Kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka

Sva ona lica koja su u okviru bilo koje kompanije, na prvom mestu zadužena da pružaju podršku svojim kolegama su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs. Naravno, to ni u kom slučaju ne znači da ovaj vid edukacije ne bi trebalo da pohađa i bilo ko ko ima želju da se pripremi za medijatora, to jest da stekne osnovna znanja u navedenoj oblasti.

Obrazovni centar Akademije Oxford ovaj kurs organizuje prema jasno definisanom programu i to u toku cele godine, a od svih zainteresovanih se najpre zahteva da izvrše blagovremeno prijavljivanje. A podrazumeva se, naravno da će oni potpuno samostalno izabrati koji način prijavljivanja im najviše odgovara, jer je u ponudi više mogućnosti.

Pored toga što im je dopušteno da lično izvrše prijavu i to u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije, njima je isto tako omogućeno i da se prijave kontaktiranjem zaposlenih u konkretnoj poslovnici putem telefona. A ukoliko im nijedan od pomenutih načina, iz nekog razloga ne bude odgovarao, dozvoljeno im je da na mail adresu organizatora pošalju podatke za prijavu. Svakako u tom mejlu moraju da navedu svoje puno ime i prezime, ali je neophodno da napišu i tačan datum rođenja, te da svakako ostave i informacije za kontakt, a kako bi ovlašćeno lice u instituciji organizatora bilo u mogućnosti da ih na vreme obavesti o svim detaljima koji su vezani za upisivanje.


Naime, svaki prijavljeni kandidat je obavezan da lično dođe u prostorije jedne od poslovnica organizatora, kako bi izvršio upis, a naročito je važno i da tom prilikom dostavi svu onu dokumentaciju koje se smatra obaveznom, a podrazumeva se da će o tome da dobije potrebne informacije od strane ovlašćenog lica određene poslovnice.

Da bi zainteresovani mogli i da se edukuju u konkretnoj oblasti, prvo imaju obavezu da se opredele između online i klasične vrste nastave, a zatim i da odluče da li im više odgovara individualni, grupni ili poluindividualni kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, jer su to sve vrste edukacije koje su u zvaničnoj ponudi pomenute institucije.

Ali, da krenemo od početka... Dakle, na prvom mestu je važno da klijent odluči da li će predavanja da prati preko sopstvenog računara ili mu više odgovara da u tačno određeno vreme dolazi u prostorije konkretne poslovnice, kako bi prisustvovao časovima. Svakako je važno da naglasimo i to da je potrebno da svaki zainteresovani poseduje i sopstveni računar, ukoliko ga interesuje online seminar, ali i da na njega pre početka tog tipa edukacije ima obavezu da instalira poseban tip softvera, te će svakako potrebne informacije da dobije od ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora.Kada bude izabrao između ponuđenih vidova edukacije, od svakog pojedinačnog kandidata se očekuje i da navede da li želi nastavu da pohađa individualno, u grupi ili u paru. A podrazumeva se, naravno da se broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju konkretnom tipu nastave razlikuje, ali je definisan i drugačiji princip organizacije.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, najvažnije je da prvo bude napravljena grupa, te da se u njoj nađe najmanje četvoro prijavljenih. A kada taj uslov bude bio ispunjen, institucija organizatora, to jest njen ovlašćeni predstavnik, uzima na sebe da definiše po kom principu će taj vid edukacije da bude organizovan i to u smislu da on određuje najpre datum njenog početka, a zatim i termine u kojima će časovi da budu održavani, kao i dinamiku, pa onda o svemu tome obaveštava prijavljene. Svi oni moraju da znaju da se ne dozvoljava izmena ničega od pomenutog, već da je vrlo važno da se svega toga u potpunosti pridržavaju.

Ističemo da je način na koji se poluindividualni i individualni seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs organizuje, mnogo jednostavniji i više ide na ruku zainteresovanim kandidatima, a prvenstveno zato što je njima tada dozvoljeno da definišu apsolutno svaki detalj sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Naime, predviđeno je da se oba tipa edukacije sprovode tako da zainteresovani polaznik sa koordinatorom za nastavu i sa onim profesorom koji će voditi kompletnu obuku, dogovara i oko datuma njenog početka i oko dinamike održavanja, te da svi oni svakako zajedno određuju i u kojim terminima bi nastava trebalo da bude organizovana.

Ako postoji interesovanje, to jest ukoliko kompanija koja posluje u bilo kojoj oblasti želi da edukuje određeni broj svojih zaposlenih za medijatora, trebalo bi da bude u kontaktu sa najbližom poslovnicom Obrazovnog centra Akademije Oxford, pošto je predviđeno da se zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora o svemu vezano za način organizacije tog tipa obuke dogovara sa licem koje je u određenoj kompaniji zaduženo za edukaciju zaposlenih.

Kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka - plan i program edukacije

Sa svim onim aktivnostima za koje je lice kvalfikovano za medijatora osposobljeno će stručni seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka da upozna prisutne.

Naša je obaveza da napomenemo da je upravo pohađanje ovog specijalizovanog seminara i osnovni uslov za sticanje zvanične licence za medijatora. Podrazumeva se, svakako da kandidat koji želi da stekne to zvanje, osim pohađanja ove pripremne obuke ima obavezu da ispuni i ostale zahteve koji su aktuelnim zakonom propisani. A to znači da mora da priloži dokaz da se nad njim ne vodi istraga, kao i da nije bio osuđivan, ali je takođe bitno i da ima mimimalno radno iskustvo u trajanju od 5 godina. Svako ko bude završio ovaj seminar će dodatne informacije o sticanju zvanične licence za medijatora dobiti u okviru državnih institucija naše zemlje, koje su u tom slučaju nadležne.

Odmah posle prezentovanja obaveza kvalifikovanog medijatora će profesori da objasne polaznicima i na koji način funkcioniše rešavanje sporova različite vrste u konkretnom kolektivu, te će im detaljno predstaviti i različite tipove sporova. Ukratko će se osvrnuti i na nastanak pojma medijacije, te na njegov razvoj tokom istorije, a zatim će predstaviti i osnovne odredbe Zakona o posredovanju u rešavanju sporova Republike Srbije.

Predviđeno je da svi prisutni dobiju precizne informacije koje se odnose na osnovne osobenosti postupka posredovanja, te da saznaju zbog čega je poverljivost ključna u tom slučaju, ali i da steknu predstavu o različitim etičkim pitanjima, koja se tom prilikom maksimalno moraju poštovati.

Posle toga će obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka da obradi temu koja je primarno vezana za profil ličnosti osoba koje bi trebalo da se kvalifikuju za medijatore, te će polaznici da saznaju i koje sve veštine bi trebalo ti kandidati da imaju, odnosno kakav bi, uopšteno trebalo da bude profil njihove ličnosti. Biće reči i o postupku analize, te pravilnog izbora situacija koje bi mogle da bude rešene kroz postupak medijacije, a posle toga će prisutni da budu upoznati i sa adekvatnom pripremom postupka posredovanja.

Svakako će profesori da objasne i na koji način se vrši celokupan postupak medijacije, to jest priutnima će biti predstavljeno kroz simulaciju konkretne situacije kako se vrši uvodno izlaganje medijatora, odnosno kako se postiže dogovor o pravilima ponašanja učesnika u postupku posredovanja, kao i, uopšteno o pravilima vođenja tog postupka. A tom prilikom će da bude precizirano i na koji način se uzimaju uvodne izjave osoba koje učestvuju u određenom postupku medijacije, a seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka omogućuje prisutnima da nauče i zbog čega je posebno važno pažljivo slušati sukobljene strane, te šta je potrebno pitati ili objasniti da bi one stekle poverenje u medijatora. U okviru simulacije će biti prikazano i kako se vode razgovori sa svakim učesnikom pojedinačno, to jest kako funkcioniše razgovor između obe strane - učesnice i medijatora.

Podrazumeva se da medijator koji odlično obavlja svoj posao ima naročito razvijenu veštinu slušanja, ali je svakako neophodno da nauči i na koji način se moraju prikupljati informacije koje će biti korišćene u postupku, to jest kako se postavljaju pitanja, a sa ciljem što uspešnijeg vođenja konretnog postupka, tako da će u toku pomenute edukacije naročita pažnja bti usmerena na razvijanje upravo tih veština kod polaznika. Podrazumeva se da će oni prisustvovati i praktičnom segmentu, a u okviru koga će morati da kroz simulacije različitih situacija u kojima će učestvovati pokažu u kojoj meri su uspeli da pomenuta umeća razviju.

Osim toga, vrlo je važno i da medijator zna po kom principu se vrši definisanje poteškoća, odnosno da bude upoznat sa postupkom identifikacije konkretnog spora između učesnika procesa medijacije. Predavači će ukazati prisutnima i na važnost poznavanja umeća pregovaranja, a biće govora i o takozvanoj tački konflikta i njenoj pravilnoj identifikaciji.

Specijalizovani kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka će se baviti i temom koja je vezana za pravilno ponalaženje razloga za ugroženu komunikaciju između učesnica spora ili, pak za njen apsolutni prekid, a zatim će im profesori precizno objasniti i šta je sve potrebno učiniti da bi se pronašlo najbolje rešenje određene konfliktne situacije. Da bi medijator to morao da učini, on bi trebalo da zna i na koji način se iznose konkretni predlozi, ali i kako se kreira sporazum.

Kada i gde se održava seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs?

O tačnim terminima u kojima se organizuje obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, svaki pojedinačni polaznik dobija informacije tek nakon što se odluči da li će nastavu pohađati prema pravilima grupne, odnosno individualne ili poluindividualne.

A što se tiče mesta održavanja, svaki zainteresovani će sve potrebne podatke o tome dobiti, takođe kada se on lično bude opredelio između dva tipa edukacije koja su u ponudi, to jest pošto bude odlučio da li će predavanja da prati online ili direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Poluindividualni seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka je namenjen za dve osobe, dok je samo jedan polaznik prisutan ako se organizuje individualni tip edukacije, a definisano je da se i nastava za dvoje i za jednog polaznika sprovode po istom principu. Inače, on je usmeren na maksimalno ispunjenje zahteva prijavljenih, jer je njima tada dopušteno da se sa zvanično ovlašćenim licem u onoj poslovnici organizatora u kojoj se konkretni kandidat upisao, kao i sa profesorom koji je nadležan, dogovore kog datuma će odabrani tip edukacije da počne, a zatim i da se usaglase oko toga po kakvoj dinamici će časovi da budu organizovani, te u kojim terminima.

Svakako je u ponudi ove institucije i grupna obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, kada nastavu može da pohađa najviše osmoro ljudi. a za njen početak je potrebno da bude kreirana grupa, s tim da je određeno prisustvo od najmanje 4 osobe u njoj. Preciznije govoreći, kada se toliko osoba dude prijavilo u jednoj poslovnici, a bez obzira da li ih interesuje online ili klasičan tip edukacije, koordinator za nastavu definiše datum početka, termine održavanja i trajanje, odnosno određuje tačnu dinamiku sprovođenja predavanja, pa posle svega toga ima obavezu da prijavljene obavesti na tačno određen način. Morali bismo ovde da istaknemo da se ni datum početka, a ni dinamika, odnosno termini održavanja grupnog tipa edukacije neće moći promeniti, ako to pojedinačni polaznik bude zahtevao, a od svakoga ko se opredeli da časove prati na taj način se svakako očekuje da u potpunosti poštuje sve sto organizator bude odredio.

Kako se u zvaničnoj ponudi organizatora nalazi i korporativna obuka, to naglašavamo da je princip organizacije tog tipa edukacije takav da se licu koji je u određenoj kompaniji za to ovlašćeno dopušta da navede na koji način mu najviše odgovara da zaposleni pohađaju nastavu. A pored svih pomenutih tipova organizacije, korporativni kurs može da bude sproveden i na mestu koje odgovara zaposlenima, a prvenstveno u prostorijama određene firme, s tim da će se predstavnici zainteresovane kompanije i institucije organizatora o tome, ali i o svemu drugom vezano za organizaciju navedenog tipa nastave svakako precizno dogovoriti.

Kako se obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka organizuje?

Pored toga što se kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obukasprovodi na preko 20 lokacija, to jest u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnicu, organizuje se takođe i online edukacija.

Naravno da će svaki prijavljeni imati pravo da o mestu na kome će pohađati nastavu samostalno odluči, ali je takođe predviđeno i da on u trenutku upisa izabere da li će časove pohađati potpuno samostalno, odnosno u grupi ili sa još jednom osobom, a kada je predviđeno da bude organizovan poluindividualni seminar.

Što se tiče principa organizacije nastave u grupi, on je u tom smislu specifičan što se od svakog prijavljenog zahteva prvo da sačeka kreiranje grupe u određenoj poslovnici, a zatim i da prihvati dinamiku održavanja i termine, koje će tom prilikom definisati predstavnik institucije organizatora. A da bi jedna grupa mogla da bude formirana, mora se minimum 4 osobe prijaviti u okviru jedne poslovnice, pa će tek nakon toga koordinator za nastavu definisati kada će tačno edukacija da počne, odnosno kojom dinamikom i u kojim terminima će se časovi odvijati, a svakako će odmah posle toga i da obavesti svakoga ko je izvršio prijavu. Takođe se podrazumeva da se nijedan definisani segment ne može izmeniti, a ako to polaznik bude zahtevao, ap je stoga i dobro da ovaj vid edukacije pohađaju upravo one osobe koje ili imaju nešto više slobodnog vremena ili su uopšteno u mogućnosti da se prilagode tačno definisanim terminima, odnosno dinamici održavanja, kao i datumu početka.

Svima onima kojima takav princip organizacije ne bude baš odgovarao je omogućeno da pohađaju ili individualni ili poluindividualni seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremni kurs, zato što je tada dozvoljeno da upravo oni sve segmente sprovođenja ili nastave za jednog ili za dvoje polaznika, definišu direktno sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa profesorom, koji će tada biti nadležan da sprovodi edukaciju. Da budemo precizniji, očekuje se da oni svi zajedno definišu prvo kog tačno datuma će jedan ili drugi vid edukacije da počne, a zatim i da odrede kojom dinamikom i u kojim terminima bi predavanja trebalo da budu organizovana.

Slobodno možemo da kažemo da je potpuno isti način na koji se sprovodi takozvana korporativna obuka, budući da se u tom slučaju dozvoljava predstavniku kompanije koja je za nju zainteresovana, da sve segmente definiše direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora. A izuzev mogućnosti da se korporativni kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka organizuje na ma koji od do sada navedenih načina, postoji i onaj koja podrazumeva da će zaposleni u nekoj kompaniji nastavu pohađati upravo direktno u svojim kancelarijama, to jest na onoj lokaciji koju će tom prilikom da odredi njihov nadređeni, stim da je vrlo važno i da izabrani prostor može da odgovori tačno definisanim zahtevima, a sa čime će klijent biti blagovremeno upoznat.

Koliko će da traje seminar za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka?

Stručni kurs i obuka za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka se organizuje prema nastavnom programu kojim je obuhvaćeno ukupno 30 školskih časova. A ako se neko bude opredelio da edukaciju prati u okviru grupne nastave, on će svakoga dana imati po 5 školskih časova, tako da će taj tip nastave trajati ukupno 6 dana. Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford isključivo u slučaju sprovođenja nastave u grupi ima mogućnost da odmah navede tačno trajanje, a samo zato što je predviđeno da upravo ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora donese odluku o dinamici, ali i o terminima održavanja, te o datumu početka i to tek pošto bude bila kreirana grupa, koja mora da broji najmanje članova (njih četvoro). Podrazumeva se da će svi oni i to neposredno po kreiranju grupe, dobiti potrebne informacije koje se odnose kako na datum početka, tako i na dinamiku održavanja, kao i na termine.

Ali zato svi oni polaznici koji budu želeli da edukaciju prate ili u formi poluindividualne ili individualne nastave, ovu informaciju dobijaju nakon što postignu dogovor sa predstavnikom konkretne poslovnice i sa nadležnim predavačem o tome, te o svemu ostalom što se odnosi na organizaciju pomenutih vrsta nastave.

Kada se sprovodi korporativna obuka i kurs za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka, tada je takođe predviđeno da se predstavnik kompanije, koja ima želju da zaposlene osposobi za medijatore, definiše dinamiku održavanja, kao i sve ostale segmente direktno sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora.

Uslovi za medijatora

Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. da je poslovno sposobno;
 2. da je državljanin Republike Srbije;
 3. da je završilo osnovnu obuku za posrednika;
 4. da ima visoku stručnu spremu;
 5. da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja;
 6. da ima dozvolu za posredovanje;
 7. da je upisano u Registar posrednika.

Spisak gradova za kurs i obuku za medijatora (osnovni nivo) - pripremna obuka

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje