Kurs i obuka - osnove oporezivanja

Iako je određeno da je kurs i obuka - osnove oporezivanja na prvom mestu osmišljena da osobama koje su u sektoru finansija neke kompanije zaposlene na rukovodećim pozicijama omogući da steknu osnovna znanja u oblasti oporezivanja, činjenica je da ovu edukaciju može da pohađa svako ko ima interesovanja da se sa znanjima iz te oblasti upozna. Prednost za svakog polaznika jeste ukoliko je imao prilike da ima dodira sa oblašću knjigovodstva, ali to nije navedeno kao osnovni uslov za praćenje nastave.

Uz klasičnu i online nastavu, Obrazovni centar Akademije Oxford može na zahtev bilo kog klijenta da organizuje i specijalni tip edukacije, a koji je poznat kao korporativni kurs. U pitanju je nastava koju isključivo mogu da pohađaju ona lica koja neka kompanija zapošljava, tako da klijent koji želi da korporativna obuka bude organizovana na drugačiji način, to jest na nekom drugom mestu, svakako treba i taj zahtev da iznese predstavniku institucije organizatora, a kako bi on mogao da bude ostvaren.

Što se tiče nastave koju pohađaju fizička lica, napominjemo da je oni mogu pratiti ili individualno ili u paru, te u okviru grupne nastave, ali moramo naglasiti i to da se opredeljuju između praćenja predavanja u našim poslovnicama i preko interneta.


Ukoliko nekom polazniku odgovara da predavanjima pristupa online, podrazumeva se da će morati to da učini preko sopstvenog računara, ali je neophodno i da on tada na njega instalira posebnu vrstu softvera. Svakako će precizna obaveštenja o tome da dobije od ovlašćenog lica naše poslovnice, a kada bude došao da se upiše.

Moramo da naglasimo i to da prijava može biti izvršena svakog radnog dana direktno u jednoj od naših poslovnica, odnosno da zainteresovane osobe mogu da nas kontaktiraju i preko broja telefona ili mejla, a kako bi se za praćenje nastave zvanično prijavili. Njihova obaveza je da budu lično prisutni kada se bude vršilo upisivanje, ali i da tom prilikom obavezno prilože odgovarajuća dokumenta, a o čemu će svakako prethodno da dobiju potrebne informacije.

Princip koji podrazumeva poluindividualna i individualna obuka i kurs - osnove oporezivanja, je zapravo vrlo jednostavan i umnogome daje slobodu zainteresovanima, jer im se dozvoljava da sve detalje vezano za organizaciju tom prilikom definišu sa predstavnikom naše institucije, to jest sa licem koje će i voditi ovu obuku, to jest profesorom. A to znači da se nastava za jednog, odnosno za dvoje polaznika može organizovati u onim terminima i onom dinamikom koja odgovara i pojedinačnom polazniku i njegovom predavaču, te isto tako nastava može da počne upravo onda kada se oni budu dogovorili.

Mnogo je strožiji način prema kome se grupni kurs organizuje, a primarno je naveden zahtev za početak takve vrste edukacije koji mora da bude ispunjen i odnosi se na prijavljivanje dovoljnog broja polaznika. Da malo pojasnimo, nastava u grupi je vezana isključivo za prisustvo tačno određenog broja osoba, tako da se zna da ih mora biti najviše 8, a minimalno četvoro u jednoj grupi. Zato je jeste iznet zvaničan zahtev za početak, a on podrazumeva prvo formiranje grupe od minimalnog broja članova, to jest njih 4, a tek posle toga ovlašćeno lice u instituciji organizatora treba da definiše kako datum početka grupne nastave, tako i dinamiku njenog održavanja, odnosno termine i naravnom posle toga sve pomenute informacije bivaju prosleđene na predviđen način i svakome ko je prijavu izvršio.Šta izučava kurs i obuka - osnove oporezivanja?

Kako se zapravo podrazumeva da svaki polaznik poseduje osnovna znanja iz oblasti finansija, odnosno računovodstva, to će se obuka i kurs - osnove oporezivanja odmah fokusirati na pojam oporezivanja, te će prisutnima biti omogućeno i da se do detalja upoznaju sa osnovnim odredbama zakona o porezu naše zemlje. Da bi neko mogao da usvoji ova znanja, potrebno je i da ih primeni u praksi, tako da će za vreme trajanja edukacije polaznici svakako morati da pristupaju i praktičnom radu u određenim segmentima.

Posebno je važno da svi prisutni budu upoznati i sa različitim tipovima javnih prihoda na teritoriji Republike Srbije, odnosno da se upoznaju sa vrstama poreza koje se u našoj zemlji primenjuju i sa poreskim stopama koje su validne u tom slučaju. Biće reči i o porezima koji se smatraju direktnim, kao i o onima koji se tretiraju kao indirektni, a u tom delu će prisutni da dobiju i vrlo jasne primere iz prakse koje će im prezentovati profesori, kako bi što jednostavnije shvatili šta se smatra direktnim, a šta indirektnim porezima. Nakon što se budu upoznali sa tipovima poreza koji su prisutni u poreskom sistemu naše zemlje, polaznici će naučiti i koje su poreske stope prisutne kod svakoga od njih. A osim što će predavači da im objasne šta su to porezi na dohodak zaposlenih, takođe će da ih detaljno informišu o tome šta se podrazumeva pod pojmom poreza na dobit pravnog lica. Zatim će da nauče i koja je poreska stopa poreza na dodatu vrednost, odnosno poreza na imovinu, kao i poreza na poklon, te nasleđe.

Kurs uključuje i onaj segment koji je vezan za akcije, kao i za onaj u okviru koga prisutni dobijaju saznanja o poreskim stopama koje se kod tog tipa davanja primenjuju, te će isto tako biti govora i o porezu na upotrebu, odnosno držanje, kao i nošenje različitih vrsta dobara. A prisutni će naučiti i kolika je poreska stopa definisana kada je u pitanju porez na prenos apsolutnih prava, stim da su ovo samo neke od vrsta poreza o kojima će ova obuka da govori.


Podrazumeva se da kada se bude na zahtev klijenta organizovala korporativni kurs i obuka - osnove oporezivanja, primeri iz prakse mogu svakako biti vezani direktno za oblast poslovanja konkretnog pravnog lica, a čiji zaposleni pristupaju ovoj edukaciji.

Kada se budu upoznali sa svim pomenutim vrstama poreza, odnosno sa odredbama aktuelnog zakona koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije i njegovim regulativama, prisutni će detaljno da nauče i na koji način se vrši obračun poreza, kao i šta je to poreska prijava, odnosno po kom principu se ona mora popuniti za različite vrste davanja. Upravo u tom delu je predviđeno da bude prisutan praktičan rad, što znači da će polaznici morati da pokažu da su naučili na koji način se izračunava visina određene vrste poreza, to jest kako se u tom slučaju mora popuniti konkretna poreska prijava. Svakako će im predavači dati i osnovne informacije na osnovu kojih će oni posle toga prvo obračunati visinu poreza, a zatim i popuniti određenu prijava.

Ukratko će se napraviti osvrt i na postupak predaje popunjene poreske prijave, a nakon toga će svi prisutni da nauče i kada se određeni tip poreza plaća. Zapravo će tada profesori da ima objasne koji je rok za plaćanje različitih tipova poreza, ali i koji su to računi u opticaju na koje je neophodno da se izvrši plaćanje te vrste poreza.

A uz sve što je prethodno istaknuto, obuka i kurs - osnove oporezivanja sadrži i onaj deo koji se odnosi na različite principe, čija je primarna svrha postupak utvrđivanja visine poreza, tako da će profesori da govore najpre o utvrđivanju poreza po rešenju poreskog organa, a prisutni će naučiti i kako funkcioniše ona metoda koja je poznata kao samooporezivanje, te će isto tako biti prezentovan i princip definisanja poreza po odbitku.

Kada budu završili sa praćenjem nastave, svi prisutni će moći da obračunaju različite vrste poreza za bilo koje pravno lice, ali će svakako biti u mogućnosti i da samostalno predaju poresku prijavu, a ukoliko to bude spadalo u opis njihovog radnog mesta.

Kada i gde se održava kurs i obuka - osnove oporezivanja?

Sve potrebne informacije o terminima u kojima ser obuka i kurs - osnove oporezivanja sprovodi, odnosno o mestu održavanja nastave, će od strane ovlašćenog lica u jednoj od poslovnica organizatora da dobije svako ko bude izvršio upis.

Napominjemo svakako da se ova edukacija može pohađati dvojako, to jest da svaki pojedinačni polaznik treba da se opredeli između mogućnosti da nastavu prati preko interneta i da to učini u jednoj od naših poslovnica. Odmah zatim se očekuje i da precizno navede da li će izabrati da predavanja prati potpuno samostalno, a kada se sprovodi individualna nastava ili mu više odgovara da to učini u okviru grupne, jer tada nastavi prisustvuje više osoba, to jest od najmanje četvoro do najviše njih osmoro. Naglašavamo da ko god želi, ima pravo i da predavanja prati se još jednom osobom, pošto je i poluindividualni kurs takođe u ponudi naše institucije.

Naravno da se sve te vrste nastave prvenstveno razlikuju po broju osoba kojima je dopušteno da im prisustvuju, a svakako je prisutna i značajna razlika u principu organizacije. Najfleksibilniji pristup u tom smislu imaju individualni kurs i obuka - osnove oporezivanja, to jest nastava za dvoje polaznika (poluindividualna), a koje se istovetno i organizuju. A zainteresovanima se tada omogućuje da svaki detalj vezan za organizaciju precizno definišu sa licem koje je od strane organizatora za to ovlašćeno, ali i sa profesorom. Tako se oba tipa nastave, praktično sprovode u terminima koji odgovaraju i polaznicima i njihovim profesorima, odnosno dinamikom koju oni zajedno određuju, te svakako počinju onda kada se dogovore.

Kome god takav način organizovanja nastave iz nekog razloga ne bude odgovarao, svakako može da se opredeli za rad u grupi, jer je u tom slučaju apsolutno svaki detalji vezan za sprovođenje nastave definisan od strane organizatora. Ipak, postoji vrlo bitan zahtev za početak takve vrste edukacije i on je vezan za prijavljivanje dovoljnog broja osoba, to jest za formiranje grupa. Naime, u grupama je uvek prisutno 4 polaznika najmanje, a određeno je da ih u okviru jedne grupe može biti 8 najviše, te se samo iz tog razloga prvo zahteva da se grupa zvanično formira, to jest da se najmanji broj polaznika prijavi. A kada se to bude desilo, organizator će da odredi sve pomenute detalje, to jest da definiše kada će grupna obuka i kurs - osnove oporezivanja da počne, kojom dinamikom i u kojim terminima će se predavanja održavati. Svaki prijavljeni će nakon toga i da bude informisan o svemu.

Pored svih pomenutih vrsta edukacije, ističemo takođe da možemo da organizujemo i onaj tip nastave koji pohađaju zaposlena lica u nekoj kompaniji, a što se tiče načina na koji se korporativni kurs sprovodi, on je specifičan u tom smislu što se direktorima, to jest nadležnima u okviru određene organizacije tada pruža mogućnost da sve detalje definišu isključivo u direktnom kontaktu sa predstavnikom naše institucije. Isto tako nam je obaveza da naglasimo i to da se korporativni kurs i obuka - osnove oporezivanja može, naravno u određenim situacijama organizovati i u okviru kompanije koja je za takav tip edukacije zainteresovana. Najvažnije je da se njen predstavnik sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford o svemu tome detaljno i dogovori.

Po kakvom principu se organizuje obuka i kurs - osnove oporezivanja?

Kurs i obuka - osnove oporezivanja se sprovodi direktno u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora, a kako Obrazovni centar Akademije Oxford predstavništva ima na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to možemo slobodno reći da se nastava organizuje širom Srbije. Isto tako imamo u ponudi i online edukaciju, a podrazumeva se da svako ko je za nju zainteresovan mora predavanjima da pristupa preko ličnog računara, tako da je to i osnovni uslov za praćenje predavanja na taj način. Od pojedinačnih polaznika se tom prilikom zahteva i da koriste posebnu vrstu softvera za tu svrhu namenjenu, a takođe se podrazumeva i da svako ko se upisuje za praćenje nastave treba da istakne da li ga interesuje grupna obuka ili želi da predavanja pohađa u paru, odnosno individualno.

Svaka od njih predviđa drugačiji broj osoba kojima je dopušteno da pristupaju predavanjima i naravno, različit princip organizacije.

Kada je u pitanju grupna obuka i kurs - osnove oporezivanja, izuzev što je određeno prisustvo od četvoro do najviše osmoro polaznika, takođe je definisano i da institucija organizatora odlučuje o svim detaljima, to jest da definiše kako datum početka i trajanje (dinamiku održavanja časova), tako isto i termine u kojima će se sprovoditi predavanja. A zvaničan uslov za početak ovog tipa edukacije koji mora biti ispunjen, se odnosi na kreiranje grupe, te se podrazumeva da se mora minimalno 4 osobe prijaviti da prate nastavu na taj način.

Sasvim je suprotan princip po kome se individualni i poluindividualni kurs organizuju, a predviđeno je da takvim vrstama nastave prisustvuje jedan, odnosno dvoje polaznika u isto vreme. Svako od njih odlučuje da prati jednu od tih vrsta edukacije, te time stiče pravo da precizira detalje sa profesorom koji bi obuku i trebalo da vodi, kao i sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Ističemo i da se sprovodi korporativni kurs i obuka - osnove oporezivanja, a u slučaju kada to zahteva klijent, to jest članovi menadžementa neke firme. Princip sprovođenja takvog tipa edukacije je vrlo jednostavan i uvek postoji mogućnost da se predstavnik institucije organizatora i klijenta tada dogovore ne samo oko termina održavanja i datuma početka, te dinamike, već i oko mesta gde bi taj vid edukacije biti održan, pošto to može da bude i u prostorijama određene kompanije, a sve isključivo zavisi od zajteva koje pojedinačni klijent ima u tom slučaju.

Koliko traje kurs i obuka - osnove oporezivanja?

Sa dinamikom od po 90 minuta nastave dnevno, odnosno po 2 školska časa, grupna obuka i kurs - osnove oporezivanja traje ukupno pet dana, uzevši u obzir da se 10 školskih časova nalazi u nastavnom fondu po kome se ona i sprovodi. Ističemo da se početak ovakve vrste edukacije uvek mora pričekati, jer je neophodno prvo da se kreira grupa od najmanjeg broja članova (4 osobe), a zatim i da ovlašćeno lice naše institucije odredi kako tačno kada će početi, tako i dinamiku održavanja, ali i termine.

Svako koga interesuje bilo individualni kurs i obuka - osnove oporezivanja, bilo ona nastava koja je okarakaterisana kao nastava u paru, odnosno poluindividualna, informaciju o trajanju neće prethodno moći da dobije, jer se i o tome, pored ostalog mora dogovoriti sa profesorom i koordinatorom za nastavu.

A sve to isto se odnosi i na edukaciju za zaposlene, to jest na korporativnu obuku, a samo zato što je način njihovog sprovođenja takav da je svakom polazniku pojedinačno, odnosno ovlašćenim licima zainteresovane organizacije, omogućeno da se zaista o svim segmentima sprovođenja nastave dogovore direktno sa predstavnikom naše institucije. Tek kada budu definisali sve detalje, oni će i saznati koliko će da traje bilo poluindividualna ili individualna obuka i kurs - osnove oporezivanja, odnosno takozvana korporativna nastava.

Spisak gradova - osnove oporezivanja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje