Kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom

Svi zaposleni u bankama, koje su zapravo najčešći hipotekarni poverioci označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom. Osim njih, navedeni obrazovni program preporučljivo je da prate i nadležni, kao i radnici u različitim tipovima privrednih društava, budući da oni mogu takođe da se pojave u ulozi poverilaca, ali i založnih dužnika. Kako će teme koje se tokom naznačene edukacije budu obrađivale obuhvatiti sve aspekte hipoteke kao sredstva za obezbeđenje i naplatu potraživanja, nije zgoreg da ove časove pohađaju i sve ostale nenavedene osobe koje su za datu oblast, iz privatnih ili poslovnih razloga zainteresovane.

Pre nego što počnu da se sprovode pomenuta predavanja, zainteresovani kandidati će morati da prođu kroz dve zvanične procedure. Tokom prve će se prijavljivati za edukaciju, a u tu svrhu mogu da dođu u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i ovlašćenom službeniku saopšte svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Navedeni postupak moguće je obaviti i preko telefona ili slanjem poruke sa konkretnim podacima na mejl adresu organizatora. Nakon toga sledi druga procedura, koja je vezana za zvanični upis na seminar. Tada svi kandidati moraju lično da se pojave u odgovarajućoj poslovnici naznačene obrazovne institucije i predaju nadležnoj osobi odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini kao i o ostalim pojedinostima pomenute procedure biti na vreme obavešteni.

Prilikom upisa od polaznika se očekuje i da se izjasne o tome kako žele da pohađaju nastavu, a u bogatoj ponudi organizatora će svakako svi naći ono što im najviše odgovara. Tako se pojedinačnim kandidatima nudi mogućnost da predavanja brate preko interneta ili na uobičajen način, to jest uživo. Treba, međutim istaći da osobe čiji izbor bude online obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom moraju da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate nastavu. Ovaj postupak ne zahteva specijalna informatička znanja i nije previše težak, tako da po pravilu najveći broj kandidata uspe da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak, organizator je za sve kojima bude potrebna pomoć obezbedio tehničku podršku, koju će pružiti IT stručnjaci zaposleni u svakom njegovom predstavništvu.


Polaznici koji se opredele za klasičnu edukaciju imaće obavezu da, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su vrlo savremeno opremljene prate predavanja nadležnih stručnjaka.

Na isti način, to jest online i klasično nastavu mogu da prate zaposleni u nekoj firmi kod kojih se primenjuje korporativni način rada. Valja, ipak naglasiti da klasični tip časova u ovom slučaju ne mora samo da se sprovodi u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora, već je to moguće učiniti i u samoj kompaniji za koju rade polaznici, ali na nekom drugom mestu koje oni sami odaberu, pod uslovom da tamo postoje odgovarajuće tehničke mogućnosti za sprovođenje edukacije prema svim predviđenim standardima. Firma koja svoje zaposlene upućuje na obuku ovlastiće jednu osobu koja će je predstavljati u ovom postupku, a ona će imati zadatak da sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora utvrdi kada će korporativni seminar za osiguranje potraživanja hipotekom da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će dotični kandidati imati predavanja.

Pojedinačni polaznici, nezavisno od toga da li rade preko interneta ili klasično, mogu da se odluče za grupnu edukaciju, koja se sprovodi prema vrlo preciznim pravilima Pre svega, ovi kandidati treba da znaju da je u nekim situacijama potrebno sačekati izvesno vreme dok se grupa ne formira, jer to ne može da se desi dok za ovaj tip rada ne bude zainteresovano najmanje četvoro polaznika. Kada ovaj prvi uslov bude ispunjen, članovima grupe će biti saopšten raspored rada, koji će za njih da izradi ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Oni sami ni na koji način neće moći da utiču na termine i učestalost održavanja predavanja, kao ni na vreme početka sprovođenja programa, već se očekuje da se maksimalno prilagode planu delovanja koji budu dobili. Takođe je definisano da u okviru jedne grupe ne može biti više od osmoro polaznika, jer u toj situaciji ne bi mogli da se ispoštuju glavni postulati ovakvog načina rada, to jest da se angažuju svi polaznici i postigne njihova maksimalna aktivnost. U tim okolnostima bi se smanjila i mogućnost interakcije, jer ne bi svi mogli da dođu do izražaja, pa bi verovatno oni ambiciozni potisnuli povučenije i stidljivije osobe, čime bi se izgubio svaki smisao ovakvog pristupa.

Oni koji žele da rade u društvu, ali im ne prija dinamična grupna atmosfera mogu da odaberu tandemski ili partnerski tip obuke. Tada zapravo dvoje polaznika zajedno prate predavanja, međusobno sarađuju i napreduju kako pod uticajem svog predavača, tako i kroz međusobno sučeljavanje stavova i mišljenja. Pored toga, data im je prilika da se prvo jedno sa drugim, a onda i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa terminom u kome će početi poluindividualni kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom, te oko vremena i ritma održavanja predavanja. Bitno je da postignu sporazum koji će svima podjednako odgovarati, jer zahtevi svih učesnika u obrazovnom procesu moraju da se poštuju i uvažavaju.

Fleksibilan raspored rada obezbeđen je i polaznicima čiji izbor bude individualni model edukacije, s obzirom na to da je i njima datu prilika da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije usaglase u vezi sa rasporedom časova koji će se sprovoditi tokom seminara. Osim toga, ovih kandidati imaju mogućnost da samostalno savlađuju predviđene sadržaje, ali i da postavljaju pitanja profesoru, traže dodatna tumačenja i objašnjenja ukoliko im to bude potrebno, te da napreduju prema sopstvenom ritmu i sposobnostima ,što će svakako dovesti do očekivanih rezultata. Nadležni predavač u takvoj situaciji, kada radi samo sa jednim polaznikom vrlo brzo stiče sliku o njegovim ličnim karakteristikama i brzini usvajanje novih informacija, kao i o njegovom priznanju i interesovanjima, te u skladu sa tim može da koriguje i poboljša nastavni proces.Obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom - plan i program

U cilju da predviđenu temu obrade kako teorijski, tako i kroz praktičnu nastavu, ovlašćeni predavači će već na časovima kojima počinje specijalizovani seminar za osiguranje potraživanja hipotekom da objasne sve aspekte ovog založnog prava na određenoj nepokretnosti. Tako će, između ostalog polaznici saznati da preko vrednosti koja je pod hipotekom poverilac zapravo naplaćuje potraživanja koja dužnik ne izmiri u predviđenom roku, ali i da predmet hipoteke može da bude kako nepokretna stvar, tako i svaki njen deo, zatim izdvojen deo određene građevine, pravo na zemljištu, te objekti u izgradnji. Profesori će, takođe istaći da takozvanom zajedničkom hipotekom može biti opterećeno više nepokretnosti, nezavisno od toga da li su one u vlasništvu iste osobe. Uz to će napomenuti prisutnima da svaki tip potraživanja, uključujući i ona uslovna, izražena u stranoj valuti ili ona koja će tek uslediti može da se obezbedi pomoću hipoteke, a dugovanja koja nisu osigurana na pomenuti način mogu da se naplate samo iz ostale dužnikove imovine.

Govoreći o istorijatu hipoteke na teritoriji naše zemlje, profesori će se osvrnuti na odgovarajuće odredbe Zakona o svojinsko - pravnim odnosima koje su se bavile ovim pitanjima, a detaljno će predstaviti polaznicima i Zakon o hipoteci koji je usvojen 2005. godine. Da bi kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom postigao svoj puni cilj, nadležni predavači će zapravo povući paralelu između ranijih načina primene pomenutog založnog prava na nepokretnosti i današnje prakse koja se primenjuje u tom domenu. Nakon toga, profesori će istaći da su najnovije promene u pozitivnim propisima, to jest onima koji su trenutno na snazi dovele do toga da hipoteka, kao i u ostalim državama u našem okruženju dobije centralnu ulogu među efikasnim sredstvima za realizaciju ugovora ili naplatu potraživanja. Napomenuće pri tom kandidatima da je ovaj tretman pomenutog postupka uslovljen njegovom širokom primenljivošću i efikasnošću, ekonomskom opravdanošću i jednostavnošću korišćenja. Prisutni će uz to saznati i da sada poverilac može da realizuje svoje pravo na mnogo manje komplikovan način nego ranije, pod uslovom da konkretna založna izjava ili ugovor o hipoteci sadrži izjave iz odgovarajućih odredaba Zakona o hipoteci i ukoliko su ovi dokumenti overeni u sudu. Ranije je, zapravo poverilac svoje pravo morao da dokazuje putem izvršnog ili parničnog postupka, koji su bili izrazito nenefikasni, dok sada procenjeni rok realizacije hipoteke iznosi okvirno 90 dana.

Pre nego što zaključe priču o ovoj zanimljivoj oblasti, profesori će na časovima koje uključuje obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom precizirati da ona nastaje upisom odgovarajuće nepokretnosti u nadležni registar i to na osnovu ugovora, založne izjave, zakona ili sudske odluke. Shodno tome, hipoteka može biti ugovorna, jednostrana, zakonska i sudska, s tim da se pravila vezana za ugovornu primenjuju i na ostala tri tipa. Polaznicima će, takođe biti objašnjeno kako se obavlja upis ugovorne hipoteke, šta taj konkretni ugovor mora da sadrži, a potom će biti detaljno predstavljeni i ostali oblici ovog založnog prava. Najzad će se predavači osvrnuti i na postupak realizacije hipoteke, te prisutnima definisati kako se obavlja namirenje potraživanja, kada se potpisuje naknadni ugovor, šta je lična subrogacija, te kako se ovaj postupak obavlja vansudskim putem. Nakon pohađanja ovog seminara polaznici će odlično poznavati zakonske regulative koje definišu koncept hipotekarnog namirenja potraživanja i moći će da ga realizuju u praksi, budući da će i tokom edukacije biti često primenjivana simulacija realnih situacija i navođeni predlozi za prevazilaženje eventualnih teškoća koje se u konkretnim prilikama mogu javiti.

Na kom mestu i kada se sprovodi stručni seminar za osiguranje potraživanja hipotekom?

Osobe koje ovu edukaciju prolaze u statusu zaposlenih u odgovarajućoj kompaniji, klasične časove koje uključuje korporativni kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom mogu da pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru prostora svoje firme, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara. Pri tom obavezno moraju biti ispunjeni tehnički uslovi za kvalitetno održavanje nastave na odabranom mestu, o čemu će svakako ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća biti na vreme informisan. On će, takođe biti zadužen i da se sa koordinatorom za nastavu u okviru instituciji organizatora dogovori oko vremena i učestalosti sprovođenja predavanja, kao i datuma za startovanje kompletnog programa, bez obzira na to da li ovi polaznici rade na standardni način ili preko interneta, što je takođe omogućeno.

Pojedinačni polaznici koji se opredele za klasičan tip časova imaće nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu i edukovati se u prijatnom okruženju, uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Takođe imaju opciju da se obučavaju i online, za šta su u obavezi da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, te da pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Za to će im na vreme biti pružena sva potrebna uputstva, a ukoliko se ne budu snašli mogu da potraže pomoć u bilo kom predstavništvu organizatora, gde će svoj problem izložiti informatičkim stručnjacima i uz njihovu pomoć ga efikasno rešiti.

Bilo na koji od pomenuta dva načina da prate časove, kandidati mogu da rade u paru sa još jednim polaznikom, to jest da njihov izbor bude poluindividualna obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom. Tada je vrlo važno da se među konkretnim osobama uspostavi odgovarajuća saradnja, budući da je cilj ovakvog načina rada da oni podržavaju i usmeravaju jedno drugo na putu ka ostvarivanju predviđenih ciljeva, te da nova saznanja stiču i kroz međusobnu interakciju, razmenu informacija i iskustava, ali i sučeljavanjem stavova. Pojedinačnim polaznicima nudi se takođe i individualni seminar, kada ovlašćeni predavač podučava samo jednog kandidata. To je vrlo pogodna atmosfera za brzo napredovanje, budući da se celokupan proces prilagođava mogućnostima i brzini usvajanja znanja konkretnog polaznika. Profesor vrlo pažljivo prati njegov rad i kroz razgovor zaključuje na kojim to oblastima treba dodatno poraditi, a u kojima se kandidat odlično snalazi, te u skladu sa tim i održava naredne časove. Bez obzira na to da li rade samostalno ili u paru, ovi polaznici imaju i privilegiju da organizuju svoju edukaciju onako kako im najviše odgovara. Oni će, dakle uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora da preciziraju termin za startovanje programa, kao i dane i satnicu po kojoj će se predavanja sprovoditi.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama može da se sprovodi i grupni seminar za osiguranje potraživanja hipotekom, koji se odvija u skladu sa planom napravljenim od strane koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Svi članovi grupe, kojih može da bude minimalno četvoro, ali i maksimalno osmoro obavezni su da se striktno pridržavaju ovog rasporeda i ni na koji način ne mogu da utiču na datum kada će edukacija da počne, kao ni na termine ili ritam održavanja predavanja.

Po kom principu je organizovan kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom?

Predavanja koji će biti obuhvaćena ovom edukacijom kandidati mogu da prate na više načina, u skladu sa svojim potrebama i ostalim obavezama koje treba da ispune. Tako je moguće da se za njih organizuje klasična obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom i da tada dolaze na časove u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo prate predavanja, prema definisanom rasporedu. Takođe imaju opciju da rade online, a u tu svrhu će morati da poseduju računar, stabilnu internet konekciju i da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Taj posao će najverovatnije uspeti da obave samostalno, pošto je reč o vrlo jednostavnom informatičkom zadatku, ali će svakako ukoliko budu imali nekih pitanja ili nedoumica moći da se konsultuju sa informatičkim stručnjacima, koji su zaposleni u svakom predstavništvu organizatora.

Takođe im je ponuđena opcija da se, kako preko interneta, tako i uživo edukuju zajedno sa nekoliko drugih polaznika, to jest da rade prema principima grupne nastave. U toj situaciji termine održavanja predavanja, datum za početak sprovođenje programa i generalni tempo rada definisaće ovlašćeni predstavnik naznačene obrazovne institucije, a kandidati će morati da mu se prilagode i striktno ga slede do kraja edukacije. Nikome od njih, zapravo nije dozvoljeno da postavlja određene zahteve vezane za raspored rada, pošto jednostavno nije moguće svima u isto vreme udovoljiti, a neophodno je obezbediti da svi članovi grupe imaju isti status. Pravilima je, takođe definisana i veličina jedne grupe, što predstavlja važan uslov za njen kvalitetan rad, pa je tako određeno da ovi časovi mogu da se sprovodi samo ukoliko je za to zainteresovano minimalno četvoro kandidata, a istovremeno predavanja zajedno može da prati najviše osmoro polaznika. U prisustvu manjeg ili većeg broja osoba nego što predviđa grupni seminar za osiguranje potraživanja hipotekom, ne bi mogla da se ostvari kvalitetna interakcija među njima i omogući svakome dovoljno vremena i prostora za ostvarivanje predviđenih ciljeva.

U ponudi organizatora nalazi se i individualni model rada, koji omogućava konkretnom kandidatu da dobije svu posvećenost i pažnju nadležnog predavača, ali i da tok nastave oblikuje u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i brzinom učenja. Pre svega, on će moći da traži od svog profesora dodatna objašnjenja ukoliko to bude potrebno, da iznosi sopstveno mišljenje, osporava ono što je rečeno ili se sa tim saglašava, dakle da vodi jednu vrlo aktivnu komunikaciju sa nadležnim stručnjakom, ali takođe i da precizira kada želi da počne edukacija i kojim danima i u koliko sati bi mu odgovaralo da se sprovode predavanja. Naravno da se tim predlogom mora da se saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a kada se to dogodi predloženi plan delovanja će početi da se primenjuje, što će dotičnom polazniku omogućiti da angažovanje vezano za ovu edukaciju lako uklopi u svoje dnevne navike.

Istu privilegiju imaće i kandidati koji se budu obučavali u paru, to jest koji budu radili prema polu individualnom principu. Osim toga, biće im omogućeno da međusobno sarađuju, podstiču jedno drugo i da potpuno jednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu. Ovaj način rada omogućiće polaznicima da se pripreme za postupke u realnim situacijama, kada će, uz maksimalnu toleranciju i uvažavanje tuđeg mišljenja morati da zastupaju svoje stavove postojano, ali nenametljivo.

U situaciji kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati osoba koja istupa u ime određene kompanije i izrazi želju za tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju, sprovodi se korporativni kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom, koji može da se prati online ili uživo. Klasični časovi, međutim ne moraju isključivo da se održavaju u okviru namenskih prostorija neke poslovnice naznačene institucije, već ih je moguće sprovoditi i na radnom mestu samih polaznika, kao i u nekom drugom prostoru pod uslovom da su tamo ispunjeni uslovi za neometani tok nastavnog procesa. Vreme kada će ova edukacija da počne, kao i dane i satnicu po kojoj će se odvijati predavanja u dogovoru će precizirati ovlašćeni predstavnik kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs za osiguranje potraživanja hipotekom?

Predavanja koja će vrhunski stručnjaci za konkretnu oblast držati u okviru ove edukacije odvijaće se u toku 8 školskih časova, što preciznije iznosi 360 minuta. Ona će se sprovoditi u vidu dvočasa i to u toku 4 dana, što znači da će kompletan program trajati 4 puta po 90 minuta.

Pomenuti raspored je, međutim validan isključivo za grupni seminar za osiguranje potraživanja hipotekom, s obzirom na to da tada samo koordinator za nastavu u okviru instituciju organizatora može da odlučuje o terminima i ritmu sprovođenja časova.

Oni koji se budu obučavali individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali oni ne moraju da budu raspoređeni kao što je naznačeno. Tempo rada će tada zavisiti isključivo od dogovora polaznici, nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka za osiguranje potraživanja hipotekom takođe će imati isti nastavni fond, ali njihov raspored predavanja može a i ne mora da bude onakav kao što je navedeno. To će biti uslovljeno sporazumom koji u vezi sa tim budu postigli zvanični predstavnik kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osiguranje potraživanja hipotekom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje