Kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu

Najpre je specijalizovani seminar za naprednu finansijsku analizu osmišljen da zaposlenima u bankama pomogne da steknu znanja u konkretnoj oblasti, ali ovu edukaciju bi trebalo da pohađa i svako ko u toku obavljanja svog posla ima dodira sa oblašću finansija, a bez obzira da li je nadležan u finansijskom sektoru određene firme ili je u njemu zaposlen. Svakako su pozvani i vlasnici firmi da pohađaju nastavu, ali i svako lice koje uzima učešće u donošenju odluka koje su primarno vezane za finansijski sektor.

Da bi neko mogao da prati ovu edukaciju, prvo što mora da uradi jeste da izvrši zvaničnu prijavu, a nakon toga je njegova obaveza i da lično dođe u prostorije bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi se zvanično upisao, te da svakako priloži tada i svu obaveznu dokumentaciju, s tim da će ga predstavnici institucije organizatora o tome detaljno informisati.

Prijava može da bude izvršena preko telefona ili mejla, odnosno lično, a sve zavisi od toga koji način zainteresovanom najviše odgovara. Ipak, ukoliko se prijavljuje elektronski, on treba pored svog imena i prezimena, u toj poruci da navede i broj telefona, kao i datum rođenja.


Nakon što sve to učini, obavezan je svaki prijavljeni da odluči kako će nastavu da pohađa, uzevši u obzir da je izuzev klasične edukacije, u ponudi i online obuka i kurs za naprednu finansijsku analizu. Jasno je da je klasična, ona nastava koju organizator sprovodi u svojim poslovnicama, a za online je predviđeno da bude organizovana preko računara pojedinačnog kandidata, koji on tom prilikom mora da poseduje. Podrazumeva se da će, takođe ispoštovati i pravilo koje se odnosi na instalaciju namenskog softvera, a sve potrebne informacije će na vreme da dobije od ovlašćenog lica određene poslovnice.

A posle svega toga, pojedinačni kandidat ima obavezu da odluči i da li će nastavu da prati u grupi, s tim što mora da zna da njoj prisustvuje od 4 najmanje do 8 ljudi najviše, te je u ponudi i individualna obuka, koja je namenjena samo jednoj osobi i poluindividualna, koju dvoje polaznika istovremeno treba da prati.

Najslobodniji je način na koji se organizuje nastava za jednog, odnosno za dvoje polaznika, budući da je u tom slučaju predviđeno da zainteresovani kandidat sve segmente organizacije definiše sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora i sa onim predavačem koji je nadležan za sprovođenje edukacije u tom slučaju.

Princip prema kome se sprovodi grupni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu je potpuno različit od opisanog i vrlo su strogo određena pravila po kojima se taj tip edukacije sprovodi, a njih definiše institucija organizatora, to jest koordinator za nastavu one poslovnice u kojoj bude mogla da bude kreirana grupa će definisati kako datum početka, tako i dinamiku po kojoj će časovi da se organizuju, ali i tačne termine. Inače, da bi jedna grupa mogla da bude formirana, zahteva se prijavljivanje minimum 4 osobe, a posle čega zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice definiše na koji način će se nastava u grupi sprovoditi. Isto tako je zabranjeno vršiti izmene svega onoga što koordinator bude odredio, tako da čak i ukoliko neki kandidat bude to zahtevao, predstavnik određene poslovnice organizatora neće biti u mogućnosti da na te zahteve odgovori.

Pomenućemo i to da je korporativni seminar za naprednu finansijsku analizu takođe u ponudi ove institucije, a u pitanju je nastava koju bi trebalo isključivo da prate one osobe koje su zaposlene u okviru zainteresovane kompanije. Princip sprovođenja te vrste edukacije je takođe prilično jednostavan, a predviđa da se koordinator za nastavu određenog predstavništva organizatora o datumu početka, zatim o dinamici održavanja i o terminima, dogovara precizno sa zvanično ovlašćenim licem firme klijenta. A tom prilikom je dozvoljeno da upravo klijent iznese zahtev za izmenom lokacije, ako to više odgovara polaznicima, ali je neophodno da on obezbedi optimalne uslove u tom slučaju, kako bi korporativna obuka mogla nesmetano da funkcioniše.Nastavni plan stručne obuke za naprednu finansijsku analizu

Najpre se mora naglasiti da apsolutno svaki polaznik koga interesuje specijalizovani seminar za naprednu finansijsku analizu treba da ima osnovna znanja iz oblasti finansija, kako bi mogao da na najbolji mogući način savlada ovu oblast.

Predavači će za vreme uvodnog predavanja da ukratko objasne prisutnima osnovne karakteristike finansijskih izveštaja, ali i da ih upute u to koji cilj oni imaju, odnosno kada imaju adekvatnu primenu. Potom će se fokus edukacije prebaciti na onu finansijsku analizu koja se smatra standardnom, a gde će polaznicima biti pružena mogućnost da na osnovu primera iz prakse bolje razumeju šta se pod tim podrazumeva.

Kako je u pitanju specijalno osmišljena obuka, to će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa, isto tako specijalnom vrstom finansijskog izveštavanja, a koje se tretira kao kreativno. Sa tim u vezi će prisutnima biti objašnjeno i u kojim situacijama je najbolje primeniti takav način finansijske analize, odnosno zbog čega je dobro poznavati i takav način obrade podataka. A iskusni predavači će da objasne svim osobama koje budu pohađale ovaj kurs i zbog čega je važno da se vrši napredna finansijska analiza, to jest do čega će dovesti takav vid pripreme finansijskih izveštaja.

Budući da je vrlo važno da osobe koje žele da se kvalifikuju tako da tu vrstu analize mogu samostalno da vrše, to jest koje interesuje stručni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu, svakako znaju da se neretko u praksi događaju različite manipulacije u oblasti računovodstva, to jest knjigovodstva, te da one svakako imaju negativan uticaj na finansijsku analizu, to će prisutnima da bude ukazano i na one situacije u kojima može da dođe do takvih nezakonitih radnji. A isto tako će da im bude objašnjeno i kako sprovođenje takvih postupaka, koji su naravno nelegalni, može da utiče na poslovanje celokupne kompanije.

Osnovni cilj koji ima ispred sebe ova specijalizovana obuka jeste da zainteresovane osposobi da na najbolji mogući način pristupe analizi finansijskih izveštaja, ali i da mogu samostalno da odluče kada je potrebno primeniti napredne tehnike finansijske analize, koji će svi oni da savladaju tokom ove edukacije. Naravno, sve to će imati prvenstveno pozitivan uticaj na poslovanje konkretne osobe, a koja će nakon izvršenih analiza svakako biti sposobna da donese odluku koja je u određenoj situaciji i najbolja moguća, tako da će upravo zahvaljujući tome svaki polaznik sigurno unaprediti i poslovni proces u okviru kompanije koja ga zapošljava. A tome će sasvim sigurno da doprinese i činjenica da seminar za naprednu finansijsku analizu uključuje i praktičan rad. Inače, u tom delu će se svi prisutni detaljno upoznati sa primenom znanja, koja su im prethodno teorijski prezentovana i biće potpuno sposobni da finansijsku analizu koja se smatra naprednom izvrše na najbolji mogući način i potpuno samostalno.

Gde se i u kojim terminima održava kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu?

Pored toga što mesto na kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs za naprednu finansijsku analizu zavisi od želje kandidata da li će nastavu pohađati u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online. Isto tako od njegove volje zavisi i u kojim terminima će nastavu da prati, jer je u ponudi ove institucije grupna, poluindividualna i individualna nastava.

Najpre da naglasimo da kandidati koji se opredele za praćenje edukacije online svakako moraju da imaju sopstveni računar, a prema aktuelnim pravilima na njega će morati i da instaliraju namenski softver. Svakako će predstavnik konkretne poslovnice da objasni svakom kandidatu kako treba da se pomenuti softver instalira, a nakon čega će ga i precizno obavestiti o principu po kome se sprovodi online kurs.

Očekuje se od svakoga ko se opredeli za klasičan vid edukacije da u dogovorenim terminima dolazi u prostorije konkretnog predstavništva organizatora i da tu prati predavanja.

Trebalo bi da naglasimo i da prijavljeni, nakon toga treba da izaberu da li će nastavu da prate u paru (poluindividualna), u grupi (prisutno je od 4 do 8 ljudi) ili sasvim samostalno (individualna nastava), jer svaka od njih podrazumeva sasvim jasan princip organizacije, a pojedinačni polaznici će o svim potrebnim detaljima da budu informisani prilikom zvaničnog upisa.

Predviđeno je da se prvo kreira grupa, da bi ta vrsta nastave mogla da započne, a u njoj mora da bude prisutno minimalno četvoro polaznika. Princip organizacije rada u grupi je takav da datum početka, dinamiku njenog održavanja i termine isključivo ima pravo da odredi koordinator za nastavu u onoj poslovnici u kojoj bude bilo prijavljeno najmanje 4 ljudi i formirana grupa. Takođe smo dužni da naglasimo i da se nijedan segment koji je definisan od strane organizatora svakako neće izmeniti u slučaju da pojedinačni kandidat to zahteva.

Kada je u pitanju individualni ili poluindividualni seminar za naprednu finansijsku analizu, naglašavamo da se ta dva tipa edukacije organizuju po istom principu, a da je u okviru poluindividualne nastave prisutno dvoje polaznika, dok samo jedna osoba pohađa individualni tip edukacije. U principu, način na koji se one organizuju je vrlo slobodan, budući da je prepušteno svakom prijavljenom da se o detaljima vezano za sprovođenje nastave dogovori sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice i sa profesorom koji će izabrani tip edukacije da vodi.

Slobodno možemo da kažemo da je način na koji se organizuje korporativni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu isti kao i onaj koji se poštuje kada se sprovode nastava za jednog ili za dvoje polaznika. Naime, tom prilikom je zvaničan dogovor oko načina organizacije nastave namenjene zaposlenim licima, prepušten sa jedne strane nadležnom licu konkretne poslovnice organizatora, a sa druge direktoru zainteresovane firme. to jest njenom zvanično ovlašćenom predstavniku.

Po kom principu se stručna obuka i kurs za naprednu finansijsku analizu organizuje?

Sve informacije koje se odnose na sprovođenje ove edukacije prijavljeni dobijaju od strane ovlašćenog lica one poslovnice u kojoj se upisuju, a primarno moraju imati na umu činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima tri tipa nastave, to jest poluindividualnu, grupnu i individualnu, ali i dva načina za njihovo pohađanje, odnosno klasičnu i online, tako da je vrlo važno da svaki prijavljeni izabere onaj tip nastave čiji način organizacije mu najviše odgovara.

Poluindividualni, kao i individualni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu podrazumevaju potpuno isti način organizacije, s tim da individualnu nastavu prati jedna osoba, a poluindividualnu dvoje kandidata. Svakom prijavljenom je omogućeno da tom prilikom izabere u kojim terminima će nastavu da prati, potom kakvim tačno dinamikom će ona da se organizuje i uopšteno, kog datuma će početi, a on se o svim tim detaljima mora prethodno dogovoriti sa profesorom koji je zadužen da vodi konkretan tip nastave i sa koordinatorom za nastavu one poslovnice u kojoj se bude upisao.

S obzirom na to da je predviđeno da u jednoj grupi bude prisutno najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata, to je i potpuno jasno zbog čega se prvo mora zvanično prijaviti najmanji broj njih da bi ova vrsta edukacije počela. Zapravo, tek kada se to bude desilo u okviru određene poslovnice, njeno ovlašćeno lice će uzeti na sebe da odredi kog datuma če tačno grupni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu da počne, ali i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i kakvom će to dinamikom da bude. Zahvaljujući takvom načinu organizacije, neće biti dozvoljena promena ničega od navedenog, a u slučaju da neki kandidat to iznese kao zahtev.

Ističemo da se u skladu sa zahtevima klijenata može organizovati i korporativni seminar za naprednu finansijsku analizu, a nastava koja je prvenstveno namenjena zaposlenima u okviru neke kompanije se može sprovoditi kao i ona koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni kandidati. U principu, zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme će način organizacije da precizira sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora, a tom prilikom on ima pravo da zahteva i izmenu mesta održavanja, ali je uslovljen da ispoštuje pravilo vezano za zahteve koje konkretni prostor mora da ispuni. Podrazumeva se da će zvanično ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora da obavesti direktora firme koja je zainteresovana za korporativnu edukaciju o tome, a kako bi nastava mogla da bude sprovedena prema pravilima.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu?

Ukoliko neko odluči da nastavu prati u paru ili potpuno individualno, sve podatke vezano za njeno trajanje će dobiti nakon što bude postigao dogovor sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom, uzevši u obzir da je tako zamišljena način na koji se organizuje i poluindividualni i individualni seminar za naprednu finansijsku analizu.

A potpuno je istovetan princip koji se poštuje prilikom sprovođenja korporativnog kursa, tako da se očekuje da nadležni u konkretnoj kompaniji sve potrebne informacije dobiju tom prilikom.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za naprednu finansijsku analizu, isključivo institucija organizatora definiše dinamiku, kao i datum početka, odnosno termine održavanja, pa samo tada ima prostora da pre početka bude navedeno trajanje edukacije. S obzirom na to da u nastavnom programu ima ukupno 30 školskih časova.


Trajanje: 30 školskih časova

Cene:

 • Individualna nastava: 40,000 RSD
 • Polindividualna nastava: 32,000 RSD
 • Grupna nastava: 26,000 RSD

Teme:

 1. Sadržaj finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima);
 2. Instrumenti finansijske analize:
  — horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja;
  — analiza osnovnih finansijskih pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, poslovne aktivnosti, finansijske strukture, rentabilnosti/profitabilnosti, tržišne vrednosti);
  — analiza neto obrtnog fonda i
  — analiza novčanih tokova.
 3. Racio analiza – izračunavanje i tumačenje ključnih pokazatelja poslovanja privrednih društava – vežba na konkretnom primeru:
  — Pokazatelji likvidnosti,
  — Pokazatelji efikasnosti,
  — Pokazatelji strukture kapitala i zaduženosti,
  — Pokazatelji rentabilnosti.
 4. Procena budućih novčanih tokova

Spisak gradova za kurs i obuku napredne finansijske analize

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje