Kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta

Vlasnici onih preduzeća koja su zadužena za održavanje stambenih i drugih objekata bi, svakako trebalo da pohađaju navedenu edukaciju. Takođe se podrazumeva da će stručni kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta pomoći onim licima, koja su u kompanijama zadužena za vođenje tehničkih poslova, odnosno stručnjacima koji su angažovani na radnom mestu tehničkog direktora. A osim njih, konkretna tema bi trebalo da bude interesantna i svima koji su na menadžerskim pozicijama različitih sektora zaposleni, ali se svakako podrazumeva da ko god želi može prijavu za njeno pohađanje da izvrši.

Stavljen je zahtev pred svakoga ko je zainteresovan za praćenje ove obuke da prvo propisno izvrši prijavu, to jest da osnovne informacije o sebi (prezime i ime, broj telefona za kontakt i datum rođenja) dostavi zaposlenima navedene institucije. A to može učiniti na nekoliko načina, to jest ličnim kontaktom sa nadležnima u izabranoj poslovnici ili putem telefona, a postoji mogućnost i da sve te podatke pošalje u bilo kom momentu na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora.

Ovlašćeno lice će obavestiti svakog prijavljenog da se isključivo uz njegovo prisustvo može izvršiti upis, te će kandidatima dostaviti sve informacije o dokumentima koja moraju tada doneti.


Pojedinci koji žele da se edukuju u navedenoj oblasti treba i da izaberu koju od ponuđenih vrsta kursa će pohađati (poluindividualna, grupna ili individualna), a svakako će se opredeliti između mogućnosti da predavanja pohađaju ili online ili u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, a kada se na uobičajen način časovi organizuju.

Bitno je da ima svoj računar svaki polaznik koji izabere prvu ponuđenu opciju, a na njega će blagovremeno i potpuno samostalno da instalira softver, kako bi mogao nastavu da pohađa. Uzevši u obzir da pomenuta institucija, pored ostalih zapošljava i IT stručnjake, njima se prijavljeni i mogu obratiti, a u slučaju da se ne snađu najbolje prilikom postupka instalacije ili da im je pomoć potrebna prilikom pristupa onlajn platformi.

Da bi specijalizovani seminar za osnove Facility menadžmenta mogao da bude organizovan za grupu polaznika, prvo će biti potrebno da se ona oformi, što znači da će se čekati prijavljivanje minimalnog broja polaznika u okviru određenog predstavništva. U relativno kratkom roku posle kreiranja grupe, ovlašćeni koordinator za nastavu određuje kog tačno datuma grupna obuka treba da startuje. Isto tako će definisati i termine sprovođenja časova, a podrazumeva se i da će odrediti trajanje grupne edukacije, a u smislu da će morati da precizira kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da se održava. Pravila prema kojima se nastava za grupu polaznika organizuje podrazumevaju da se zahtevi pojedinaca, a koji se odnose na promenu nečega od pomenutog, svakako ne prihvataju.Poluindividualnu edukaciju treba da prate dvoje kandidata, a ona se sprovodi u skladu sa dogovorom koji će oni, njihov nadležni predavač i zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora imati. Ne samo da će oni zajedno definisati kog datuma bi trebalo poluindividualna nastava da počne, nego će odrediti i kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i u kojim terminima. Potpuno istovetna pravila se poštuju i kada polaznik odluči da pohađa individualnu obuku, s tim što tada samo jedna osoba treba da prati nastavu, pa se taj kandidat sa pomenutim licima i dogovara o svemu.

Potrebno je da napomenemo i to da ova institucija edukaciju može da prilagodi i zaposlenima, a u kom slučaju se organizuje korporativna obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta. Pravila su u tom slučaju izuzetno fleksibilna, tako da se nadležnima tog preduzeća dozvoljava da sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora definiše ne samo u kojim terminima i kakvom dinamikom će radnici pratiti predavanja, odnosno kog datuma će korporativna obuka početi, nego i gde će se održati. Naime, mogu biti prihvaćene i prethodno navedene opcije, ali se po potrebi predavanja mogu održati i u prostorijama samog preduzeća. Tada se očekuje da vlasnik firme obezbedi optimalne uslove za rad, a o zahtevima koje mora da ostvari vezano za konkretni prostor će, svakako na vreme da bude upoznat.

Stručni kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta za osnove Facility menadžmenta - plan i program

Kako navedena oblast još uvek nije u dovoljnoj meri razvijena u našoj zemlji, to svakako postoje i osobe koje nisu u potpunosti upoznate sa značenjem ove vrste menadžmenta, tako da je predviđeno da specijalizovani seminar za osnove Facility menadžmenta na uvodnom predavanju ponudi prisutnima precizno objašnjenje tog pojma. A profesori će objasniti i kako u praksi funkcioniše upravljanje objektima i njihovo održavanje, te će prisutnima pružiti mogućnost da se kroz primere bolje upoznaju sa tom tematikom.

Da bi ovaj koncept i praktično funkcionisao kako treba, potrebno je da nadležni prvo izvrše pravilnu analizu strukture određenog objekta, a nakon toga da na osnovu zahteva klijenta definišu troškove, to jest da prema pravilima izvrše njihovu kalkulaciju.

Naravno da će tome biti posvećen značajan deo ove edukacije, ali i svemu onome što se tiče pripreme dokumentacije, a primarno sve vezano za propisno izveštavanje. Kandidati će saznati, pored ostalog zbog čega je važno da se mesečni izveštaji o troškovima vode u skladu sa pravilima, ali će biti informisani i o vođenju evidencije koja se tiče opreme, neophodne za konkretni objekat.

Takođe će se specijalizovana obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta baviti i temom koja se odnosi na planiranje određenog objekta, a kandidatima će biti predstavljene i osnovne odredbe važećeg Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.

Svakako će se polaznici upoznati i sa sadržinom takozvane projektne dokumentacije, ali i sa postupkom koji je vezan za održavanje različitih tehničkih sistema u objektima različite strukture i namene. U tom delu će predavači govoriti o brojnim načinima za uštedu energije, a takođe će biti reči i o kontroli troškova koji se odnose ne samo na održavanje tehničkih sistema, odnosno ostalih delova tog objekta, nego isto tako i na njegovo čišćenje.

Napominjemo da će svaki polaznik ove edukacije imati priliku da se upozna i sa glavnim odredbama trenutno važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. A u tom delu će stručni kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta omogućiti kandidatima upoznavanje sa svim onim obavezama koje određeni poslodavac ima, ali će biti govora i o obavezama, odnosno pravima zaposlenih, sve sa aspekta prethodno pomenutog zakona. Između ostlalog će profesori objasniti i kako su tim zakonom regulisane povrede na radu, ali i po kom principu funkcioniše inspekcijski nadzor i kako se uopšteno na konkretnim primerima može izvršiti procena rizika po zaposlene. Sva pitanja prisutni imaju apsolutno pravo da upute predavačima, budući da je ova edukacija zamišljena primarno kao interaktivna, tako da će svi polaznici moći u njoj da uzmu učešće.

Kada i gde se održava stručni seminar za osnove Facility menadžmenta?

S obzirom na to da institucija, koja i zvanično organizuje ovu edukaciju, za sada posluje na više od čak 20 lokacija u celoj zemlji, to se i specijalizovana obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta može pratiti direktno u ma kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Druga opcija, koja je na raspolaganju pojedinačnim polaznicima jeste da nastavu pohađaju online, to jest da kroz virtuelne učionice, a preko sopstvenog kompjutera prate časove. Posebnu vrstu softvera će morati da instaliraju u tom slučaju na računar, a u slučaju da imaju za tim potrebu, mogu se obratiti nekom od brojnih IT stručnjaka, angažovanih u okviru svake poslovnice pomenute institucije.

Na osnovu pravilnika po kome se organizuje ova edukacija, od svakog prijavljenog fizičkog lica se očekuje da izabere da li će klasičnu, odnosno online nastavu on pohađati samostalno, a kroz individualnu ili će se opredeliti za praćenje predavanja u okviru grupe. Pored pomenutih, u ponudi je i poluindividualni kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta, a što je tip edukacije koji bi trebalo u isto vreme dvoje kandidata da pohađaju.

Uzevši u obzir da je broj polaznika tačno definisan u okviru jedne grupe, to znači da je potrebna prijava minimlnog broja kandidata, a da bi edukacija počela. Posle ispunjenja navedenog zahteva će zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu tog predstavništva pomenute institucije da odredi kako će se tačno predavanja organizovati. Stvar je u tome da je njegova dužnost ne samo da definiše kog datuma će obuka u grupi početi, nego i da precizira kako će se predavanja odvijati, a u smislu da će biti neophodno da odredi dinamiku njihovog sprovođenja i termine. U obavezi smo da napomenemo i to da se izmene ničega od pomenutog ne smeju izvršiti kod grupne edukacije, jednostavno zato što pravila ne dozvoljavaju to.

Zato i ističemo da oni kandidati, kojima tako strog princip organizacije nastave ne bude odgovarao, svakako mogu da se opredele za druge dve opcije, te da predavanja pohađaju ili u paru ili samostalno. Tada se naročito vodi računa o zahtevima prijavljenih, tako da im se omogućuje da u dogovoru sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva, ali i sa profesorom, odrede na koji način će se predavanja odvijati i kog datuma će početi ili individualna ili poluindividualna edukacija.

U želji da ispuni zahteve svih zainteresovanih, ova institucija može specijalizovani seminar za osnove Facility menadžmenta da organizuje i kao korporativnu nastavu, u kom slučaju bi trebalo da zaposleni u nekom preduzeću pohađaju časove. A u skladu sa dogovorom koji će nadležni te kompanije imati sa organizatorom, to jest sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva pomenute institucije, će se i odvijati predavanja. Ono što je važno, a tiče se isključivo korporativne obuke jeste da se ona može organizovati i u okviru samog preduzeća, čiji radnici bi trebalo nastavu da prate. Naravno da taj prostor treba da poseduje sve što je neophodno, kako bi bio održan visok kvalitet edukacije, a klijenti će prethodno dobiti jasne smernice o svemu tome.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta?

Vrlo su precizno definisana pravila, koja se moraju poštovati prilikom sprovođenja pomenute edukacije, a sa njima će biti detaljno svaki kandidat upoznat.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford je kako nastava za pojedince, tako isto i korporativni kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta. Tačno određeni broj zaposlenih neke kompanije bi trebalo u tom slučaju časove da prati, a princip njihovog sprovođenja je izuzetno jednostavan. Naime, ili vlasnik te firme ili zvanično ovlašćeno lice u tom slučaju definiše kako će se tačno predavanja sprovoditi, odnosno zajedno sa predstavnikom institucije organizatora određuje datum početka korporativnog kursa, kao i tačne termine u kojima će biti održani časovi i po kakvoj dinamici. U slučaju da bude klijent to želeo, te smatrao najboljom mogućom opcijom, određeni broj njegovih zaposlenih će časove pohađati u okviru svog radnog mesta, budući da je promena mesta održavanja dozvoljena samo u ovom slučaju. Izuzetno je značajno da taj prostor ima sve što je potrebno, a kako bi se predavanja u skladu sa pravilima odvijala.

Kada su u pitanju fizička lica, za njih se ovaj seminar organizuje ili u formi individualne ili poluindividualne nastave, a može biti održan i za grupu polaznika.

Shodno važećem pravilniku pomenute institucije, svaka navedena vrsta edukacije može biti organizovana kako online, isto tako i u prostorijama izabrane poslovnice navedene institucije, a prema takozvanom klasičnom principu.

Neophodno je da koristi svoj kompjuter svaki pojedinac, koga interesuje online seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn , a nastava se u tom slučaju organizuje uz korišćenje namenskog softvera. Njega će svaki polaznik morati da instalira neposredno pre početka odabrane vrste nastave na svoj kompjuter, kako bi mogao predavanjima da pristupa odakle god želi. Stabilna internet konekcija je preporučljiva, te se očekuje da će je svaki polaznik obezbediti, a kako bi mogao časove da kroz virtuelne učionice pohađa. S obzirom na to da su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni i stručnjaci specijalizovani za IT oblast, oni će pomoći svakom polazniku tokom postupka instalacije softvera, a svakako im se mogu obratiti i u koliko budu imali bilo kakav problem u toku samo praćenja edukacije na ovaj način.

Kako se i onlajn i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri pomenuta načina, to se od svakog prijavljenog polaznika i očekuje da izabere da li će časove pratiti kroz poluindividualnu, grupnu ili individualnu nastavu.

Broj polaznika je različit za svaku od pomenutih tipova edukacija, pa tako više ljudi pohađa grupnu, dok je individualna obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta namenjena samo jednom polazniku, a poluindividualnoj nastavi treba da pristupi njih dvoje.

Naravno da se razlikuje i način organizacije, a primarno zato što kod grupne edukacije odluku o načinu organizacije donosi ovlašćeno lice pomenute institucije, dok kod individualne i poluindividualne to čine polaznici, a u dogovoru sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem u onom predstavništvu organizatora, u kome bude pristupio upisu.

Važno je da se najpre oformi grupa u jednoj od poslovnica, a za to će biti neophodno da se prijavi minimalni broj polaznika. Koordinator za nastavu će odmah posle toga da odredi kako termine održavanja časova, tako isto i dinamiku, te će svakako da precizira i kog datuma će grupna nastava početi. Prethodno prijavljeni kandidati će dobiti precizne informacije o tome, a naročito će biti istaknuto da se poštovanje navedenih pravila očekuje u potpunosti, zato što se ne smeju izvršiti nikakve promene, ako neko od njih to bude izneo kao zvaničan zahtev.

Specijalizovani kurs i obuka za osnove Facility menadžmenta – trajanje

Kada se edukacija sprovodi u grupi, tada organizator prethodno definiše trajanje. Naravno da će svaki član određene grupe biti propisno informisan o dinamici održavanja časova, a u kratkom roku posle kreiranja grupe u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Budući da sam polaznik definiše sa ovlašćenim licem institucije organizatora i sa profesorom, prema kakvoj dinamici će biti organizovani časovi u okviru individualne ili poluindividualne nastave, to ustvari znači da će direktno sa njima precizirati i koliko će odabrana vrsta kursa da traje.

Uzevši u obzir da postoji mogućnost i da bude sprovedena korporativna obuka i kurs za osnove Facility menadžmenta, a da su pravila slična kao i kod nastave koju pohađaju pojedinačni polaznici i to u okviru individualne ili poluindividualne, to će detalje o trajanju međusobno definisati ovlašćena lica institucije organizatora i zainteresovane firme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Osnove Facility menadžmenta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje