Kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje

Sa osnovama kako korporativnog menadžmenta, tako i strateškog planiranja bi trebalo da se upozna svaka osoba koja je zainteresovana za ovu vrstu edukacije, a naša je obaveza da napomenemo da se kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje može pohađati ili u našim poslovnicama ili preko interneta. Ako se neko opredeli za online nastavu, neophodno je da poseduje i računar, jer će tako i da prati predavanja, a definisano je za obe vrste nastave da polaznici imaju izbor između grupne, odnosno individualne i poluindividualne.

Svakako se broj osoba kojima je omogućeno prisustvo za ponuđene vrste nastave razlikuje, pa je tako njih dvoje prisutno kod poluindividualne, od četvoro do osmoro polaznika prati nastavu u grupi, a jedna osoba pohađa individualnu.

Osim toga, razlikuje se i način sprovođenja za svaku od njih, a prvenstveno se to odnosi na grupni tip edukacije, koji je u najmanju ruku specifičan. Organizator će tada da odredi ne samo datum početka, nego i trajanje, odnosno dinamiku, ali i termine, stim da to ne može da učini odmah nakon prijavljivanja. Tačnije, zahteva se prvo da 4 osobe izvrše prijavu za praćenje nastave u grupi, a kada se to bude dogodilo i kada jedna grupa bude bila zvanično oformljena, pristupiće se određivanju svega prethodno navedenog i obaveštavanju pojedinačnih polaznika. Ovde je izneta opšta preporuka da se svaki prijavljeni saglasi sa svime što je precizno definisano, jer to nije podložno promenama.

A osoba kojoj ne bude odgovaralo da pohađa nastavu na ovaj način, svakako može da se opredeli između individualne i poluindividualne, jer je i vrlo fleksibilan način na koji se te vrste nastave organizuju. Svako od upisanih odabirom poluindividualne, odnosno individualne nastave stiče pravo da se dogovori kog datuma će izabrana obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje da počne i u kojim terminima će se održavati, te po kakvoj dinamici. Podrazumeva se da će sve to oni da usaglase sa profesorom, to jest sa ovlašćenim licem u poslovnici organizatora u kojoj se upisuju.


Svi koji su zainteresovani imaju pravo da se bilo kog dana tokom godine prijave za praćenje ove obuke, a otvorena je mogućnost da dođu i prijave se lično u jednoj od naših poslovnica. Podrazumeva se i da oni isto tako mogu sve potrebne informacije da nam pošalju preko mejla, odnosno imaju mogućnost i da ostvare kontakt putem telefona.

Ukoliko to bude bio zahtev klijenta, organizuje se i korporativni kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje, a prema prethodno opisanim principima, stim da je otvorena mogućnost i da se taj tip edukacije organizuje tamo gde bude klijent zahtevao.Obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje - nastavni plan

Pored toga što će u toku uvodnog predavanja prisutnima da budu predstavljene osnovne smernice kojih se pridržava korporativni menadžement, oni će biti upoznati i sa pojmom strateškog planiranja u okviru te oblasti, odnosno upoznaće se sa kombinovanjem tih pojmova. Predviđeno je i da se kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje bavi odnosom koji je vezan za upravu i nadzorni odbor, odnosno za vlasnika sa jedne strane i onih interesnih grupa koje imaju uticaj na poslovanje određene kompanije, sa druge strane.

Podrazumeva se da će im profesori objasniti i osnovne osobenosti koje se vezuju za pojam same korporacije, ali će naučiti i koje svojstvo imaju akcionari, a koje su obaveze nadzornog odbora i organa uprave. Zatim će da nauče i kako na koji način funkcioniše, uopšteno odnos između vlasnika i akcionara, ali i kako se povezuju organi uprave sa uspešnim poslovanjem, te kakvu ulogu ima nadzorni odbor u oblasti kontrole u konkretnoj kompaniji.

Isto tako je definisano da obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje treba polaznike da upozna sa pojmom privatizacije i načinom njenog funkcionisanja u praksi, ali će biti reči i o uslovima za privatizaciju, te će prisutni da nauče i kako se oni moraju najpre analizirati, a zatim i proceniti svaki pojedinačno. Savladaće i ona znanja koja se odnose na oblast društvene odgovornosti, a zatim će pažnja biti posvećena upoznavanju prisutnih sa različitim mehanizmima koji se primenjuju prilikom korporativnog upravljanja.

Prisutni bi trebalo da se upoznaju i sa razlogom zbog čega se poslovanje određenog preduzeća mora neprekidno usavršavati, ali i koji sve činioci imaju uticaja na kontinuirani poslovni razvoj neke kompanije. A biće govora i o pravilnom načinu definisanja strategije poslovanja, kao i njene primene u praksi, a sa osnovnim ciljem da se na taj način ostvari što bolji učinak u poslovanju.

Nakon toga se pristupa upoznavanju sa detaljima koji su vezani za strateško planiranje, a u okviru koga će prisutni da nauče na prvom mestu šta ova odrednica podrazumeva, sa čime će ih predavači detaljno upoznati. Zatim će im biti pojašnjeno i zbog čega se upravo takav vid planiranja smatra izuzetno korisnim načinom upravljanja poslovnim procesom. Podrazumeva se i da će se polaznici upoznati sa različitim konceptima koji se tom prilikom primenjuju, a naučiće i u kojoj situaciji bi koju metodu valjalo koristiti da bi bio ostvaren maksimalan učinak.

Takođe će im biti objašnjeno i po čemu se strateško planiranje razlikuje u odnosu na takozvano operacijsko planiranje, a biće reči i o osnovnim karakteristikama dugotrajnog planiranja. Predavači će na primerima da objasne svim polaznicima i po čemu se razilikuje strateško planiranje u okviru privatnih i državnih preduzeća, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija. Zatim će biti prezentovan i osnovni princip strateškog mišljenja, gde će prisutni da nauče da je takva vrsta mišljenja sačinjena od tri segmenta, odnosno da se sastoji od osmišljavanja konkretnih informacija, te oblikovanja ideja i plana za akciju.

Sa svim detaljima koji su vezani za izradu strateškog plana će se upoznati polaznici, a kako kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje obuhvata i segment koji se može svrstati u praktičan rad, tu je predviđeno i da polaznici izrade strateški plan u skladu sa zahtevima koje će im izneti profesori. Nakon toga će imati zadatak da primenom svega o čemu su imali prilike da slušaju za vreme predavanja, izrade konkretnu strategiju, a u čemu će im svakako po potrebi pomoći i predavači. Praktičan rad svakog pojedinačnog polaznika biva, zatim predmet rasprave, a u kojoj učestvuju svi prisutni. Tom prilikom će biti utvrđeno i koje greške je određeni polaznik eventualno napravio, a kako bi se odredio način izrade strategije bez njih, to jest kako bi svako ko pohađa ovu edukaciju mogao da nauči šta treba naredni put da učini kako bi ih izbegao.

Gde i kada se održava kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje?

Kada bude vršio upis, svaki polaznik treba da precizira sa predstavnikom organizatora da li želi da nastavi pristupa preko interneta ili će se odlučiti da prati predavanja u našoj poslovnici. Vrlo je važno da naglasimo da se online obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje mora pratiti uz korišćenje polaznikovog računara, a kada se koristi online platforma koja je upravo za to i namenjena. Ono što je isto tako obaveza pojedinačnog polaznika jeste da izabere kako će da pohađa nastavu, pošto je u našoj ponudi ona koju mogu da pohađaju pojedinačno (individualna), zatim ona koja se organizuje za više polaznika, to jest grupna i na kraju ona koju će da prati njih dvoje u isto vreme, odnosno poluindividualni kurs.

Sve navedene vrste edukacije se sprovode na tačno definisan način, a sa detaljima vezanim za njihovu organizaciju se upoznaje svaki polaznik pojedinačno.

Dinamiku održavanja nastave u grupi i tačne termine će odrediti Obrazovni centar Akademije Oxford, ali to može da bude učinjeno tek kada se osnovni uslov bude ispunio. Tačnije, određeno je prisustvo najmanje 4, a najviše 8 osoba, tokom trajanja grupne nastave, pa se iz tog razloga i zahteva formiranje grupe, odnosno prijavljivanje minimum 4 osobe, nakon čega organizator definiše sve što je pomenuto i o tome precizno informiše svakog upisanog.

Poluindividualna obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje podrazumeva istovetan princip organizacije, kao i individualna nastava, ali se jedino razlikuje broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo. U principu je vrlo slobodan način njihovog sprovođenja, jer svaki polaznik koji izabere da predavanja prati na jedan od pomenutih načina treba da precizira sa ovlašćenim licem naše poslovnice i sa onim profesorom koji će da ga vodi kroz obuku, sve detalje. A to znači da prvo moraju da odrede datum kada će izabrana vrsta nastave da počne, a zatim i se dogovore oko njenog trajanja, odnosno da preciziraju po kojoj dinamici će se nastava sprovoditi, kao i da definišu termine.

Naša institucija može da organizuje po zahtevu zainteresovanog klijenata i takozvanu korporativnu nastavu, a predviđeno je da njoj prisustvuju isključivo lica koja su u određenoj organizaciji zaposlena. U tom slučaju se svi detalji koji se odnose na organizaciju moraju definisati između klijenta i predstavnika naše institucije, stim da korporativni kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje može da se organizuje i u prostoru koji će da odredi klijent.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje?

Samim tim što je u našoj ponudi i klasična, ali i online obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje, napominjemo da se obe vrste nastave organizuju na tri načina, to jest putem poluindividualne, grupne i individualne.

Određeno je da svaki polaznik iznese zahtev prvo kako ćete pristupati predavanjima, a zatim i sa koliko osoba će to učiniti. A ako se neko bude odlučio za internet edukaciju, onda je neophodno da obezbedi računar pomoću koga će i da prati nastavu, što se u tom slučaju čini putem virtuelnih učionica.

Individualni kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje se organizuje na poseban način, a koji je potpuno isti kao i onaj koji poštuje poluindividualna vrsta nastave. On se smatra specifičnim prvenstveno zato što je svakom polazniku omogućeno da se sa zvanično ovlašćenim licem naše institucije, to jest sa nadležnim predavačem, dogovori prvo oko datuma kada će nastava da počne, a isto tako je određeno i da oni moraju da se usaglase oko tačnih termina održavanja, kao i oko trajanja ili poluindividualni ili individualne nastave, to jest treba da zajedno preciziraju dinamiku održavanja.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje, on se organizuje na drugačiji način, a predviđeno je da nastavi prisustvuje najviše osmoro polaznika, ali je zahtevano prisustvo minimum 4 osobe, kako bi grupa mogla da se formira i ova vrsta edukacije uopšte počne. Dakle kada bude bila napravljena grupa koja broji minimalan broj članova, svi prijavljeni će dobiti informaciju od strane organizatora prvo o datumu početka, potom i o svim potrebnim detaljima, odnosno o terminima održavanja i o trajanju grupne vrste nastave, te o tačnoj dinamici.

Korporativni kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje se organizuje na zahtev bilo koje firme, a predviđeno je da polaznici zapravo budu zaposlena lica u toj organizaciji. Omogućeno je svakom zainteresovanom klijentu tada da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovori oko svakog detalja koji se odnosi na sprovođenje tog tipa edukacije, a naglašavamo da korporativni kurs može da bude organizovan i na već pomenute načine, ali da možemo ovaj tip edukacije da sprovedemo i na drugom mestu, ukoliko to klijent, to jest menadžment određene firme bude izneo predstavniku naše institucije kao zvaničan zahtev.

Koliko će da traje kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje?

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za korporativni menadžment i strateško planiranje, način sprovođenja je takav da isključivo Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da definiše njeno trajanje, to jest da samo institucija organizatora može da odredi dinamiku održavanja i termine, a što sve čini po oformljenju grupe, koja mora da broji najmanji broj članova (njih četvoro). Samo iz tog razloga mi jedino možemo da odgovorimo na pitanje koliko će da traje taj tip edukacije, a za sada je definisano da 20 časova ukupnog nastavnog fonda bude podeljeno na 5 dana, tako da grupni kurs podrazumeva svakodnevno po četiri časa nastave.

Zato, onaj polaznik koga interesuje ne samo poluindividualni i individualni kurs i obuka za korporativni menadžment i strateško planiranje, nego i korporativna nastava, treba da zna da od organizatora ne može da dobije odgovor na pitanje koliko traje izabrani tip edukacije. Sve to će zainteresovani polaznici moći da saznaju kada budu pristupili dogovoru sa ovlašćenim licem naše poslovnice, a vezano za način sprovođenja izabrane vrste nastave.

Spisak gradova za korporativni menadžment i strateško planiranje

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje