Kurs i obuka za izradu poreskog bilansa

Očekuje se da apsolutno svako koga obuka i kurs za izradu poreskog bilansa interesuje, poseduje određena znanja iz oblasti računovodstva, tako da je i predviđeno da na prvom mestu edukaciju pohađaju ovlašćene računovođe i šefovi računovodstva, odnosno knjigovođe, ali i one osobe koje su zaposlene na poziciji finansijskih ili poreskih savetnika u nekoj kompaniji, a zatim i finansijski direktori, stim da nastavi mogu da pristupaju i revizori, te poreski inspektori i generalno, svako ko je upoznat sa osnovama knjigovodstvenog posla.

Osnovni cilj koji ova edukacija ima jeste da prisutnima omogući upoznavanje sa procesom planiranja poreza na dobit, kao i njegovog obračuna, te će na praktičnim primerima da nauče kako se izrađuje poreski bilans na osnovu zadatih parametara.

Omogućeno je da se svaki zainteresovani prijavi kad god to želi, pošto se i edukacija uopšteno sprovodi u toku cele godine i to prema tačno određenom programu. Svako ima pravo da se prijavi preko broja telefona jedne od naših poslovnica ili putem mejla, a isto tako može, ukoliko mu to naravno najviše odgovara i da dođe lično u bilo koju od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i tako izvrši prijavu. Obavezan je svaki prijavljeni da lično dođe u prostorije jedne od naših poslovnica onog trenutka kada zvanično bude bio organizovan upis, a tada takođe mora i da priloži odgovarajuću dokumentaciju, o čemu će precizne informacije da dobije kada se bude prijavljivao.


U obavezi smo da pomenemo i to da se organizuje kako klasični kurs i obuka za izradu poreskog bilansa, tako isto i edukacija online, te da svaki prijavljeni mora da načini izbor, ali i da se opredeli po kom principu će da pohađa predavanja, to jest da odluči da li će to učiniti potpuno samostalno, a kroz individualnu nastavu ili mu više odgovara da edukaciju prati u grupi, koja uključuje prisustvo od četvoro do osmoro ljudi maksimalno, stim da ovaj kurs može da bude organizovan i za dve osobe istovremeno (poluindividualna nastava).

Podrazumeva se da osim razlike u broju prisutnih polaznika, postoji takođe i razlika vezano za sam način sprovođenja svih ovih tipova nastave, a najstroži uključuje grupna edukacija. Reč je o tome da svaka osoba koja se bude opredelila da baš na taj način prati predavanja mora da zna da nastava ne može da počne kada njoj odgovara, to jest da se ne zna kada će tačno početi, a sve do trenutka dok se ne oformi grupa, koju mora da čini najmanje 4 osobe. Dakle, kada bude bila kreirana grupa, biće određen i datum početka, ali napominjemo da ovlašćeno lice u instituciji organizatora, takođe donosi odluku i o tačnoj dinamici, odnosno o terminima održavanja, te da se oni ne mogu prilagoditi zahtevima pojedinačnih polaznika. Iz tog razloga i ističemo da svako kome ne odgovara ili jednostavno ne želi da nastavu pohađa na ovakav način, može da se odluči za neki drugi vid edukacije koji je takođe u ponudi naše institucije.

Poluindividualna obuka i kurs za izradu poreskog bilansa se organizuje na potpuno isti način kao i edukacija koju će da prati samo jedna osoba, to jest individualna i tada je, u principu velika sloboda data svakom prijavljenom. Stvar je u tome da je način organizacije takav da se predavač, odnosno koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice institucije organizatora, o svim segmentima sprovođenja konkretne vrste nastave mora direktno dogovoriti sa upisanim kandidatom. Tačnije, osim što će da preciziraju datum početka, oni će da definišu i trajanje, a što znači da će da se dogovore kojom dinamikom će se ili poluindividualna ili individualna obuka organizovati, te će naravno da definišu i tačne termine sprovođenja predavanja.

Na zahtev neke firme, takođe možemo da organizujemo i edukaciju za njene zaposlene, a korporativna obuka predviđa sprovođenje na jedan od pomenutih načina, stim da takva vrsta nastave može da bude organizovana po potrebi i u onom prostoru u kome klijent to zahteva da bude.Kurs i obuka za izradu poreskog bilansa - program nastave

Prethodno je pomenuto da se očekuje da svaki polaznik bude upoznat sa osnovama knjigovodstva, tako da će obuka i kurs za izradu poreskog bilansa praktično početi od upoznavanja prisutnih sa pojmom poreskog bilansa, to jest sa prezentovanjem definicije poreza na dobit. Takođe će predavači da im objasne i šta je to poreska prijava poreza na dobit i na koji način se ona popunjava.

Posebno će biti naglašeno da se razlikuju obrasci za takozvane nedobitne organizacije, odnosno za pravna lica koja kroz svoju delatnost treba da ostvare dobit. A praktični deo je prisutan u izučavanju ove oblasti, jer će prisutnima biti pružene potrebne informacije, a zatim će oni morati da konkretnu prijavu popune prema pravilima. Ovde je izuzetno važno da napomenemo i to da u situaciji kada se organizuje korporativni kurs i obuka za izradu poreskog bilansa, predavač može navedene podatke da prilagodi poslovanju onog pravnog lica koje i zahtevalo organizaciju takve edukacije za svoje zaposlene.

Posebna pažnja će biti posvećena edukaciji za predaju obrazaca poreskog bilansa (PB - 1) i PDP - a, odnosno poreske prijave elektronskim putem, a što je relativno skoro uvedeno kao pravilo. Svi prisutni će biti informisani i o datumu do kog je potrebno predati ove obrasce, a zatim će na praktičnom primeru da im bude objašnjeno i kako funkcioniše čitav postupak njihove obrade, to jest predaje elektronskim putem.


Nakon toga će polaznici da se detaljno upoznaju i sa pojmom poreza na dobit, to jest naučiće koja je u pitanju osnovica koja se koristi za obračun ove vrste poreza i saznaće na koji način se ona obrađuje, a zatim i kako se unosi u konkretnu poresku prijavu. Sa osnovnim odredbama zakona o porezu Republike Srbije će, takođe biti upoznati svi koji pohađaju ovaj kurs, a posle toga će biti reči i o različitim tipovima troškova, odnosno o načinu njihovog obračuna. Tom prilikom će predavači da iznesu i brojne primere o principu oporezivanja konkretnih troškova, ali će takođe polaznicima objasniti i koje se greške prilikom vršenja ovog postupka najčešće javljaju. Podrazumeva se da će obuka i kurs za izradu poreskog bilansa u tom delu biti usmeren i na objašnjenje o načinu izbegavanja tih grešaka, a potom će im biti pojašnjeno i šta tačno podrazumeva termin priznaje, vezano za obračun konkretnih troškova. Posle toga će profesori da objasne prisutnima i koju vrednost ima poreska osnovica ukoliko se određeni troškovi ne priznaju, to jest saznaće da li oni utiču na smanjenje konkretne poreske osnovice ili ne.

Predviđeno je da prisutni budu upoznati i sa postupkom obrade rashoda, to jest sa njihovim korekcijama, ali će se predavači, u principu na taj deo vrlo kratko osvrnuti, jer je on osnovni predmet u okviru druge obuke. Polaznici će, takođe da nauče i na koji način funkcioniše usklađivanje prihoda, ali i koji tačno članovi pomenutog zakona se na njega odnose, tako da će ih predavači i sa njima upoznati.

Sa pojmom oporezive dobiti će isto tako biti svi prisutni upoznati, a naročita pažnja će biti posvećena savladavanju postupka mesečne akontacije poreza, a kako bi prisutni naučili sve segmente koji se odnose na popunjavanje konkretne poreske prijave. Podrazumeva se da će sa brojnim propisima koji se na ovu oblast odnose svi oni, naravno biti upoznati, a naučiće i kako se vrši usklađivanje prihoda, to jest biće upoznati i sa pojmom poreske amortizacije. Sem toga, predavači će govoriti i o poreskim kreditima, odnosno o olakšicama, ali i o takozvanim kapitalnim gubicima i dobicima, tako da će svi prisutni steći i potrebna znanja koja su vezana za plaćanje akontacija prilikom podnošenja određene poreske prijave.

Napominjemo da je ova edukacija osmišljena tako da sve zainteresovane upozna sa čitavim procesom pripreme, odnosno izrade poreske prijave, a zatim i njene predaje, što znači da će oni tom prilikom u potpunosti da savladaju znanja potrebna za izradu poreskog bilansa bilo kog pravnog lica.

Kurs i obuka za izradu poreskog bilansa - mesto i vreme održavanja

Osim toga što ste obuka i kurs za izradu poreskog bilansa može pratiti preko interneta, isto tako naravno je otvorena i mogućnost za pohađanje predavanja u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Upravo iz tog razloga mi zahtevamo da se svako ko vrši prijavu, to jest upisuje se za praćenje nastave, navede i gde će je pohašati, ali je takođe posebno bitno i da tom prilikom donese odluku na koji način će pristupati predavanjima. Zapravo je u našoj ponudi kako individualni kurs, tako i poluindividualni, ali i mogućnost pohađanja predavanja u grupi, a tačno je definisan broj polaznika kojima je dopušteno prisustvo za svaku od njih.

Individualnoj nastavi pristupa samo jedna osoba, a poluindividualnu prati njih dvoje, te u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro, a najmanje ih može biti prisutno četvoro. Kako je određen tačan broj prisutnih, tako se i zahteva prvo kreiranje grupe, koja mora da broji najmanji broj članova, da bi grupni kurs i obuka za izradu poreskog bilansa mogla da bude organizovana. Sa tim u vezi je i navedenomda po kreiranju jedne grupe, svaki prijavljeni dobija podatke kako o tačnom datumu početka takve vrste nastave, tako i o dinamici, te svakako biva informisan i o tačnim terminima održavanja. A podrazumeva se da ovakav vid edukacije treba da prihvati isključivo ona osoba kojoj to odgovara, jer organizator neće ništa od navedenog moći da promeni ukoliko to neki polaznik bude želeo ili zahtevao.

Svakako postoji mogućnost praćenja i nastave u paru, odnosno individualno, a način na koji se takvi tipovi edukacije sprovode je potpuno drugačiji od onoga koji važi za rad u grupama. Svim prijavljenima je omogućeno da poluindividualnu ili individualnu nastavu prate od onog trenutka kada im odgovara, budući da je predviđeno da se oni sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, obavezno moraju dogovoriti najpre o tačnom datumu početka, a odmah posle toga i o dinamici sprovođenja nastave, odnosno o terminima.

Istovetan je princip po čijim pravilima se korporativna obuka i kurs za izradu poreskog bilansa organizuje, budući da bi tada trebalo nadležna lica u okviru zainteresovane kompanije da navedu sve zahteve koje imaju, a naravno da će institucija organizatora da se potrudi i da na njih odgovori na što bolji način. A bitno je naglasiti da se korporativna obuka, takođe može organizovati i u prostoru koji će za tu priliku da odredi zainteresovani klijent.

Kako se organizuje obuka i kurs za izradu poreskog bilansa?

Na prvom mestu moramo istaći činjenicu da se u našoj ponudi nalazi kako online kurs i obuka za izradu poreskog bilansa, isto tako je omogućen i onaj način sprovođenja edukacije koji se smatra klasičnim, a koji uključuje obavezu praćenja predavanja u prostorijama odabrane poslovnice organizatora.

A i za jedan i za drugi tip nastave je određeno da se pojedinačni polaznik zvanično opredeljuje između rada u grupi, odnosno u paru i individualne nastave, koju naravno pohađa pojedinačno. Predviđeno je da poluindividualnu obuku svakako prati dvoje polaznika, a da grupnoj pristupa njih od minimum 4 do najviše 8.

Samim tim što je tačno definisano koliko ljudi treba da prisustvuje grupnoj edukaciji, tako je i sasvim logično što se prvo mora oformiti grupa, a koja će da broji tačno onoliko polaznika koliko je potrebno da ona bude oformljena, to jest njih četvoro. Upravo to i izneto kao zvaničan zahtev za početak takve vrste nastave, a kada se pomenuti uslob bude ispunio, svako ko je izvršio prijavu će da dobije informaciju od strane ovlašćenog lica u instituciji organizatora o datumu početka, odnosno o trajanju, to jest o dinamici po kojoj će se taj tip nastave sprovoditi, kao i o terminima.

Princip koji se poštuje kada se organizuje individualna i poluindividualna obuka i kurs za izradu poreskog bilansa je od toga sasvim drugačiji i podrazumeva da se svako ko je za jednu od tih vrsta edukacije i zainteresovan mora i to pre njenog početka, precizno dogovoriti o svim detaljima sa nadležnim profesorom, ali i sa koordinatorom za nastavu. A to ustvari znači da se on sa onim predavačem koji će i da sprovodi pomenutu obuku, to jest sa ovlašćenim licem u poslovnici organizatora u kojoj se i upisuje, dogovora na prvom mestu o datumu kada će ili poluindividualna ili individualna obuka da počne, te posle toga treba i da definiše dinamiku održavanja, to jest termine.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za izradu poreskog bilansa, to jest kada to zahteva klijent, mi ćemo ovu vrstu nastave takođe organizovati i to u skladu sa njegovim potrebama. Iz tog razloga i navodimo da se ova posebna vrsta edukacije može sprovoditi ne samo na sve opisane načine, nego isto tako u prostoru koji će u tom slučaju da odredim menadžment firme koja je za pomenuti tip obuke i zainteresovana.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka za izradu poreskog bilansa?

Kada se neko bude opredelio koji tip edukacije će da pohađa, tada će moći i da sazna koliko će da traje nastava, ali se to isključivo odnosi na onu koja podrazumeva praćenje predavanja u grupi, jer je to jedina situacija kada se unapred govori koliko će da traje obuka i kurs za izradu poreskog bilansa. A sve ovo je definisano najpre zato što institucija organizatora o tome odlučuje, kao i o terminima održavanja, odnosno o datumu početka, te sve to iznosi kao zvaničnu informaciju pojedinačni polaznicima i to tek kada se napravi grupa od najmanje četiri osobe.

Samim tim što se u okviru nastavnog fonda prema čijim pravilima se i zvanično sprovodi ova obuka definiše ukupno 6 školskih časova, to se kod grupne nastave predviđa po 2 školska časa u toku jednog dana, a što je zapravo 90 minuta nastave na dnevnoj bazi, tako da grupni kurs traje tri dana ukupno.

A budući da se polaznici koji su za drugačiji tip edukacije zainteresovani, o svim detaljima dogovaraju direktno sa predavačima, to se unapred ne može odrediti koliko će da traje ni individualni kurs i obuka za izradu poreskog bilansa, a ni poluindividualna nastava, ali se takođe ne može definisati ni trajanje korporativnog kursa. Zapravo će oni sve to, kao i datum početka, odnosno termine da definišu preciznim dogovorom sa predstavnikom naše institucije, to jest direktno sa svojim profesorom.

Spisak gradova za scenaristu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje