera gde polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju javnih prostora, kao i primenu materijala, svetla i kompozicije. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima projektovanja.

Naglašavamo da se polaznici upoznaju i sa dizajniranjem osvetljenja. Stručni predavači će upoznati polaznike sa vrstama distribucije veštačkog osvetljenja, svetlosnim efektima koji se postižu rasvetom, funkcijom rasvete u radnom, kućnom i javnom okruženju. Napominjući da je rad izmedju različitih struka važan i kako da se ostvari najbolji koncept kroz saradnju.

Važno je napomenuti da će predavači polaznicima dočarati I dizajn stambenog enterijera. Na predavanju se obrađuju osnovne postavke stambenog prostora, modelovanje i prikaz elemenata. Polaznici se upućuju i u crtanje planova, proračun površina i osnovni prikaz instalacija u građevinarstvu.

Polaznicima će biti prezentovane osnove arhitektonskog projektovanja, adaptacija i prenamena, zatim dizajn nameštaja i dekoracije koji će polaznike upoznati sa sa elementima i principima dizajna enterijera, radom na osnovama i izgledima i rešavanju prostora u 3d modelima u 3d Max-u. Cilj predavanja je da polaznici ovladaju osnovama planiranja i dizajniranja unutrašnjosti javnih i privatnih prostora sa primenom nameštaja i dekoracije. Biće im prezentovani i razičiti stilovi koji se koriste u praksi najčešće, te će im profesori svakako ukazati i na osnovne razlike između njih.

Na predavanjima se obrađuje nastavna jedinica digitalna fotografija i tehnike vizuelne prezentacije. Polaznici se upoznaju sa postavljanjem kompozicije, pronalaženju pravog trenutka, ugla snimanja, osvetljenja.

Polaznicima će na kursu dizajner enterijera biti prezentovani najbolji načini za prezentaciju njihovog rada sa osvrtom na programske pakete i vizuelizaciju u skladu sa marketinškim principima i osnovama web prezentacije, ako i izrada završnog projekta.

Gde i kada se održava kurs i obuka za dizajnera enterijera?

Kada je u pitanju mesto održavanja, moramo da naglasimo činjenicu da to zavisi isključivo od pojedinačnog polaznika, jer je u našoj ponudi i klasična obuka i kurs za dizajnera enterijera, ali i ona vrsta nastave koja se organizuje preko interneta, kada je polaznici prate putem virtuelnih učionica.

Vreme, odnosno termini održavanja zavise od izbora pojedinačnog polaznika, pošto ste grupna nastava organizuje na drugačiji način od poluindividualne i individualne. Preciznije govoreći, grupni kurs i obuka za dizajnera enterijera uključuje tačno određene termine, ali i dinamiku, o čemu u tom slučaju isključivo brine organizator. Tek kada se bude prijavilo minimalno četiri osobe koje žele da ovu vrstu nastave pohađaju ili u okviru poslovnica organizatora ili preko interneta, biće određena dinamika održavanja i talni termini, a zatim će svako od prijavljenih pojedinačno i da dobije o tome zvanično obaveštenje.

Kako individualna, isto tako i poluindividualna obuka i kurs za dizajnera enterijera podrazumevaju potpuno drugačiji način organizacije, jer tada polaznici imaju apsolutno pravo i dozvolu da se o svemu tome dogovore sa profesorima koji su zaduženi da pomenutu obuku vode, odnosno sa koordinatorima za nastavu one poslovnice naše institucije u kojoj se upisuju.

Mesto i vreme održavanja korporativno kursa isto tako, u principu zavisi od zahteva kompanije koja želim da tu vrstu obuke prate osobe koje su u njoj zaposlene.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za dizajnera enterijera?

Način na koji se kurs i obuka za dizajnera enterijera sprovodi je unapred definisan, pošto se pred polaznike stavlja zahtev da prvo odaberu da li će nastavu da prate na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od naših poslovnica ili preko interneta, a posle toga je njihova dužnost da izaberu tip nastave koji će pratiti, budući da je u ponudi kako poluindividualna nastava, koju pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, tako i individualna, kada je prisutan samo jedan, odnosno grupna, u okviru koje može da bude najmanje četiri osobe, te najviše osmoro prisutno.

Princip organizovanja svih tih vrsta nastave je različit, pa će se pojedinačni polaznici sa tim i upoznati kada budu vršili zvanično upisivanje.

Kod poluindividualne i individualne nastave je način sprovođenja vrlo slobodan, pa tako zainteresovani polaznici u tom slučaju treba da se o datumu početka te vrste nastave koju izaberu da prate, odnosno o terminima pohađanja, ali isto tako i o dinamici dogovore sa nadležnim licem naše poslovnice i profesorom, koji će da bude zadužen za vođenje ovog kursa.

Ipak, ako se neko bude opredelio za rad u grupi, on mora znati da toj vrsti nastave mora da prisustvuje više polaznika, ali i da isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford, kao zvanični organizator u tom slučaju donosi odluku u kojim terminima će se grupna obuka i kurs za dizajnera enterijera organizovati, to jest prema kojoj dinamici. A ovlašćeno lice naše poslovnice će sve te informacije da prosledi prijavljenim polaznicima, ali će to biti u prilici da učini tek kada se bude prijavilo najmanji broj osoba potrebnih za formiranje grupe, što znači da njih četvoro mora da izvrši prijavu i to kako za klasičnu, tako i za online nastavu.

Korporativni kurs i obuka za dizajnera enterijera takođe podrazumeva vrlo slobodan princip organizacije i to najpre što se tiče i mesta i termina, odnosno dinamike, jer tada predstavnik konkretne kompanije o svemu tome treba da se dogovori sa predstavnikom organizatora.

Koliko traje kurs i obuka za dizajnera enterijera?

Obuka i kurs predviđa ukupan nastavni fond od 20 dvočasa, odnosno 40 časova. Moramo da napomenemo da se ovo trajanje odnosi na tip nastave koji podrazumeva rad u grupi, ali I individualna i poluindividualna održavanja nastave. S tim da se individualne i poluindividualne nastave, realizuje dinamikom koju odrede profesor i polaznik. Razlog za to jeste što se kako individualni kurs i obuka za dizajnera enterijera, tako i poluindividualna, odnosno korporativna obuka organizuju u skladu sa zahtevima koje polaznik, odnosno određena kompanija ima. Jednostavnije rečeno, svi oni polaznici koji se opredele da prate individualnu ili poluindividualnu nastavu, te kompanija koja želi da njeni zaposleni pohađaju korporativni kurs, definišu sve detalje, a na prvom mestu dinamiku i termine sa nadležnim licima naše organizacije.

  • Individualno (1 polaznik): 50,000 RSD
  • Poluindividualno (2-3 polaznika): 30,000 RSD
  • Grupno (4-6 polaznika): 25,000 RSD
  • Grupno (7-10 polaznika): 20,000 RSD

Spisak gradova za dizajnera enterijera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje