Kurs i obuka za performans menadžment

Sa pravilima koja su vezana za funkcionisanje takozvanog performans menadžmenta, odnosno sa postupkom koji se primenjuje kada je potrebno upravljati radnim učinkom zaposlenih, može da se upozna svako ko je zainteresovan da ovaj seminar pohađa. Mada je, ipak predviđeno da se kurs i obuka za performans menadžment organizuje, na prvom mestu za one osobe koje su zaposlene u sektoru ljudskih resursa i to, najpre na menadžerskim pozicijama, te svakako za sve menadžere različitih kompanija, a bez obzira u kom odeljenju da su zaposleni. Bilo bi svakako dobro i da ovom seminaru pristupe vlasnici, odnosno direktori firmi, kao i svako ko ima želju da upoznavanjem sa ovom oblašću doprinese svom profesionalnom napretku.

Predviđeno je da se svako prvo prijavi za pohađanje ove nastave, to jest da ili dođe lično u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi izvršio prijavu ili da to učini putem telefona. Svakako postoji mogućnost i da se prijavljivanje izvrši elektronskim pute, što znači da zainteresovani mora na mail adresu organizatora da pošalje zahtev za prijavu i da u konkretnom mejlu navedene ne samo svoje prezime i ime, nego i datum rođenja, te obavezno da napiše i informacije za kontakt. Nakon toga će predstavnik institucije organizatora da obavesti svakog prijavljenog o datumu kada će biti organizovan upis, a obavezuje se svako od njih da priloži tada obaveznu dokumentaciju, te naravno da bude lično prisutan.

U ponudi je osim klasičnog vida edukacije, kada se predavanja organizuju u poslovnicama pomenute institucije, isto tako i online kurs i obuka za performans menadžment. A budući da se nastava tog tipa mora pratiti preko računara, to je obavezan svaki prijavljeni da ga poseduje i da na vreme izvrši instaliranje specijalne vrste softvera na njega, a o svemu tome će ga koordinator za nastavu određene poslovnice u kojoj se upisao i zvanično informisati.


Izuzev individualne nastave i ona koja se pohađa u poslovnicama institucije organizatora i preko interneta, može da bude organizovana i za dve osobe istovremeno (poluindividualna), ali i u grupi, kada joj prisustvuje od četvoro do maksimalno osmoro ljudi.

Što se tiče načina njihove organizacije, sasvim sigurno je najrazličitiji onaj koji je vezan za rad u grupi, jer je tada predviđeno da predstavnik institucije organizatora definiše ne samo dinamiku održavanja i termine, nego isto tako i da odredi tačan datum njenog početka. Ali je, svakako potrebno naglasiti da prvo mora da bude ispunjen glavni i jedini uslov za njen početak, a on je vezan za formiranje grupe u kojoj neizostavno mora da postoji najmanje 4 osobe, jer je toliko njih potrebno da se prijavi, kako bi određena grupa mogla da bude formirana. Dakle, tek kada se to u nekoj poslovnici bude i dogodilo, pomenuto lice će odrediti sve ove detalje i informisati prijavljene o tome. Moramo napomenuti da se ni datum početka, ali ni dinamika održavanja, odnosno termini, a što će tada sve da definiše organizator, na zahtev niti jednog polaznika ne mogu promeniti, te bi zato trebalo da grupni tip edukacije, najpre pohađaju osobe koje imaju ili više slobodnog vremena ili fleksibilno radno vreme.

Svaki pojedinačni polaznik će se sa profesorom, odnosno sa predstavnikom poslovnice organizatora dogovoriti kada će da počne poluindividualni ili individualni kurs i obuka za performans menadžment. Zatim će sa njima da precizira i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, te će se svakako dogovoriti i prema kakvoj dinamici će časovi da se sprovode. Slobodno možemo reći da se ova dva tipa edukacije u potpunosti prilagođavaju zahtevima svakog pojedinačnog polaznika, a moglo bi se sve to isto reći i za korporativni seminar za performans menadžment, jer tada zvanično ovlašćeno lice u kompaniji koja želi da njeni zaposleni prate ovu edukaciju, treba da navede apsolutno sve zahteve zvanično ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. Ostalo je da pomenemo i to da se korporativni tip nastave može, ako to bude zahtevao klijent, organizovati i na bilo kojoj drugoj lokaciji, a pod uslovom da konkretni prostor zadovoljava jasno definisane zahteve.Seminar za performans menadžment - plan i program

Glavni cilj koji obuka i kurs za performans menadžment ima jeste da zainteresovanima pruži mogućnost da se upoznaju sa pravilima koja se odnose kako na poboljšanje učinka zaposlenih, tako i na upravljanje njime, ali će im njihova pravilna primena omogućiti da izvrše pozitivan uticaj na radni učinak svakog člana kolektiva.

Sa osnovnim karakteristikama takozvanog performans menadžmenta će biti upoznati svi prisutni već u toku uvodnog predavanja, a zatim će se predavači fokusirati na prikaz onog tipa upravljanja učinkom zaposlenih koji je vezan za pravilno postavljanje ciljeva. Tom prilikom će biti govora o dva osnovna modela upravljanja uz primenu ciljeva, a koji su poznati kao MORE i SMART modeli.

Svakako je predviđeno da profesori ukažu i na razliku između ciljeva koji se tretiraju kao kvantitativni i onih koji se odnose na kvalitet (kvalitativni), ali će prisutnima detaljno da bude objašnjeno i koji sve faktori imaju uticaja na učinak zaposlenih u nekoj kompaniji. Tom prilikom će biti govora kako o faktorima koji imaju pozitivan uticaj, tako isto i o onima koji negativno utiču na učinak zapsolenih.

Da bi seminar za performans menadžment ostvario puni efekat, neophodno je da polaznici nauče i koji se sve alati, odnosno tehnike primenjuju kada je potrebno utvrditi učinak zaposlenih, odnosno poboljšati ga i to u najvećoj mogućoj meri.

Svi polaznici ovog kursa će, takođe da nauče i na koji način je potrebno svakog pojedinačnog zaposlenog motivisati da pruži maksimum, ali će im prethodno svakako biti objašnjeno i kako se mora izvršiti pravilna analiza njegovog dotadašnjeg radnog učinka.

Osnov ovog tipa menadžmenta je usmeren na komunikaciju, a koja se mora odvijati između zaposlenog i nadređenog neprekidno i koja, neizostavno mora biti na visokom nivou kvaliteta. Upravo iz tog razlog će kurs i obuka za performans menadžment svoj fokus da stavi na praktičan rad, a u okviru koga će svi prisutni da uzmu učešće. Predviđeno je da oni tom prilikom prođu kroz sve faze procesa upravljanja učinkom zaposlenih, a kako bi mogli na što bolji način stečena znanja i da primene u svom radu. Podrazumeva se da će oni od profesora da dobiju potrebne informacije, a zatim će morati da odgovore na zahtev prve faze, koja se odnosi na planiranje. U tom delu će izvršiti adekvatnu analizu poslova, te će definisati pravilno ciljeve, ali će morati i da izrade plan razvoja za konkretnog zaposlenog, te da pristupe analizi kompetencija. Zatim će proći kroz sledeću fazu ovog procesa, a koja se odnosi na pružanje podrške i monitoring, te će pokazati i u kojoj su meri savladali znanja koja se odnose na procenu napredovanja svakog zaposlenog, a prema prethodno definisanom razvojnom planu, odnosno prikazaće da li su razumeli na koji način se prikupljaju povratne informacije. Završna faza se odnosi na analizu, odnosno na procenu postignutog učinka svakog zaposlenog i na pravilno vođenje takozvanih godišnjih razgovora.

Budući da će u praktičnom delu koji seminar za performans menadžment uključuje, svi prisutni proći, kroz sve faze ovog procesa i to uz asistenciju profesora, očekuje se i da mnogo lakše usvoje sva predviđena znanja, tako da će ih i u praksi primenjivati maksimalno profesionalno, a što će se svakako pozitivno odraziti i na kvalitet celokupnog poslovnog procesa u određenoj kompaniji.

Gde i kada se održava kurs i obuka za performans menadžment?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford poslovnice ima na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to se i specijalizovana obuka i kurs za performans menadžment u njima i organizuje. Isto tako postoji mogućnost i da zainteresovani kandidati edukaciju pohadaju online, a u tom slučaju se zahteva da imaju sopstveni računar, te da na njega blagovremeno instaliraju namenski softvera, a kako bi mogli časove da pohadaju na taj način.

Ističemo da se i klasična nastava i ona koja se organizuje online mogu pratiti na tri različita načina, tako da je pred svakog prijavljenog stavljen izbor između pohadanja grupnog tipa nastave, odnosno poluindividualne i individualne. Osnovna razlika između svih pomenutih vidova edukacije jeste vezana za broj polaznika, s obzirom na to da grupni seminar za performans menadžment uključuje prisustvo od 4 do 8 ljudi, dok je poluindividualna nastava namenjena za njih dvoje, a samo jedna osoba prati individualni tip edukacije.

Iako je primarna razlika vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju konkretnoj vrsti nastave, činjenica je da se u velikoj meri razlikuje i princip sprovođenje svake od njih. Zapravo se individualna i poluindividualna nastava organizuju na gotovo istovetan način, a zainteresovani kandidatima je tada dopušteno da se sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se upisuju, detaljno dogovore oko tačnog datuma početka konkretnog tipa edukacije, a zatim i oko termina održavanja časova, te na kraju i oko dinamike.

Način na koji se sprovodi grupni kurs i obuka za performans menadžment je u velikoj meri drugačiji, a primarno zato što se zahteva kreiranje grupe od najmanjeg broja članova, kako bi pomenuti tip edukacije mogao da počne. Zatim je neophodno da institucija organizatora, to jest koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnice, definiše datum početka grupne nastave, kao i da odluči o terminima i dinamici održavanja predavanja. Podrazumeva se da će on svakog prijavljenog na propisan način o tome i da obavesti, a naša institucija je u obavezi da naglasi i da se ništa od definisanog neće izmeniti, ako to pojedinačni kandidat bude zahtevao.

Omogućeno je i različitim kompanijama da njihovi zaposleni nauče sve što je potrebno, a vezano za performance management i to kroz korporativni seminar za performans menadžment. Taj tip edukacije je specifičan u tom smislu što je klijentu dozvoljeno da se sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori kako o terminima i o dinamici održavanja, tako i o datumu početka, ali i o mestu na kome će ovaj vid nastave da bude organizovan. Naime, nadležno lice zainteresovane firme ima pravo da zahteva od organizatora da se korporativna obuka organizuje kako u prostorijama njegove kompanije, tako isto i na onoj lokaciji koja zadovoljava propisane zahteve. Napominjemo da je neophodno da se on oko svih segmenata sprovođenja nastave za zaposlene direktno dogovori sa predstavnikom institucije organizatora.

Po kom principu se specijalizovana obuka i kurs za performans menadžment organizuje?

Kada se uzme u obzir činjenica postoje dva tipa edukacije, jasno je zbog čega svaki pojedinačni kandidat koji vrši prijavu mora da izabere između online i klasične nastave. Ona osoba koju interesuje online seminar za performans menadžment, će predavanja da prati preko računara, pa se iz tog razloga i zahteva da ga poseduje, kao i da pre početka ovog tipa edukacije na njega pravilno instalira poseban tip softvera. Podrazumeva se da će predstavnik konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford svakog ko se prijavi za praćenje online nastave, precizno informisati o svim njegovim obavezama i pomoći mu da izvrši pravilnu instalaciju softvera.

Isto tako je predviđeno da se kako klasična, tako i online obuka, organizuju na jedan od tri načina, budući da je u ponudi individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka za performans menadžment.

Broj polaznika koji mogu da prisustvuju grupnoj nastavi je tačno određen, tako da jednu grupu čini od četvoro do osmoro ljudi, a dvoje njih pohađa poluindividualnu nastavu, dok je samo jedna osoba prisutna kada se organizuje individualna edukacija.

Naravno da postoji razlika i u načinu organizacije, stim da se individualni i poluindividualni vid edukacije organizuju na isti način. Tačnije, svaki polaznik koji je zainteresovan da edukaciju pohađa na jedan od tih načina će biti u prilici da sa predstavnikom institucije organizatora, ali i sa predavačem koji će voditi pomenuti kurs, definiše na koji način će se nastava sprovoditi. A to ustvari znači da oni definišu kako termine održavanja, tako i datum početka ili poluindividualne ili individualne edukacije, te svakako određuju i dinamiku kojom bi časovi u tom slučaju trebalo da se organizuju.

Kada kažemo da grupna obuka i kurs za performans menadžment podrazumeva vrlo strog način organizacije, pod tim mislimo na činjenicu da institucija organizatora, to jest ovlašćeno lice jedne od poslovnica, određuje po kom principu će časovi da budu sprovedeni. Naime, onog trenutka kada se minimum 4 osobe budu prijavile, prvo će biti oformljena grupa, a posle toga će se pristupiti definisanju datuma početka, dinamike i termina održavanja ovog tipa nastave. Tu nema mogućnosti da se izvrši promena ako nekom polazniku ne odgovara bilo šta od pomenutog, pa je svakako dobro da svaki pojedinačni kandidat razmisli da li mu u potpunosti odgovara takav način organizacije nastave.

Moramo istaći i podatak da je na zahtev klijenata moguće organizovati takozvani korporativni seminar za performans menadžment, a kada su polaznici zapravo zaposlena lica u okviru određene firme. U tom slučaju se nastava organizuje baš onako kako polaznicima odgovara, a nadležna lica u okviru te kompanije su obavezna da se sa predstavnikom institucije organizatora dogovore o načinu sprovođenja pomenutog tipa edukacije. Pored toga što bi trebalo da preciziraju termine i dinamiku održavanja, kao i datum početka, oni se moraju dogovoriti i da li će se nastava odvijati u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford ili u prostorijama te kompanije, a svakako postoji mogućnost i da bude organizovana online.

Koliko je određeno da traje seminar za performans menadžment?

Samim tim što je definisan ukupni nastavni onda od 8 školskih časova, to se podrazumeva da će institucija organizatora imati pravo da navede jedino trajanje ukoliko nekoga zanima grupna obuka i kurs za performans menadžment. Naime, osnovni razlog što se isključivo unapred može odrediti trajanje grupnog vida edukacije, jeste činjenica da institucija organizatora tada definiše ne samo datum početka i termine održavanja, nego određuje i po kojoj dinamici će predavanja da budu organizovana, a što znači da definiše i trajanje.

Za sada je određeno da svaki polaznik koji se opredeli da ovaj seminar pohađa u grupi, treba u toku jednog dana da ima po dva školska časa nastave, to jest da ima predavanja u trajanju od po 90 minuta dnevno, tako da grupni seminar za performans menadžment traje ukupno četiri dana. Svaki pojedinačni polaznik će nakon formiranja grupe i definisanja svih neophodnih detalja, vezanih za organizaciju takve vrste edukacije, biti precizno informisan o svemu.

Ako nekoga interesuje bilo poluindividualni ili individualni tip nastave, on će dinamiku, ali i sve ostale detalje koji su vezani za organizaciju, da definiše dogovorom sa profesorom koji će voditi pomenutu obuku, kao i sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora.

Naravno da će menadžment zainteresovane kompanije informacije o trajanju nastave za zaposlene dobiti tek nakon dogovora sa predstavnikom institucije organizator, budući da je predviđeno da se korporativni kurs i obuka za performans menadžment sprovodi onako kako to najviše odgovara klijentu, to jest licima koja su zaposlena u okviru te kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Performans menadžment"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje