Kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka

Specijalizovani seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs je osmišljen sa puno pažnje, a kako bi svim onim licima koja su zainteresovana za pružanje usluga medijacije i to primarno u slučaju mobinga, pružio osnovna znanja, koja će kasnije moći da nadograđuju.

Pored toga što će morati da izvrše prijavu, svi kandidati će biti u obavezi i da lično prisustvuju upisivanju, a o čemu će detaljno obaveštenje da dobiju od kordinatora za nastavu konkretne poslovnice u kojoj se prijavljuju. Prvenstveno im je dozvoljeno da se prijave putem telefona, odnosno da lično dođu u prostorije određene poslovnice kako bi to učinili, a izuzev toga je omogućeno prijavljivanje izvršiti elektronskim putem. U tom slučaju je potrebno poslati mail na zvaničnu adresu organizatora i navesti svoje prezime, ime i datum rođenja, kao i kontakt podatke.

Neophodno je da svaki prijavljeni, kada dobije informacije o organizaciji upisa, dođe lično u prostorije konkretne poslovnice i da tom prilikom dostavi svu neophodnu dokumentaciju.


Takođe je obaveza svakog pojedinačnog kandidata i da odluči da li će nastavu pohađati direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili ga interesuje više online kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka. Međutim, tada se od njega zahteva da poseduje računar i pre početka tog tipa edukacije mora da na njega instalira određeni tip softvera, a ovlašćeno lice konkretne poslovnice pomenute institucije će ga o svim detaljima na vreme i informisati.

Napominjemo da se kod oba pomenuta tipa edukacije sprovodi nastava u grupi, odnosno individualna ili u paru, tako da je određeno da se svaki kandidat opredeli na koji način će predavanja da prati.

U slučaju da ga interesuje grupni seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka, prvo što mora da zna jeste da se radi u manjim grupama, a da one broje od četvoro do osmoro polaznika, kao i da se prvo mora napraviti grupa od minimalnog broja polaznika, a kako bi uopšte taj vid edukacije mogao da počne. Zatim se ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora zadužuje da definiše termine održavanja časova, dinamiku i datum početka, a posle toga i da sve koji su prijavu izvršili o tome obavesti. A podrazumeva se da se ništa od svega toga neće moći promeniti ako to neki kandidat bude zahtevao, te je zato vrlo važno da se oni pridržavaju utvrđenog i datuma početka i dinamike i termina održavanja predavanja u grupi.Kada je u pitanju individualni i poluindividualni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka, ističemo da oni podrazumevaju potpuno isti način organizacije, a koji je zapravo vrlo fleksibilan. Tačnije rečeno, osobe koje odluče da nastavu pohađaju ili samostalno ili sa još jednim kandidatom time stiču pravo da se sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se upišu, kao i sa profesorom koji bi trebalo konkretni vid edukacije da vodi, dogovore na koji način će se nastava organizovati. Zapravo se podrazumeva da oni tada treba da odrede kog tačno datuma će početi jedna ili druga vrsta nastave, a zatim i da odrede u kojim terminima će časovi da budu organizovani i koliko će, generalno edukacija da traje, budući da treba da preciziraju i dinamiku.

Omogućeno je pohađanje ove edukacije i licima koja su zaposlena u sklopu određene firme, a tada se sprovodi korporativna obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka. Princip organizacije tog tipa edukacije je vrlo jednostavan, jer se praktično govoreći, ispunjavaju zahtevi klijenta, pošto se dozvoljava da zaposleni predavanja prate tamo gde žele (online, u prostorijama konkretne kompanije ili poslovnice organizatora), to jest da im pristupaju ili potpuno samostalno ili u grupi, kao i u paru. A o svim tim detaljima bi trebalo da se ovlašćeno lice kompanije koja je zainteresovana, dogovori sa predstavnikom određene poslovnice organizatora.

Seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka - nastavni plan

Da bi osoba koju zanima kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka mogla da sa puno razumevanja i pažnje prati ovu edukaciju, vrlo je važno da na samom početku bude detaljno upoznata i sa samim pojmom mobinga, ali i sa postupkom posredovanja, to jest medijacije, a koji će u tom slučaju da bude primenjivan. Baš iz tog razlog, predavači naročitu pažnju obraćaju upravo na taj deo, te svakako u toku prvog časa vrlo detaljno i objašnjavaju prisutnima šta će biti njihova uloga, a ukoliko budu zvanično postali vlasnici licence za medijatora i to, najpre u onom slučaju kada je određena situacija okarakterisana kao mobing.

Nakon toga će polaznicima da budu predstavljene i najznačajnije odredbe Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu Republike Srbije, a što bi trebalo u velikoj meri da im olakša definisanje same situacije koja se može smatrati mobingom.

Moramo istaći informaciju da svako ko bude pohađao pomenuti seminar, svakako ima puno pravo i da zatraži dodtane informacije i to u sklopu onih institucija naše zemlje koje su nadležne, a kako bi i zvanično mogao da postane vlasnik licence za medijatora.

Iako je kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka fokusirana na primenu pravila posredovanja u slučaju mobinga, činjenica je da će svaki pojedinačni polaznik znanja koja njenim pohađanjem bude stekao, svakako moći da primenjuje i u mnogim drugim situacijama, tako da će on, praktično rečeno imati značajnu korist od praćenja ove edukacije.

Što se tiče samog nastavnog programa, navedeno je da se odmah nakon uvodnog predavanja, fokus stavlja na različite vodove mobinga na radnom mestu, te će svakako polaznicima tada biti prezentovani i primeri iz prakse, a kako bi oni bili u prilici da na što jedonstavniji način steknu jasan uvid u takve situacije, tako da ubuduće mogu i da ih prepoznaju potpuno samostalno. Zatim će da bude rači i o samom procesu medijacije, a kada se jasno utvrdi da konkretna situacija može da bude smatrana mobingom. Profesori će u tom delu da objasne koje sve faze konkretni proces mora da obuhvati, kako bi postupak medijacije mogao da bude sproveden prema pravilima.

Svaki kandidat koji ima potrebu i želju da se zvanično kvalifikuje za medijatora, sasvim sigurno mora da poseduje određene osobine i veštine, te će u narednom segmentu, seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs da bude usmeren upravo na njih. Naime, tada će svakako biti precizno objašnjeno zbog čega je, na primer važno da medijator zna dobro da sluša ili pregovara, ali i da postavlja određena pitanja učesnicima u sporu i to u pravom trenutku i slično.

Prisutni će, pored ostalog da nauče i koja sve prava imaju zaposlena lica, a ako eventualno bude konkretna situacija definisana kao mobing.

Posebno je važan deo koji pomenuta obuka obuhvata, a koji je vezan za simulaciju krajnje realne situacije, tako da je u tom segmentu obavezan svaki polaznik da učestvuje. Definisano je da predavač tada navodi jasne informacije, a na osnovu koji se pristupa simuliranju određene situacije, tako da svaki polaznik ima mogućnost da na najbolji način shvati u kojoj meri je zaista savladao znanja i veštine koje predviđa specijalizovana obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs.

Gde i kada se održava kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka?

Izuzev mogućnosti da se obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka pohađa online, otvorena je i ona koja podrazumeva da zainteresovani polaznik nastavu prati u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Podrazumeva se, naravno da će svako ko vrši prijavu da se opredeli na kom mestu će pohađati edukaciju, stim što mora imati na umu da je posedovanje računara navedeno kao osnovni uslov za praćenje nastave online. A posebno je važno istaći da će ovlašćeno lice u određenoj poslovnici organizatora onu osobu koja se opredeli za takav princip praćenja nastave, obavestiti i o načinu na koji će na konkretni uređaj morati da instalira posebnu vrstu softvera, jer će upravo na taj način i biti u mogućnosti da časove prati.

Što se tiče samog načina sprovođenja edukacije, podrazumeva se da se i klasična, ali i online nastava, organizuju na jedan od tri načina, to jest da svaki prijavljeni pojedinačno donosi odluku da li će predavanja da prati potpuno samostalno i to putem takozvane individualne nastave ili će to da učini u okviru poluindividualne, a kada je prisutno dve osobe, te svakako postoji mogućnost i da se organizuje grupni seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs.

Kda je u pitanju nastava u grupi, definisano je da joj mora prisustvovati minimum 4 osobe, a da ih maksimalno može biti osmoro, te je svakako kao glavni uslov za početak tog tipa edukacije istaknuto upravo kreiranje grupe. Kada se u jednoj od poslovnica organizatora bude minimum 4 osobe prijavilo, koje žele časove da prate po ovom principu, predviđeno je da koordinator za nastavu formira grupu, te zatim i da odredi u kojim terminima će taj tip nastave biti organizovan, a zatim i kada će početi i kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana. Budući da organizator definiše sve to, nije dozvoljeno da pojedinačni polaznik zahteva bilo kakve izmene, nego je vrlo važno da on sve navedeno u potpunosti prihvati.

Svakako, one osobe kojima ne bude odgovarao takav način pohađanja nastave, imaju na raspolaganju individualni ili, pak poluindividualni seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka. Način na koji se ti tipovi nastave organizuju je sasvim drugačiji od grupne, pošto svaki prijavljeni polaznik u toj situaciji treba detalje vezane za sprovođenje edukacije da dogovori direktno sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora. A preciznije rečeno, koordinator za nastavu, profesor i prijavljeni polaznik preciziraju kog datuma će ili nastava za jednog ili za dvoje polaznika da počne, zatim kakvom dinamikom bi trebalo da se organizuje i u kojim tačno terminima.

Predviđeno je da se na zahtev klijenata sprovede i korporativni kurs, a koji se svrstava u specifičan tip edukacije, budući da su polaznici lica zaposlena u jednoj od kompanija. Samim tim se maksimalno nastoji da budu ostvareni zahtevi pojedinačnih klijenata, tako da postoji mogućnost da se ovaj tip edukacije organizuje ne samo na sve prethodno opisane načine, nego i na onom mestu koje će tada definisati zainteresovani klijent. Ipak, da bi korporativni seminar mogao da bude organizovan na nekoj drugoj lokaciji, neophodno je da klijent garantuje da taj prostor maksimalno zadovoljava sve standarde koji su zahtevani, a o čemu će detaljne informacije da dobije od predstavnika institucije organizatora.

Kako se organizuje kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka?

Predviđeno je da se svaki pojedinačni polaznik prvo opredeli da li će nastavu da pohađa u grupi, individualno ili u paru, a odmah zatim i da odluči da li ga interesuje klasična obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka ili nastava online.

Ako je zainteresovan za klasičan vid edukacije, to znači da će on dolaziti direktno u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi pohađao predavanja, dok je praćenje edukacije online, uslovljeno posedovanjem računara i instalacijom namenskog softvera na njega. Svakako se podrazumeva da se ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora obavezuje da svakom pojedinačnom polazniku koji je zainteresovan za praćenje nastave preko interneta, maksimalno pojasni i pomogne oko postupka instalacije softvera.

Poluindividualna i individualna edukacija se organizuju na potpuno istovetan način, a on je maksimalno naklonjen pojedinačnom polazniku. Radi se o tome da svako od njih pojedinačno u tom slučaju treba da datum kada će početi poluindividualni ili individualni kurs odredi u direktnom dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem, koji bi trebalo edukaciju i da vodi, ali i da sa njima precizira dinamiku, odnosno termine održavanja.

Princip prema kome se sprovodi grupni tip obuće je mnogo rigorozniji od navedenog i podrazumeva da institucija organizatora definiše kako datum početka, tako isto i termine u kojima bi predavanja trebalo da budu održana, odnosno dinamiku. Svakako je prvo iznet uslov da se kreira jedna grupa i to koja mora da broji minimum četvoro polaznika, a osmoro njih maksimalno ima pravo da pohađa nastavu na ovaj način. A budući da organizator definiše sve pomenute segmente, pojedinačni polaznik neće moći da utiče na izmene bilo kog segmenta, pa je iz tog razloga neophodno da se u potpunosti pridržava svega navedenog.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da ponudi organizaciju namenske edukacije, koju bi trebalo zaposleni u nekoj kompaniji da pohađaju, to podrazumeva da se korporativni seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs sprovodi, uopšteno onako kako klijentu, to jest njegovim zaposlenima odgovara. A pod tim se misli na činjenicu da se taj tip edukacije može organizovati i u prostorijama te kompanije, to jest na lokaciji koja može u potpunosti adekvatno da odgovori na zahteve, s tim da naravno zaposleni mogu nastavu da pohađaju i u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, ali i online, što sve u potpunosti zavisi od zahteva pojedinačnog klijenta i njegovog dogovora sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka?

S obzirom na to da je određeno da se 18 školskih časova nastave pohađa dinamikom od po tri časa u toku jednog dana, to znači i da grupni seminar za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremni kurs, traje ukupno šest dana. Naglasili smo da je ovo trajanje navedeno isključivo za rad u grupi, pošto je tada odluka o trajanju isključivo na organizatoru, a koji definiše i sve ostale detalje, poput datuma početka i termina u kojima će taj vid edukacije da bude organizovan, ali sve to čini tek kada bude zvanično bio ostvaren uslov, to jest formirana grupa koja mora da broji minimalno članova.

A kada neko želi da pohađa nastavu u paru ili onu koja je namenjena za po jednog polaznika, on neće od organizatora moći da dobije informacije o njihovom trajanju. Zapravo je predviđeno da se individualni ili poluindividualni kurs i obuka za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka sprovode onakvom dinamikom i u onim terminima koji odgovaraju i pojedinačnom polazniku i njegovom profesoru, odnosno koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici, jer je predviđeno da se oni zajedno oko svih tih detalja i dogovaraju.

A isto to se odnosi i na korporativni seminar, s tim da u tom slučaju predstavnik kompanije koja je zainteresovana da pomenutu obuku njeni zaposleni pohađaju, ima obavezu da trajanje i sve ostale detalje definiše sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, sa kojim će se takođe dogovoriti i o mestu na kome će pomenuti vid edukacije da bude održan.

Spisak gradova za kurs i obuku za medijatora u slučaju mobinga (početni nivo) - pripremna obuka

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje