Kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling)

Apsolutno svako ko je zaposlen u odeljenju ljudskih resursa i to na bilo kojoj od viših radnih pozicija bi trebalo da stekne znanja koja se odnose na umeće kontrolinga u toj oblasti. Svakako se podrazumeva da je specijalizovani kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) namenjena i svakom pojedincu koji ima želju ili potrebu da stekne znanja u toj sferi, a nevezano za to da li je u trenutku pohađanja nastave zaposlen ili ne, jer će mu sasvim sigurno ova edukacija umnogome povećati šanse da pronađe odlično zaposlenje, pošto je oblast HR kontrolinga u savremenom poslovnom svetu sve više zastupljena, ali i cenjena.

Tokom cele godine je dostupna mogu'nost za prijavljivanje i to svakome ko želi da se u konkretnoj oblasti edukuje. Pored mogućnosti da zainteresovani kandidati dođu u prostorije poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koja im je fizički najbliža, odnosno koja se nalazi u njihovom gradu i izvrše prijavu, predviđeno je i da svako ko želi to učini ili elektronskim putem ili preko broja telefona konkretne poslovnice ove institucije. Naravno, u mejlu koji će poslati na zvaničnu adresu organizatora, svako ko vrši prijavu mora da osim svog prezimena i imena, napiše i datum rođenja, ali i broj telefona, a kako bi ovlašćeno lice te poslovnice moglo da ga putem njega i kontaktira.

Svakako će prijavljeni da budu informisani o načinu na koji se seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) organizuje, jer je u ponudi kako poluindividualna, tako i grupna, te individualna edukacija, stim da se svaka od njih može pohađati na dva načina, to jest ili online ili na uobičajen način (u izabranoj poslovnici organizatora).


Nastava koju kandidat želi da prati online podrazumeva najpre njegovu obavezu vezano za instalaciju određenog tipa softvera, ali i posedovanje ličnog računara, a svakako će ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj bude bila izvršena prijava morati na vreme i da obavesti prijavljene o načinu praćenja predavanja online.

Grupna obuka i kurs za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) je, zapravo onaj tip edukacije koji prati više osoba u isto vreme, te je definisano da jednu grupu čini od 4 do 8 polaznika. Dakle, baš iz tog razloga je zahtevano prvo da bude napravljena jedna grupa, stim da ona mora da broji najmanji broj članova, a što se odnosi na četvoro njih. Kod ovog tipa edukacije, organizator definiše sve, počev od datuma početka, preko termina održavanja nastave, pa do dinamike.

Kandidati kojima bude više odgovaralo da predavanja pohađaju sami ili sa još jednim polaznikom, mogu da se opredele za individualnu ili poluindividualnu nastavu. Posebno je važno da pomenemo i to da se kako individualni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), tako i poluindividualna edukacija organizuju na vrlo specifičan način, a koji umnogome utiče na ispunjenje zahteva svakog pojedinačnog polaznika. Naime, predavač, koordinator za nastavu i svaki prijavljeni će se, neposredno pre početka dogovoriti o svakom segmentu organizacije, a što zapravo znači da će oni dogovorom odrediti kako termine održavanja časova i dinamiku, tako isto i datum njenog početka.

Napominjemo da se, u skladu sa zahtevima klijanata, može organizovati i takozvani korporativni kurs i to uz maksimalno ispunjenje njihovih zahteva. Izuzev mogućnosti da se navedeni vid edukacije organizuje na bilo koji od načina koji su do sada opisani, otvorena je isto tako i mogućnost da ta vrsta nastave bude sprovedena i na bilo kojoj drugoj lokaciji, a koju će u tom slučaju da zahteva klijent.

Obaveza je apsolutno svakoga ko bude izvršio prijavu da lično bude prisutan kada bude bio organizovan upis, kao i da priloži sva dokumenta koja se svrstavaju u obaveznu dokumentaciju, a svakako će detaljna obaveštenja da dobije od predstavnika institucije organizatora kada bude vršio prijavljivanje.Kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) - nastavni plan

Prethodno je pomenuto da se HR kontroling sve više primenjuje u kompanija različite strukture i oblasti poslovanja, tako da je i sasvim očekivano da specijalizovani seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) zainteresovanima pruža mogućnost da se na pravi način sa ovom oblašću upoznaju. Tim pre, imamo pravo da tvrdimo da će polaznici steći sasvim dovoljno znanja da mogu u vlastitoj kompaniji da primenjuju sva pravila kontrolinga u okviru odeljenja ljudskih resursa, jer ovu edukaciju vode stručnjaci koji su dokazano dobri u svom poslu i iza kojih je višegodišnje iskustvo upravo u vođenju pomenutog odeljenja, a uz implementaciju pravila koja podrazumeva kontroling. Svakako će predavači da se maksimalno potrude da prisutnima prenesu, na prvom mestu sva ona znanja i veštine koje predviđa aktuleni nastavni plan, ali i da sve to potkrepe pažljivo izabranim primerima iz prakse. Zapaženo je da osobe koje pohađaju baš takvu vrstu edukacije mnogo lakše mogu da usvoje sva potrebna znanja, odnosno veštine, pa je to i osnovni razlog zbog čega se insistira i na predstavljaju adekvatnih primera.

Sa osnovnim pojmovima koji su vezani za primenu kontrolinga u oblasti ljudskih resursa će se prisutni upoznati već tokom uvodnog predavanja, a biće im tom prilikom pojašnjeno i zbog čega je implementacija pravila HR kontroliga važna za poboljšanje celokupnog poslovnog procesa.

Biće govora i o postupcima koji su vezani za merenje radnog učinka svakog pojedinačnog zaposlenog, ali i tima u čijem sastavu se on nalazi, kao i celokupne kompanije. U tom segmentu će polaznici da nauče i koji se parametri moraju posmatrati da bi se ustanovila učinkovitost, ali i šta je potrebno izmeniti da bi ona bila povećana.

Stručni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) će polaznicima predstaviti i pojam koji je označen kao ključni pokazatelji učinka. Zapravo je reč o takozvanom KPI - u, to jest Key Performance Indicators, a koji je vrlo bitan za analizu uspešnosti zaposlenih. U tom delu edukacije će prisutnima detaljno da bude objašljeno i šta se podrazumeva tačno pod ovim indikatorima, ali i zbog čega se oni moraju izmeriti, te kako funkcioniše njihova pravilna analiza. Naravno, vrlo je važno da se prilikom određivanja ovih indikatora definiše i polje poslovanja konkretne kompanije, jer je poznato da se isključivo na osnovu toga i moraju odrediti oni indikatori učinka koji se moraju analizirati.

Svi prisutni koji budu pohađali specijalizovani seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) će da nauče i na koji način se dolazi do utvrđivanja uzroka konkretnih problema u poslovanju, ali će im predavači objasniti i kako se pravilno mora pristupiti njihovom otklanjanju.

Poseban segment ovog kursa je vezan i za praktičan rad, a kome će biti obavezan svaki polaznik da prisustvuje. Naime, predviđeno je da svi oni izvrše konkretne zadatke, u koje će ih uputiti profesori, a primaran fokus će da bude usmeren na pokazivanje znanja vezanih za KPI.

Kada i gde se održava seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling)?

Bez obzira da li se neko opredeli da nastavu pohađa na klasičan način ili online, svakako je u obavezi da odluči i da li će pratiti predavanja individualno, u grupi ili u društvu sa još jednim polaznikom, jer se uz individualni i grupni, organizuje i poluindividualni kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling).

Pravilo je da svako ko želi da predavanja prati online, ima obavezu da to učini uz korišćenje ličnog računara, stim da će svakako na njega morati i da instalira softver koji je baš tome namenjen.

Izuzev poluindividualne nastave, a kojoj mora da prisustvuje dvoje polaznika, organizuje se i individualna, koju prati jedna osoba, te se i jedna i druga organizuju na potpuno isti način. Velika je sloboda pružena svakom ko je zainteresovan za bilo koju od njih, pošto je određeno da se i individualni i poluindividualni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) organizuju tako da polaznici dogovaraju datum početka, dinamiku održavanja nastave i termine, direktno sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom koji je u tom slučaju nadležan.

Princip organizacije nastave u grupi je u mnogo većoj meri strožiji, a takvu vrstu edukacije pohađa najmanje 4 osobe, dok ih maksimalno u jednoj grupi sme biti osmoro. Kada se minimalan broj kandidata bude prijavio, biće u toj poslovnici formirana grupa, pa će predstavnik konkretne poslovnice morati da odredi po kom principu će da bude organizovana ta edukacija. Tačnije, on će odrediti kako tačan datum njenog početka, tako i dinamiku po kojoj će časovi da se održavaju, ali i termine. Nijedan polaznik neće moći da utiče na izmenu bilo kog segmenta organizacije i to će mu, svakako biti predočeno na vreme.

Obrazovni centar Akademije Oxford može, prema potrebama klijenata da organizuje i korporativni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), a tada edukaciju treba da prate ona lica koja su u sklopu neke kompanije zaposlena. Iako se, u principu taj vid nastave može organizovati na ma koji način od pomenutih, činjenica je da će klijentu koji želi da njegovi zaposleni nastavu prate na nekom drugom mestu, to svakako biti i omogućeno.

Kako se kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) organizuje?

Sa detaljima koji su vezani za način sprovođenja ove edukacije će biti upoznat svako ko bude izvršio prijavu, te ko bude pristupio zvaničnom upisu. Primarno je važno da navedemo da je u ponudi kako online obuka i kurs za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), tako isto i klasičan vid sprovođenja nastave, a koji podrazumeva da zainteresovani časove prate direktno u prostorijama one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koja im je najbliža. Naravno da ona osoba koja želi da predavanja pohađa online, mora to da učini pomoću sopstvenog kompjutera, te da je svakako neophodno i da na njega instalira namenski softver, a ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora će o svim neophodnim detaljima da obavesti zainteresovane.

Isto tako je prisutno pravilo vezano za organizaciju ova dva vida edukacije, a podrazumeva da polaznik bira da li će ili klasičnu ili online nastavu da pohađa individualno, u paru ili u grupi.

A u slučaju da nekoga interesuje individualni kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), naglašavamo da se taj vid nastave sprovodi po potpuno istom principu kao i ona koju će da pohađaju dvoje polaznika istovremeno (poluindividualna). Zapravo se dozvoljava svakome ko je zainteresovan ili za jednu ili za drugu vrstu nastave da sve segmente organizacije definiše u dogovoru sa predstavnikom naše institucije, kao i sa profesorom koji će edukaciju i da vodi. Podrazumeva se da će se oni dogovoriti kako oko datuma kada će ili nastava u paru ili individualna da počne, a zatim će definisati i sve ostalo i to primarno dinamiku održavanja i termine.

Ostalo je da naglasimo i to da se grupni seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) sprovodi po potpuno drugačijem principu, a on je i znatno strožiji od prethodno navedenih. Pored toga što se prvo mora sačekati formiranje jedne grupe, a koja neizostavno mora da broji najmanje četiri osobe, te ih maksimum može biti osmoro prisutno u toku ovog tipa nastave, takođe se zahteva i da svi prijavljeni prihvate ono što organizator definiše. Stvar je u tome da po formiranju jedne grupe, koordinator za nastavu te poslovnice mora da odredi kako termine održavanja časova, tako i trajanje nastave, odnosno treba da definiše dinamiku, ali i da precizira kog tačno datuma će početi grupna obuka. Ne postoji nikakva mogućnost da kandidat zahteva promenu bilo kog segmenta organizacije, već se od njega očekuje da prihvati apsolutno sve što je definisano i da se toga pridržava.

Direktor neke kompanije ili njeno ovlašćeno lice ima mogućnost da zahteva od predstavnika institucije organizatora da se sprovede seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) koji će pohađati isključivo njegovi zaposleni, a tada se zapravo organizuje takozvana korporativna obuka. Način na koji se takva vrsta nastave organizuje je vrlo fleksibilan, u smislu da se koordinator za nastavu jedne od poslovnica organizatora i direktor, to jest ovlašćeno lice određene firme dogovaraju oko svega, pa čak i oko mesta organizovanja nastave. Ovo smo istakli zato što se korporativni tip edukacije može sprovesti, po želji i na nekom drugom mestu, poput na primer kancelarija koje pripadaju toj kompaniji, a što sve isključivo zavisi od potreba klijenta.

Koliko će da traje obuka i kurs za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling)?

Važećim nastavnim programom, prema čijim pravilima se i sprovodi seminar za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling) je definisano da kandidati treba nastavu da pohađaju u trajanju od 6 dana. Predviđeno je da 18 časova nastave bude organizovano dinamikom od po 3 školska časa u toku jednog dana, a podrazumeva se da će svi zainteresovani da dobiju potrebne informacije kada bude bio ostvaren uslov za početak tog tipa nastave. Zapravo, sve pomenuto se isključivo odnosi na grupni vid edukacije, jer samo tada organizator ima apsolutno pravo da definiše dinamiku, kao i termine, odnosno datum održavanja.

Nasuprot tome, ako nekoga interesuje ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka za kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling), odnosno korporativni tip edukacije, moraće da sačeka kako bi dobio te informacije. Ustvari, polaznik koji želi da predavanja prati po tom principu, to jest kompanija koja hoće svojim zaposlenima da omogući edukaciju u oblasti kontrolinga u okviru odeljenja ljudskih resursa, ima obavezu da se o svim detaljima, pa samim tim i o trajanju dogovori sa predstavnikom naše institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kontroling u oblasti ljudskih resursa (HR kontroling)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje