Kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka

Oni koji se nalaze u vrhu menadžmenta kompanija i odlučuju o njihovom kompletnom poslovanju, to jest takozvani top menadžeri, označeni su kao grupa kojoj je primarno namenjena obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Pomenutom edukacijom trebalo bi da budu obuhvaćeni i rukovodioci srednjeg nivoa, kao i linijski menadžeri, odnosno oni koji direktno upravljaju proizvodnjom ili pružanjem usluga. Teme koje obuhvata naznačeni program bez ikakve sumnje biće izuzetno korisne i zanimljive i svim pojedincima koji, posredno ili neposredno učestvuju u donošenju odluka u svim tipovima organizacija kako privatnog, tako i javnog sektora.

Organizator ovog seminara predvideo je različite opcije za praćenje nastave, kako bi svakom kandidatu omogućio da nove obaveze lakše uklopi u svoj poslovni i privatni život. Tako je osobama koje preferiraju samostalnu delatnost i učenje u mirnijoj atmosferi, namenjen individualni tip edukacije, organizovan u skladu sa principom „jedan na jedan“. To znači da će nadležni predavač da drži časove samo jednom polazniku, koji će opet, zahvaljujući malom broju učesnika u obrazovnom procesu imati priliku da predloži datum za početak obuke, kao i vreme i učestalost održavanja predavanja koje smatra najpogodnijim. Da bi ovaj raspored rada bio zvanično prihvaćen, neophodno je međutim da ga odobre stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Po gotovo istom obrascu sprovodi se poluindividualni kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka, a jedinu razliku predstavlja činjenica da tada časove zajedno prati dvoje kandidata. Oni se međusobno pomažu i usmeravaju, ali i razmenjuju iskustva, ideje i mišljenja, te i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja i kompetencije.

Osobama koje su navikle da uče i stiču nove veštine u neprestanoj komunikaciji sa drugima namenjen je grupni način rada, a svi koji se opredele za ovakav model edukacije treba da znaju da, u određenim prilikama njihova nastava neće moći odmah da počne. Neophodno je, naime najpre formirati grupu, što se ne može uraditi bez dovoljnog broja prijavljenih kandidata. Pravilima je, zapravo određeno da u okviru jedne grupe ne sme biti više od osmoro polaznika, a opet obuka neće moći da startuje u slučaju da ih je manje od četvoro. Da bi svaki član grupe uživao isti status, nijednom od njih neće biti dozvoljeno da modifikuje raspored rada prema svojim potrebama, već će termine održavanja časova, njihov ritam, ali i tačan datum za startovanje kursa odrediti ovlašćeni koordinator za nastavu u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.


Svi pomenuti modeli edukacije mogu da budu sprovedeni preko interneta ili na klasični način, shodno zahtevu konkretnog kandidata. Standardni tip pohađanja nastave podrazumeva da polaznici u tačno određeno vreme dolaze na predavanja u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije. Za one kojima ovaj pristup ne odgovara, sprovešće se online seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka, koji će prijavljeni da prate preko svojih kompjutera. Zbog toga su obavezni da na njih prethodno instaliraju namenski softver, a u slučaju da ovaj postupak ne uspeju samostalno da obave, mogu se u ma kojoj poslovnici organizatora obratiti IT stručnjacima, u cilju pružanja tehničke podrške.

Bitno je istaći da svi zainteresovani kandidati, pre početka edukacije moraju da prođu kroz dve zvanične procedure, od kojih se prva odnosi na prijavljivanje za ovaj obrazovni proces. U tom cilju polaznici moraju nadležnom službeniku da navedu kako se zovu i prezivaju, kada su rođeni i koji im je broj kontakt telefona, a sve to mogu da učine elektronskim putem, telefonskim pozivom ili jednostavnim dolaskom u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Nakon registrovanja prijavljenih, sledi upis na kurs, a kandidati će biti na vreme obavešteni o tačnom datumu sprovođenja ove procedure, koja će biti održana u određenoj poslovnici naznačene institucije. Budući da su obavezni da lično prisustvuju upisu i da ovlašćenom licu tada predaju određena dokumenta, blagovremeno će im biti navedeno i koje zvanične spise u tu svrhu treba da pribave.

Poseban tip nastave sprovodi se kada je potrebno edukovati osobe zaposlene u određenoj kompaniji. U pitanju je korporativna obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka, koja takođe može da se odvija klasično ili onlajn. Predavanja organizovana prema uobičajenom, frontalnom principu održavaće se u prostorijama nekog predstavništva organizatora, u firmi za koju rade polaznici, ali i na drugim lokacijama koje ispunjavaju tehničke uslove za kvalitetno odvijanje nastave. O mestu koje za praćenje časova odaberu kandidati biće informisan zvanični predstavnik konkretnog preduzeća, a njegov zadatak će biti da zajedno sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora utvrdi raspored predavanja, datum početka edukacije, kao i uopšte tempo rada.Čime se tačno bavi kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka?

Najteži, a ujedno i najkompleksniji zadatak svakog menadžera je upravljanje složenim sistemima, a to u velikoj meri zavisi od konkretnih koraka koje preduzimaju. Tako će stručni seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka početi upoznavanjem prisutnih sa savremenim metodama i tehnikama odlučivanja. Profesori će najpre objasniti da sam proces koji vodi do konkretne odluke počinje postavljanjem pretpostavki, zatim se pronalaze alternative i vrši njihovo vrednovanje u skladu sa definisanim ciljem. Budući da ni za jedan problem ne postoji idealno rešenje, potrebno je fokusirati se na pronalaženje najprihvatljivijeg. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti da donosilac odluke mora biti dobro upoznat sa pravilima Teorije odlučivanja, ali i da je za ostvarivanje maksimalne dobiti veoma važno njegovo radno i profesionalno iskustvo. Zatim će prisutnima predstaviti tri osnovne dimenzije savremenog odlučivanja, to jest kvalitativni, kvantitativni i informaciono - komunikacioni aspekt.

U okviru kvantitativnih metoda objasniće da se jednokriterijumskim smatraju one koje se odnose na rešavanje problema na osnovu samo jednog kvantitativnog kriterijuma pomoću koga se meri uspešnost u ostvarivanju zacrtanog cilja. Takođe će napomenuti da postoje i višekriterijumske metode koje se koriste u slučaju potrebe uvažavanja većeg broja kriterijuma, što je čest slučaj kod selekcije i izbora između više istraživačko - razvojnih projekata.

Na narednim časovima koje uključuje obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka biće reči o metodi modeliranja koja se sve češće koristi u upravljanju složenim problemima u savremenim organizacijama. Ovaj pristup ogleda se u misaonom ili materijalnom približnom prikazu objekta, koji može biti i proces, pojava ili realni sistem. Predavači će objasniti da se model zapravo koristi kako bi se istražilo ponašanje originala u stvarnim okolnostima i kako bi se bolje upravljalo sistemom. Napomenuće da je u ovakvoj situaciji posebno važno istražiti i objasniti spoljašnje manifestacije konkretnog modela, što bi trebalo da dovede do razumevanja veza i odnosa unutar sistema, ali i relacija sa okolinom i tumačenja njihovog uticaja na funkcionisanje sistema kao celine, te njegovih pojedinačnih jedinica. Prisutnima će biti predočeno i da su za poslovne sisteme posebno pogodni metodi matematičkog modeliranja i mogućnost njihove primene za rešavanje upravljačkih problema. To je, zapravo pojednostavljeni prikaz realnog sistema izražen matematičkim relacijama, za čije definisanje je posebno važno obuhvatiti sve bitne činioce.

Predavači će potom predstaviti takozvano drvo odlučivanja, kao metod u kome se konkretni problem prezentuje kao stablo, koje se grana u pravcu različitih mogućih rešenja. Naročito je pogodan za odlučivanje u situacijama sa više relativno sličnih alternativa, a rešavanje se sprovodi izračunavanjem očekivanih vrednosti za pojedine čvorove, to jest za mesta odlučivanja koja se na stablu pojavljuju. Polaznici će se upoznati i sa brejnstormingom (brainstorming), kao modelarnom tehnikom odlučivanja u kojoj učestvuje više osoba i koja je bitna za podsticanje izražavanja ideja. Tako se za kratko vreme dobija veći proj predloga za rešavanje datog problema, a za takvo odlučivanje potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove sa kojima će polaznici biti upoznati tokom obuke. Predavači će na časovima objasniti još nekoliko metoda odlučivanja, te će između ostalog govoriti o tehnici mrežnog planiranja, delfi metodu i metodu investicionog odlučivanja.

Dok traje kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka, profesori će predstaviti kategorije savremenog odlučivanja iz perspektive nivoa i stepena složenosti problema koji se rešava, kao i broja osoba koje u tom procesu učestvuju. Tako će najpre da govore o individualnom, odnosno pojedinačnom odlučivanju, kao najjednostavnijem metodu. Zatim će se baviti timskim radom, to jest grupnim donošenjem odgovarajućih odluka, gde u izboru najprihvatljivije alternative učestvuje više ljudi. U vezi sa tim, predavači će se osvrnuti i na značajne metode, modele i savremene alate za podršku odlučivanju u grupi. Nakon toga, polaznici će se upoznati sa organizacionim odlučivanjem, koji prate brojni istraživački eksperimenti, a saznaće i kako se sprovodi metaorganizaciono odlučivanje, kao najviši nivo primene sistematizovanog znanja.

Ovlašćeni stručnjaci objasniće kandidatima na koji se način stvaraju modeli odlučivanja u komapanijama i ostalim organizacijama, te kako se vrši njihova analiza i, u slučaju potrebe sprovode odgovarajuća poboljšanja. Posebno će se osvrnuti na studiju slučaja, kojom se simulira stvarno iskustvo i nameće izbor jedne od mnogih opcija. Objasniće kako se ovom metodom dobijaju informacije o implikacijama izabrane odluke, te razvija sposobnost kritičnog procenjivanja poslovne situacije.

U završnom delu programa stručnjaci će upoznati prisutne sa izazovima koji ih, u našim uslovima očekuju prilikom implementacije određenih metoda odlučivanja, te ih tako u potpunosti pripremiti za obavljanje ovog izuzetno odgovornog i nimalo jednostavnog zadatka. Nakon edukacije, svi kandidati će moći uspešno da modeluju svoje odluke, odrede prioritete, analiziraju situaciju i tako izaberu najbolju alternativu za konkretan problem. Na taj način će ostvariti bolje upravljanje, ali i značajne poslovne uspehe, te unapređivanje procesa rada i planiranja i svojim organizacijama.

Na kome mestu i kada se sprovodi seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka?

Kako bi svi kandidati mogli da prate nastavu sa mesta koje im odgovara, u bogatoj ponudi organizatora nalazi se online obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Ovaj modela rada podrazumeva da polaznici pohađaju predavanja preko interneta, za šta je potrebno da prethodno na svoje kompjutere instaliraju tačno određeni tip softvera. Za to će dobiti sve potrebne instrukcije, te se pretpostavlja da će uspeti sve samostalno da obave. Ipak, ako budu imali nekih problema ili pitanja mogu se slobodno obratiti informatičkim stručnjacima, koji rade u svakom predstavništvu navedene institucije.

Ostalim polaznicima nudi se klasični način rada, koji podrazumeva časove u standardnom obrazovnom okruženju. Svi koji se opredele za ovakav vid edukacije dolaziće, prema dobijenom rasporedu u najbližu poslovnicu organizatora i u tamošnjim, moderno opremljenim prostorijama pratiti predavanja.

Za zaposlene u određenim kompanijama koji žele da pohađaju ovu edukaciju sprovodi s ekorporativna nastava i to kako uživo, tako i online. Klasični časovi mogu da se odvijaju bilo na kom mestu koje zadovoljava odgovarajuće kriterijume za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Drugim rečima, osim u namenskim prostorijama odgovarajućeg predstavništva naznačene institucije, polaznici će moći da se obučavaju i u okviru firme za koju rade, kao i na svakoj drugoj odgovarajućoj lokaciji koju smatraju pogodnom. Raspored časova, to jest vreme i ritam njihovog održavanja, kao i datum početka kursa odrediće sporazumno koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu.

Onima koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica i koji uživaju u samostalnom radu namenjen je individualni kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Ovaj tip edukacije, bilo da se odvija klasično ili online, svakako omogućava kvalitetno učenje, budući da se čini sve kako bi se tok nastave maksimalno prilagodio mogućnostima, predznanju i brzini učenja konkretnog polaznika. Dozvoljeno mu je da na predavanjima postavlja pitanja u vezi sa pojmovima ili oblastima koje mu nisu sasvim jasne, ali i da slobodno izražava svoje mišljenje i stavove koji mogu biti i suprotni od onoga što je predavač naveo. Još jedna bitna prednost ovakvog pristupa ogleda se u činjenici da kandidat, pošto se edukuje odvojeno od ostalih, može da se izjasni u vezi sa tempom rada koji mu najviše odgovara, te da precizira termine održavanja časova, ali i datum kada program, po njegovoj želji treba da počne da se sprovodi. Ako taj predlog prihvate profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, raspored će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja edukacije. Na taj način će polaznici moći da sa manje stresa prođu kroz navedenu obuku, pošto time neće mnogo remetiti svoje ostale obaveze. Ista privilegija važi i za osobe koje budu pohađale poluindividualni kurs, osmišljen za dvoje kandidata.

Bogata i raznovrsna ponuda organizatora uključuje i grupni način rada, kod koga je posebno naglašen socijalni momenat. Naime, ovde je data prilika i onima koji ne vole da se ističu da, pod uticajem aktivnijih članova grupe postanu slobodniji i javno ispolje svoje mišljenje i ideje, pa tako povećaju dinamiku obrazovnog procesa. Pravilima je definisano da grupni seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka može zajedno da pohađa najmanje četvoro, ali ne više od osmoro kandidata. Ovaj broj je procenjen kao optimalan za kvalitetnu interakciju, budući da je potrebno svakom polazniku dati dovoljno prostora i vremena da se, u okviru grupe iskaže kao individua. Imajući u vidu da su ovim načinom rada često obuhvaćene osobe različitih profesija, starosti, predznanja i ličnih osobina sasvim je očekivano da će one imati različite zahteve kada su u pitanju termini održavanja časova. Kako niko od njih ne bi bio doveden u inferioran položaj u odnosu na ostale, a nemoguće je istovremeno udovoljiti svima, kandidati će biti zamoljeni da do kraja sprovođenja programa strogo poštuju utvrđeni raspored, za čiju je izradu ovlašćen koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Po kom principu se odvija obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka?

Da bi se polaznicima koji imaju različite navike i obaveze omogućilo da sa manje opterećenja prođu kroz ovaj program, institucija ovlašćena za njegovo sprovođenje ponudila je zaista širok dijapazon mogućnosti za pohađanje nastave. Izbor pojedinačnih kandidata najpre može da bude online kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka, koji će pratiti preko interneta. Zbog toga se od njih se očekuje da na svoje računare vreme instaliraju specijalnu vrstu softvera, kako bi mogli da nesmetano učestvuju u obrazovnom procesu. Ovaj postupak nije previše težak i kandidati će od nadležnih stručnjaka dobiti sve potrebne smernice za njegovo sprovođenje, pa se pretpostavlja da će uspeti da sve obave potpuno samostalno. No, oni koji budu imali nekih problema mogu da se obrate ovlašćenom službeniku u bilo kojoj poslovnici organizatora. Odmah će biti povezani sa informatičkim stručnjacima koji će im pružiti traženu tehničku podršku. Pojedinačni polaznici mogu nastavu da pohađaju i prema standardnom principu, pa će tada imati obavezu da u određenim terminima na predavanja dolaze u najbliže predsedništvo navedene institucije.

Kako uživo, tako i online moguće je pratiti i korporativnu edukaciju koja je namenjena radnicima određenog preduzeća. Ovde bi valjalo, međutim pomenuti da klasični tip časova može da se odvija u namenskim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru firme za koju rade prijavljeni, kao i na svakom drugom mestu koje oni odaberu, ako tamo postoje uslovi za valjano odvijanje nastavnog procesa. Vreme kada će program početi da se sprovodi, termine i ritam održavanja predavanja odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime preduzeća koje svoje zaposlene upućuje na edukaciju.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica, bilo da li rade preko interneta ili klasično mogu da odaberu i socijalno okruženje u kome će sticati nova znanja. Tako kandidati kojima prija stalna aktivnost i interakcija sa drugim osobama imaju priliku da pohađaju grupni seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka. U toj situaciji minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika zajedno prati predavanja, a vrlo je važno podsticati sve prisutne da diskutuju, razmenjuju mišljenja i stavove, te da zajednički ostvaruju ciljeve naznačenog obrazovnog procesa. Grupa mora da funkcioniše kao jedinstvena celina pa je zbog toga nedopustivo bilo kog člana izdvajati od ostalih. Svakome se mora pružiti prilika da ostvari individualni napredak u okviru grupe, ali i da slobodno iznosi svoje stavove i ideje u interakciji sa drugima. Kako se opravdano pretpostavlja da bi svakom članu grupe odgovarao drugačiji raspored rada, njihovi pojedinačni zahtevi koji se na to odnose neće biti uopšte uzimani u razmatranje.Upravo je zbog toga predviđeno da će vreme početka sprovođenja pomenutog programa, kao i termine časova i ritam rada uopšte da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Kandidati koji, međutim budu želeli da se obučavaju u paru imaće mogućnost da izaberu takozvani tandemski pristup, što će im svakako dati priliku da ostvare kvalitetnu saradnju kako sa ovlašćenim predavačem, tako i sa svojim partnerom u učenju. Osim što će delovati kao saradnici u postizanju novih znanja i veština, dotični polaznici će dobiti i priliku da se najpre međusobno usaglase u vezi sa najpogodnijim terminima za održavanje časova, tempom rada i datumom kada će početi poluindividualna obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka. Ako se sa tim saglase njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, naznačeni raspored će postati validan i omogućiće kandidatima da obaveze koje im je nametnulo pohađanje ovog seminara lakše uklope u svoj dotadašnji životni ritam.

Istu pogodnost imaće i pojedinac koji individualno prati nastavu, koji će takođe imati mogućnost i da ostvari odličnu saradnju sa svojim predavačem, da sa njim diskutuje, osporava ono što je rečeno, iznosi svoje stavove i komentariše pređeno gradivo. On svakako neće biti stavljen u ulogu pasivnog primaoca gotovih znanja koja će mu prezentovati ovlašćeni stručnjak, već će u ovom obrazovnom procesu vrlo aktivno da učestvuje.

Koliko po planu traje kurs i obuka za donošenje ispravnih poslovnih odluka?

Predviđeno je da se pomenuti obrazovni program odvija kroz 14 školskih časova, odnosno 630 minuta. Navedeno je i da će predavanja da traju po 90 minuta, te da se održavaju tokom 7 dana.

Pomenuti tempo delovanja važi, međutim isključivo za grupni seminar za donošenje ispravnih poslovnih odluka, s obzirom na to da tada vreme i ritam održavanja časova određuje koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami polaznici na to ne mogu uopšte da utiču.

Nasuprot tome, oni koji rade u skladu sa poluindividualnim i iundividualnim principom će imati isti broj časova, ali će raspored rada biti napravljen na osnovu potreba i zahteva konkretnih kandidata, pa se to ne mora poklopiti sa navedenim tempom delovanja.

Osobe za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs za donošenje ispravnih poslovnih odluka, takođe će pohađati edukaciju u ukupnom trajanju od 630 minuta, ali njihov raspored ne mora obaveznoda bude isti kao kod grupne nastave. Naime, ovde će vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede ovlašćeni predstavnik firme čiji zaposleni pohađaju predavanja i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Donošenje ispravnih poslovnih odluka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje