Kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka

Preporučljivo je da svi koji u okviru određenih kompanija upravljaju sektorom za uvoz, odnosno izvoz prođu kroz časove koje obuhvata obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, pošto nema sumnje da će im to omogućiti da poboljšaju poslovanje. Teme koje će se, tokom pomenute nastave obrađivati mogu da budu i te kako korisne i osobama čiji je zadatak da u svojim firmama odlučuju o strateški važnim pitanjima, ali naravno i onima koji su neposredno uključeni u sprovođenje carinskih postupaka. Budući da se navedeni seminar bavi novinama predviđenim za pojednostavljivanje međunarodnog robnog prometa, mogu ga pohađati i špediteri, carinski posrednici i svi ostali koji su indirektno ili direktno uključeni u spoljnotrgovinsku delatnost.

Zainteresovani mogu da se prijave za edukaciju na više načina, te tako oni kojima ne odgovara da dođu u neku od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, mogu to da učine putem mejla ili telefona. Tom prilikom će nadležnom službeniku saopštiti ili poslati ime, prezime i tačan datum rođenja, kao i svoj broj fiksnog ili mobilnog telefona, na koji mogu da budu pozvani u cilju davanja daljih obaveštenja o nastavi. Nakon završenog prijavljivanja, kandidati će biti informisani o datumu upisa i dokumentima koja u tu svrhu treba da pribave. Naglašen je zahtev da polaznici moraju lično da prisustvuju upisu u konkretnoj poslovnici organizatora i obavezno donesu naznačenu dokumentaciju.

Pre zvaničnog početka edukacije, upisani kandidati će biti zamoljeni da se izjasne da li žele nastavu da pohađaju samostalno, kroz individualni tip rada ili je njihov izbor poluindividualni seminar za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, kod koga se predavanja organizuju za dve osobe. Ne samo da ovakav obrazovni proces, u kome postoji veoma mali broj učesnika predstavlja podsticajnu sredinu za učenje, već pruža priliku da polaznici ritam edukacije oblikuju prema svojim potrebama. Omogućeno im je, naime da se sa svojim profesorom i koordintorom za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije dogovore kako oko datuma kada će nastava početi, tako i u vezi sa vremenom održavanja časova i tempom rada uopšte.


Oba modela pohađanja predavanja moguće je sprovesti klasično, u odgovarajuće opremljenim prostorijama nekog predstavništva organizatora, ali i online, preko interneta. Polaznici koji se odluče za drugi pristup, moraće da pre početka edukacije na svoj računar samostalno instaliraju poseban tip softvera. A ukoliko to ne budu uspeli da urade dobiće svu potrebnu stručnu pomoć od strane članova ekipe tehničke podrške, koja deluje u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Za sve kandidate, kojima je u procesu učenja potrebna razmena informacija sa drugim osobama može da se organizuje grupni kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka. Oni će, dakle nastavu da prate zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedam polaznika i to prema rasporedu koji bude precizirao koordinator u odgovarajućoj poslovnici. Kod ovakvog modela pohađanja predavanja neće biti moguće udovoljiti pojedinačnim zahtevima klijenata, koji se odnose na promenu datuma početka nastave ili pak na termine časova i njihovu učestalost, budući da grupa mora da deluje kao celina, te je jasno da se ne mogu uzimati u obzir želje svih njenih članova.

U slučaju da se ovlašćeni predstavnik neke kompanije obrati organizatoru sa željom da zaposleni u njoj pohađaju navedenu obuku, sprovodi se takozvana korporativna nastava, koja može da se prati online, ali i uživo i to na bili kojoj lokaciji. Tako je moguće da polaznici dolaze na časove u odgovarajuće prostorije nekog predstavništva pomenute institucije, ali i da predavanja budu održavana u prostoru njihove firme ili na nekom drugom mestu koje im odgovara. Uslov koji u tom cilju mora biti ispunjen odnosi se na prilagođenost konkretnog prostora održavanju nastavnog procesa, te je obavezno da on poseduje sve neophodne tehničke karakteristike. Sam raspored rada, što će reći vreme održavanja časova, njihov ritam i datum početka edukacije odrediće zajedno lice koje zvanično predstavlja konkretnu kompaniju i ovlašćeni službenik date poslovnice organizatora.Plan i program obuke za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka

Kako su spore, skupe i nadasve komplikovane carinske procedure jedna od glavnih teškoća u spoljnotrgovinskim poslovima, edukacija koju zainteresovanima nudi stručni seminar za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka svakako će doprineti neometanom međunarodnom protoku robe i usluga. Da bi, dakle pojedinci ili firme koje se bave uvoznim i izvoznim biznisom naučili da primenjuju olakšice u carinskim postupcima, moraju se upoznati sa celokupnom procedurom čiji je cilj da uvozno – izvozne poslove učini manje komplikovanim, te će to biti jedna od prvih oblasti koju će stručni predavači obraditi.

U daljem toku nastavnog procesa kandidatima će biti objašnjeno koji su motivi za uvođenje kućnog carinjenja, odnosno obavljanja carinske procedure prilikom uvoza i izvoza u prostorijama određene firme. Polaznici će saznati i kako se tačno, bez podnošenja papirne dokumentacije obavlja ovaj pojednostavljeni carinski postupak, ali i koje vrste kućnog carinjanja postoje i šta se pod njima podrazumeva.

Ovlašćeni stručnjaci će se vrlo temeljno baviti različitim vidovima primene kućnog carinjenja, a interaktivni kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka omogućiće polaznicima da se upoznaju i sa svim problemima, koji se u praksi pojavljuju kod deklarisanja robe elektronskim putem, kao i kod carinskog postupka koji se ne obavlja na carinskim terminalima. Predavači će zatim predstaviti kandidatima uslove koje je potrebno ispuniti, da bi određena kompanija podnela zahtev za dobijanje odobrenja za kućno carinjenje, a navešće i dokumentaciju koju je potrebno u tu svrhu pripremiti. Kroz teorijski i praktičan rad, polaznici će naučiti kako da na odgovarajući način organizuju svoje poslovanje u cilju sticanja pomenutih olakšica, ali i kako da popune odgovarajući zvanični zahtev.

Kako je određenim članovima Carinskog zakona Republike Srbije predviđeno da se pomenuta odobrenja za pojednostavljivanje carinskih postupaka mogu suspendovati ili čak ukinuti, profesori će upoznati kandidate sa različitim nepovoljnim situacijama i uslovima koji do toga mogu da dovedu. Objasniće i sa kakvom vrstom prekršajne odgovornosti mogu u tom slučaju da se susretnu, ali i pojasniti šta se pod pojmom ovlašćenog primaoca, odnosno ovlašćenog pošiljaoca podrazumeva.

Kada se završi obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, polaznici će imati jasnu sliku u svim prednostima i nedostacima funkcionisanja ovakvog načina protoka robe, kao i o posledicama do kojih može da dovede neadekvatno postupanje u okviru odobrenih aktivnosti. Svi koji budu pažljivo pratili nastavu i aktivno učestvovali u diskusijama, biće osposobljeni da koriste postupke kućnog carinjenja, kao i da podnose zahtev u cilju dobijanja odobrenja za aktivnu upotrebu pomenutih olakšica prilikom carinjenja.

Gde i u kojim terminima se odvija seminar za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka?

U slučaju da polaznici žele da rade u interakciji sa drugim osobama, te da na taj način razmenjuju informacije, stavove i iskustva imaće obavezu da se strogo pridržavaju vremena održavanja časova i njihovog ritma koji odredi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Pravilima je, takođe predviđeno da grupni kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka može da se sprovodi isključivo ako se najmanje četvoro prijavljenih zainteresuje za ovaj način rada. Kada se grupa oformi, kandidati će biti zvanično obavešteni kog datuma edukacija počinje, a dobiće i raspored časova koga moraju da se pridržavaju. S obzirom na to da u okviru jedne grupe može da bude najviše 8 osoba, neće moći da se udovolji potrebama svakog od njih pojedinačno, te bilo kakve promene utvrđenog plana delovanja neće biti moguće.

Osobe koje su više sklone pojedinačnom radu, imaju na raspolaganju individualna predavanja, na kojima će dobiti nepodeljenu pažnju predavača, a za one koji smatraju da je pohađanje nastave u paru podsticajna sredina za usvajanje novih znanja, obezbeđen je poluindividualni seminar. U oba slučaja, polaznici imaju priliku da napomenu koji termini održavanja časova bi im najviše odgovarali, koliko bi često želeli da imaju predavanja i kada im je najzgodnije da počnu sa radom. Ukoliko se sa predloženim rasporedom saglasi ovlašćeni predavač i koordinator u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije, taj plan delovanja će se smatrati usvojenim, pa kandidati zbog ove edukacije neće morati da remete svoj dnevni ritam.

Sva tri pomenuta modela rada mogu da se sprovode na klasičan način, to jest u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, a u ponudi je i online obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, koju polaznici prate preko računara. Oni kojima odgovara da predavanja pohađaju putem interneta, imaju obavezu da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalan tip softvera, što je prilično lak postupak za koji nije potrebno veliko informatičko znanje. No, ukoliko bude onih koji se ne budu snašli, obezbedili smo i odgovarajuću tehničku podršku, te se ovi kandidati mogu u svako doba obratiti stručnjacima koji rade u svakoj poslovnici naznačene institucije.

U slučaju da se na edukaciju prijave zaposleni u određenoj kompaniji, organizator je u prilici da ponudi korporativnu nastavu, koju je takođe moguće pratiti preko interneta, ali i uživo i to na bilo kojoj lokaciji. U skladu sa potrebama i željama kandidata, predavanja mogu da se održavaju u adekvatno opremljenim prostorijama pomenute obrazovne institucije, u prostoru firme u kojoj rade polaznici ili na ma kom drugom mestu, koje zadovoljava kriterijume za nesmetano odvijanje nastavnog procesa i kvalitetno praćenje časova. Vreme početka edukacije, ali i termine održavanja predavanja i uopšte tempo rada, definisaće osoba koja je zvanično ovlašćena od strane konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Na koji način će da se sprovodi stručni kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka?

U svim predstavništvima institucije koja sprovodi pomenutu edukaciju, a kojih ima više od 20 širom naše zemlje nalaze se savremeno opremljene prostorije, u kojima će oni kandidati koji se odluče za rad prema standardnom principu da prate stručna predavanja. Svi polaznici čiji izbor bude online seminar za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka pohađaće nastavu preko interneta. U tu svrhu će imati obavezu da, pre zvaničnog početka časova na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera i sva je prilika da će to uspeti da urade potpuno samostalno. Ako se, međutim suoče sa nekim teškoćama, uvek na raspolaganju imaju informatičke stručnjake koji, u svakoj poslovnici navedene institucije čine tim tehničke podrške.

Osobama koje preferiraju samostalan rad namenjen je individualni vid pohađanja nastave, koji se odvija po principu „jedan na jedan“, dok je za one koji ne žele da rade ni sami, a ni u prisustvu više ljudi moguće organizovati poluindividualnu edukaciju, kada časovima prisustvuje dva polaznika. Oba modela praćenja predavanja nude odličnu komunikaciju sa predavačem, mogućnost da se obrazovni tok prilagodi ličnosti kandidata, ali i priliku da on u određenoj meri uskladi raspored časova sa svojim obavezama. Reč je o tome da polaznici koji rade pojedinačno ili u paru mogu da odrede termin početka nastave, kao i vreme održavanja predavanja i njihov ritam, ali sa tim je neophodno da se saglasi kako nadležni predavač, tako i koordinator u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Pravi model zajedničkog rada, u kome postoji stalna aktivnost i komunikacija između polaznika predstavlja grupna obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka. Ovde će ponekad biti potrebno određeno vreme da bi se kreirala grupa, budući da u njoj mora da bude minimalno 4, a najviše 8 polaznika. Nakon toga, koordinator za nastavu će izraditi detaljan plan rada i saopštiti članovima grupe kada njihova edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja. Naglašava se da ovaj raspored nije moguće modifikovati prema potrebama i zahtevima kandidata, već će on ostati isti do završetka obrazovnog procesa.

U slučaju da radnici neke kompanije izraze želju da prate pomenutu stručnu nastavu, biće organizovan korporativni seminar, poseban po tome što ga je moguće pratiti kako online, tako i u namenskim prostorijama neke poslovnice navedene institucije, zatim u okviru firme u kojoj rade polaznici ili na ma kojoj drugoj lokaciji. Obavezno je, međutim da konkretni prostor poseduje neophodne tehničke karakteristike za kvalitetno odvijanje nastave i za adekvatno praćenje predavanja. Zvanični predstavnik kompanije čiji zaposleni pohađaju stručnu obuku i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora zajednički će utvrditi termine održavanja časova, tempo rada i datum kada će nastava da startuje.

Koliko je planirano da traje obuka i kurs za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka?

Prema detaljnom planu institucije zadužene za organizaciju naznačene edukacije, spredavanja koja uključuje stručni seminar za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka trajaće ukupno 360 minuta, što će reći 8 školskih časova. Predviđeno je da ona budu podeljena u 4 dana, kada će polaznici imati nastavu u trajanju od 90 minuta, odnosno 2 školska časa.

Ovaj raspored, međutim važi samo za grupnu nastavu, s obzirom na to da tada termini predavanja i njihova učestalost zavise isključivo od odluke koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu. Članovi grupe, kojih mora da bude najmanje četvoro, a maksimum osmoro ne mogu da traže promenu plana rada iz bilo kojih razloga, budući da se grupa tretira kao celina i svi kandidati u okviru nje imaju isti status.

Predviđenih 8 časova traje i korporativni kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, samo što je ovde moguće da oni budu drugačije raspoređeni. Kod ovog načina rada, namenjenog radnicima neke kompanije vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost, uz koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora, određuje takođe i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu.

Isti broj časova planiran je i za individualnu i poluindividualnu edukaciju, ali njihov konačni raspored može biti i potpuno različit od gore pomenutog. To će, u ova dva slučaja zavisiti od međusobnog dogovora kandidata, nadležnog profesora i koordinatora u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje