Kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) - ESRI

Prvo moramo da istaknemo činjenicu da se obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) može tretirati kao odličan način pripreme za polaganje ispita kojima se stiče dobro poznati ESRI sertifikat. Svakako, čak i ako neko ne želi da se sertifikuje, on može da prati ovu nastavu, kako bi se upoznao sa navedenim tipom informacionog sistema i osposobio za njegovu primenu u praksi.

Napominjemo da svako ko ima žellu, može da se prijavi ili preko mejla, a kada je neophodno da nam svoje podatke pošalje na taj način, stim da je isto tako moguće i da lično dođe u našu poslovnicu i prijavi, te svakako može to da učini i putem telefona.

Obaveza nam je da kažemo da se kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) može organizovati na dva načina, to jest da svaki polaznik pojedinačno treba da izabere da li će nastavu da prati preko interneta ili direktno u prostorijama naše poslovnice, a predviđeno je da se polaznici odluče i između grupne, te poluindividualne ili individualne nastave.


Svako ko se bude tom prilikom opredelio za praćenje online nastave mora imati i lični računar, a vrlo je važno i da predavanja prati uz primenu softvera koji je tome i namenjen.

Što se tiče navedenih tipova edukacije, naglašavamo da postoji razlika u principu organizovanja, ali da se primarno razlikuje broj polaznika kojima je dozvoljeno da prate nastavu. Poluindividualni tip edukacije je namenjen za dve osobe, individualnu nastavu prati jedna osoba, a za grupnu je određeno da joj mora prisustvovati između četvoro i osmoro polaznika. A isto tako se razlikuje, generalno i način njihovog sprovođenja, tako da termine i dinamiku održavanja kod grupne nastave određuje organizator, a kod poluindividualni i individualne to čine zajedno polaznik i predavač, to jest koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora.

Ipak, treba naglasiti i to da je prisutno jedno ograničenje kada je u pitanju grupna obuka i kurs za GIS (Geographic Information System), jer se tada prvo zahteva da bude napravljena grupa od najmanjeg broja prijavljenih, a što znači da prijavu za praćenje te vrste edukacije mora da izvrši minimum četvoro ljudi. Onog trenutka kada se to bude i dogodilo, organizator će da odredi precizno datum početka grupne nastave, odnosno definisaće dinamiku održavanja i termine, a potom će i da precizno informiše sve upisane o pomenutim detaljima.

Kako se organizuje i korporativni kurs i obuka za GIS (Geographic Information System), tto nam je dužnost da napomenemo da se takva edukacija može organizovati po svim principima koji su prethodno pomenuti, ali da možemo da ostvarimo i želju klijenta vezano za mesto održavanja, jer se takođe korporativni kurs može organizovati i u prostorijama koje će u tom slučaju da odredi klijent.Obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) - plan i program nastave

Osnovne karakteristike ovih specijalizovanih informacionih sistema su predmet uvodnog predavanja, a svakako će se tom prilikom profesori koji su dužni da se kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) sprovede prema pravilima, osvrnuti i na ESRI sertifikate. Ovo je vrlo važno za polaznike, jer će kroz pohađanje ovog kursa steći dovoljan nivo znanja, a koji će im omogućiti da se i na adekvatan način pripreme za polaganje ispita, a što znači da će biti sasvim spremni i da polažu specijalizovane ispite i da postanu vlasnici pomenutog sertifikata.

Prisutni će se upoznati i sa osnovnom definicijom ovih sistema, a tom prilikom će da nauče da se radi o specijalizovanom sistemu koji se primarno koristi da bi se upravljalo prostornim podacima. Naglašavamo da se od svakoga ko želi da se edukuje za njegovo korišćenje, očekuje da mora da zna da koristi računar, uzevši u obzir da obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) podrazumeva i praktični deo, a koji se odvija na najkvalitetnijoj opremi, koja se nalazi u svakoj poslovnici organizatora. Naravno, ne postoji mogućnost da se za online edukaciju iznesu garancije kvaliteta, jer polaznik tada pohađa oba segmenta nastave (teorijski i praktični) na ličnom računaru, a organizator nije upoznat sa time da li on zadovoljava zahtevani nivo kvaliteta ili ne, pa zato i ne iznosi garancije.

Predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik nauči i kako funkcionišu različite opcije koje nudi GIS softver, a na prvom mestu se tu misli na mogućnosti za skladištenje i uređivanje podataka, ali i njihovo integrisanje, odnosno analizu.

Naučiće i na koji način se konkretne informacije mogu prikazati, ali i po kom principu funckionišu takozvane pametne mape, to jest kako se u okviru njih vrši uređivanje i analiza dostupnih podataka.

Sa poljem primene ovih sistema će se isto tako upoznati svako ko bude želeo da pohađa ovaj kurs, a izuzev ustaljenih oblasti, poput na primer oblasti kartografije, građevinarstva i geologije, biće im objašnjeno i na koji način se GIS softver koristi u oblasti prostornog planiranja i planiranja infrastrukture, te kako se on primenjuje čak i u oblasti marketinškog istraživanja.

Osim toga će kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) biti usmerena i na upoznavanje prisutnih sa svim komponentama koje obuhvata ovaj softver, a njih ima ukupno četiri. Tada će naučiti šta je to podsistem za unos i koja je njegova osnovna funkcija, ali i kako funkcioniše podsistem za skladištenje, te povezivanje podataka, kao i koje radnje vrši podsistem za analizu, te po kom principu funkcioniše izlazni podsistem.

Prisutni će se upoznati i sa brojnim metodama koje se primenjuju kada je potrebno obraditi određene informacije, a kako bi bile unete u odgovarajućem obliku. Tom prilikom će se upoznati najpre sa postupkom digitalizacije, a koja se ujedno može svrstati u najčešće korišćene metode. Isto tako će da nauče i šta je raster, a šta vektor i od čega se svaka od tih veličina sastoji.

Sem toga, obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) uključuje i oblast koja se odnosi na upoznavanje polaznika sa takozvanim neprostornim podacima, a koji se svrstavaju u dodatne informacije i često se unose u konkretni GIS softver. A prisutni će se upoznati i sa brojnim programima koji se, takođe naješće primenjuju u praksi, te sa njihovim osnovnim karakteristikama (ESRI ArcView, Kvantum GIS, Oasis Montaj, Encom Discover i drugi).

Podrazumeva se i da će polaznici da se upoznaju sa korišćenjem baza podataka, a koje se tom prilikom koriste za skladištenje konkretnih podataka, čiji tip zavisi isključivo od namene ovog softvera.

Gde i kada se obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) organizuje?

Pored klasične nastave, a koja omogućuje zainteresovanima da u prostorijama naših poslovnica prate predavanja, mi imamo u ponudi i online edukaciju, a koji će pratiti preko sopstvenog računara, što je ujedno i uslov da bi mogao uopšte da prisustvuje ovakvoj vrsti nastave.

Svi prijavljeni moraju da znaju da je predviđeno da se za obe vrste nastave organizuje kako grupni, tako i individualni kurs i obuka za GIS (Geographic Information System), ali takođe se sprovodi i nastava u paru, odnosno poluindividualna.

Osim što se razlikuje broj osoba koje prate predavanja, jer bi od četvoro do osmoro njih trebalo da prisustvuje nastavi u grupi, individualnu prati isključivo samo jedan polaznik, a poluindividualna nastave je namenjena da je prate dve osobe istovremeno, isto tako se razlikuje i način njihovog organizovanja. Inače, ta razlika je posebno uočljiva kada je u pitanju grupna obuka i kurs za GIS (Geographic Information System), najpre zato što se tu unapred od strane organizatora određuju i termini održavanja i trajanje, to jest definiše se tačno dinamika održavanja. Ali je posebno bitno istaći činjenicu da taj tip edukacije počinje tek kada se osnovni uslov za to ostvari, to jest nakon što se minimum 4 osobe zvanično upišu. A podrazumeva se da će Obrazovni centar Akademije Oxford uzeti na sebe da obavesti svakog upisanog polaznika pojedinačno o svim pomenutim detaljima.

Individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) podrazumeva sasvim drugačiji način organizacije, a polaznicima je u tom slučaju dozvoljeno da u potpunosti prate nastavu onako kako njima odgovara. Tačnije, predviđeno je da se obe ove vrste edukacije organizuju tako da se polaznici sa profesorom, odnosno sa predstavnikom naše institucije dogovaraju, na prvom mestu o datumu početka, a zatim i o svemu ostalom što se tiče organizacije, to jet dinamike i tačnih termina održavanja.

Pored svih navedenih vrsta edukacije, u našoj ponudi je i korporativna obuka i kurs za GIS (Geographic Information System), a koja može da se organizuje i na sve načine koje smo do sada pomenuli, ali možemo zainteresovanim klijentima da ponudimo i da zaposlena lica u određenoj kompaniji ovu nastavu prate u nekim drugim prostorijama, to jest sa onima koje će tada isključivo klijent da odredi.

Na koji način se obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) organizuje?

Da bismo zainteresovanima mogli da objasnimo na koji način se sprovodi kurs i obuka za GIS (Geographic Information System), moramo prvo reći da postoji mogućnost da nastavu prate ili direktno u prostorijama naših poslovnica ili preko interneta, a da je definisano da to učine u grupi, u paru ili individualno.

Što se tiče nastave online, od svakoga ko je zainteresovan za ovakav vid pohađanja nastave se zahteva da poseduje računar, a kako bi mogao da prati predavanja, što će učiniti putem takozvanih virtuelnih učionica.

Naglašavamo da se poluindividualna i individualna, odnosno grupna obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) razlikuju i po načinu organizovanja, ali se primarna razlika odnosi na broj polaznika, pošto od četvoro do najviše njih osmoro treba da prisustvuje nastavi u grupi, dvoje poluindividualnoj, a samo jedna osoba individualnoj.

Prema istovetnom principu se organizuje nastava za dvoje, odnosno za po jednog polaznika, što je ujedno i vrlo slobodan način sprovođenja, a za razliku od grupne nastave koja se organizuje na sasvim drugačiji način. Naglašavamo da se i kod poluindividualne i kod individualne nastave podrazumeva da polaznik treba da se o datumu početka dogovori sa nadležnim profesorom, a da sa njim treba svakako da definiše i dinamiku, odnosno tačne termine u kojima će se predavanja održavati.

A kada smo rekli da je način na koji se grupni kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) organizuje drugačiji, mislili smo na to da organizator može jedini da definiše dinamiku održavanja, to jest trajanje, kao i termine. Izuzetno je važno da svaki zainteresovani klijent zna da se grupni kurs sprovodi isključivo za jasno definisan broj polaznika, tako da ih u grupama može biti maksimum osmoro, a minimum četvoro, što ustvari znači da se prvo mora kreirati grupa, odnosno prijaviti minimalan broj osoba zainteresovanih za praćenje, a onda se pristupa definisanju svih prethodno navedenih detalja.

Obrazovni centar Akademije Oxford može da organizuje i edukaciju koja je specijalno namenjena zaposlenima, a kada se sprovodi korporativna obuka i kurs za GIS (Geographic Information System). O svim potrebnim detaljima će tada da se dogovore predstavnik institucija organizatora i klijenta, stim da moramo naglasiti da se taj tip edukacije može organizovati i u prostorijama koje će u tom slučaju da odredi klijent, ali i na jedan od prethodno opisanih načina.

Koliko kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) treba da traje?

Sa nastavnim fondom koji je sačinjen od ukupno 120 sati, obuka i kurs za GIS (Geographic Information System) će trajati 10 nedelja, ali samo ako je polaznik bude pohađao u grupi, jer tada dinamiku i termine održavanja, to jest datum početka određuje Obrazovni centar Akademije Oxford. U principu je određeno da polaznici na nedeljnom nivou imaju 12 sati nastave, ali će o svim detaljima svi prijavljeni da budu obavešteni kada osnovni zahtev za početak te vrste edukacije bude bio ostvaren, to jest kada se bude najmanje četvoro polaznika bude prijavilo da je prate.

Istaknuto je da se individualni i poluindividualni kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) sprovode po drugačijem principu, tako da se ne može prethodno odrediti koliko će oni da traju.

A sve to isto važi i za takozvanu korporativnu obuku, jer u tom slučaju kompanija koja zahteva da njeni zaposleni prisustvuju ovoj edukaciji treba da navede sve detalje, pa čak i dinamiku na osnovu koje će biti određeno trajanje nastave.

Spisak gradova za GIS (Geographic Information System) - ESRI

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje