Kurs i obuk za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo)

Osobe koje su imale priliku da pohađaju osnovni nivo obuke za medijatora, kao i svi koji su u određenoj firmi zaposleni u sektoru ljudskih resursa, a fokusirani su na pružanje podrške kolegama su pozvani da pohađaju stručni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo).

S obzirom na to da se seminar organizuje u toku cele godine, a prema tačno određenom programu, predviđeno je da se svi koji su zainteresovani za njegovo pohađanje prvo prijave, a zatim i upišu. Osim što mogu lično da pristupe prijavljivanju u prostorijama konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, zainteresovanima je omogućeno i da podatke za prijavu pošalju preko mejla, te da izabranu poslovnicu kontaktiraju telefonskim putem. A ako im najviše odgovara elektronski način prijavljivanja, moraju u konkretnoj poruci navesti kako osnovne podatke o sebi i to najpre prezime, ime i datum rođenja, tako i informacije za kontakt, jer je neophodno da ih predstavnik organizatora kontaktira kako bi ih izvestio o detaljima vezanim za upis.

Naime, neophodno je da svaki prijavljeni kandidat upisu lično prisustvuje, ali i da dostavi tom prilikom svu dokumentaciju koja se smatra obaveznom.


Ističemo da se kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) organizuje ili u formi poluindividualne ili grupne, odnosno individualne nastave, a za sve tri važi pravilo da se mogu pohađati ili online ili na uobičajen način, to jest direktno u okviru jedne od brojnih poslovnica organizatora.

Svaki onaj polaznik kome najviše bude odgovaralo da edukaciju prati online, to svakako mora učiniti preko sopstvenog računara, a pre samog početka izabranog tipa nastave on mora i da pravilno izvrši instaliranje namenskog softvera. O svim tim detaljima će blagovremeno da bude informisan od strane ovlašćenog lica poslovnice u kojoj se bude i upisao, te će mu svakako biti pružena i sva potrebna pomoć i podrška, vezano za instalaciju softvera.

Napominjemo da je poluindividualni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) primarno namenjen da ga prate dve osobe u isto vreme, te da individualnoj nastavi pristupa isključivo jedan polazak samostalno, dok od četvoro do maksimalno osmoro njih može prisustvovati grupnoj obuci.Prilično je strog način organizacije rada u grupi, pošto isključivo organizator ima dozvolu da odredi kako termine i dinamiku po kojoj će predavanja da se organizuju, tako i datum početka. Ali, budući da je kao osnovni uslov za početak tog vida edukacije navedeno formiranje grupe i to od najmanjeg broja članova, to znači da se na prvom mestu mora 4 osobe najmanje prijaviti kako bi jedna grupa u konkretnoj poslovnici mogla da bude kreirana. Ubrzo posle toga će ovlašćeno lice one poslovnice organizatora u kojoj se prijavilo dovoljno polaznika, da odredi sve prethodno navedeno i na propisan način informiše osobe koje su se prethodno prijavile. Posebno je bitno naglasiti da se apsolutno ništa od pomenutog ne može na zahtev pojedinačnih polaznika izmeniti, tako da oni imaju obavezu da se pridržavaju svega što će organizator u tom slučaju da definiše.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo), važno je da svi zainteresovani znaju da je princip njenog sprovođenja potpuno isti kao kada se organizuje nastava za dvoje polaznika, odnosno poluindividualna. Preciznije govoreći, svi zainteresovani tom prilikom treba da datum početka, kao i termine održavanja časova, ali i trajanje, to jest dinamiku dogovore direktno sa predavačem koji bi trebalo edukaciju i da vodi, kao i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se upisuju.

Dobro je poznato da je Obrazovni centar Akademije Oxford institucija koja maksimalno izlazi u susret zahtevima svih klijenata, a što je posebno uočljivo kada se organizuje korporativni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo). Naime, u toj situaciji je dozvoljeno licu koje je u zainteresovanoj kompaniji zvanično ovlašćeno, da se sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora dogovori i to ne samo o terminima održavanja edukacije za zaposlene, odnosno o dinamici i datum početka, nego i o mestu na kome će zaposleni da prate nastavu. Izuzev mogućnosti da to bude online ili u prostorijama organizatora, ako to pojedinačni klijent bude zahtevao, korporativni seminar će biti organizovan i u prostorijama određene firme, ali i na nekoj drugoj lokaciji, pod uslovom da se garantuje da ona u potpunosti može da ispuni tačno definisane zahteve, o čemu će predstavnik konkretne kompanije biti detaljno informisan.

Seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) - nastavni plan

Samim tim što je striktno navedeno da polaznici ovog seminara moraju posedovati znanja vezano za poslove medijacije, to jest da je vrlo važno da su imali prilike prethodno da završe osnovni nivo obuke za medijatora, to podrazumeva da će stručni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) svima njima da omogući da dodatno usavrše stečena znanja, a kako bi mogli da ih na što profesionalniji način primenjuju u daljem radu.

Prva tema sa kojom će se polaznici upoznati je vezana za važnost poštovanja utvrđenih standarda, ali će biti govora i o važnosti očuvanja kvaliteta pruženih usluga medijatora. Svakako će prijavljeni da se upoznaju i sa osnovnim odredbama Zakona o posredovanju, odnosno o medijaciji, te će im biti omogućeno i da savladaju sva znanja koja su potrebna kako bi se različite konfliktne situacije na što bolji način rešile.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) biti usmeren i na samu pojavu mobinga, a sa čijom tačnom definicijom će svi prijavljeni biti upoznati. Zatim će im biti dodatno pojašnjeno i kako se mogu prepoznati situacije koje se tretiraju kao mobing, odnosno na koji način se moraju utvrditi slučajevi koji se eventualno mogu medijacijom rešiti. A u tom delu je predviđeno da budu zastupljeni primeri iz prakse, na osnovu kojih će pristupni dobiti sva potrebna znanja koja se odnose na pravilno rešavanje slučaja mobinga uz korišćenje pravila medijacija.

S obzirom na to da se na osnovu zahteva bilo koje kompanije može organizovati i korporativni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo), a koji je na prvom mestu namenjen osobama zaposlenim u nekoj firmi, to Obrazovni centar Akademije Oxford maksimalno nastoji da im olakša savladavanje pomenute teme, tako da i primeri iz prakse mogu biti uzeti iz domena poslovanja konkretne kompanije, jer se smatra da će zaposleni na taj način mnogo lakše, ali i znatno brže da usvoje sva potrebna znanja. Samim tim će oni biti osposobljeni da ih na najbolji mogući način praktično primenjuju, te će tako da utiču i na poboljšanje poslovanja celokupne kompanije u kojoj su zaposleni.

Podrazumeva se, takođe da će profesori govoriti ne samo o pravnim standardima koji se moraju poštovati prilikom medijacije u slučaju mobinga, već i o onima koji su isključivo vezani za ovu struku, ali i o onima koji se smatraju etičkim. Osim toga predviđeno je i da stručni seminar svima koji mu budu prisutvovali pruži znanja koja su vezana za važnost neprekidnog praćenja konkretnih slučajeva mobinga, kao i da im omogući da se upoznaju sa pravilnim načinom podrške licima koja su toj izuzetno neprijatnoj pojavi izložena.

Pored teorijskog dela, ova specijalizovana obuka obuhvata i praktični, a u kome će naravno svi prisutni učestvovati. Predviđeno je da se tada izvrši simulacija konkretne situacije koja se može svrstati pod mobing, a zatim bi prisutni trebalo da pokažu u kojoj meri su savladali teorijska znanja koja im sručni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) omogućuje.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo)?

Pored toga što se specijalizovana obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) organizuje u prostorijama bilo koje od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, takođe je u zvaničnoj ponudi i edukacija koju zainteresovani mogu da prate online. A u tom slučaju je naveden ne samo zahtev da poseduju sopstveni računar, već i da na njega izvrše pravilnu instalaciju namenskog softvera. O svim detaljima koji se odnose na taj tip edukacije i na instaliranje konkretnog softvera će svaki prijavljeni biti upoznat na vreme i to od strane nadležnog lica određene poslovnice.

Naročito je važno da svaki prijavljeni kandidat zna da je on dužan da se odluči između praćenja nastave individualno, u paru ili u grupi, a svaka od njih podrazumeva drugačiji princip organizacije i različit broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo. Tako bi individualnu nastavu trebalo da pohađa jedna osoba, a u grupi može biti prisutno između 4 i 8 njih, te samo dvoje polaznika prati poluindividualni tip edukacije.

Grupni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) podrazumeva, prvo kreiranje jedne grupe i to one koja mora da broji najmanje 4 člana, pošto je baš to navedeno kao glavni i jedini zahtev za njen početak, posle toga se ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj je taj uslov ispunjen, obavezuje da definiše kako datum početka, isto tako i dinamiku održavanja, ali i termine, a neophodno je i da o svemu tome obavesti prijavljene. Najbitnije je da osobe koje se odluče da seminar prate u grupi znaju da se nijedan definisani segment organizacije neće promeniti, ako oni to budu zahtevali.

Iz tog razloga se, svim onim osobama kojima ne odgovara takav način organizacije preporučuje da razmisle o praćenju nastave individualno ili u paru, budući da je princip njihove organizacije znatno drugačiji i mnogo slobodniji. Naime, tada se zainteresovanima omogućuje da se o datumu početka, kao i o dinamici održavanja i o terminima dogovore direktno sa profesorom koji bi trebalo i da vodi edukaciju, ali i sa predstavnikom poslovnice organizatora u kojoj se prijavljuju.

U slučaju da neka kompanija ima želju svojim zaposlenima da pruži mogućnost da se u konkretnoj oblasti edukuju, postoji mogućnost da se organizuje korporativni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo). A tada se pristupa takođe fleksibilnom principu organizacije, uzevši u obzir da se ovlašćenom licu kompanije koja je zainteresovana dozvoljava da se sa predstavnikom određene poslovnice organizatora dogovori o svim segmentima sprovođenja tog tipa edukacije, ali i o mestu gde bi korporativna nastava trebalo da bude održana (u prostorijama te firme, online ili u prostorijama konkretne poslovnice organizatora).

Kako se obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) organizuje?

Da bi neki kandidat koji je zainteresovan da pohađa seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) mogao da dobije tačne informacije o načinu organizacije, mora da zna da je u ponudi online i klasična vrsta edukacije, a da se i jedna i druga sprovode prema pravilima kako individualne i poluindividualne, tako i grupne nastave.

Naime, od svakog prijavljenog se iz tog razloga i očekuje prvo da odluči na kom mestu će da pohađa predavanja, to jest da li će to učiniti preko sopstvenog računara ili će da dolazi u prostorije određene poslovnice, a kako bi prisustvovao nastavi. Svako ko se bude opredelio za online kurs će, naravno morati da poseduje računar i da blagovremeno na njega izvrši instalaciju tačno određenog softvera, a u tome će mu pomoći i predstavnik one poslovnice organizatora u kojoj se bude upisao.

Takođe je važno i da svi prijavljeni znaju da je tačno određen broj osoba koje mogu da prate grupni vid edukacij, te se podrazumeva da ih može biti prisutno od četvoro do najviše osmoro u jednoj grupi, a dve osobe pohađaju poluindividualnu nastavu, te samo jedan polaznik prati individualnu.

Način sprovođenja svake od njih je jasno određen, s tim da se poluindividualni i individualni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) organizuju na sasvim isti način. Polaznicima koji su zainteresovani za jednu od njih se tada dozvoljava da se sa zvanično ovlašćenim licem u okviru određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa profesorom koji je nadležan, dogovore oko termina održavanja ili poluindividualne ili individualne nastave, ali i oko datuma početka, te je potrebno da definišu zajedno i dinamiku sprovođenja časova.

A kada se neko bude odlučio da nastavu pohađa u grupi, on mora da zna da prvo mora grupa od minimalnog broja osoba da bude formirana. Dakle, tek kada se 4 polaznika najmanje bude prijavilo, moguće je da se kreira jedna grupa i, praktično govoreći da počne grupna obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo). Ističemo da isključivo organizator, to jest koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica u kojoj se taj zahtev bude ispunio, definiše po kom principu se taj vid edukacije organizuje, to jest odlučuje u kojim terminima i kojom dinamikom se predavanja održavaju, kao i kog tačno datuma nastava počinje. Polaznik kome nešto od navedenog ne bude odgovaralo, svakako neće imati pravo da zahteva izmenu, jer to ne dozvoljava princip organizacije.

Korporativni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo) je, takođe u ponudi naše institucije, s tim da je princip njegove organizacije takođe slobodan kao i kada je u pitanju individualna, odnosno poluindividualna nastava. Praktično govoreći, zvanično ovlašćeno lice kompanije koja je zainteresovana za taj vid edukacije, treba da se sa predstavnikom određene poslovnice institucije organizatora dogovori čak i o mestu održavanja, budući da se nastava u tom slučaju može organizovati na neki od pomenutih načina, ali i u prostorijama određene organizacije, to jest na one lokaciji koja može da odgovori na tačno definisane zahteve. Predviđeno je, dakle da se oni usaglase oko mesta održavanja, odnosno oko datuma početka korporativnog vida edukacije, ali i da odrede termine i dinamiku po kojoj će predavanja da se tada održavaju.

Koliko će da traje kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo)?

Isključivo onda kada se organizuje grupni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo), postoji mogućnost da bude prethodno navedeno trajanje, jer je to dozvoljeno principom organizacije. Naime, tada ovlašćeno lice poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford donosi odluku ne samo o terminima održavanja i o dinamici, to jest o trajanju, nego i o datumu početka, ali to čini tek kada se kreira grupa od najmanjeg broja članova. Zato i moramo naglasiti da grupni seminar traje 5 dana ukupno, a u ovom trenutku je određeno da polaznici nastavu pohađaju svakoga dana u trajanju od po dva do tri školska časa, jer je nastavnim fondom obuhvaćeno 14 časova. Naravno, o apsolutno svim detaljima koji se odnose na organizaciju grupnog tipa edukacije će predstavnik konkretne poslovnice organizatora sve prijavljene na vreme obavestiti.

A što se tiče individualne i poluindividualne nastave, princip njihove organizacije ne dozvoljava da se prethodno navede koliko će trajati, jer je predviđeno da se svaki prijavljeni kandidat o tome, kao i o datumu početka, odnosno o terminima, dogovara direktno sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora i sa profesorom.

Manje - više isto važi i kada je u pitanju korporativni seminar za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo), ali se tada zvanično ovlašćeno lice zainteresovane kompanije o trajanju, to jest o dinamici, kao i o svemu ostalom mora dogovoriti takođe sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za medijatora u slučaju mobinga (napredni nivo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje