Kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih

Slobodno možemo reći da je specijalizovani kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih namenjen prvenstveno predstavnicima svakog pravnog lica koje posluje na teritoriji Republike Srbije, a koje isplaćuje zarade fizičkim licima, te vrši zakonom propisano plaćanje obaveznog socijalnog osiguranja, ali nastavu ima pravo da prati apsolutno svako ko ima želju ili potrebu da se sa konkretnom oblašću na najbolji mogući način upozna.

Naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford, pored nastave koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, takođe organizuje, a u skladu sa zahtevima i takozvanu korporativnu obuku. U tom slučaju predavanja treba da pohađaju one osobe koje rade u konkretnoj firmi, a princip organizacije je gotovo isti kao i kada se edukacija za pojedinačne polaznike sprovodi, što podrazumeva da se ovlašćena lica kako institucije organizatora, tako i te firme dogovaraju o načinu na koji će zaposleni predavanja da prate. Takođe je naročito važno da napomenemo i to da će odgovorno lice konkretne poslovnice organizatora dozvoliti klijentu da njegovi zaposleni nastavu prate ili u okviru svoje firme ili na nekoj drugoj lokaciji, koja bude tom prilikom zahtevana, uz uslov da ona bude pažljivo odabrana, to jest da svi zahtevi vezano za karakteristike prostora budu maksimalno korektno ispunjeni.

A od pojedinačnih kandidata se zahteva ne samo da odluče kako će nastavu da prate, pošto je više opcija u ponudi, nego i da se prijave, a posle toga svakako i da lično dođu u prostorije izabranog predstavništva organizatora i da dostave potrebnu dokumentaciju, te se zvanično upišu.


Za pohađanje ovog seminara naglašavamo da se prijava može izvršiti na bilo koji od ponuđenih načina, s tim da svaki polaznik pojedinačno odabira upravo onaj koji mu u trenutku najviše odgovara. Dozvoljeno je, najpre da oni dođu u prostorije konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije, kako bi na taj način zvanično izvršili prijavu, ali je isto tako otvorena mogućnost i da to učine ili preko telefona ili preko mejla, kada je neophodno da sve relevantne podatke o sebi u njemu navedu (datum rođenja, broj telefona, ime i prezime).

Kako je više vrsta edukacije u ponudi, tako je potrebno da svaki prijavljeni pojedinačno naglasi da li želi časove da pohađa u formi grupne nastave ili mu više odgovara princip po kome se organizuje individualna obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih, a takođe je predviđeno i da bude organizovana takozvana nastava u paru, inače poznata i kao poluindividualna.

Svakako je predviđeno da se svaka od njih sprovodi na jedan od dva načina, to jest ili online ili u predstavništvu institucije organizatora, a u tom slučaju se časovi održavaju na način koji se smatra klasičnim.

Potrebno je da svaki kandidat koji je zainteresovan predavanja da prati online, njima pristupa uz korišćenje namenskog softvera, koji će imati obavezu i da pravilno instalira na kompjuter preko koga će i pohađati nastavu ovog tipa. Profesionalna pomoć će biti omogućena svakome ko za time bude imao potrebu, to jest svim onim polaznicima koji se ne budu najbolje snašli u toku procesa instaliranja te vrste softvera.

A kada je u pitanju poluindividualna edukacija, nju bi trebalo da u isto vreme prati dvoje polaznika, ali moramo naglasiti da su pravila vezana za njenu organizaciju ista kao i kod individualne nastave. Zapravo je reč o specifičnom načinu organizacije nastave, jer najjednostavnije rečeno, svaki prijavljeni u direktnom dogovoru sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu one poslovnice u kojoj se neposredno pre toga i prijavio, te sa onim profesorom čija će dužnost biti poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi, treba da odredi tačan princip njene organizacije. A ustvari se misli na činjenicu da će oni definisati kog datuma će predavanja u okviru odabrane vrste nastave početi, ali će svakako zajedno da odrede i po kakvoj dinamici će se časovi odvijati i u kojim će to tačno da bude terminima.

Za nastavu u grupi je predviđen potpuno drugačiji način organizacije, a prvenstveno zato što je iznet zahtev da najpre bude sastavljena grupa koja broji najmanji broj članova, pa da tek posle toga ovlašćeno lice onog predstavništva organizatora u kome su se oni prijavili, odredi na koji način će se časovi odvijati. Zapravo će on definisati kako termine u kojima će se časovi održavati, tako i brzinu njihove organizacije, a uz sve to će, naravno odrediti i kog datuma tačno će grupni kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih da počne. Podatke o tome će dobiti svaki prijavljeni koji je u toj grupi, a budući da se radi o naročito strogim pravilima, to oni moraju da ih maksimalno ispoštuju. Ostalo je da napomenemo i da jedna grupa može da broji najviše 8 kandidata, a da ih za njeno formiranje prijavu mora izvršiti najmanje četvoro.Plan i program stručne obuke za obračun prihoda i zarada zaposlenih

Podrazumeva se da će na samom početku ove edukacije svim prisutnim kandidatima biti prezentovane osnovne odredbe kako Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Republike Srbije, tako isto i Zakona o porezu na dohodak građana. A predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih omoguće polaznicima da se upoznaju i sa izmenama ovih zakona, to jest njihovom primenom u različitim situacijama.

Tako će, recimo biti reči o različitim poreskim olakšicama, koje su dozvoljene kada se obračunava zarada za novozaposlena lica, ali će profesori objasniti i kako se obračunava doprinos za socijalno osiguranje na zarade, odnosno na naknade zarada, ali i na druge vrste prihoda fizičkih lica, to jest kako sve to ima uticaja na poslovanje konkretnog pravnog lica, odnosno poslodavca.

Isto tako će tokom nastave biti govora i o poreskim stopama, odnosno o poreskim osnovicama, a predviđeno je da se sa različitim vrstama prihoda upoznaju polaznici, te da nauče i kako se oni sa poreskog stanovišta moraju obraditi.

Takođe će specijalizovani seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih prisutnima da omogući i upoznavanje sa postupkom obračuna zarada zaposlenih, ali i da na praktičnim primerima sagledaju po kom principu se taj proces mora izvršiti. Svakako će polaznici ovog kursa naučiti i koje su to vrste doprinosa najčešće korišćene u praksi, odnosno kako se definišu njihove osnovice, ali i šta je to stopa doprinosa i kako se ona izračunava.

Naravno da će profesori uputiti sve koji prisustvuju pomenutoj obuci i u to ko se smatra obaveznim poreskim obveznikom u konkretnom slučaju, to jest koja sve pravna lica su obveznici doprinosa. A isto tako će im biti detaljno objašnjeno i na koji način se oni obračunavaju u različitim situacijama, ali i po kom principu funkcioniše njihovo plaćanje.

Uz sve do sada pomenuto, stručna obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih će se dotaći i teme koja je vezana za plaćanje poreza, a prethodno će polaznici naučiti i po kom principu se porez utvrđuje, te će takođe biti govora i o različitim vrstama prihoda, a primarno o prihodima od kapitala.

Vrlo je važno napomenuti i to da će fokus ove edukacije biti stavljen na obračun poreza na dohodak građana, to jest na obaveze pravnih lica vezano za propisano plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih.

Budući da će im biti prezentovane i odredbe pomenutih zakona, to će svi prisutni naučiti i kako se one primenjuju u praksi, a da bi se obračun zarada zaposlenih, odnosno prihoda vršio u skladu sa aktuelnim pravilima, to jest da bi se poštovala pozitivna pravna praksa, koja je primenljiva na teritoriji Republike Srbije.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih?

Glavni uslov za dobijanje informacija o tome na kom mestu i u koje vreme se organizuje specijalizovana obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih je vezan za donošenje odluke i to od strane svakog pojedinačnog kandidata, a vezano za princip nastave koji mu odgovara da prati. Zapravo, to znači da je neophodno svako od njih da se opredeli između pohađanja nastave u paru, individualno ili u grupi, to jest između njenog praćenja online i na klasičan način.

Da naglasimo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, a ako to neki klijent zahteva, može da organizuje i onu vrstu nastave koja bi trebalo da bude sprovedena za zaposlene u određenom preduzeću. Kada je u pitanju korporativni kurs, tada se koordinator za nastavu određenog predstavništva institucije organizatora i ona osoba, koja je u konkretnom preduzeću ovlašćena za te poslove, moraju usaglasiti oko toga kako će zaposleni časove pratiti, ali i opredeliti da li će to da učine u poslovnici organizatora ili u okviru konkretne firme, te online. Ustvari se isključivo prilikom organizacije korporativno kursa i dozvoljava izmena mesta održavanja, ali je tom prilikom naglašeno da prostor mora u potpunosti da odgovori uslovima koji su sasvim precizno određeni i sa kojima će ovlašćeno lice određeno kompanije, naravno da bude upoznato.

Već smo prethodno naveli da svaki polaznik pojedinačno ima obavezu samostalno da se opredeli gde i po kom principu će nastavu pratiti, jer od toga i zavise informacije koje su mu potrebne.

A koliko se on odluči da specijalizovani seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih pohađa sa više polaznika, to jest u okviru grupne nastave, biće neophodno da u potpunosti poštuje sve što koordinator za nastavu poslanice u kojoj se prijavljuje bude definisao, vezano za dinamiku održavanja, datum početka i termine. Isto tako je vrlo važno i da on prihvati činjenicu da se grupna obuka ne može organizovati onog datuma kada njemu odgovara, jer je vrlo važno da se najmanje četiri osobe prijave, jer će tek posle toga grupa može da bude napravljena, a u njoj inače najviše 8 polaznika ima pravo da bude prisutno. Dakle, jasno je da praktično ništa ne zavisi od pojedinačnog polaznika, tako da je njegova dužnost da se pridržava apsolutno svih smernica koje će dobiti od strane organizatora, budući da ne postoji mogućnost da njegov zahtev za izmenom ma kog segmenta bude prihvaćen.

Trebalo bi naglasiti da je potpuno drugačiji princip koji organizator primenjuje kada se organizuje kako individualni kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih, tako i ona vrsta nastave koju će dvoje njih pohađati (poluindividualna). Ustvari se radi o vrlo jednostavnim pravilima, jer se pred svakog prijavljenog stavlja zahtev da sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu onog predstavništva u kome izvrši prijavu, ali isto tako i sa profesorom, čija je obaveza da vodi poluindividualn, odnosno individualnu nastavu, usaglasi kako oko termina održavanja i tačnog datuma početka nastave koju želi da pohađa, tako i oko njenog trajanja, budući da oni zajedno određuju i prema kakvoj dinamici će polaznik ili njih dvoje pratiti časove.

Kako se organizuje obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih za obračun prihoda i zarada zaposlenih?

Svakako je već objašnjeno da Obrazovni centar Akademije Oxford specijalizovani seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih organizuje i u svojim poslovnicama, ali i zainteresovanima nudi mogućnost da predavanja pohađaju sa bilo koje lokacije i to preko računara. A isto tako je predviđeno da se i jedna i druga vrste nastave organizuju na tri načina, to jest da svaki prijavljeni pojedinačno ima mogućnost izbora između praćenja predavanja potpuno samostalno, a putem individualne edukacije, te u grupi kada je određeno da predavanjima prisustvuje od 4 najmanje do 8 ljudi maksimalno, s tim da je u ponudi i takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna.

Zapravo je istovetan princip koji se primenjuje kada se organizuje individualni kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih i poluindividualna edukacija, a on je vrlo jednostavan i slobodan, te maksimalno ostvaruje zahteve svih prijavljenih. Najjednostavnije rečeno, svaki polaznik koji odluči na jedan od tih načina predavanja da prati, će odrediti kog datuma nastava počinje, prema kakavoj dinamici se časovi odvijaju i u kojim će to da bude terminima, a navedene podatke definiše zajedno sa osobama koje su u poslovnici organizatora ovlašćene, to jest sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu.

Moramo naglasiti da je potpuno drugačiji princip koji se primenjuje kada se sprovodi edukacija u grupi, a u kojoj tačno može da uzme učešće određeni broj polaznika. Upravo iz tog razloga se prvo mora najmanji broj njih prijaviti, a što se primenjuje i za online i za klasičnu edukaciju. Tek kada se pomenuti uslov bude ostvario, koordinator za nastavu konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford stiče pravo da samostalno definiše kako će se predavanja odvijati. Pod tim se misli na određivanje datuma početka grupne edukacije, odnosno na definisanje termina održavanja časova i naravno, dinamike. Kada svaki prijavljeni bude dobio potrebne informacije, važno je da ima na umu i to da se nijedna od njih, po zahtevu pojedinačnog polaznika ne sme izmeniti.

Uz sve što smo do sada pomenuli, potrebno je da zainteresovani znaju da je njihova obaveza na sopstveni kompjuter da instaliraju određenu vrstu softvera, a ukoliko ih interesuje online obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih. Svako od njih, ko tokom postupka njegove instalacije bude imao nekih nejasnoća, ima mogućnost da od strane stručnjaka koje institucija organizatora zapošljava, dobije svu neophodnu tehničku podršku.

Dolazak u prostorije konkretnog predstavništva organizatora je obavezan u slučaju da nekoga zanima edukacija koja se organizuje na klasičan način, a podrazumeva se da će u zavisnosti od toga koji tip nastave odabere da pohađa, on i imati informaciju u kojim terminima će se predavanja organizovati.

Pored edukacije koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, navedena obrazovna institucija u ponudi ima i takozvanu korporativnu obuku, a zaposleni u određenoj kompaniji bi tom prilikom trebalo časove da pohađaju. Što se tiče samog postupka koji se poštuje kada se organizuje korporativni kurs i obuka za obračun prihoda i zarada zaposlenih, on je isto u velikoj meri slobodan, jer se ovlašćeno lice u određenom preduzeću o svim detaljima mora dogovoriti sa koordinatorom za nastavu bilo koje poslovnice navedene institucije. Obavezni smo da istaknemo i to da će organizator ispuniti zahtev bilo kog klijenta, koji ima želju da njegovi zaposleni predavanja pohađaju ili u okviru kompanije u kojoj su zaposleni ili na drugoj željenoj lokaciji, ali se moraju ispuniti tačno određeni zahtevi, koji će biti prezentovani svakom klijentu pojedinačno.

Koliko traje specijalizovani seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih?

Isključivo onda kada se kandidat opredeli da ovu edukaciju pohađa u formi grupne nastave, biće u prilici svaki prijavljeni da prethodno i to od strane organizatora, dobije obaveštenje o tačnom trajanju. Naime, svi oni tada treba da prihvate i dinamiku koju definiše organizator i termine, ali i datum početka, kao i da sačekaju da se ostvari uslov za nastanak jedne grupe, odnosno da se najmanji broj polaznika potrebnih za njeno formiranje zvanično prijavi.

Ovlašćeno lice organizatora je odredilo da u toku jednog dana članovi grupe imaju po 2 školska časa, to jest nastavu u trajanju od po 90 minuta, tako da je 8 školskih časova važećeg nastavnog plana, praktično rečeno raspoređeno na 4 dana.

Moramo napomenuti i to da oni polaznici koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za obračun prihoda i zarada zaposlenih, a koja se organizuje ili za individualne polaznike ili u paru, kojom prilikom se poluindividualna edukacija organizuje, imaju tada obavezu da odrede koliko će nastava trajati i kako će se, uopšteno odvijati, ali u dogovoru sa predstavnikom konkretne poslovnice i sa profesorom, koji je nadležan.

Naravno, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i edukacija koja je priamrno namenjena zaposlenima u nekom preduzeću, a korporativni seminar za obračun prihoda i zarada zaposlenih se organizacija uz maksimalnu prilagodljivost potrebama klijenata, tako da se upravo njihovi zvanično ovlašćeni predstavnici o svemu moraju dogovoriti sa nadležnim licima u određenoj poslovnici institucije organizatora.

Trajanje obuke: 4 dvočasa, ukupno 8 časova

Cena obuke:

 • Individualna nastava (1 kandidat): 10,000 RSD
 • Poluindividualna nastava (2-3 kandidata) po kandidatu: 8,000 RSD
 • Grupna nastava po kandidatu: 6,000 RSD

Test:

 • Pojam zarade i elementi zarade (osnovna zarada, radni učinak, uvećanje zarade) po Zakonu o radu.
 • Minimalna zarada.
 • Naknada zarade (pojam i oblici).
 • Naknade troškova i druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, naknada za dolazak I odlazak s rada…).
 • Obustave iz zarade.
 • Osnovice za socijalne doprinose (najniža i najviša osnovica).
 • Poreski tretman zarade, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih, prihoda iznad propisanog neoporezivog iznosa.
 • Primer obračuna zarade s svim elementima.
 • Propisane evidencije u vezi s obračunom zarada i rokovi čuvanja evidencije obračuna zarade.
 • Oblici rada van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, volontiranje, privremeni i povremeni poslovi…).
 • Propisane olakšice poslodavcima za novozaposlene.
 • Propisane sankcije.
 • Elektronska poreska prijava.

Spisak gradova za kurs i obuku obračuna prihoda i zarada zaposlenih

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje