Kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine

Sobzirom na to da je tržište nekretnina jedno od najbrže rastućih u savremeno doba, te da se u okviru njega neprekidno menjaju propisi i zahtevi kako klijenata, tako i samog tržišta, napominjemo da se upravo iz tog razloga i sprovodi specijalizovani kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine. A navedeno je da bi, u principu nastavu trebalo da pohađa svako ko ima dodira sa konkretnom oblašću, to jest ko želi da nauči na koji način se vrši procena nekretnina različite strukture, a kako bi mogao i da se vremenom sertifikuje za zvaničnog procenitelja nekretnina. Samim tim će svaki polaznik steći dovoljno znanja da ovaj sertifikat dobije, ali i da unapredi svoju karijeru.

Ističemo da se u okviru svake naše poslovnice može pohađati ovaj kurs, ali i da se po zahtevu polaznika sprovodi online obuka, tako da bi svako ko se upisuje trebalo da se za jedan od tih vidova edukacije zvanično i opredeli. Neophodno je da nastavu prati preko sopstvenog računara svvako ko bude odabrao da predavanja pohađa preko interneta, a tom prilikom se koristi i posebna vrsta softvera.

Izuzev što može odabranu vrstu nastave da pohađa u grupi, a nju čini od četvoro do najviše osmoro polaznika, isto tako svako ima pravo da se odluči da nastavu pohađa potpuno samostalno, to jest kroz individualni tip edukacije, ali isto tako zainteresovanima omogućujemo i da pristupaju predavanjima u društvu sa još jednom osobom, pošto je u našoj ponudi i poluindividualna nastava. Sem, naravno razlike u broju osoba kojima je dopušteno da prisustvuju izabranoj vrsti nastave, sve pomenute se isto tako razlikuju i po načinu sprovođenja. Tako je, na primer za početak nastave u grupi određena obaveza prijavljivanja najmanje 4 osobe, jer se tek nakon toga jedna grupa i može kreirati. A kada se to bude dogodilo, ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica naše institucije će i da odredi prvo datum početka, a posle toga i termine, to jest tačnu dinamiku održavanja. Trebalo bi da svako ko vrši prijavu baš za tu vrstu edukacije zna da se grupna obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine ne prilagođava zahtevima polaznika, kao što to recimo čine individualna i poluindividualna nastava, pa je iz tog razloga i potrebno da se svi prijavljeni u potpunosti pridržavaju navedenih detalja.


Kao što smo naveli, i individualni i poluindividualni kurs podrazumevaju maksimalno prilagođavanje zahtevima prijavljenih i to prvenstveno zato što im se dopušta da svaki detalj precizno dogovore sa svojim profesorom, a uz obavezno prisustvo nadležnog koordinatora za nastavu. Tada će oni da preciziraju i termine održavanja i tačan datum početka, ali i dinamiku, a približno isti način organizacije podrazumeva i specijalistička obuka, koja uključuje prisustvo isključivo onih lica koja su u okviru neke kompanije zaposlena. Kada se korporativni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine na zahtev klijenta sprovodi, tada se i posebno obraća pažnja na njegove zahteve, tako da se i princip sprovođenja nastave njima u potpunosti prilagođava. Obaveza nam je da naglasimo da se korporativni kurs, osim na sve pomenute načine, može takođe organizovati i u prostorijama firme koja je zainteresovana da svojim zaposlenima omogući praćenje takve vrste edukacije.

Ko god ima želju da nauči na koji način funkcioniše tržište nekretnina, a u domenu procene, to jest ko želi da pohađa ovaj kurs, bi trebalo da se prvo prijavi, a zatim i da na predviđen način dostavi zahtevanu dokumentaciju, te da lično bude prisutan u tom trenutku. Ističemo da omogućujemo prijavljivanje na nekoliko načina, stim da svaki zainteresovani polaznik treba da izabere, naravno onaj koji mu je u tom trenutku najprihvatljiviji. U radno vreme jedne od naših poslovnica, svako ko je zainteresovan može da dođe direktno i tako se prijavi, a naravno podatke može da nam pošalje i preko mail adrese ili da jednostavno najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktira putem telefona.Koji nastavni plan ima obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine?

Prvo će predavači da objasne prisutnima kakve sve vrste nekretnina postoje i koje su njihove osnovne karakteristike, a posle toga se kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine usmerava na osnovnu temu, tako da polaznici bivaju upoznati sa pojmom vrednosti nekretnine. Podrazumeva se da će svi oni naučiti i koja je osnovna definicija nekretnine, ali i kako se tretira zemljište na kome se ona nalazi. Sa pojmom zemljišne parcele, naravno će oni isto tako da se upoznaju, a zatim sledi savladavanje znanja vezanih za različite tipove vrednosti. Zapravo će im prvo biti predstavljena takozvana prodajna cena, odnosno vrednost jedne nekretnine, a tom prilikom će prisutni da se upoznaju i sa metodama na osnovu kojih se ona može odrediti. Podrazumeva se da će u tom delu ovaj kurs da obuhvati i praktičan rad, jer će prisutni dobiti informacije o nekoliko različitih vrsta nekretnina i o njihovim osnovnim karakteristikama, a potom će morati da na osnovu određenih parametara sa kojima su upoznati u prethodnom segmentu, navedu koja bi bila prodajna cena konkretne nekretnine.

Posle toga će profesori govoriti i o takozvanoj tržišnoj vrednosti neke nekretnine, a koja je ujedno i ključna kada se od strane ovlašćenih lica zahteva da izvrše procenu vrednosti neke nekretnine. Isto tako će prisutni da nauče i zbog čega se često zahteva izvršenje ove usluge, ali će svakako da se upoznaju i sa osnovnom definicijom tržišne vrednosti. Zatim, obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine isto tako predviđa praktični rad, tako da prisutni moraju da navedu kolika bi bila tržišna vrednost neke nekretnine, a sa čijim osobenostima su upoznati od strane predavača.

Da bi neko ko želi da se sertifikuje za procenitelja nekretnina mogao da izvrši taj postupak u skladu sa aktuelnim pravilima, neophodno je najpre da bude upoznat sa konkretnom nekretninom i to sa pravnog aspekta na prvom mestu, a zatim i da fizički zna o kakvoj vrsti nekretnine se radi. Takođe je neophodno i da bude upoznat sa pravima koja nad konkretnom imovinom imaju vlasnici i njihovi rođaci ili poslovni partneri, te je isto tako bitno i da znaju zbog čega se vrši procena. Naravno, sve podatke koje bude pribavio, procenitelj nekretnina će morati i da analizira, a u skladu sa svojim znanjem, ali i prema pravilima koja su u okviru tržišta nekretnina zastupljena. A na osnovu svih tih parametara će nakon izvršene analize i da odluči koja metoda od svih onih koje poznaje može na najbolji način da odgovori na te zahteve, pa će na kraju da, prema aktuelnim pravilima izvrši i procenu, to jest da navede zvaničan zaključučak i pripremi izveštaj. Baš iz tog razloga je potrebno naglasiti da kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine uključuje i upoznavanje svih prisutnih sa postupkom izrade konkretnog izveštaja, tako da će oni moći da stečena znanja profesionalno i potpuno samostalno primenjuju u praksi, a ukoliko budu doneli odluku da se upravo ovim poslom bave.


Uz to je važno naglasiti i da će profesori izneti brojne primere, a što će pomoći prisutnima da se detaljno upoznaju sa svakim segmentom procesa procene. Što se tiče samih metoda koje se izučavaju tokom ove obuke, primarsn fokus će biti stavljen na takozvanu troškovnu metodu, a isto tako će prisutni da se upoznaju i onom koja je poznata kao metoda kapitalizacije dohotka, kao i sa komparativnom. A u tom delu će im profesori objasniti i koje su osobenosti svake od pomenutih metoda, to jest u kojim slučajevima je najbolje koju od njih primeniti, a kako bi u velikoj meri bio olakšan čitav postupak procene.

Osim svega do sada pomenutog, polaznici će imati priliku da se upoznaju i sa osnovnim odredbama relevantnog zakona, a koje se vrlo često i primenjuju u praksi, ali i sa odredbama međunarodnih standarda u oblasti procene nekretnina. Predavači će im govoriti io onim institucijama na teritoriji naše zemlje koje su zadužene da izvrše akreditaciju za sertifikovane procenitelja nekretnina, a ukoliko se odluče za tu opciju. Takođe će se upoznati i sa osnovnim pravilima koja se u globalu primenjuju kada je potrebno izvršiti analizu celokupnog tržišta nekretnina, a svakako će profesori sve pomenute oblasti u kojima je to dozvoljeno potkrepiti brojnim primerima iz prakse.

Biće reči i o takozvanoj prinosnoj metodi procene, odnosno u uporednoj, ali i o mnogim drugim koje se često upotrebljavaju u praksi. Svi polaznici ovog kursa će se svakako upoznati kroz primere sa konkretnom vrstom metode, a što će im sigurno biti od velike pomoći kada, nakon završetka edukacije budu u praksi morali da koriste neku od njih.

Gde se i u kojim terminima kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine organizuje?

Pored toga što će svako ko bude vršio upis morati da odluči gde će da pohađa nastavu, to jest da li će se opredeliti za onu koja se odvija preko interneta ili mu više odgovara princip koji podrazumeva da se obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine sprovodi u prostorijama konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, isto tako će se opredeliti i o načinu njenog praćenja. A pod tim mislio da će izabrati između pohađanja predavanja u grupi, individualno ili u paru.

Obaveza nam je da istaknemo činjenicu da se pohađanje obuke preko interneta uslovljava posedovanjem računara za svakog polaznika, a tada on treba da na njega instalira specijalnu vrstu softvera, kako bi mogao nesmetano da nastavu i prati.

Ističemo da se primarna razlika za sve pomenute tipove obuke odnosi na broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo, te bi trebalo da poluindividualnu nastavu prate dve osobe, individualnu jedan polaznika i u grupama može da bude prisutno između 4 i 8 njih.

A svakako postoji razlika i u samom načinu sprovođenja, te naglašavamo da se poluindividualni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine organizuje po apsolutno istom principu, kao i nastava koju zainteresovani polaznik treba pojedinačno da pohađa, to jest individualna. Zapravo je odluka vezana za termine održavanja, odnosno njeno trajanje, to jest dinamiku održavanja, pa čak i datum početka, prepuštena zainteresovanim polaznicima, budući da oni sve to moraju precizno da odrede sa profesorom koji će navedenu obuku da vodi, to jest direktno sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora u kojoj se upisuju. Tako je predviđeno da se i jedna i druga vrsta nastave organizuju onda kada to odgovara i polazniku i njegovom profesoru, a svakako će oni potrebne detalje da preciziraju međusobnim dogovorom.

Ako se sprovodi grupna obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine, obaveza nam je da naglasimo da se u tom slučaju prvo mora napraviti grupa, stim da u njoj neizostavno mora biti prisutno minimum 4 osobe. A u trenutku kada taj uslov bude bio ostvaren, organizator će da preduzme sve što je potrebno kako bi ta vrsta nastave počela što pre. Tačnije, on će tada da odredi kako tačan datum početka, tako i termine, ali isto tako i dinamiku održavanja, a naravno da se podrazumeva da će o svemu tome i da informiše sve one pojedince koji su prijavu do tog trenutka izvršili.

Način na koji se organizuje korporativni kurs je prilično slobodan, što znači i da se tada omogućuje ovlašćenim licima zainteresovane firme da našem predstavniku navedu sve što im odgovara vezano za organizaciju. A tom prilikom oni imaju pravo ne samo da odrede datum početka i termine održavanja ovog tipa edukacije, kao i dinamiku, već isto tako imaju pravo i da iznesu zahtev da nastava bude organizovana na nekom drugom mestu. Napominjemo da naša institucija ispunjava zahtev menadžmenta bilo koje organizacije, a ukoliko postoji potreba da korporativni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine bude organizovana u prostorijama određene firme.

Na koji način se održava obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine?

Online kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine za koju svaki pojedinačni polaznik može da se opredeli, svakako iziskuje i da on poseduje računar, a uz čije korišćenje će moći i da prati predavanja u toj situaciji, stim što omogućujemo naravno i svima koji su za to zainteresovani, da predavanja prate na onaj način koji se smatra klasičnim, kada se nastava organizuje isključivo u jednoj od poslovnica organizatora.

Takođe je predviđeno i da svako pojedinačno ko bude vršio prijavu i upis, navede koji vid nastave mu najviše odgovara da pohađa, budući da je osim grupne, u našoj ponudi isto tako i individualna, ali i poluindividualna obuka.

Na prvi pogled je uočljivo da je primarna razlika između svih njih vezana za broj osoba koje tada treba da prisustvuju predavanjima, ali naravno postoji i razlika uopšteno u načinu na koji se određena vrsta nastave sprovodi.

Za praćenje nastave u grupi, određeno je prisustvo najmanje 4 osobe, te je isto tako zahtevano i da ih najviše 8 bude u jednoj grupi. A to praktično znači da prvo mora da se napravi grupa od najmanjeg broja polaznika da bi takva vrsta edukacije mogla početi, te pošto se dovoljan broj ljudi bude prijavio, zvanično lice u okviru poslovnice organizatora ima dužnost da odredi prvo kog datuma će grupni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine da počne, a odmah zatim treba i da definiše termine održavanja, odnosnu tačno dinamiku. Kada sve to bude bilo određeno, podrazumeva se da će pojedinačni polaznik biti jasno informisan o svemu, stim da je ovde izneta preporuka da se za grupnu edukaciju odluče isključivo osobe koje mogu da se prilagode unapred navedenim segmentima organizacije, jer oni u principu na njihov zahtev ne mogu da se promene.

A ako to nije slučaj, polaznik može da izabere pohađanje poluindividualne ili individualne nastave koju treba da prati istovremeno dvoje ljudi ili samo jedna osoba. Ovo smo izneli kao predlog samo zato što je način njihovog sprovođenja potpuno drugačiji od rada u grupi, jer je praktično rečeno sve prepušteno osobi, to jest osobama koje se prijavljuju. Zapravo, u tom slučaju zainteresovani polaznik treba da se izjasni i kada mu najviše odgovara da poluindividualni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine ili individualna nastava počne i kojom dinamikom bi želeo da predavanja prati, ali i u kojim terminima, Sve to će on da dogovori direktno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica, kao i sa profesorom koji bi trebalo pomenutu obuku da sprovede.

Svakako nam je dužnost da istaknemo i činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford može na zahtev određene kompanije da organizuje i takozvani korporativni kurs, a da je princip sprovođenja ove specijalizovane vrste edukacije takav da se klijentu omogućuje da sve segmente definiše u direktnom dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora. Samim tim što je data velika sloboda klijentu u tom slučaju, to i napominjemo da se korporativna obuka može organizovati i na nekom drugom mestu, ali i na sve one načine koji su do sada navedeni.

Koliko obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine traje?

Kada se uzme u obzir činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford svakako donosi zvaničnu odluku o tome u kojim terminima, te kojom dinamikom i kada će da počne grupni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine, onda je i jasno zbog čega je institucija organizatora u mogućnosti samo za taj tip nastave da navede unapred i precizno trajanje. A svakako je bitno i da naglasimo da će predstavnik naše institucije odlučiti i o datumu početka, ali tek kada bude osnovni zahtev za to bio ispunjen, to jest kada se minimalno 4 osobe bude prijavilo za praćenje edukacije na taj način.

Između 3 i 4 dana je određeno da polaznici pohađaju nastavu u grupi, stim da će svakako po oformljenju konkretne grupe da dobiju tačne informacije. Trenutno je dinamika tako definisana da se predviđa uglavnom po tri, eventualno četiri časa na dnevnoj osnovi, jer ukupan nastavni fond podrazumeva 10 školskih časova. Podrazumeva se da ove informacije svi zainteresovani moraju da uzmu sa dozom rezerve, budući da organizator ima pravo da za konkretnu grupu navede drugačiju dinamiku, pa se samim tim menja i trajanje ove vrste nastave.

A ako nekoga bude interesovala individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite da procenite nekretnine, on mora ne samo trajanje, već i sve ostale detalje koji se odnose na organizaciju da precizno definiše sa predstavnikom naše institucije. A pod tim se podrazumeva da će oni tom prilikom da preciziraju i sve ostalo što je vezano za organizaciju.

U obavezi smo da istaknemo i informaciju da se ni u kom slučaju ne može unapred odrediti koliko će da traje korporativni kurs i obuka - naučite da procenite nekretnine i to isključivo zato što je i u tom slučaju predviđeno da se ovlašćena lica, a u okviru kompanije koja je za takvu vrstu nastave zainteresovana, moraju ne samo oko trajanja, nego i oko svega ostalog dogovoriti sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici.

Spisak gradova - naučite da procenite nekretnine

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje