Kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40

Sasvim se logično nameće da je stručni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 na prvom mestu namenjen osobama koje su se kvalifikovale za računovođu, ali i svima onima koji su specijalizovani za poslove poreskog savetovanja. Takođe je poželjno i da ovoj edukaciji prisustvuju lica koja su zaposlena kao finansijski konsultanti, ali i specijalizovani poreski inspektori, odnosno savetnici, te uopšteno svako ko ima dovoljan nivo znanja u oblasti računovodstva, a želi da ih pohađanjem ovog kursa nadogradi.

Svako ko odluči da se edukuje u ovoj oblasti će prvo biti obavezan da izvrši zvaničnu prijavu, a to može da učini ili preko telefona ili dolaskom u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford koje bude odabrao ili elektronskim putem. A ako se prijava vrši elektronski, tada se od kandidata zahteva da izuzev svog imena i prezimena, svakako navede i datum rođenja, kao i informacije za kontakt. Vrlo brzo nakon toga će ga ovlašćeno lice tog predstavništva kontaktirati, a kako bi ga informisao o postupku upisa, kada se zahteva ne samo da lično bude prisutan svaki prijavljeni, nego i da dostavi potrebnu dokumentaciju.

Ali prvo što apsolutno svaki prijavljeni mora da odluči, jeste da li će nastavu da pohađa u poslovnici organizatora i to na klasičan način ili će se opredeliti za tip edukacije koji se sprovodi online. A u tom slučaju se zahteva da on poseduje računar, koji će morati da koristi kako bi pristupao časovima, ali i da prethodno izvrši instalaciju posebnog tipa softvera na njega. Informacije vezano za celokupan postupak instalacije tog softvera, kao i za sam princip prema kome se sprovodi online obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 će svaki zainteresovani kandidat tom prilikom da dobije od ovlašćenog lica određene poslovnice organizatora.


A samim tim što se nastava organizuje na čak tri različita načina, to jest u grupi, individualno i u paru, je predviđeno da se svaki prijavljeni odluči na koji način će predavanja da prati.

Tačno je definisan broj osoba koje mogu da budu prisutne u grupi, pa je predviđeno da najmanje 4 polaznika izvrši prijavu, kako bi mogla da bude napravljena jedna grupa, te je predviđeno maksimalno osmoro ljudi da tom prilikom prati nastavu. Način na koji se grupni seminar sprovodi podrazumeva vrlo stroga pravila, a njih u tom slučaju određuje predstavnik određene poslovnice organizatora, koji odmah po kreiranju grupe definiše datum početka, ali i trajanje, kao i termine u kojima bi polaznici trebalo da pohađaju predavanja. Sa svime time se prijavljeni moraju u potpunosti saglasiti, zato što nema mesta izmenama na njihov zahtev.

Zato je mnogo slobodniji način na koji se organizuje nastava koja je namenjena za dve, odnosno za jednu osobu. A pored toga što će se svaki prijavljeni o datumu kada će poluindividualni ili individualni kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 da počne dogovoriti sa onim profesorom, koji će tu edukaciju da vodi i sa ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora, oni će zajedno takođe da preciziraju i u kojim terminima, te kakvom dinamikom će časovi da se sprovode.

Kako je u pitanju vrlo zanimljiva tema za kompanije, to se neretko događa da njihovi vlasnici ili, pak nadležna lica zahtevaju da bude organizovan korporativni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 i to za određeni broj zaposlenih. A princip koji se tom prilikom sprovodi je vrlo jednostavan, jer se organizator trudi da u potpunosti odgovori na zahteve klijenta, te da korporativni vid edukacije organizuje kada to zaposlenima odgovara, odnosno u onim terminima koje će definisati nadležno lice te firme sa predstavnikom određene poslovnice institucije organizatora, te će se oni svakako tom prilikom dogovoriti i o dinamici održavanja. Važno je da napomenemo i to da se tada nastava može organizovati ne samo online i u poslovnicama organizatora, nego i u toj kompaniji, to jest na bilo kom drugom mestu koje može adekvatno da odgovori na tačno definisane zahteve, o kojima će ovlašćeno lice zainteresovane kompanije svakako blagovremeno da bude i informisano.Nastavni program specijalizovanog seminara za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40

Prvo što moramo da napomenemo jeste da su upravo oni stručnjaci koji su u potpunosti ovladali zahtevima koje nameću standardi MRS 16 i MRS 40, zaduženi da vode edukaciju, tako da će sasvim sigurno svim prisutnima omogućiti da se sa njihovim odredbama, odnosno zahtevima detaljno upoznaju. A predviđeno je da obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 na samom početku zainteresovanima ponudi objašnjenje na koje oblasti se ova dva standarda primenjuju i zbog čega je važno da se upravo oni uvrste u poslovanje.

Osnovni cilj koji ima međunarodni standard MRS 16 jeste da definiše računovodstvenu vrednost nepokretnosti, a najpre se misli na nekretnine, odnosno na opremu koja se u toku poslovnog procesa koristi, što će sve biti uneto finansijski izveštaj. Polaznici će se svakako upoznati i sa osnovnim poljem primene drugog standarda, MRS 40, a koji je primarno fokusiran na takozvane investicione nekretnine, s tim da se vrlo često upravo njegove odredbe primenjuju i kada je prisutan lizing, te se svakako i te informacije unose u finansijske izveštaje.

Podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 obraditi i temu koje se odnose na same finansijske izveštaje, a tom prilikom će prisutnima biti objašnjeno i koje sve informacije moraju u njima biti navedene.

Posle uopštenog upoznavanja sa poljem primene i jednog i drugog računovodstvenog standarda, polaznici će imati prilike da nauče i šta su to osnovna sredstva, odnosno koliko ona koštaju, to jest koja im je nabavna cena i na koji način ona utiče na primenu odredbi konkretnog standarda. Takođe će biti govora i o vrlo važnom postupku koji se vrši prilikom procene osnovnih sredstava, a poznat je kao procena po fer vrednosti. Inače, polaznici će saznati i da mnoge kompanije u savremenom poslovnom svetu sve više nastoje da procenu vrše u pravo na taj način, tako da će i specijalizovana obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 svakako da bude fokusirana na savladavanje ove oblasti.

Kako je vrlo važno da svi prisutni upotpune teorijska znanja kroz praktičan rad, to će i svi oni imati obavezu da u skladu sa podacima koje će im profesori dati izvrše procenu osnovnih sredstava i to po fer vrednosti.

Isto tako je predviđeno da se upoznaju i sa odredbama standardna MRS 16, a koje su vezane primarno za obračunavanje amortizacije.

Posle toga će stručni seminar da bude usmeren na drugi standard, to jest MRS 40, a kada će prisutni da se upoznaju sa pojmom investicionih nekretnina, odnosno sa odredbama tog standarda koje se najčešće primenjuju u praksi. Uz to će imati prilike da nauče i kako funkcioniše proces prenosa investicionih nekretnina, a sa stanovišta konkretnog standarda, te kako se može izvršiti promena njihove namene.

Svakako će se predavači dotaći i one teme koja je vezana za uticaj odredbi ova dva standarda na plaćanje poreza i njegov obračun, a detaljno će prisutnima biti objašnjeno i kako primena zahteva koje nameće računovodstveni standard MRS 16, odnosno MRS 40 ima uticaja na formiranje finansijskih izveštaja.

Napominjemo da bi trebalo svako koga interesuje specijalizovani seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 da stekne sasvim zadovoljavajući nivo kako teorijskih, tako i praktičnih znanja vezano za primenu odredbi oba ova standarda, te da će mu to omogućiti da poslovanje svoje ili kompanije u kojoj je zaposlen osavremeni.

Gde se i u kojim terminima stručni kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 održava?

Prema pravilima organizatora, definisano je da se specijalizovana obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 odvija na dva načina, to jest ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online, a takođe je predviđeno da svaki pojedinačni polaznik prilikom upisa definiše da li želi da nastavu prati u paru, individualno ili u grupi.

Svakako je onaj kandidat koji se opredeli za online tip edukacije u obavezi da ispoštuje dva vrlo važna pravila, a najpre da ima računar, pa da izvrši instalaciju određenog softvera na njega, a sve to pre početka ovog vida edukacije.

Nakon toga se od svakog zahteva da se opredeli za rad u grupi, individualnu ili nastavu u paru, pa će zatim da dobije sve potrebne informacije.

Individualni kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40, koji pohađa samo jedna osoba se organizuje na isti način kao i ona vrsta nastave za koju je definisano da je prati dvoje polaznika u isto vreme, odnosno takozvana poluindividualna. A način na koji se oba tipa edukacije organizuju je vrlo fleksibilan, u smislu da se dinamika i termini održavanja, kao i datum početka isključivo definišu između ovlašćenog lica poslovnice u kojoj se kandidat upisuje, profesora i samog kandidata.

Ono po čemu je specifičan grupni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 jeste da organizator, to jest ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice, određuje na koji način će se nastava odvijati, odnosno definiše kako datum početka i termine održavanja, tako isto i dinamiku u skladu sa kojom će se sprovoditi ta vrsta nastave. Takođe je prisutno i ograničenje vezano za broj osoba koje bi trebalo da prate nastavu na ovaj način, tako da je određeno da ih može biti tom prilikom prisutno između četvoro i osmoro. Sasvim jasno, ovo vrsta edukacije može da počne isključivo kada se dovoljno osoba prijavi za njeno praćenje, to jest kada se najmanji broj polaznika koje predviđa jedna grupa, zvanično bude prijavio. Svakako je dobro da naglasimo i to da je princip sprovođenja rada u grupi takav da ne postoje odstupanja, to jest da se po zahtevu bilo kog kandidata ne može promeniti ništa što institucija organizatora tada bude odlučila.

Ukoliko bude postojala potreba za tim, organizovaće se i korporativni kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40, a kada nastavi pristupaju isključivo one osobe koje su zaposlene u nekoj kompaniji. Tada se način sprovođenja te vrste edukacije definiše između zvanično ovlašćenog lica neke firme i predstavnika jedne od poslovnica organizatora, a predviđeno je da u slučaju zahteva klijenta za promenu mesta održavanja nastave, on bude u potpunosti ispunjen, ali je tada neophodno da budu ispoštovani zahtevi koji su vezani za osnovne karakteristike tog prostora.

Na koji način se sprovodi stručna obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40?

Kako u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji više načina za pohađanje ove edukacije, tako je vrlo važno da svaki kandidat bude najpre informisan o svim potrebnim detaljima, a zatim i da samostalno donese zvaničnu odluku po kom principu će nastavu da prati.

Na prvom mestu se sprovodi klasičan kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40, kada je potrebno da kandidat dođe u predstavništvo organizatora i tu pohađa predavanja, a zatim je takođe u ponudi i online vid edukacije. U pitanju je nastava koja se organizuje preko računara pojedinačnog polaznika, ali se isto tako zahteva i da na konkretni kompjuter taj kandidat instalira namenski softver. Informacije koje se odnose i na celokupan proces instalacije konkretnog softvera i na princip prema kome se organizuje online obuka, će svaki prijavljeni, naravno da dobije na vreme, a od strane zvanično ovlašćenog lica onog predstavništva u kome se bude i prijavio.

Očekuje se, takođe da se svaki prijavljeni odluči sa koliko još polaznika će nastavu da prati, budući da je u ponudi kako grupna, tako i nastava u paru, to jest poluindividualna, ali i individualni vid edukacije.

Broj polaznika koji bi trebalo svaku od njih da prati se razlikuje, kao i način na koji se organizuju, a definisano je da najmanje četvoro ljudi mora da izvrši prijavu za pohađanje grupnog vida nastave, te da u jednoj grupi može biti prisutno najviše njih osmoro. Tek nakon što bude bila napravljena grupa, to jest pošto se minimalan broj osoba bude prijavio, zvanično ovlašćeno lice te poslovnice će da odluči na koji način će nastava da se organizuje, uzevši u obzir da je jedino njemu dozvoljeno da definiše kog datuma će grupni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 da počne, te u kojim terminima će nastava da bude organizovana i na kraju, da definiše kakvom dinamikom časovi treba da budu sprovedeni. Prijavljene će pojedinačno, odmah nakon definisanja svega pomenutog ovlašćeno lice te poslovnice organizatora i da obavesti, a naglašavamo da čak i ako neki kandidat bude zahtevao, nijedan definisani segment neće moći da bude izmenjen.

Kada je u pitanju nastava namenjena za jednog ili za dvoje polaznika, prvo što svi za jednu od njih zainteresovani moraju da znaju, jeste da one podrazumevaju potpuno isti način sprovođenja. A uz to je u pitanju prilično slobodan princip organizacije, jer se svakome ko želi tako da pohađa časove omogućuje da direktno sa predavačem, odnosno sa ovlašćenim licem određene poslovnice odredi na koji način će se ona organizovati, to jest da precizira kako termine održavanja i tačan datum početka, tako isto i dinamiku.

Ako bude postojala potreba u okviru neke kompanije da zaposlenima omogući praćenje ove edukacije, organizovaće se korporativna obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40. s obzirom na to da je u pitanju specifičan vid nastave, to svakako postoji mogućnost i da se na zahtev pojedinačnog klijenta izmeni lokacija, odnosno da časovi budu organizovani, recimo u prostorijama određene kompanije. A ukoliko to bude bilo zvanično izneto kao zahtev klijenta, on mora prvo da bude informisan o osobenostima koje konkretni prostor mora da poseduje, da bi zaista zaposleni mogli u okviru njega da prate nastavu.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40?

Osobe koje budu odlučile da nastavu prate individualno ili ih, pak interesuje poluindividualna obuka i kurs za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 neće moći ranije da saznaju koliko će izabrana vrsta nastave da traje. Osnovni razlog za to leži u činjenici da je princip organizacije i za jednu i za drugu vrstu edukacije takav da dinamiku određuju zajedno taj polaznik, njegov profesor i ovlašćeno lice poslovnice organizatora u kojoj se on bude upisao, te svakako dogovaraju i datum početka i termine održavanja.

Gotovo da je potpuno isti princip prema kome se organizuje edukacija koja je namenjena zaposlenim licima, to jest korporativna obuka, pa zato i naglašavamo da jedino kada se sprovodi grupni seminar za međunarodne računovodstvene standarde MRS 16 i MRS 40 postoji mogućnost da prijavljeni pre početka budu informisani o trajanju, jer institucija organizatora u tom slučaju određuje dinamiku.

Ukupno postoji 8 školskih časova u okviru nastavnog programa za ovu edukaciju, a organizator je definisao da u toku grupne nastave predavanja budu organizovana na dnevnom nivou u trajanju od po 2 školska časa, tako da grupni tip edukacije ukupno traje 4 dana. Naravno da će detaljne informacije o dinamici, to jest o trajanju da dobije kada bude bila napravljena grupa, a koja će da broji minimalan broj članova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Međunarodni računovodstveni standardi MRS 16 i MRS 40"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje