Kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki

Svi koji su, posredno ili neposredno uključeni u poslove koji se tiču izdvajanja budžetskih sredstava za određenu robu, usluge ili radove označeni su kao osobe na koje je usmeren specijalizovani kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki. Ovde se, pre svega misli na službenike koji rade u različitim državnim ili pokrajinskim organima, te u organima lokalne samouprave i drugim institucijama koje se pojavljuju u ulozi naručioca. Budući da su zaduženi za obavljanje određenih delatnosti povezanih sa procesom javnih nabavki, naznačeni pojedinci će, bez sumnje imati veliku korist od tema koje su predviđene za obradu tokom ove edukacije.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje ovog programa mogu se za to prijaviti lično u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji ih ima više od 20 širom naše zemlje. Pored toga imaju mogućnost i da prijavu podnesu preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom će biti obavezni da nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona radi daljih informisanja o toku edukacije. Kada se završi prijavljivanje, polaznici će biti vrlo brzo obavešteni o tačnom datumu sprovođenja upisa, kao i o dokumentima koja tada treba da predaju nadležnima. Naglašen je zahtev organizatora da ovoj proceduri, koja se uvek održava u nekoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije, kandidati lično prisustvuju.

Prilikom upisa, prijavljeni će biti zamoljeni da se izjasne o načinu na koji žele da pohađaju predavanja. Tako zainteresovani za nastavu preko interneta mogu da odaberu online seminar za izradu plana javnih nabavki, za šta su obavezni da blagovremeno sprovedu odgovarajuću pripremu. Naime, ovim polaznicima će nadležni stručnjaci objasniti kako da na svoj računar instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da na ovaj način prate edukaciju. Pomenuti postupak zaista nije previše težak niti komplikovan, tako da se veruje da većina polaznika može samostalno da ga obavi, ali je ipak za sve koji se ne snađu najbolje obezbeđena pomoć od strane IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu date obrazovne institucije.


U ponudi organizatora nalazi se i klasični tip časova, koje će polaznici da prate uživo i to u savremeno uređenim prostorijama određene poslovnice naznačene institucije, gde će dolaziti prema rasporedu koji im bude dodeljen.

Kandidati koji žele da imaju apsolutnu posvećenost i pažnju nadležnog predavača mogu se opredeliti za individualni način rada, koji će im omogućiti i da tok nastave maksimalno prilagode svojim sposobnostima i potrebama. Nije na odmet, međutim naglasiti da osobe koje žele da se edukuju prema ovom principu svakako neće biti pasivni učesnici u procesu učenja, već će biti stalno podsticani da sa profesorom razgovaraju o obrađenim temama, da postavljaju pitanja i iznose sopstvene stavove. Na taj način će, svakako lako i brzo dostići predviđeni nivo znanja, a imaće i priliku da definišu termine i učestalost održavanja časova koji im najviše odgovaraju, te da preciziraju kada žele da počne konkretni obrazovni proces. Ukoliko taj predlog bude prihvatio nadležni predavač i koordinator za nastavu u da određenoj poslovnici organizatora, on će početi zvanično da se primenjuje, pa će polaznici moći da bez većih problema angažovanje vezano za ovu obuku uklope u ispunjavanje ostalih obaveza.

Izbor onih koji ne žele da rade potpuno samostalno, ali im ne prija ni bučno i dinamično okruženje koje nudi grupni rad, svakako će biti poluindividualna obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki, kada će predavanje pohađati zajedno sa još jednim kandidatom. Budući da će ovi polaznici biti partneri u nastavu, svakako će ostvariti odličnu komunikaciju kako među sobom, tako i sa profesorom koji ih podučava, a moći će i da tokom predavanja razmenjuju stavove, sučeljavaju mišljenja i komentarišu informacije koje su dobili. Kandidati koji rade u paru takođe će imati mogućnost da se dogovore oko plana sprovođenja nastave, za šta će svakako morati da dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika pomenute institucije.

Kada je u pitanju grupna nastava, pravila predviđaju da je neophodno najmanje četvoro zainteresovanih polaznika za ovakav model rada kako bi grupa počela da funkcioniše. Sa manje članova ona ne bi mogla da ponudi kandidatima bogatu i raznovrsnu interakciju, a samim tim ni poentu ovakvog vida delovanja. Takođe je precizirano da više od osmoro polaznika ne može istovremeno da pohađa predavanja, jer onda pojedinci u okviru grupe ne bi imali šansu da se dovoljno iskažu. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će dati obrazovni program da startuje odrediće koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. To je, naime jedini način da se svi članovi grupe stave u isti položaj, budući da je nemoguće svima omogućiti da u željenim terminima i tempom koji im odgovara pohađaju predviđena predavanja.

Vrlo često se dešava da se organizatoru obrate rukovodioci ili ovlašćeni predstavnici pojedinih kompanija sa željom da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju. Tada se sprovodi korporativni kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki, koji ima određenih specifičnosti u odnosu na ostale modele rada. Pre svega klasične časove u okviru ovog pristupa moguće je pratiti ne samo u prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, već i u radnom prostoru samih polaznika, kao i na svakom drugom mestu gde postoje uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Kandidati će moći, stoga da se opredele za lokaciju koja im najviše odgovara, a o svim karakteristikama koje ona treba da poseduje će blagovremeno biti obavešten ovlašćeni predstavnik pomenute kompanije. On će takođe imati zadatak i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovori oko termina za sprovođenje časova, datuma startovanja edukacije i uopštenog tempa rada.Stručna obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki – plan i program

Da bi se postupak pribavljanja potrebne robe i usluga, finansiranih budžetskim sredstvima obavljao prema zakonskim odredbama neophodno je poznavati pojedinosti koje su za njega vezane. Stoga će specijalizovani seminar za izradu plana javnih nabavki početi upravo definisanjem pojma i predmeta ove procedure, koji se zapravo odnosi na pokretne stvari, opremu ili proizvode, električnu energiju, te sirovine i reprodukcioni materijal u različitim agregatnim stanjima, kao i na izvođenje radova i pružanje određenih usluga. Ovlašćeni predavači će zatim upoznati prisutne sa načinom procene vrednosti javne nabavke, na osnovu koje će se odlučiti o vrsti konkretnog postupka koji će se primenjivati, ali i o tipu oglasa, načinu oglašavanja, prihvatljivosti ponude, visini takse i slično. Zapravo naručilac nije samo dužan da pre započinjanja procedure obezbedi odgovarajuća finansijska sredstva, već i da sačini detaljan plan nabavki, čiji sastavni deo obavezno predstavlja procenjena vrednost. Kandidati će tako biti informisani i da ona mora da se temelji na ispitivanju koje je prethodno sprovedeno, te na istraživanju konkretnog tržišta, a takođe će čuti i da mora da bude važeća u trenutku pokretanja postupka, kako bi se dobile prihvatljive ponude. Profesori koji vode edukaciju će, takođe objasniti i kako se sprovodi procena vrednosti u različitim specifičnim situacijama, poput one kada je predmet nabavke složen ili kada su javne nabavke podeljene na partije, a osvrnuće se i na problem istovrsnosti, koji dodatno komplikuje procenu.

Na daljim predavanjima koja obuhvata kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki biće detaljno objašnjeno izvođenje ovog postupka, za šta postoji i odgovarajući softver. Polaznici će biti obavešteni da se najnovijim zakonskim izmenama ukida dosadašnja obaveza naručioca da plan donese do 31. januara tekuće godine, kao i da on više ne obuhvata podatke o aproprijaciji u budžetu. Ovlašćeni predavači će potom govoriti o izmenama plana javnih nabavki koje se odnose na povećanje procenjene vrednosti za više od 10 odsto, na promenu predmeta ovog postupka ili planiranje nove javne nabavke. Prisutnima će biti napomenuto da je naručilac obavezan da plan javnih nabavki, kao i njegove izmene i dopune najdalje za deset dana od dana donošenja objavi na Portalu javnih nabavki.

Tokom daljeg rada, stručnjaci koji su zaduženi za sprovođenje ovog obrazovnog programa će se baviti osnovnim uslovom za pokretanje postupka javnih nabavki, a to je upravo izrada njegovog plana. Budući da je odgovarajućim zakonom definisano šta sve ovaj zvanični spis treba da obuhvata, predavači će polaznicima detaljno navesti svaki od ovih elemenata i dati odgovarajuća tumačenja.

Prisutnima će, takođe pre nego što se završi obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki biti predstavljene i sve vrste postupaka kod javnih nabavki, te će tako predavači govoriti o otvorenom postupku i navesti po kom se redosledu obavljaju aktivnosti koje on uključuje. Takođe će objasniti i restriktivni postupak i obe njegove faze, kao i onaj kada naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača. Polaznicima će biti objašnjeno i kada se sprovodi konkurs za nacrte, kao i šta se podrazumeva pod postupkom male vrednosti. Zatim će biti reči o izveštavanju o realizaciji plana javnih nabavki, a onda će nastupiti deo kada polaznici mogu da diskutuju sa predavačem i svojim kolegama, da postavljaju pitanja, ali i da uzmu učešće u simulaciji realnih situacija. Tako će na kraju obuke biti u potpunosti osposobljeni da, u svojstvu naručioca izrađuju plan javne nabavke, te da u svim njegovim segmentima primenjuju znanje koje su stekli.

U koje vreme i gde se odvija seminar za izradu plana javnih nabavki?

Izbor polaznika koji žele sami da odrede vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka naznačene edukacije svakako će biti individualni kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki. Podrazumeva se da je za zvaničnu primenu ovog rasporeda neophodno da on bude prihvaćen od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Pojedinačni način rada ima čitav niz prednosti koje se ogledaju u apsolutnoj posvećenosti predavača i njegovom trudu da tok nastave prilagodi mogućnostima i predznanju samog kandidata, ali i u tome što prijavljeni ima mogućnost da postavlja pitanja u vezi sa stvarima koje mu nisu sasvim jasne i da, kroz diskusiju sa profesorom usavršava svoja znanja i veštine.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni model rada, kada je polaznicima koji rade u paru takođe omogućeno da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom instituciju organizatora utvrde termine i ritam delovanja koji im najviše odgovaraju, to jest u najmanjoj mogućoj meri remete njihovu dotadašnju dnevnu rutinu. Ovakav tip edukacije označen je i kao tandemski ili partnerski, pa je sasvim jasno da se napredak kandidata ostvaruje ne samo kroz komunikaciju sa stručnjakom koji ih podučava, već i kroz njihovu neprestanu međusobnu interakciju.

Svi oni koji se međutim opredele za grupno pohađanje predavanja neće imati privilegiju da utiču na raspored rada, s obzirom na to da se nijedan član grupe ne sme na bilo koji način izdvajati od ostalih, a jednostavno je nemoguće istovremeno udovoljiti zahtevima svakog od njih. Stoga je precizirano da će vreme održavanja časova i njihovu učestalost, kao i termin kada će grupna obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki da startuje odrediti koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, a od kandidata se očekuje da ga se pridržavaju do kraja edukacije. Bitno je, takođe napomenuti da je pravilima definisan i broj članova jedne grupe, te se u okviru nje ne može nalaziti manje od četvoro niti više od osmoro kandidata. Procenjeno je, dakle da je to optimalan broj za efikasno sprovođenje obrazovnog programa i davanje mogućnosti svakom polazniku da se u ovoj obuci iskaže.

Bilo da se odluče za samostalni, rad u paru ili u grupi, kandidati mogu časove da pohađaju prema klasičanom principu odvijanja nastave. Predviđeno je da će tada, prema utvrđenom rasporedu oni dolaziti u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija, udobne i savremeno opremljene pohađati predavanja osvedočenih stručnjaka za konkretnu oblast. Ostali se mogu opredeliti za online edukaciju, a u tu svrhu je potrebno da poseduju računar, stabilnu internet konekciju, kao i da blagovremeno obave instaliranje specijalne vrste softvera. Ovaj informatički posao zaista nije previše komplikovan, te se podrazumeva da će većina kandidata uspeti da ga uradi bez ikakvih teškoća. Ali kako se uvek pojave oni koji žele nešto da pitaju, da dobiju neki savet ili jednostavno ne uspevaju da obave ono što se od njih očekuje, obezbeđena je i stručna pomoć koju će pružiti članovi ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Kada su na pomenutu obuku prijavljeni zaposleni u nekoj kompaniji, sprovodi se takozvani korporativni seminar za izradu plana javnih nabavki, koji se održava prema rasporedu izrađenom od strane koordinatora za nastavu u okviru instituciju organizatora i ovlašćenog predstavnika konkretne firme. Zanimljivo je napomenuti da se u ovom slučaju nastava može pratiti online, ali i na klasični način kada se predavanja ne moraju održavati isključivo u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora, već i na svakom drugom mestu koje sami polaznici smatraju pogodnim. Uslov koji u tom smislu mora da bude ispunjen tiče se tehničkih karakteristika odabranog prostora, koje moraju apsolutno da budu prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovnog procesa. Tako se kandidatima, osim pomenutih opcija nudi i mogućnost da časove pohađaju za vreme, u toku ili posle radnog vremena, te dok imaju pauzu za ručak u okviru same firme za koju rade.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki?

Kako bi bili zadovoljeni zahtevi i potrebe svih polaznika koji se bave različitim profesijama i imaju različite navike i obaveze, institucija koja sprovodi navedenu edukaciju ponudila je zaista širok dijapazon mogućnosti za njeno pohađanje. Tako izbor kandidata najpre može da bude online obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki, koji će pratiti preko interneta. U tu svrhu od njih se očekuje da na vreme instaliraju tačno određeni tip softvera, kako bi mogli da nesmetano učestvuju u obrazovnom procesu. Iako ovaj postupak nije previše težak, kandidati će od nadležnih stručnjaka za to dobiti sve potrebne smernice, pa se pretpostavlja da će uspeti da ga obave potpuno samostalno. No, svi koji budu imali nekih problema mogu da kontaktiraju ovlašćenog službenika u bilo kojoj poslovnici organizatora, pa će odmah biti povezani sa informatičkim stručnjacima koji tamo rade. Polaznici takođe mogu da traže da nastavu pohađaju prema standardnom principu, pa će tada imati obavezu da prema utvrđenoj satnici dolaze u najbliže predsedništvo naznačene institucije i tamo, u prijatnom ambijentu prate predavanja.

Na pomenute dva načina, to jest uživo ili online moguće je pratiti i korporativni edukaciju koja je namenjena radnicima određenog preduzeća. Ovde bi trebalo, međutim da klasični tip časova može da se održava u odgovarajućim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, ali i u okviru kompanije za koju rade polaznici, kao i na svakom drugom mestu koje oni odaberu, ukoliko tamo postoje uslovi za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Vreme kada će program početi da se sprovodi, kao i termine i učestalost predavanja odrediće sporazumno koordinator za nastavu u okviru instituciju organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime firme za koju rade kandidati.

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica, bez obzira da li rade preko interneta ili klasično mogu da odaberu i socijalno okruženje u kome će se sticati nova znanja. Tako oni koji uživaju u stalnoj aktivnosti i interakciji sa drugim osobama imaju mogućnost da se opredele za grupni seminar za izradu plana javnih nabavki, kada najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata zajedno prate predavanja. Kod ovakvog načina rada neophodno je podsticati sve prisutne da diskutuju, razmenjuju mišljenja i stavove, te da zajednički ostvaruju ciljeve konkretnog obrazovnog procesa. Iako se u jednoj grupi vrlo često nalaze osobe različitih godina života, profesija, interesovanja, predznanja, sposobnosti i ličnih osobina, ona mora da funkcioniše kao jedinstvena celina pa je zbog toga nedopustivo bilo kog člana izdvajati od ostalih. Jasno je da bi svakome od njih najvjerovatnije odgovarao različit raspored održavanja časova, pa se zbog toga pojedinačni zahtevi neće uzimati u obzir jer ne bi bilo moguće ispuniti istovremeno svaki od njih. Tako je predviđeno da će vreme početka sprovođenja ovog programa, kao i termine časova i ritam rada uopšte da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Oni koji međutim budu želeli da rade u paru imaće priliku da izaberu takozvani tandemski pristup, što će im svakako omogućiti da ostvare odličnu saradnju kako sa nadležnim predavačem, tako i sa svojim partnerom u učenju. Osim što će delovati kao saradnici u postizanju novih znanja i veština, dotični polaznici će takođe dobiti mogućnost da se međusobno sporazumeju u vezi sa najpogodnijim terminima za sprovođenje časova, tempom rada i datumom kada će početi poluindividualni kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki. Ukoliko se sa tim saglasi ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, predloženi raspored će postati validan i omogućiće kandidatima da obaveze koje im je nametnulo pohađanje ovog seminara uklope u svoj dotadašnji dnevni ritam.

Istu pogodnost imaće i pojedinac koji individualno pohađa nastavu, koji će takođe dobiti priliku da ostvari odličnu saradnju sa svojim predavačem, ali i da osporava ono što je rečeno, iznosi svoje stavove, diskutuje i komentariše pređeno gradivo. On zapravo neće biti stavljen u ulogu primaoca gotovih znanja koja će mu prezentovati nadležni profesor, već će u ovom obrazovnom procesu vrlo aktivno da učestvuje.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs za izradu plana javnih nabavki?

Prema detaljnom planu organizatora pomenuta edukacija će se odvijati u toku 8 školskih časova, što zapravo iznosi 360 minuta. Takođe je definisano da će se predavanja držati tokom 4 dana i to u vidu dvočasa, koji traju po 90 minuta.

Ovaj raspored rada je, međutim validan samo kada je u pitanju grupni seminar za izradu plana javnih nabavki, s obzirom na to da tada isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora odlučuje o terminima sprovođenja predavanja i tempu rada tokom edukacije, dok sami kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

S druge strane, kod korporativne nastave koja takođe traje 8 školskih časova vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i sam datum početka sprovođenja programa odrediće, u dogovoru ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i lice koji istupa u ime kompanije čiji radnici prolaze obuku, te ritam delovanja može biti znatno drugačiji od pomenutog.

Slična je situacija i sa polaznicima čiji izbor bude individualni kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki, kao i sa onima koji nastavu pohađaju u paru. Ovde se predavanja takođe odvijaju u toku predviđenih 360 minuta, ali će sve detalje rasporeda da definišu sami polaznici, pa on može a i ne mora biti isti kao što je navedeno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Izrada plana javnih nabavki"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje