Kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije

Da bi bilo dozvoljeno zainteresovanima da pohađaju specijalizovani seminar za menadžera fondova Evropske Unije, neophodno je da poseduju dokaz o nivou poznavanja engleskog jezika, a podrazumeva se da će im sve dodatne informacije o tome biti na raspolaganju u jednoj od poslovnica organizatora. Inače bi sa konkretnom tematikom trebalo da se upoznaju svi, čija je dužnost u okviru određene firme da izrađuju projekte, a takođe je preporučljivo da nastavu prate direktori i menadžeri različitih pravnih lica. Ko god ima veze sa sektorom finansija, odnosno sa raspodelom finansijskih sredstava u preduzećima bi, isto tako trebalo da se prijavi za praćenje ove obuke, te se podrazumeva da je dozvoljeno nastavu da pohađa svako, ko želi sa konkretnom oblašću na što bolji način da se upozna.

Od izuzetnog značaja jeste i činjnica da Obrazovni centar Akademije Oxford ovu edukaciju sprovodi za dve grupe polaznika, jer je u ponudi i nastava koju treba primarno da pohađaju pojedinci i ona, koja je osmišljena sa ciljem da zaposlenima u nekom preduzeću omogući upoznavanje sa temom kojom se kurs bavi.

Moramo obavestiti sve pojedinačne polaznike da je njihova obaveza ne samo da se prijave za praćenje ove obuke, nego i da u odabranu poslovnicu institucije organizatora u dogovorenom terminu dođu lično, a kako bi bio zvanično izvršen upis u skladu sa važećim pravilnikom.


Prvo se od njih zahteva da podatke o sebi, odnosno datum rođenja, te ime i prezime, kao i broj telefona, na jedan od dostupnih načina dostave organizatoru. Svakako je ponuđena opcija ličnog prijavljivanja u bilo kom predstavništvu ove institucije, ali i ona koja uključuje slanje konkretnih informacija preko mejl adrese, s tim što je dozvoljeno i da se preko telefona izvrši prijava.

Pored toga što će morati da prisustvuju lično upisu, prijavljeni su obavezni i da zahtevanu dokumentaciju tada donesu, a sve detalje o tome će im prethodno saopštiti ovlašćeno lice institucije organizatora.

Upravo u trenutku upisa bi oni trebalo da navedu i da li će nastavu pratiti onlajn ili u poslovnici, odnosno da li će to učiniti kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu, pošto od toga zavise sve dalje informacije.Naglašavamo da se online obuka i kurs za menadžera fondova Evropske Unije može pratiti sa apsolutno bilo kog mesta, jer se tom prilikom predavanja organizuju preko namenske internet platforme, tako da svaki zainteresovani mora da ima računar, ukoliko želi časove na taj način da pohađa. Stabilna internet konekcija je, svakako uslov za nesmetano odvijanje edukacije na ovaj način, a obavezan je svaki pojedinac i da izvrši instalaciju predviđenog softvera. S obzirom na to da ova institucija zapošljava i brojne IT stručnjake, ko god bude imao problema tokom procesa inastaliranja, njima se može obratiti kako bi bili otklonjeni u što kraćem roku.

Sasvim je jasno da se pod pojmom klasična edukacija podrazumeva upravo ona, koju kandidat treba da pohađa u predstavništvu ove institucije,a koju će on lično prethodno da izabere.

Obavezan je svaki prijavljeni da se odluči i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna, odnosno individualna nastava ili grupna. Preciznije rečeno, neophodno je da se odluči da li će predavanja pratiti samostalno, sa još jednim polaznikom ili sa više njih.

Ističemo da je princip njihovog sprovođenja sličan, s tim što datum početka, dinamiku održavanja i termine kod grupne nastave definiše organizator, a kada se održava poluindividualni ili individualni kurs, to čini polaznik u dogovoru sa ovlašćenim licima konkretne poslovnice ove institucije.

Za početak grupne edukacije je naveden uslov vezano za formiranje grupe, pa tek posle toga organizator definiše kako će se predavanja odvijati. Isto tako moramo istaći da se ne ostvaruju zahtevi za promenama, a ukoliko ih bilo koji polaznik iznese, jer aktuelni pravilnik ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena kod grupne obuke.

Izuzev edukacije koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, može biti organizovan i takozvani korporativni kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije, a u kom slučaju časove pohađa samo određeni broj zaposlenih neke firme. Upravo se vlasniku kompanije ili osobi, koja je u okviru nje ovlašćena, dozvoljava da svaki segment sprovođenja korporativnog kursa definiše lično sa organizatorom, to jest sa predstavnikom konkretne poslovnice pomenute institucije. Ipak, postoji samo jedan izuzetak, a koji se odnosi na dozvolu izmene mesta održavanja ove obuke. Naime, pod uslovom da u konkretnoj firmi postoji adekvatno opremljena prostorija, organizator može nastavu tamo održati. Naravno da će klijent biti upoznat sa time šta taj prostor mora da sadrži, a kako bi korporativni kurs u skladu sa pravilima bio sproveden. Moramo napomenuti i to da će se predstavnik zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora usaglasiti i oko trajanja te vrste edukacije, kao i oko termina održavanja, te naravno oko datuma početka.

Stručni kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije – program nastave

Šta tačno podrazumevaju fondovi Evropske Unije, te kome su oni namenjeni i na koji način se ta sredstva mogu iskoristiti je upravo osnovna tema, kojoj će pažnju posvetiti specijalizovani seminar za menadžera fondova Evropske Unije.

Celokupna edukacija je podeljena na nekoliko segmenata, a predviđeno je da po njenom završetku polaznici budu u potpunosti osposobljeni da izdejstvuju određena finansijska sredstva iz ovih fondova, kako bi unapredili poslovanje kompanije u kojoj su zaposleni ili na čijem čelu se nalaze.

Osnov ove obuke je vezan za izradu projekata, odnosno definisanje ciljeva poslovanja, koji će dovesti do toga da oni budu finansirani upravo sredstvima koje nudi Evropska Unija. U tom delu će predavači obratiti pažnju i na primere, a kako bi polaznicima omogućili da prođu kroz sve korake izrade projekata, koji bi kasnije trebalo da budu odobreni. Podrazumeva se da će prisutnima objasniti i na koji način moraju izbeći različite greške, koje se u praksi relativno često javljaju.

Sem toga, biće govora i o mnogobrojnim aktivnostima koje su prisutne na nivou Evropske Unije, a usmerene su upravo na dodelu određenih finansijskih sredstava pravnim licima, koja posluju na teritoriji naše zemlje. Tom prilikom će predavači objasniti i gde se konkursi objavljuju, zatim na koji način se na njih mora odgovoriti propisno, te koja dokumentacija neizostavno mora da bude tada priložena.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs za menadžera fondova Evropske Unije posvetiti pažnju i definisanju brojnih oblasti poslovanja za koje se dodeljuju finansijska sredstva, te će prisutnima objasniti i kako da odaberu odgovarajući projekat, odnosno na koji način je neophodno da definišu ciljeve i njegovu temu, da bi im eventualno tražena sredstva bila odobrena. Svakako će ih upoznati i sa prethodno prihvaćenim projektima, te na primerima objasniti koji su razlozi prevagnuli da upravo određeni projekat od strane relevantnih institucija Evropske Unije bude odobren.

S obzirom na to da je vrlo važno i da lica, koja su zainteresovana za dobijanje ovih sredstava budu upoznata sa time koliko novca mogu da očekuju, to podrazumeva da će profesori govoriti i o tome. Istaći će tom prilikom na osnovu kojih parametara se odlučuje da li konkretna finansijska sredstva mogu biti korišćena za ceo projekat ili za njegov određeni deo, a podrazumeva se da će i u tom segmentu polaznicima biti dostupni relevantni primeri.

Samim tim što se i korporativni kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije u okviru ove institucije po zahtevu organizuje, to je moguće primere u određenim segmentima prilagoditi zahtevima klijenta, odnosno oblasti u kojoj matična kompanija polaznika edukacije posluje. A upravo time će biti ostvaren osnovni cilj, jer će zaposleni već tokom kursa imati priliku da praktično primene stečena znanja.

U završnom delu ove edukacije je predviđeno da svi polaznici izvrše zadatak, koji će im dati profesori, a koji se odnosi na izradu projekata, u skladu sa pravilima koja su im pre toga prezentovana.

Takođe naglašavamo da će svaki kandidat imati slobodu da pitanja u vezi sa ovom tematikom uputi predavačima, a kako bi određene nedoumice na taj način u potpunosti razjasnio.

Gde se održava i kada specijalizovani seminar za menadžera fondova Evropske Unije?

Postoji nekoliko opcija koje se primenjuju, a kada se organizuje stručni kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije za pojedinačne polaznike. Upravo zato i navodimo da je vrlo važno svaki prijavljeni da načini izbor između navedenih mogućnosti, kako bi dobio precizne informacije o tome na kom tačnom mestu će pratiti ovu edukaciju, te u kojim će to biti terminima.

Dakle, najbitnije je da prvo odluči da li mu odgovara poluindividualna, grupna ili individualna edukacija, a nakon toga da izabere hoće li je pohađati online ili na uobičajeni način.

Potrebno je da se upravo minimalan broj polaznika prijavi, kako bi obuka mogla uopšte da bude organizovana. Svakako će u najkraćem mogućem roku posle ispunjenja tog uslova, koordinator za nastavu konkretnog predstavništva imati obavezu da definiše kog datuma će grupna edukacija da počne, ali i koliko će trajati, budući da je neophodno da definiše i dinamiku održavanja. Podrazumeva se da će pomenuto lice odrediti i u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da prate, a kada ih organizator bude obaveštavao o tome, posebno će istaći činjenicu da se promene ne dozvoljavaju kod vrste kursa, odnosno da njihovi zahtevi neće biti ostvareni.

Isto tako se specijalizovana obuka i kurs za menadžera fondova Evropske Unije može pohađati i u okviru takozvane poluindividualne nastave, kada je prisutno dvoje ljudi, a ona se sprovodi prema istovetnim pravilima kao i takozvana nastava jedan na jedan, poznata još i kao individualna. Stvar je vrlo jednostavna, zato što je predviđeno da upravo prijavljeni, a zajedno sa predavačem i nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora, definiše na koji način će se predavanja u tom slučaju odvijati. Ustvari to znači da se oni usaglašavaju kako oko datuma početka izabrane edukacije, tako isto i oko termina održavanja, te preciziraju i koliko će nastava trajati, s obzirom na to da treba da se usaglase i oko dinamike po kojoj su časovi da budu sprovođeni u tom slučaju.

Nakon što bude doneo odluku sa koliko ljudi će pohađati obuku, svaki prijavljeni treba da izabere i između mogućnosti da je prati onlajn ili u odabranoj poslovnici ove institucije, a kojom prilikom se prema klasičnom principu taj kurs sprovodi.

Kada je u pitanju opcija praćenja nastave online, podrazumeva se da osoba koja je izabere treba sopstveni kompjuter da ima, a na njega će neposredno pre početka, u skladu sa pravilima instalirati softver, koji je tome i namenjen. Napominjemo da sam postupak njegove instalacije nije naročito komplikovan, ali ipak organizator omogućuje svakom kandidatu, kome to bude bilo potrebno da dobije profesionalnu pomoć, a kako bi što lakše izvršio instaliranje softvera, te bez ikakvih smetnji mogao obuku da prati. Moramo reći i to da je za kvalitet ovog tipa edukacije vrlo važno da računar, na koji će biti instalirana internet platforma ima odličnu konekciju sa internetom, pa je to navedeno kao još jedan zahtev za praćenje časova na taj način.

Osim mogućnosti da pojedinačni polaznici pohađaju specijalizovani seminar za menadžera fondova Evropske Unije, otvorena je i ona koja podrazumeva njegovo sprovođenje isključivo za radnike, zaposlene u nekoj firmi. Prethodno navedene varijante su i u ovom slučaju u opticaju, a detalje vezano za način organizacije korporativne obuke zajedno određuju kako predstavnik institucije organizatora, tako isto i osoba koja je u konkretnoj kompaniji za to ovlašćena. Sam je jedan izuzetak, a on se odnosi na mesto održavanja kursa, zato što je ponuđena mogućnost da u okviru određenog preduzeća budu časovi organizovani. Svakako će klijent, kome ta opcija više odgovara, biti precizno informisan o tome kako prostor mora da bude opremljen, a da bi njegovi zaposleni imali kvalitetnu edukaciju.

Na koji način se stručna obuka i kurs za menadžera fondova Evropske Unije održava?

Uopšteno govoreći, ne postoji posebna razlika između edukacije koju treba da pohađaju pojedinci i one koja je striktno namenjena radnicima, to jest licima koja su u nekom preduzeću zaposlena.

Zapravo postoji samo jedno odstupanje, a vezano je za korporativni seminar za menadžera fondova Evropske Unije, odnosno za mesto njegovog održavanja. Ako vlasnik kompanije, koja tačno određeni broj svojih zaposlenih želi da edukuje u ovoj oblasti, bude naveo zahtev da časovi budu organizovani na nekom drugom mestu, odnosno u okviru njihove firme, to će gotovo sihurno i biti dozvoljeno, ali samo pod jednim uslovom. Neophodno je da klijent obezbedi adekvatne uslove za rad, a organizator će mu prethodno objasniti u skladu sa kakvim pravilima mora biti opremljen odabrani prostor. Napominjemo da će, svakako direktor kompanije ili njen ovlašćeni predstavnik imati obavezu da se o apsolutno svim detaljima, a koji se odnose na organizaciju nastave za zaposlene, dogovori samostalno sa onom osobom, koja je u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford za te poslove zadužena. Svakako je važno da zna i da se časovi mogu pohađati kako kroz grupnu i individualnu nastavu, tako i u okviru one koja je poznata kao poluindividualna, a predviđeno je da budu organizovani ili online ili u prostorijama organizatora, te u prostorijama njihove firme. Upravo to i jesu detalji koje će on morati da definiše sa nadležnima ove institucije, a kako bi njegovi zaposleni pohađali časove prema pravilima.

Nastava za pojedinačne polaznike, odnosno privatna lica se može pohađati na bilo koji od prethodno navedenih načina, s tim da svaki prijavljeni ima pravo da samostalno donese odluku koju od njih će pratiti.

Bitno je da imaju na umu da se edukacija može pohađati u okviru grupe, kada joj prisustvuje najviše osmoro, a najmanje četvoro ljudi, te je u ponudi i individualni, kao i poluindividualni kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije.

Aktuelnim pravilnikom je predviđeno da se svaka od njih može pratiti na način koji je uobičajen, to jest direktno u prostorijama odabranog predstavništva pomenute institucije, ali i preko interneta.

Osoba koja se opredeli za drugu opciju, odnosno odabere onlajn nastavu, mora imati lični kompjuter i na njega, prema aktuelnim pravilima prethodno instalirati softver, koji će poslužiti upravo za praćenje edukacije. Na vreme će biti svako od njih obavešten kako konkretna platforma funkcioniše i kako se instalira, a dostupna je i stručna tehnička podrška, svakome ko za tim ima potrebu i to u svakom predstavništvu ove institucije.

Dakle, kada se bude opredelio na kom mestu će pratiti predavanja polaznik će odabrati i po kom principu će to biti, odnosno da li će to učiniti samostalno ili u društvu drugih osoba.

Ona edukacija koju prijavljeni treba da pohađaju samostalno se sprovodi prema potpuno istom principu, kao i ona koju treba koju treba dvoje polaznika da pohađaju, odnosno poluindividualna. O tačnom datumu početka će se kandidat dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora, kao i sa stručnjakom, koji će konkretnu vrstu obuke i da vodi. Takođe će biti neophodno da oni preciziraju i koliko će odabrani tip edukacije da traje, budući da će se dogovarati i oko dinamike održavanja časova, ali i oko termina.

Pravila grupne obuke za menadžera fondova Evropske Unije, koja organizator bude naveo će morati da budu u potpunosti ispoštovana. Radi se o tome da se prvo mora kreirati grupa i to ona, koja broji minimalan broj polaznika, posle čega ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice ove institucije treba da definiše sve detalje. Svakako će morati da odredi kog datuma nastava počinje, ali i u kojim terminima će polaznici predavanja da pohađaju i na koji način će ukupan nastavni fond da bude tom prilikom raspoređen, to jest koliko će jedna ili druga vrsta obuke da traje.

Koliko dana će da traje kurs i obuka za menadžera fondova Evropske Unije?

S obzirom na to da je u ponudi ove institucije nekoliko tipova edukacija, to se trajanje definiše isključivo na osnovu osnovnih pravila, a koja se prilikom njihove organizacije poštuju.

Način na koji će ukupno vreme biti raspoređeno kod poluindividualne nastave, kao i kod individualne, a kada se neka od njih organizuje za privatna lica, odnosno kod korporativne obuke, koja je namenjena isključivo zaposlenima u ma kom preduzeću, se definiše između zainteresovanih i ovlašćenog lica jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Stvar je u tome da pojedinačni polaznici, odnosno njih dvoje, preciziraju sa pomenutim licem i sa profesorom, između ostalog i kakvom dinamikom će se nastava odvijati. Ako se sprovodi korporativna edukacija, onda se o tome i terminima održavanja, odnosno o datumu početka i o mestu, na kome će zaposleni pratiti časove, dogovaraju ovlašćeni predstavnici te kompanije i institucije organizatora.

Samo u onom slučaju kada nekoga interesuje grupna obuka i kurs za menadžera fondova Evropske Unije, moguće je da prijavljeni podatke o tačnom trajanju dobije praktično odmah.

Spisak gradova za kurs i obuku "Menadžer fondova Evropske Unije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje