Kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu

Smatra se da bi osobe koje se, u okviru svojih komapanija nalaze na rukovodećim pozicijama neizostavno trebalo da pohađaju časove koje uključuje stručna obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu. To se posebno odnosi na menadžere kojima je stalo da u svom poslovanju primene potpunu kontrolu rizika i na taj način osiguraju uspešnost. Podrazumeva se, naravno da ciljnu grupu pomenutog obrazovnog programa predstavljaju i lica koja su, u određenim organizacijama odgovorna za bezbednost na radu.

Pojedinačni kandidati imaju mogućnost da navedenu edukaciju pohađaju na standardni način i da na predavanja, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uz to im je na raspolaganju online seminar, za koji međutim moraju da se na odgovarajući način pripreme, odnosno da na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da se obučavaju preko interneta. To zaista nije komplikovan postupak, pa većina polaznika uspeva da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ako ipak budu imali nekih pitanja ili im bude potrebna stručna pomoć, mogu se obratiti informatičarima u ma kojoj poslovnici organizatora, koji će im pružiti traženu tehničku podršku.

U slučaju da prijavljeni želi nastavu da pohađa odvojeno od ostalih, sprovešće se individualni kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu. On će tokom ovog obrazovnog procesa imati punu posvećenost nadležnog predavača, koji će samo njemu da izlaže, tumači i objašnjava odgovarajuće gradivo, ali i da praktično prikazuje predviđene veštine. U tom smislu, pomenuti model rada pogodovaće onima koji žele da tok nastavnog postupka maksimalno prilagode sebi i napreduju tempom koja im odgovara. Još jedna prednost ovakvog pristupa ogleda se u mogućnosti da dotični kandidat naznači kada bi tačno želeo da program počne da se sprovodi, te kojima danima i u koliko sati bi za njega bilo najpogodnije da se održavaju predavanja. Ukoliko te pojedinosti prihvate koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i stručnjak koji vodi edukaciju, raspored će početi da se zvanično koristi, pa će polaznik nove obaveze lako uklopiti u svoju ustaljenu dnevnu rutinu.


Oni koji se budu obučavali u paru, odnosno prema pravilima poluindividualne obuke moći će takođe da se najpre međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije dogovore oko svih detalja nastavnog procesa. Tako će zajednički da utvrde najpovoljnije vreme početka kursa, kao i termine i ritam održavanja časova kojima će svi biti zadovoljni. Osim toga, dobiće priliku da nove informacije i znanja, osim kroz praćenje predavanja ovlašćenog stručnjaka, usvajaju i putem komunikacije sa svojim partnerom, tokom koje će razmenjivati mišljenja, ideje i iskustava.

Niko od polaznika grupne nastave neće dobiti priliku da, na temelju svojih potreba određuje kada će grupni seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu da počne, kao ni kojim danima i koliko često će se održavati predavanja. Bilo bi, zapravo neizvodljivo napraviti raspored rada koji će svakom članu grupe da odgovara, pa je zbog toga odlučeno da će sve pomenute pojedinosti nastavnog toka da precizira isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Od prijavljenih se očekuje da se pridržavaju naznačenog plana delovanja i da u vezi sa tim ne pokušavaju da ulažu nikakve prigovore, jer se on neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Ako su za edukaciju zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, smatrajući da je njen sadržaj koristan za njihovo poslovanje, organizuje se korporativna nastava i to kako preko interneta, tako i na klasični način. U ovom drugom slučaju polaznici mogu da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja, budući da im se u tom smislu nude namenske prostorije u najbližem predstavništvu pomenute institucije, prostor same firme za koju rade, ali i svako drugo mesto na kome može da se sprovodi nastava. Vreme početka njihovog kursa, termine i učestalost sprovođenja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu trebalo bi da se za to, na neki od predviđenih načina prijave i da nadležnoj osobi navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade lično, u najbližoj poslovnici organizatora, telefonskim pozivom ili da slanjem poruke naznačenog sadržaja na mejl adresu pomenute obrazovne institucije. Ubrzo zatim, sprovešće se zvanični upis na seminar, kada su svi prijavljeni obavezni da lično dođu u određeno predstavništvo organizatora i ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Svi potrebni zvanični spisi, kao i tačno vreme i mesto sprovođenja upisne procedure kandidatima će biti na vreme saopšteni.

Kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu - plan i program

Savremeni menadžer upravlja proizvodnjom i uslugama, donosi ekonomske odluke sa dalekosežnim posledicama, odgovoran je za poštovanje zakona u domenu finansija, komunalnih, sanitarnih, građevinskih i ekoloških propisa. No, osobe koje budu pohađale stručni seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu saznaće da savremeni menadžer takođe ima veliku odgovornost i za vršenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (BZR). On, dakle te poslove treba da organizuje polazeći od tehnološkog procesa, organizacije procesa rada, broja zaposlenih, broja radnih smena, procenjenih rizika, broja lokacijskih jedinica i vrste delatnosti. Nadležni predavači će napomenuti da, ukoliko delatnost nije vezana za neposrednu proizvodnju u privredi i ako organizacija ima manje od 20 zaposlenih, poslodavac ili drugo lice zaposleno kod poslodavca, može poslove BZR da obavlja i bez položenog stručnog ispita. Takođe će objasniti da je stručno lice za BZR deo menadžment tima svake kompanije i odgovorno je za obavljanje poslova u smislu člana 40 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim su propisane funkcije, odgovornosti, poslovi i evedencije koje se na ovu delatnost odnose.

Kandidati će tokom edukacije saznati i da se stručno lice za BZR, u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti stara o periodičnim ispitivanjima radne okoline, pregledima sredstava za rad i sredstava lične zaštite na radu, brine se o uređivanju i opremanju radnih mesta da bi se obezbedila bezbednost i zdrav rad zaposlenih, predlaže mere za poboljšanje bezbednosti na radu, planira i izvodi obuku i periodične provere obučenosti zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, u svom radu koordinira aktivnosti sa službom medicine rada, ali i prati i vodi evidencije o povredama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima koje su u vezi sa radom. Lice za BZR učestvuje u proceni rizika i, samostalno ili sa licenciranim pravnim licem, priprema Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Na časovima koje uključuje obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu biće naznačeno da obaveza menadžemenata svake organizacije podrazumeva donošenje Akta o proceni rizika za sva radna mesta i primenjivanje mera za prevenciju i otklanjanje rizika od povreda na radnim mestima ili u radnoj okolini. Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u pogledu BZR regulišu se opštim aktom, kolektivnim ugovorom, ili ugovorom o radu za preduzeća sa manje od dvadeset zaposlenih.

Tokom seminara polaznicima će biti objašnjeno da prevencija smrtnih ili ozbiljnih povreda podrazumeva ispunjavanje obaveza navedenih u podzakonskom aktu, to jest u Pravilniku o preventivnim merama BZR na radnom mestu, kojima se od poslodavaca zahteva da na svakom radnom mestu, kao prvu tačku, obezbede sproveđenje mera iz Pregleda preventivnih mera. Tim dokumentom su određeni precizni podaci, mere, dimenzije ili uputstva kojima se definišu stabilnost i čvrstoća, energetske instalacije, saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti, zatim otkrivanje i gašenje požara, provetravanje na radnim mestima koja su u zatvorenom prostoru, temperature u radnim i pomoćnim prostorijama, prirodno i veštačko osvetljenje istih, tavanice, zidovi i podovi prostorija, prozori i krovni prozori, vrata i kapije, kao i saobraćajne površine u opasnim zonama, stepeništa, zaštitne ograde, pokretne stepenice i pokretne trake, mesta i rampe za utovar i istovar. Takođe su, u zavisnosti od broja zaposlenih, propisane minimalne dimenzije prostorija za rad, onih za povremeno zagrevanje zaposlenih, sanitarnih i prostorija za ukazivanje prve pomoći, kao i uređenje radnih mesta za osobe sa invaliditetom, radna mesta na otvorenom prostoru i dimenzije saobraćajnih površina za vozila na otvorenom prostoru. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti i da se Pravilnikom propisuju obaveze menadžmenta u pogledu kontrole tehničke ispravnosti sredstava za rad i sredstava za ličnu zaštitu zaposlenih, kao i redovnog čišćenja i održavanja higijene radnih mesta.

Polaznici će biti obavešteni da procena rizika za radno mesto daje sveobuhvatni opis tehnološkog procesa, pojedinih tehnoloških operacija na radnom mestu, opis radnih operacija i sredstava za rad (objekata, opreme za rad, konstrukcija i objekata za kolektivnu bezbednost na radu, sredstava za ličnu bezbednost na radu, sirovina i materijala koji se koriste).

Pre no što se završi kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu, ovlašćeni profesori će objasniti da je poslodavac, u slučaju da dođe do povređivanja zaposlenog, dužan da popuni izveštaj o povredi na radu i da u roku od 24 časa prijavi povredu nadležnoj inspekciji rada. U istom vremenskom periodu treba i da dostavi izveštaj zdravstvenoj ustanovi koja je zbrinula povređenog. Kandidati će saznati da je istraga incidenta, koji je doveo do povrede na radu ili situacije kada je povreda izbegnuta (na primer rušenje potpornog zida ili pad materijala sa dizalice, pri čemu nije došlo do povrede) i utvrđivanje stvarnih, direktnih i temeljnih uzroka zadatak inspekcije rada. Cilj sveobuhvatne inspekcije je utvrđivanje postupaka i mera kontrole koje bi smanjile verovatnoću ponavljanja sličnih incidenata, dok istraga treba da odgovori na pitanja ko je povređen i gde, te kada, kako i zašto se dogodila nesreća.

Profesori će tokom časova istaći i da je primena održivog sistema upravljanja BZR bila predmet preporuka međunarodnog standarda OHSAS 18001, koji je početkom 2018. godine zamenjen integrisanim standardom ISO 45001, koji tretira upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu. Napomenuće i da je u situacijama kada delatnost organizacije obuhvata idustrijsku proizvodnju, rudarstvo, metalurgiju ili hemijsku industriju, najvažnija mera za bezbedan i zdrav rad kontinuirani monitoring uslova radne okoline, recimo emisije čestica u vazduh, štetnih i opasnih materija u vode, zemljište i podzemne vode, kontrola otpada, kao i stalno merenje buke. Primenom mera za BZR kompanija, dakle štiti bezbednost i zdravlje svojih zaposlenih, ali i svoju poziciju društveno odgovorne organizacije na globalnom tržištu.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu?

Polaznici koji nastavu pohađaju u statusu radnika neke firme moći će da se edukuju online ili na klasičan način, od čega će zavisiti i mesto na kome će pratiti predavanja. Ako se, dakle korporativna obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu sprovodi preko interneta, kandidati će sami odabrati lokaciju koja im najviše odgovara za rad, pošto će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. U slučaju da, međutim njihov izbor bude standardna edukacija, biće u prilici da biraju između savremeno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, odgovarajućeg prostora u svom preduzeću za ili nekog trećeg mesta na kome postoje uslovi za održavanje i praćenje predavanja. Vreme početka njihovog seminara, termine i ritam sprovođenja časova u obe varijante će zajedno odrediti zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Pojedinačni kandidati mogu takođe nastavu da prate uživo ili preko interneta, pa na klasične časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, a ako se opredele za online edukaciju, moći će sami da odrede mesto sa koga će pratiti predavanja. Za ovaj drugi tip edukacije obavezni su, međutim da prethodno na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. U slučaju da to ne mogu da urade samostalno, svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Nezavisno od toga da li se edukuju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade sa još jednim kolegom, odnosno da traže da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu. Oni će na časove dolaziti u određenu poslovnicu organizatora, ako se opredele za klasičnu nastavu ili će, pak moći da odaberu lokaciju na kojoj će se obučavati u slučaju da se odluče za online seminar. U svakom slučaju će im biti omogućeno da navedu kada bi želeli da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Njihov predlog, međutim može postati zvanično prihvaćem samo ako ga odobri ovlašćeni profesor, kao i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Oni koji odaberu grupnu obuku pohađaće nastavu zajedno sa još nekoliko drugih polaznika i to u prostoru koji sami odrede, ako predavanja budu pratili preko interneta ili u najbližem predstavništvu organizatora, gde će se održavati klasični časovi prema utvrđenom rasporedu. Članovi grupe neće moći ni na koji način da utiču na termine i ritam sprovođenja predavanja, niti na datum početka programa, budući da će sve te detalje unapred da odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene obrazovne institucije. Niko od kandidata neće moći da u vezi sa time ističe svoje zahteve, već će svi biti obavezni da se dobijenom rasporedu u potpunosti prilagode.

Za osobe koje veruju da se najbolji napredak ostvaruje pojedinačnim radom kreiran je individualni seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu. I u tom slučaju, polaznici će online edukaciju moći da prate sa mesta koje im bude najviše odgovaralo, dok će na klasična predavanja dolaziti u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Kako se obučavaju odvojeno od ostalih, biće u mogućnosti da maksimalno utiču na raspored po kome će se odvijati obuka, to jest da napomenu kada bi želeli da počnu sa radom, te kojim danima i koliko često im najviše odgovara da imaju časove. Ukoliko taj predlog budu odobrili nadležni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, kandidati će moći obaveze koje im je nametnuo ovaj kurs da jednostavnije uklope u svoj ustaljeni ritam i ostale dužnosti koje treba da ispune.

Na koji način je organizovana obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu?

Osobama koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica nudi se klasična nastava, ali i online kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu. U prvoj opciji, na časove će u odgovarajuće vreme morati da dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije, dok će za edukaciju preko interneta morati da prethodno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. To će najverovatnije uspeti da obave bez ičije pomoći, a ako se ne snađu, svakako mogu da se obrate nekome od članova ekipe tehničke podrške u ma kojoj poslovnici organizatora.

Svi pojedinačni polaznici mogu da biraju i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa tako oni koji žele da rade potpuno samostalno imaju na raspolaganju individualnu edukaciju, čiji će tok maksimalno biti prilagođen potrebama i mogućnostima konkretnog kandidata. On će, dakle dobiti priliku da naznači kada bi želeo da kurs počne, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi ponajmanje poremetio njegovu ustaljenu rutinu. Ako se sa tim saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora traženi raspored će postati validan i koristiće se sve vreme trajanja programa.

Pomenuti polaznici mogu, ukoliko to žele da pohađaju i grupni seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu, koji se organizaciono razlikuje od ostalih pristupa. Tada oni, naime imaju obavezu da se prilagode rasporedu rada određenom od strane koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, odnosno da prihvate definisani datum za početak obuke, kao i već utvrđene termine i učestalost sprovođenja predavanja. Od prijavljenih se očekuje da se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti usklade sa datim planom delovanja i striktno ga se pridržavaju do kraja edukacije. Veličina grupe je takođe određena vrlo preciznim pravilima i mora se strogo poštovati kako bi mogao da se garantuje zadovoljavajući kvalitet obrazovnog rada.

U ponudi organizatora nalaze se i predavanja koja istovremeno prati dvoje polaznika, odnosno poluindividualna obuka, koja omogućava kandidatima da u društvu svog partnera lakše ostvare željeni napredak i da putem međusobne komunikacije i sučeljavanja stavova bogate svoja znanja, proširuju kompetencije i uvežbavaju se u ispoljavanju maksimalne tolerancije prema mišljenju druge osobe. Prijavljenima je omogućeno i da se sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinosima obrazovnog procesa, kako bi zajedno odredili termine i tempo rada kojima će svi biti zadovoljni.

U situaciji kada nastavu žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se korporativna obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu. Tada kandidati mogu, takođe da časove pohađaju na uobičajen način, te da odaberu mesto na kome će raditi. U tu svrhu im se nude moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za sprovođenje obrazovnog procesa. Prijavljeni mogu i da se edukuju online, a u svakom slučaju će termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa sporazumno da utvrde ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje kurs i obuka za implementaciju programa bezbednosti na radu?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar za implementaciju programa bezbednosti na radu, termine i ritam sprovođenja predavanja određuje isključivo zvanični predstavnik organizatora, a članovi grupe imaju obavezu da im se prilagode.

Oni koji budu pratili nastavu prema individualnom ili poluindividualnom principu imaće edukaciju istog trajanja, ali će sa svojim profesorom i koordinatorom u navedenoj obrazovnoj instituciji moći da se dogovaraju oko vremena održavanja časova i tempa kojim će se raditi.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna obuka i kurs za implementaciju programa bezbednosti na radu takođe će imati isti broj časova, ali će njihov raspored napraviti zvanični predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Implementacija programa bezbednosti na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje