Kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard-a

Izneta je najtoplija preporuka da osobe koje se nalaze na vrhu organizacione hijerarhije, takozvani top menadžeri svakako budu obuhvaćene predavanjima koja će, dok traje obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a držati osvedoćeni stručnjaci. Teme koje će se obrađivati u okviru navedenog programa biće značajne i za finansijske analitičare, ali i za one koji se u okviru svojih kompanija bave ljudskim resursima, to jest za HR menadžere. Preporučuje se da ovu edukaciju pohađaju i finansijski, kontrolni, kao i menadžeri organizacije, ali i svi koji su zainteresovani za oblasti kojih se tiče naznačeni obrazovni proces.

U situaciji kada su za ovaj kurs zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se korporativna nastava i to kako na klasičan način, tako i online. Polaznici koji se odluče da predavanja prate uživo mogu da dolaze u savremeno opremljene prostorije neke od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje su smeštene na više od 20 lokacija širom Srbije, a takođe njihovi časovi mogu da budu organizovani u okviru kompanije za koju rade, kao i na bilo kom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za bilo koju opciju da se odluče, ovi kandidati će raditi prema rasporedu koji zajednički definišu zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Ova službena lica će, dakle odrediti kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati predavanja.

Pojedinačni kandidati mogu da, takođe nastavu prate na standardni način, a ponuđena im je i opcija da pohađaju online seminar za implementaciju Balance Scorecard - a. U prvoj varijanti moraće da, prema rasporedu koji im bude saopšten dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo prate predavanja u savremeno opremljenim prostorijama i u vrlo prijatnom okruženju. Ako se odluče za drugu opciju, časove će pohađati preko interneta uz pomoć svojih kompjutera, na koje su upravo zbog toga obavezni da blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Taj informatički zadatak nije posebno komplikovan i veruje se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi potpuno samostalno. Organizator je ipak za one koji se ne snađu ili kojima budu potrebna dodatna uputstva obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije, u kojima rade vrhunski IT stručnjaci.


Kada se opredele između online i klasičnog načina rada, ovi polaznici treba da naznače da li predavanja žele da prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Ukoliko se odluče za individualnu nastavu, moći će da dobiju nepodeljenu pažnju nadležnog predavača, što će im svakako omogućiti da brže i jednostavnije ostvare predviđene obrazovne ciljeve. Celokupan tok nastave će biti u potpunosti prilagođen potrebama, sposobnostima i predznanju konkretnog kandidata, a biće mu omogućeno i da tokom nastave komunicira sa svojim profesorom, postavlja mu pitanja, ako je potrebno traži dodatna objašnjenja i, uopšte iznosi mišljenje o oblasti koje se obrađuje. Predavač vrlo pažljivo prati rad dotičnog polaznika i, nakon određene etape u radu komentariše njegove rezultate, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Kako u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, kandidatu je omogućeno da navede koji mu termini za održavanje časove najviše odgovaraju, kada bi želeo da edukacija počne i kakav mu tempo rada pogoduje. U vezi sa tim će naravno morati da se konsultuje i sa nadležnim stručnjakom koji vodi edukaciju i koordinatorom u instituciji organizatora, pošto sa detaljima nastavnog procesa moraju biti saglasni svi koji u njemu učestvuju.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a, kada nadležni profesor istovremeno radi sa dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem u nastavi, međusobno se pomažu i podržavaju, a takođe proširuju i produbljuju svoja znanja i putem zajedničke komunikacije, razmena ideja i mišljenja. Ovaj pristup značajno pomaže kandidatima da razviju toleranciju prema tuđem mišljenju, što će im svakako biti od velike koristi u realnim poslovnim okolnostima. Takođe im je omogućeno da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora dogovore oko svih pojedinosti obrazovnog procesa, pa tako zajednički odrede kada edukacija počinje, kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Grupna nastava namenjena je osobama koje smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu u stalnoj komunikaciji sa drugim ljudima i kojima prija rad u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi. Pravilima je predviđeno da tada časovima može da prisustvuje najviše osmoro polaznika, jer bi u suprotnom bilo onemogućeno svakom pojedincu da kvalitetno napreduje i učestvuje u interakciji sa drugima. Takođe, grupa ne može početi sa radom dok ne bude obuhvatala najmanje četvoro članova, jer ni tada ne bi mogli da se ostvare predviđeni nastavni ciljevi kroz ovakav način rada. Važno je da osobe koje se opredele za ovaj model obuke znaju da neće imati nikakvog uticaja na definisanje rasporeda rada, jer će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora.Oni koje zanima specijalizovani kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a treba da se najpre za to prijave ovlašćenom službeniku i da mu navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih informacija. Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili preko telefona. Nakon toga biće pozvani na zvanični upis na edukaciju kome moraju lično da prisustvuju i da nadležnom licu predaju određena dokumenta. Ona će im svakako blagovremeno biti tačno naznačena, a takođe će biti obavešteni i ostalim bitnim pojedinostima vezanim za pomenutu proceduru.

Koje tačno oblasti proučava seminar za implementaciju Balanced Scorecard - a?

Da bi polaznike temeljno i sveobuhvatno uputili u jednu novu dimenziju u sferi ocene performansi, predavači će kad počne obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a najpre govoriti o kreiranju dodate vrednosti. Istaći će da se ona stvara samo u situaciji kada je neto poslovni dobitak, nakon plaćanja poreza veći od troškova kapitala i da pokazuje povećanu, odnosno kreiranu tržišnu vrednost kompanije u određenom vremenskom trenutku. Zatim će uputiti prisutne u Balance Scorecard (BSC) strategiju, te napomenuti da je to najpre bio sistem za merenje organizacionih performansi, da bi zatim evoluirao u ozbiljan stategijski menadžment sistem. S tim u vezi biće reči i o principima koji predstavljaju bazu za uspostavljanje Balanced Scorecard sistema, te će predavači govoriti o pokretanju promena kroz liderstvo sa vrha organizacije, prevođenju startegije u operativne termine, usklađivanju organizacije prema startegiji, motivisanju i uvođenju startegije u obavljanje posla svakog pojedinca, te o ulaganju napora da startegija postane stalni proces.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a polaznici će saznati i koje su finansijske, nefinansijske i zaostajuće mere performansi, a biće im navedeni i objašnjeni i vodeći indikatori. Predavači će govoriti i o startegijskim performansama uspešnih organizacija, o finansijskoj, procesnoj, perspektivi potrošača, učenja i rasta. Naglasiće da se finansijska uspešnost posmatra kao najvažnija, ali da se ona dopunjuje perspektivom kupaca i korisnika, internih procesa, učenja i razvoja koje treba da omoguće shvatanje primarnih uslova za materijalni napredak date kompanije. Da bi predstavili kandidatima izgradnju BSC strategijskog menadžmenta, profesori će objasniti četiri procesa koja on obuhvata. Tako će biti reči o postupku prevođenja vizije u operativne ciljeve, komuniciranje vizije, ciljeva i mera do svih radnika u firmi, zatim o poslovnom planiranju i postavljanju ciljeva i o fidbeku, to jest dobijanju povratnih informacija u cilju prilagođavanja biznis startegije.

Posebno će se govoriti o takozvanim startegijskim mapama koje se izrađuju u okviru konkretnog plana, a svi koji budu pohađali seminar za implementaciju Balanced Scorecard - a saznaće i na koji se način određuju targeti i inicijative. Kandidatima će zatim biti navedeni primeri organizacija iz različitih privrednih grana na kojima će biti prikazano uspešno i neuspešno primenjivanje pomenute strategije. Nakon nekoliko studija slučajeva, za učesnike će biti organizovana radionica gde će pojedinačno ili u manjim grupama imati zadatak da primene startegiju BSC na karakterističnim organizacijama. Tako će u potpunosti ovladati ovom metodom i, zahvaljujući savetima i uputstvima koje budu dobili biti kadri da je valjano implementiraju u svojim kompanijama.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a?

Polaznici prijavljeni u statusu fizičkih lica nastavu, dakle mogu da prate na klasičan način, a za njih takođe može da se organizuje i online kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a. U prvom slučaju moraće da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, gde će se edukovati u prostorijama koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ako se opredele za drugu varijantu, časove će pratiti preko interneta, uz pomoć svojih računara. Zbog toga su obavezni da na njih, pre početka nastave instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će im biti data sva potrebna uputstva. Ukoliko se ipak ne snađu i bude im potrebna stručna pomoć, svakako se mogu obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Lokacija na kojoj će se edukovati kandidati koji budu radili nezavisno od ostalih, odnosno prema principima individualne nastave zavisiće naravno od toga da li se opredele za klasičnu ili online nastavu. U pravoj varijanti će dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, dok će u drugom slučaju časove moći da prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. U svakom slučaju, moći će da navedu kada im odgovara da nastava počne, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu dnevnu rutinu. Ako se u vezi sa tim saglase njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, predloženi raspored će postati validan i prema njemu će se održavati predavanja sve vreme odvijanja obuke. Ovi polaznici takođe će imati privilegiju da dobiju maksimalnu posvećenost nadležnog predavača i da ostvaruju napredak u skladu sa ritmom koji im najviše odgovara. Oni neće imati, dakle kome da se prilagođavaju, te će moći sve vreme nastave da aktivno komuniciraju sa svojim profesorom, postavljaju pitanja, diskutuju o konkretnoj temi i iznose svoje mišljenje, čime će značajno povećati i svoje kompetencije vezane za datu oblast.

Osobe koje budu želele da rade zajedno sa još jednim kandidatom mogu da pohađaju poluindividualni seminar za implementaciju Balanced Scorecard - a i da zajedno dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije ukoliko se opredele za klasično praćenje predavanja. U slučaju da, međutim budu želeli da rade online, moći će časove da prate preko interneta i to sa bilo kog mesta koje smatraju odgovarajućim. Ovi polaznici će, takođe dobiti priliku da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i nadležnim predstavnikom organizatora dogovore oko svih pojedinosti vezanih za obrazovni proces. Zajedno će da odrede kada edukacija počinje i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi tako da svi učesnici ovog procesa budu zadovoljni usvojenim rasporedom.

Oni koji budu želeli da se edukuju zajedno sa još nekoliko drugih polaznika mogu da odaberu grupnu obuku i da svi dolaze na predavanja u moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, ako njihov izbor bude klasična nastava ili da, pak časove prate preko interneta, ukoliko se opredele za online rad. Svi će, međutim morati da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak celokupnog programa koje bude definisao koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Radi se o tome da je jednostavno nemoguće napraviti raspored rada koji će odgovarati podjednako svim članovima grupe, te je zbog toga odlučeno da taj posao uradi osoba koja nije direktno uključena u nastavu, kako bi svi polaznici imali jednak tretman. Da bih grupa mogla valjano da funkcioniše vrlo je važno precizno odrediti njenu veličinu, te tako ona ne može da počne sa radom dok ne bude obuhvatala najmanje četvoro kandidata, a takođe nastavu na ovaj način istovremeno ne može da prati ni više od njih osmoro.

Ako ovu edukaciju žele da pohađaju radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativna obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a, koju kandidati mogu isto da prate uživo ili online. U prvom slučaju moći će da izaberu između nekoliko lokacija za održavanje časova, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije odgovarajućeg predstavništva organizatora, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome postojie tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Ako se, pak odluče za rad preko interneta, moći će da sami odaberu mesto na kome će se edukovati, a u svakom slučaju vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i termin za startovanje edukacije u dogovoru će utvrditi ovlašćeni predstavnik firme koja svoje radnike upućuje na nastavu i zvanični predstavnik navedene obrazovne institucije.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a?

Polaznici koji su za ovaj program prijavljeni u statusu pojedinaca mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave. Tako osobe koje žele da rade u stalnoj interakciji sa drugima mogu da odaberu grupni seminar za implementaciju Balanced Scorecard - a i da predavanja prate zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih kandidata. Ova veličina grupe se mora vrlo strogo poštovati, jer bi u prisustvu manjeg ili većeg broja osoba bilo nemoguće uspostaviti kvalitetnu komunikaciju i dati dovoljno vremena i prostora svakom pojedincu da se iskaže u nastavi i ostvari predviđene rezultate. U ovakvoj atmosferi međusobne saradnje svaki član grupe podjednako dolazi do izražaja, a najverovatnije je da će i oni stidljiviji pod uticajem drugih biti ohrabreni da javno ispolje svoje vrednosti, iskažu svoje mišljenje i generalno povećaju radnu aktivnost. Grupa zajedno ostvaruje zadatke i ciljeve i svi njeni članovi biće obavezni da se prilagode terminima i ritmu održavanja časova, kao i datumu za početak obuke koje utvrdi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Kandidati koji žele da se edukuju u paru mogu da odaberu poluindividualni pristup i da zajedno sa svojim partnerom prate nastavu. Budući da je ovim obrazovnim procesom obuhvaćeno samo dvoje polaznika, moguće je izaći u susret njihovim zahtevima vezanim za raspored rada. Tako će im biti omogućeno da navedu kada im odgovara da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko se sa tim saglasi njihov profesor i ovlašćeni reprezent pomenute institucije, traženi plan delovanja će biti usvojen i to će prijavljenima omogućiti da sa mnogo manje opterećenja prođu pomenuti program.

Osobama koje žele da se edukuju odvojeno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a. Oni će moći da tokom nastave intenzivno komuniciraju sa svojim profesorom, postavljaju mu pitanja, traže objašnjenja i iznose svoje ideje i mišljenje o datoj temi. Prilikom organizacije rada vodi se računa o sposobnostima i mogućnostima konkretnog polaznika, a on će od svog profesora moći da dobije povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova i da ih, ako je to potrebno na vreme koriguje. Predavač ima realan u vidu napredak prijavljenog, te u vezi sa tim može da mu daje sugestije i uputstva. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, ovi kandidati mogu da navedu kada žele da nastava počne, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov ustaljeni način života. Ako te pojedinosti budu odgovarale nadležnom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, naznačeni raspored će postati zvaničan i to će omogućiti polaznicima da lakše uklope nove obaveze u ostale dužnosti koje imaju.

Bilo za koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni kandidati nastavu mogu da prate uživo i da na časove u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će pratiti predavanja u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja i lako postizati predviđene obrazovne ciljeve. Takođe im se nudi i varijanta online rada, što znači da će nastavu pohađati preko interneta, te su na svoje računare dužni da, pre početka kursa na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga inače neće moći da se edukuju na ovakav način. Taj postupak nije posebno komplikovan i veruje se da većina prosečnih polaznika može da ga obavi samostalno, ali ukoliko bude onih koji se ne snađu najbolje organizator je svakako ponudio mogućnost kontaktiranja informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora, koji će pružiti traženu tehničku podršku.

Za zaposlene u određenoj kompaniji koji smatraju da je za njihovo poslovanje bitno upoznavanje sa temama koje obrađuje pomenuta edukacija sprovodi se korporativni kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a. Tada kandidati mogu nastavu da prate uživo i da odaberu između nekoliko lokacija za održavanje časova, odnosno između prostorija najbližeg predstavništva pomenute institucije, adekvatnog prostora u firmi za koju rade ili neke druge lokacije koja im odgovara, pod uslovom da tamo mogu da se kvalitetno sprovode i prate predavanja. Oni takođe mogu nastavu da pohađaju i online, a u svakom slučaju vreme kada će početi sa obukom, termine i učestalost njihovih predavanja u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje specijalizovani seminar za implementaciju Balanced Scorecard - a?

Predviđeno je da se ovaj program odvija u toku 8 školskih časova, tačnije rečeno 360 minuta i da se tokom 4 dana održavaju dvočasi. To znači da će polaznici ukupno biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs za implementaciju Balanced Scorecard - a, kao i oni koji se budu edukovali odvojeno od ostalih imaće nastavu istog trajanja, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Tako će biti u prilici da definišu termine i ritam održavanja časova koji im najviše odgovaraju.

Oni koji budu pratili korporativnu nastavu takođe će raditi tokom 360 minuta, ali će vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja zajednički da odrede ovlašćeni predstavnik firme u kojoj su polaznici zaposleni i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Gore naznačeni tempo delovanja zapravo važi samo za situaciju kada se sprovodi grupni kurs i obuka za implementaciju Balanced Scorecard - a, budući da tada sve pojedinosti nastavnog procesa određuje ovlašćeni predstavnik organizatora, dok članovi grupe na to ne mogu nikako da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku za implementaciju Balanced Scorecard-a"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje