Kurs i obuka za HSE menadžera

Sva ona lica koja su u institucijama različite strukture i polja delovanja zaposlena na rukovodećim pozicijama, a primarno oni čija je dužnost da vode računa o bezbednosti i zdravlju na radu, zatim o zaštiti životne sredine, kao i o zaštiti od požara su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar za HSE menadžera. Podrazumeva se da ovu edukaciju može da prati apsolutno svako, ko želi da se upozna sa navedenom oblašću na najbolji mogući način, a kako bi kasnije stečena znanja u praksi primenjivao i tako uticao na poboljšanje kvaliteta poslovnog procesa u svojoj matičnoj firmi.

Institucija koja organizuje ovu edukaciju ima poslovnice na brojnim lokacijama u celoj zemlji, tako da pojedinačni polaznici nastavu mogu pratiti direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojom prilikom se po klasičnom principu ona sprovodi.

U ponudi je i online kurs i obuka za HSE menadžera, a tada polaznici predavanjima pristupaju preko internet platforme i to uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Uslov koji bi trebalo tada da bude ispunjen, a da bi nastava mogla da bude održana onako kako nalažu pravila, jeste stabilna internet veza, koju će polaznikov računar koristiti. Ovlašćeno lice one poslovnice, u kojoj bude bio izvršen upis će informisati sve zainteresovane za praćenje online nastave o tome kako pomenuta platforma funkcioniše i uopšteno, kako će pohađati predavanja.


Podrazumeva se da će svaki prijavljeni morati da odluči da li mu više odgovara rad u grupi, kada nastavi prisustvuje više ljudi ili želi da časove pohađa samostalno, s tim što je u ponudi i takozvana poluindividualna edukacija, kada časovima pristupa dvoje polaznika. Sve tri pomenute vrste nastave mogu biti organizovane i online i po klasičnom principu.

Moramo naglasiti i to da se grupna obuka i kurs za HSE menadžera ne može organizovati sve do trenutka dok se najmanji broj polaznika za nju ne prijavi, to jest dok se ne stekne zvaničan uslov za nastanak grupe. U ovom slučaju koordinator za nastavu, a u okviru one poslovnice u kojoj se navedeni uslov ostvario, određuje i kog datuma nastava počinje i u kojim terminima će časovi biti organizovani, te naravno definiše i njeno trajanje, u smislu da određuje u skladu sa kakvom dinamikom će biti sprovedena. Svaki prijavljeni će precizno biti obavešten o ovim detaljima, a posebno će biti napomenuto da se neće uzeti u obzir zahtevi za promenom ničega od definisanog.

Za individualnu i poluindividualnu nastavu važi isto pravilo, a ono podrazumeva da se zainteresovani kandidati o načinu sprovođenja oba tipa edukacije direktno dogovaraju sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora. Jednostavnije govoreći, oni se usaglašavaju kako oko termina i dinamike sprovođenja, tako isto i oko tačnog datuma početka.Zainteresovani će prvo morati da se prijave za praćenje ovog kursa, a to mogu u radno vreme poslovnice da učine lično ili telefonskim putem, te u bilo kom momentu mogu poslati mejl sa svojim podacima (prezime i ime, broj telefona i datum rođenja).

Podrazumeva se da će ih ovlašćena lica obavestiti o svim dokumentima koja moraju da pripreme, te se od njih zahteva da u trenutku upisa budu prisutni lično u prostorijama one poslovnice, koju su prethodno odabrali za prijavljivanje.

Izuzev nastave koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, organizuje se i korporativni seminar za HSE menadžera, a princip organizacije te specijalizovane edukacije ide na ruku klijentima. Stvar je u tome da se ovlašćenom licu zainteresovane firme, odnosno njenom vlasniku dozvoljava da sa predstavnikom institucije organizatora definiše kada će početi korporativna obuka, potom u kojim terminima će biti organizovana predavanja i koliko bi uopšteno trebalo da traje, to jest definisaće dinamiku. U slučaju da klijentu više odgovara da njegovi radnici časove pohađaju u sklopu svoje firme, potrebno je da to navede kao zahtev organizatoru, a kako bi dobio obaveštenje o karakteristikama prostora u kome bi nastava trebalo da se organizuje. Samo pod uslovom da taj prostor zadovolji konkretne zahteve, može doći do promene mesta održavanja korporativne obuke.

Specijalizovani seminar za HSE menadžera – program i plan nastave

Početak ove edukacije će biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa odrednicom HSE menadžmenta, a što je skraćenica od Helth, Safety i Environment, odnosno zdravlje, bezbednost i životna sredina. Nakon toga će stručna obuka i kurs za HSE menadžera da se bavi oblašću delovanja lica koja se kvalifikuju za navedenu poziciju, s tim da će poseban akcenat biti stavljen na pravilnu implementaciju tog tipa menadžmenta u kompanijama različite strukture. Ovom prilikom moramo naglasiti da se nudi mogućnost klijentima, koji su zainteresovani za korporativnu edukaciju, da primeri uvođenja HSE sistema budu isključivo vezani za oblast rada firme u kojoj su polaznici zaposleni, a kako bi im bilo omogućeno lakše razumevanje navedene materije.

Podrazumeva se da će predavači detaljno objasniti prisutnima i na koji način se primena ovog sistema odražava na kvalitet poslovanja. Naredni segment edukacije se odnosi na upravljanje rizikom kako u oblasti bezbednosti i zaštite na radu, tako i u oblasti zaštite od požara i zdravlja na radu, ali i zaštite životne sredine. Napominjemo da će predavači tom prilikom koristiti adekvatne primere, kako bi što bolje objasnili na koji način se rizici u navedenim oblastima prepoznaju i kako se njima upravlja.

Vrlo je važno da lica koja se kvalifikuju za navedeno zanimanje znaju i da prepoznaju uzroke gubitka, te da izvrše njihovu adekvatnu prevenciju, pa će i tome specijalizovani kurs i obuka za HSE menadžera posvetiti pažnju.

Naravno da će biti govora i o kontroli rizika u različitim segmentima, ali će takođe predavači govoriti i o načinu obuke zaposlenih u onim kompanijama u kojima se HSE menadžment implementira. Takođe će prisutnima biti objašnjeno i kako se sprovodi adekvatan nadzor implementacije ovog sistema, odnosno na koji način se nakon uočenih propusta oni mogu ispraviti, ali i kako se konkretni sistem može unaprediti.

Završni deo ove edukacije će primarno biti usmeren na sticanje znanja vezano za troškove, koji dolaze sa primenom ovog sistema, te će na primerima polaznicima biti objašnjeno koje sve informacije moraju biti uzete u obzir da bi obračun troškova bio adekvatan.

S obzirom na to da je u pitanju interaktivna nastava, to podrazumeva da stručni seminar za HSE menadžera nudi priliku polaznicima da vrhunske stručnjake, koji su za vođenje ove edukacije zaduženi, pitaju o svemu što im nije jasno vezano za konkretnu temu, a sve kako bi što bolje implementirali ovaj sistem u svojoj organizaciji.

Stručni kurs i obuka – vreme i mesto održavanja

Sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford ima nekoliko vidova edukacije u ponudi, znači da će svaki prijavljeni imati veliku mogućnost izbora, to jest da će specijalizovani seminar za HSE menadžera pohađati onako kako želi.

Najpre će imati izbor između mogućnosti da nastavu prati direktno u predstavništvu ove institucije, kojom prilikom se ona organizuje na klasičan način, a zatim može izabrati i edukaciju da pohađa online.

Ko god se za tu opciju bude opredelio, moraće predavanjima da pristupa uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a valjalo bi i da taj uređaj ima što bolju vezu sa internetom, zarad kvalitetnije edukacije. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu svakog polaznika na vreme informisati o načinu funkcionisanja internet platforme, a putem koje se nastava tom prilikom pohađa.

Svakako će prijavljeni imati izbor i između mogućnosti da časove pohađaju u paru, odnosno kroz takozvanu poluindividualnu, s tim da je dostupna i opcija koja uključuje grupnu, odnosno individualnu nastavu. Najvažnije je naglasiti da se svaka od njih razlikuje po broju prisutnih, a u određenoj meri je drugačiji i princip njihove organizacije.

Što se tiče nastave koju bi trebalo da prati jedan polaznik, odnosno takozvane individualne, princip njene organizacije je isti kao i kada časovima pristupa njih dvoje, to jest kada se sprovodi poluindividualna nastava. Ovlašćeno lice organizatora će tada definisati sa prijavljenima kako će predavanja biti organizovana, to jest zajedno će odrediti kog datuma će početi individualna ili poluindividualna obuka i kurs za HSE menadžera, potom u kojim terminima će se nastava organizovati i koliko ukupno trajati, jer će morati da definišu i dinamiku sprovođenja.

Nakon što se minimalni broj polaznika u jednoj od poslovnica prijave, steći će se uslov za kreiranje jedne grupe koja će pratiti tu vrstu edukacije. Princip njenog sprovođenja je mnogo strožiji od prethodno opisanog, tako da odmah po formiranju grupe od minimalnog broja članova, organizator definiše kako će se predavanja u tom slučaju odvijati. Ne samo da će on odrediti kog datuma počinje grupna obuka, nego i kakvom dinamikom i u kojim terminima polaznici prate predavanja. A sve to se po zahtevu pojedinaca ni u kom slučaju ne sme izmeniti, zato što pravilnik ove institucije to ne dopušta.

Napominjemo da izuzev nastave, koju treba polaznici pojedinačno da prate, navedena institucija organizuje i edukaciju namenjenu zaposlenima. Korporativni kurs i obuka za HSE menadžera je, zapravo jedina vrsta nastave koja eventualno može i na nekom drugom mestu da bude organizovana, a isključivo ukoliko prostor u određenoj kompaniji zadovoljava tačno određene zahteve. Svakako se primenjuje vrlo fleksibilan način organizacije nastave namenjene zaposlenima, zato što vlasnik konkretne firme ili njeno ovlašćeno lice prvo iznosi sve zahteve organizatoru, pa zatim sa njim usaglašava kako termine održavanja i mesto, tako i dinamiku sprovođenja časova, odnosno ukupno trajanje edukacije, ali i datum njenog početka.

Na koji način se obuka i kurs za HSE menadžera organizuje?

Ako kažemo da se specijalizovani seminar za HSE menadžera za pojedinačne polaznike organizuje baš onako kako njima odgovara, to znači da svaki prijavljeni bira i na kom mestu će pohađati predavanja i na koji tačno način.

U ponudi je sa jedne strane, onlajn i grupna nastava, a sa druge mogućnost praćenja predavanja u paru, samostalno ili u grupi, jer se oba tipa edukacije sprovode kroz poluindividualnu, individualnu i grupnu nastavu. Praktično govoreći, svaki polaznik ima mogućnost izbora između svih ponuđenih opcija, pa će od toga i zavisiti na koji način će pohađati predavanja.

Pod pojmom klasična nastava se misli na onu koja uključuje organizaciju predavanja u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok se online kurs i obuka za HSE menadžera sprovode sa bilo kog mesta, jer se u tom slučaju predavanja organizuju preko računara. Naravno da polaznik mora imati sopstveni računar, a preporuka je da njegova konekcija sa internetom bude stabilna, kako bi bio obezbeđen visok kvalitet edukacije.

Za obe ponuđene varijante važi pravilo da prijavljeni bira hoće li je pratiti u grupi, samostalno ili u paru.

Da bi se ostvarila grupna edukacija, potrebno je oformiti grupu, s tim što se prvo mora kreirati grupa od minimalnog broja polaznika da bi taj tip nastave mogao da bude organizovan. Dakle, tek nakon što konkretni uslov bude bio ostvaren, organizator, to jest ovlašćeni predstavnik određene poslovnice ove institucije definiše kako će polaznici pratiti nastavu, a u smislu da određuje datum njenog početka, dinamiku i termine održavanja. Svaki prijavljeni o tome biva precizno obavešten, uz napomenu da se izmene ne dozvoljavaju.

Ukoliko nekoga interesuje ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs za HSE menadžera, mora znati da je princip njihovog sprovođenja istovetan, a da je broj polaznika jedino što ih razlikuje. Neophodno je da se prijavljeni, koji odluči na jedan od navedenih načina predavanja da pohađa, o terminima održavanja časova, kao i o dinamici, te o datumu početka direktno dogovori sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici organizatora.

Izuzev edukacije koju bi trebalo polaznici pojedinačno da pohađaju, ova institucija sprovodi i korporativnu obuku, koja je primarno zaposlenima nekog preduzeća namenjena. Podrazumeva se da će u tom slučaju zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije sve detalje, a koji se odnose na organizaciju korporativnog kursa definisati sa nadležnima u jednoj od poslovnica organizatora, u smislu da će precizirati datum početka, termine i tačnu dinamiku sprovođenja časova. Upravo to i jeste jedina vrsta edukacije kod koje se dozvoljava izmena mesta sprovođenja, a ukoliko klijent zahteva da njegovi radnici predavanja pohađaju u svojoj matičnoj kompaniji. Podrazumeva se da konkretni prostor mora adekvatno da odgovori na precizno definisane zahteve, a sa kojima će naravno klijent biti podrobno upoznat.

Koliko je predviđeno da traje seminar za HSE menadžera?

S obzirom na to da nastavni plan i program, a po čijim pravilima se specijalizovani kurs i obuka za HSE menadžera organizuje, predviđa određeni broj predavanja. Uopšteno govoreći, polaznici će o dinamici nastave dobiti detaljne informacije koje će im biti prosleđene nakon što se kreira grupa i organizator definiše pravila sprovođenja te vrste edukacije.

Napominjemo da se i individualna i poluindividualna edukacija organizuju po nešto fleksibilnijem principu, tako da će polaznici zainteresovani za jednu od njih, dinamiku održavanja, a shodno tome i trajanje odrediti zajedničkim dogovorom sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu.

Način na koji se korporativna obuka i kurs za HSE menadžera provodi uključuje sličan princip, tako da podatke o trajanju dobija klijent nakon što se o tome, kao i o datumu početka, ali i o tačnim terminima u kojima će zaposleni te kompanije pratiti nastavu, dogovori sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Spisak gradova za kurs i obuku za HSE menadžera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje