Kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite

Zahvaljujući Akademiji Oxford koja svoju ponudu primarno oblikuje prema zahtevima aktuelnog tržišta, odnosno samih polaznika, sada je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite, koju može da pohađa svako ko poseduje zahtevani nivo kvalifikacija, odnosno svako ko ima iskustva u oblasti zaštite na radu i zdravstvene zaštite.

Fokus ove obuke je usmeren najpre na poboljšanje kako kvaliteta zdravstvene zaštite, tako i njene implementacije u konkretnim situacijama, a prema aktuelnim standardima u ovoj oblasti.

Zainteresovani polaznici će imati prilike da savladaju predviđena znanja koja će im, na maksimalno profesionalan način, preneti vrhunski predavači koji imaju višegodišnje iskustvo u okviru konkretne oblasti. Oni mogu nastavu da pohađaju u jednoj od naših poslovnica, a u aktuelnoj ponudi naše institucije je i online obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite, koju u tom slučaju svi zainteresovani mogu da prate preko ličnog računara i to uz korišćenje posebno dizajniranog softvera.


Osim grupne nastave za koju je predviđeno prisustvo najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika, organizujemo i individualnu obuku, kojoj će da prisustvuje pojedinačno svaki zainteresovani polaznik, odnosno onu koju pohađa njih dvoje u isto vreme, to jest poluindividualnu, tako da svako od njih treba da izabere onu koju želi da prati.

A način po kome se sve one organizuju je, u suštini drugačiji, pa dok grupni kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite podrazumeva tačno definisanu dinamiku i termine, dotle se o tome, ali i o datumu početka dogovaraju direktno predavač i svaki polaznik, a kada se organizuje individualna ili poluindividualna nastava. Bitan je i podatak da grupni kurs počinje tek pošto se prijavi zahtevani broj polaznika koji žele da je pohađaju (njih četvoro).

Svaki pojedinačni kandidat ima mogućnost da lično dođe u jednu od poslovnica organizatora u celoj zemlji i da na taj način izvrši prijavljivanje za pohađanje ove obuke. A ukoliko mu takav način za prijavljivanje ne odgovara, može da to učini i putem mejla ili broja telefona jedne od poslovnica. U mejlu koji će poslati na oficijelnu adresu Akademije Oxford, svakako mora da navede svoje osnovne podatke (ime, prezime i datum rođenja), te podatke za kontakt, ali i informaciju koji kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite ga interesuje (grupni, poluindividualni, individualni, online ili onaj koji će da pohađa u našoj poslovnici), a svakako je bitno i da napomene gde će da donese dokumenta potrebna za upis, to jest u poslovnici u kom od mnogih gradova širom zemlje želi da se upiše.Kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite - nastavni progam i plan

Sa ciljem uspostavljanja dobre prakse u oblasti zdravstva se i nastoji da bude organizovana ova obuka i to na prvom mestu za sve one stručnjake specijalnost jeste poboljšanje zdravstvene zaštite i to ne samo na lokalnom nivou, nego i na globalnom. Iako se očekuje da su svi koji prisustvuju ovom kursu imali prilike da prethodno steknu određena znanja iz konkretne struke, ali i iskustvo, predavači će na početnom predavanju da ih upute u osnovne odrednice pojma zdravstvena zaštita, te će im ukazati i na najvažnije odredbe zakona koje se na nju primarno odnose, a koje svakako moraju da budu poštovane.

Da bi jedna organizacija u ovom segmentu mogla da funkcioniše prema aktuelnim pravilima, vrlo je važno da ima odlično osposobljene ljude koji će biti zaduženi za obavljanje tih poslova, a upravo u tome će im pomoći obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite.

Takođe će predavači upoznati sve prisutne sa preporukama onih institucija u svetu koje su zadužene za negovanje principa zdravstvene zaštite, te će im i kroz brojne primere pojasniti zbog čega je važna implementacija aktuelnih zakonskih regulativa u okviru ove oblasti. Pored ostalog će da nauče koliko pravilna obuka zaposlenih, a od strane profesionalno osposobljenih menadžera zdravstvene zaštite, može da ima uticaja na poboljašnje ovog segmenta u okviru konkretne organizacije. Poseban akcenat će biti stavljen na kontinuiranu edukaciju svih zaposlenih, a kako bi im se omogućilo da neprekidno budu u toku sa svim aktuelnostima u oblasti zdravstvene zaštite.

Uz to će se kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite usmeriti na vrlo važnu oblast, a u okviru koje će svim polaznicima biti predočene najčešće greške koje se mogu javiti u praksi, kada se aktuelne zakonske odredbe vezane za ovu oblast ne primenjuju na pravilan, odnosno predviđen način. U tom delu će da nauče i na koji način se mora izvršiti pravilna analiza primenjenih regulativa, a sa ciljem što boljeg uočavanja eventualnih grešaka i njihovog što bržeg i boljeg ispravljanja.

Posebno će biti obraćena pažnja i na edukaciju takozvanih kliničkih, odnosno nekliničkih menadžera zdravstvene zaštite, budući da se njihova ovlašćenja u određenim segmentima svakako razlikuju. Iz tog razloga će svi prisutni biti u mogunosti da se upoznaju sa osnovnim obavezama koje imaju i jedni i drugi, a kako bi po završetku pohađanja nastave mogli da obavljaju posao za koji se kvalifikuju na što profesionalniji način. Sem toga će saznati i koja, odnosno kolika je odgovornost menadžera zdravstvene zaštite i to kako prema zaposlenima u okviru konkretne institucije, tako i prema pacijentima, odnosno klijentima, ali i prema zajednici u celosti.

Obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite će omogućiti svakom polazniku i da shvati koliko je komunikacija između menadžera za ovu oblast i njegovih podređenih, ali i nadređenih bitna i na koji način ona može da ima uticaja na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u toj instituciji.

Iako je edukacija najvažnija za bolje funkcionisanje ove vrste zaštite, činjenica je da menadžeri koji se za nju specijalizuju moraju da idu u korak sa novostima na svetskom nivou, tako da se od njih očekuje spremnost na istraživanja, ali i na brojne druge aktivnosti koje će posredno i neposredno imati uticaja na bolje funkcionisanje zdravstvene zaštite u nekoj organizaciji.

Nakon toga sledi, takođe izuzetno važna oblast, a koja se odnosi na upoznavanje svih prisutnih sa različitim parametrima koji se koriste prilikom merenja produktivnosti, a prisutni će naučiti i kako se kvalitetno i pravilno vrši raspodela odgovrnosti među članovima tima čija je dužnost vezana za oblast zdravstvene zaštite.

Sva znanja i veštine koja polaznicima može da ponudi kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite neće imati nikakvog efekta ukoliko se ne budu pravilno implementirali u praksi, a upravo na to će i obratiti pažnju predavači, te će svakom polazniku preneti znanja koja su definisana važećim nastavnim programom i to na najprimereniji način, kako bi im u velikoj meri njihovu primenu u praksi učinili lakšom.

Kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite - mesto i vreme održavanja

Od svakoga ko se prijavljuje za pohađanje ovog kursa će, generalno da zavisi ne samo mesto njegovog održavanja, nego i vreme. Stvar je u tome da mi imamo u ponudi kako obuku preko interneta, isto tako i onu koju će polaznici kojima to bude odgovaralo da pohađaju u jednoj od naših poslovnica. Zatim je u našoj ponudi i individualna obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite, ali i grupna i poluindividualna nastava, pa svako treba da izabere i mesto pohađanja i vrstu nastave.

Podrazumeva se da su sasvim precizno određena i pravila prema kojima se svi ovi tipovi kurseva organizuju, a o svemu tome će prijavljeni da budu obavešteni od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice Akademije Oxford u kojoj se budu i upisivali.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite predviđaju da svaki prijavljeni polaznik detalje vezane za organizaciju definiše sa profesorom, čija je dužnost da vodi ovaj kurs. A to, ustvari znači da oni treba, prvo da se usaglase oko datuma kada će jedna od tih vrsta nastave da počne, tako isto i oko termina, ali i oko dinamike po kojoj će predavanja da budu sprovedena.

Grupna obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite je organizovana prema potpuno drugačijem principu, uzevši u obzir da sve prethodno navedeno mora da odredi organizator, izuzev datuma njegovog početka, jer to zavisi od interesovanja. Radi se o tome da je organizovanje ovog tipa nastave isključivo uslovljeno prijavljivanjem najmanje 4 osobe koje žele da pohađaju bilo nastavu u našoj poslovnici bilo preko interneta, stim da ih 8 može biti maksimalno prisutno u okviru grupne nastave.

U slučaju da bilo koju organizaciju interesuje korporativni kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite, trebalo bi da definiše uslove njenog organizovanja sa onim licem koje je za to ovlašćeno od strane Akademije Oxford. Ova vsta kursa može da bude organizovana i na opisane načine, to jest i preko interneta i u jednoj od naših poslovnica, ali isto tako i u prostorijama kompanije koja zahteva ovaj tip obuke za svoje zaposlene.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite?

Svi zainteresovani za pohađanje ovog kursa treba da znaju da pored mogućnosti njenog pohađanja u našoj poslovnici, isto tako mogu da se odluče i za njeno praćenje preko interneta, što se u tom slučaju vrši putem virtuelnih učionica. A oba tipa nastave mogu da budu organizovana kako u grupi i paru (poluindividualna nastava), tako i individualno.

Samo se grupi kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite prema pravilima koja podrazumeva, a vezano za organizaciju, bitno razlikuje, jer o terminima u kojima se ona održava, kao i o dinamici odlučuje u tom slučaju institucija koja i organizuje ovaj kurs. Ali, isto tako svi koje interesuje ta vrsta nastave moraju da sačekaju da bude prvo ispunjen uslov za njeno organizovanje, to jest da se prijavi najmanje četvoro njih koji žele da je pohađaju. Ovaj uslov je naveden samo zato što jedna grupa uvek mora da broji najmanje toliko polaznika, a osmoro njih sme da bude maksimalno prisutno tokom ovog tipa kursa.

Kada nekoga zanima obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite koja se pohađa individualno ili ona koja je primarno namenjena za dva polaznika, to jest poluindividualna nastava, trebalo bi da zna da se one sprovode na drugačiji način. Preciznije, tada se svaki polaznik o detaljima koji se odnose na organizovanje, to jest o terminima i datumu početka, kao i o dinamici, mora dogovoriti sa koordinatorom za nastavu u našoj poslovnici, odnosno sa profesorom koji će biti zadužen da vodi pomenuti kurs.

Budući da je u ponudi naše institucije i korporativni kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite, te da se ona organizuje isključivo za zaposlene u okviru određene firme, mi ćemo nastojati da ispunimo zahteve menadžmenta te kompanije vezano za njeno sprovođenje.

Koliko traje kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite?

Najjednostavnije rečeno, grupna obuka i kurs za menadžera zdravstvene zaštite traje 18 časova, ali je to vreme raspoređeno na 4 dana. O dinamici kojom će se predavanja organizovati kod ovog tipa nastave će svi prijavljeni da budu na vreme informisani, to jest pošto se bude njih najmanje četvoro prijavilo za njeno pohađanje, jer je to ujedno i uslov za organizaciju ove vrste kursa.

A ako polaznici budu izabrali poluindividualnu ili individualnu obuku, tada će moći da preciziraju datum početka, ali i dinamiku i termine sa nadležnim licem konkretne poslovnice Akademije Oxford u kojoj se upisuju, odnosno sa profesorom. Iz tog razloga i navodimo da 18 časova trajanja nastave može da bude raspoređeno i na manje, ali i na više dana, a što sve zavisi od njihovog dogovora.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite, koju isto tako možemo da organizujemo na zahtev bilo koje organizacije, tom prilikom ćemo i nastojati da prilagodimo princip njenog organizovanja zahtevima tih polaznika i njihovih nadležnih.

Trajanje obuke: 18 časova

Cena:

  • Individulano: 36,000 RSD
  • Poluindividualno: 23,000 RSD po polazniku
  • Grupno: 18,000 RSD po polazniku

Spisak gradova - Kurs i obuka za menadžera zdravstvene zaštite

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje