Kurs i obuka za personalnog trenera

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: ulogom personalnog trenera, osnovama anatomije i fiziologije; planiranjem programa; zdravstvenom analizom.

Cena
Trajanje kursa: 14 dana po 5 časova

Ne samo da zanimanje personalni trener spada među novija, već se smatra i izuzetno perspektivnim, jer postoji velika potreba za osobama koje su kvalifikovane za njegovo obavljanje, ali je isto tako i izuzetno velika tražnja na tržištu rada. A kako se od svakog kandidata koji želi da aplicira na ovo radno mesto zahteva i sertifikat relevantne institucije, to svako ko želi da se bavi ovim poslom treba da završi specijalizovanu obuku i kurs za personalnog trenera.

Ova obuka se odvija u poslovnicama Akademije Oxford tokom cele godine, a prema odredbama važećeg nastavnog programa i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.

Iako je osnovni uslov za svakoga ko želi da je upiše, minimalno stečeno osnovno obrazovanje, neophodno je da osoba koja želi da se bavi ovim poslom, a samim tim i da savlada znanja koja su joj za to potrebna, bude odličnog zdravstvenog stanja i u isto tako odličnoj fizičkoj kondiciji.Prijavljivanje za pohađanje nastave je moguće izvršiti cele godine i to ili polaznik može doći lično u prostorije jedne od poslovnica organizatora i tako se prijaviti ili može da prijavu izvrši elektronskim putem, to jest da na zvaničan mejl navedene institucije pošalje podatke za prijavu (ime, prezime, kontakt podaci, informacije o vrsti teorijskog dela obuke koji želi da pohađa, gde želi da pohađa nastavu i druge podatke).

Kada se bude vršio upis polaznika, svi prijavljeni su u obavezi da dođu lično u prostorije konkretne poslovnice Akademije Oxford, jer tada imaju obavezu da potpišu ugovor sa organizatorom kursa. A da bi ugovor mogao da bude potpisan, oni su dužni da dostave dokaz o nivou stečenog obrazovanja, što se odnosi na dostavljanje fotokopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a zatim je potrebno da dostave i fotokopiju uverenja o državljanstvu, koje nije starije od šest meseci, kao i fotokopiju krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih. Vrlo je važno i da polaznik tada uz sebe ima važeći lični dokument koji poseduje fotografiju (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš), a da ako je u pitanju čipovan lični dokument u pitanju pribavi i papir na kome su svi podaci, to jest da dostavi i očitan lični dokument koji se koristi za njegovu identifikaciju.

Nakon što polaznik bude završio teorijski i praktični deo obuke, on polaže završni ispit koji je sačinjen od ukupno 3 segmenta, a koji se sprovodi prema tačno utvrđenim pravilima.


Da bi mogao da izađe na polaganje ovog ispita, polaznik mora da poseduje i dokaz da je obavio stručnu praksu u tačno određenom trajanju ili pak da ima relevantan dokaz o radnom iskustvu. Inače, ovu potvrdu polaznik dobija od one kompanije u kojoj je praksu i pohađao, a koja posluje u delatnosti koja je predmet provere.

Kada se bude prijavio za ispit, on će dobiti i literaturu koja mu je potrebna za njegovu pripremu, a što je takođe, uz izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, uračunato u cenu za teorijski deo ove obuke. Pošto bude položio ovaj ispit, kandidat će steći sertifikat koji je u potpunosti validan i može da se koristi u praksi bez ikakvih prepreka. A što se tiče upisivanja stečenog sertifikata u radni dosije, od 01.januara 2016. godine je to dozvoljeno samo onim kandidatima koji se nalaze na evidenciji NSZ - a, a koja je i jedina ovlašćena institucija za upisivanje sertifikata i to elektronskim putem. Svaki onaj kandidat koji bude stekao sertifikata, a trenutno se nalazi u statusu zaposlenog lica, neće moći odmah da ga upiše u radni dosije, već ima mogućnost da ga preda svom trenutnom poslodavcu ako je potrebno, a njegovo upisivanje se vrši tek kada se taj kandidat ponovo nađe na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svaki kandidat koji je već stekao relevantno radno iskustvo ili odradio praksu u predviđenom trajanju, a ne želi da pohađa obuku i kurs za personalnog trenera u okviru Akademije Oxford, već samo da stekne sertifikat za bavljenje ovim poslom, ima mogućnost samo da polaže završni ispit i na taj način stekne pomenuti sertifikat. Tada je u obavezi da priloži i svu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna, ali i da izvrši prijavu za polaganje ovog ispita na za to propisan način, odnosno da tada dostavi originalnu potvrdu da je pohađao praksu u predviđenom trajanju ili da ima validan dokaz o relevantnom radnom iskustvu. A pre nego što se pristupi izradi sertifikata, svoj navedenoj dokumentaciji se dodaje i završni ispit, odnosno zapisnik sa polaganja, a svi oni kandidati koji pohađaju ovaj kurs u okviru Akademije Oxford moraju posle položenog ispita da dostave takođe original potvrde o obavljenoj praksi, zatim ugovor,te se isto tako prilaže i završni ispit i zapisnika. Podrazumeva se da svi kandidati dostavljaju i obaveznu dokumentaciju, koju smo već prethodno naveli.

Nastava se odvija u okviru teorijskog i praktičnog dela, stim da se za praksu od svakog polaznika zahteva da samostalno donese odluku gde će da je odradi. A pod tim se misli na praktični deo obuke koji se odvija u firmama sa kojima organizator ima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, kada se tačno zna kolika je cena, odnosno garantuje se za kvalitet praktične nastave, ali na raspolaganju im je i mogućnost da praktični deo pohađaju u onim kompanijama sa kojima Akademija Oxford nema sklopljen pomenuti, kada organizator ove obuke ne može da tačno navede koliko košta praksa, kao što ne može ni da stoji iza njenog kvaliteta. Svaki onaj polaznik koji se bude odlučio za ovu opciju, mora da nam dostavi podatke o određenoj kompaniji, a kako bi u što kraćem roku bila pripremljena dokumentacija potrebna za potpisivanje navedenog ugovora, posle čega može da počne sa praksom i to prema dogovoru koji je sklopio sa ovlašćenim licem te kompanije.

A za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za personalnog trenera, takođe važi pravilo o izboru vrste nastave koju želi da pohađa polaznika, gde mu je na raspolaganju obuka online, odnosno poluindividualna, individualna i grupna nastava. Osim posedovanja računara, za pohađanje online kursa je neophodna i stabilna internet konekcija, te i za ovu vrstu nastave, kao i za poluindividualnu i individualnu važi pravilo da polaznik ima mogućnost da se sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice, odnosno sa profesorom dogovori o svim neophodnim detaljima, koji uključuju najpre dogovor o datumu početka nastave, a zatim i o terminima, kao i o tome po kojoj dinamici će se ovaj kurs odvijati. Za grupnu nastavu je bitno naglasiti da je najmanje potrebno 4 prijavljena polaznika da bi bila formirana jedna grupa, a da bi bio održan visok kvalitet nastave, njih bude najviše osmoro u jednoj grupi. Ovde su termini i dinamika tačno određeni, a grupna obuka i kurs za personalnog trenera počinje onda kada se u jednoj od poslovnica prijavi četvoro polaznika najmanje, to jest kada se formira konkretna grupa.

Mada Akademija Oxford ima svoje poslovnice u velikom broju gradova širom naše zemlje, ako se ipak dogodi da polaznik živi u onom gradu u kome još uvek ne postoji poslovnica ove institucije, on svakako ima obavezu da završni ispit polaže u onoj poslovnici koja je najbliža njegovom gradu, dok ima mogućnost da teorijski deo pohađa online, a da za praksu samostalno pronađe kompaniju u kojoj će je pohađati i ispoštuje sve obaveze koje ima prema organizatoru kursa u tom slučaju.

Šta obuhvata kurs i obuka za personalnog trenera?

Osim što su predavači zaduženi za sprovođenje ove obuke visokokvalifikovani, oni su i sami vrhunski personalni treneri, tako da će polaznicima tokom teorijskog dela nastave da prenesu i stručna znanja, ali isto tako i lična iskustva iz obavljanja ovog posla, a što će im biti od velike koristi po završetku kursa i sticanju sertifikata, odnosno pošto oni samostalno budu obavljali taj posao.

Budući da su usluge koje nudi personalni trener brojne, nastavni plan koji podrazumeva ova obuka je usmeren najpre na upoznavanje svih polaznika sa njima, te sa pravilnim načinom izrade programa koji je personalizovan, to jest koji je u potpunosti prilagođen potrebama klijenta, ali isto tako i sa sposobnostima osoba različite građe, konstrukcije i potreba, odnosno navika.

Personalni treneri su zaduženi ne samo da izađu u susret zahtevima svojih klijenata, već i da ih upute na pravilan način ishrane, kao i da na osnovu svih njihovih zahteva kreiraju specifičan režim treniranja, pa čak i ishrane, odnosno da pripreme personalizovani program koji će imati uticaja na poboljšanje njihovog fizičkog i psihičkog stanja. Iz tog razloga, kurs i obuka za personalnog trenera su u teorijskom delu fokusirani najpre na upoznavanje svih polaznika sa ulogom koju on treba da ima, te je vrlo bitan segment usmeren i na upoznavanje polaznika sa različitim vrstama mentalnih tehnika koje ste svakako primenjuju tokom treninga. U ovom delu nastave se oni upoznaju i sa osnovama kako anatomije, tako i fiziologije, a svi predavači će ih uputiti do detalja u to na koji način se planira program za konkretnu osobu, odnosno koje sve informacije treba personalni trener da dobije od svog klijenta kako bi primenio adekvatan program.

Kao što smo već naveli, ovo je vrlo specifično zanimanje i nije njegovo zaduženje isključivo fokusirano na fizičke aktivnosti klijenta, već i na razvijanje mentalnih sposobnosti svakog klijenta ponaosob, pa se iz tog razloga nastavni plan usmerava i na učenje svih polaznika vezano za life coaching, gde će oni na prvom mestu naučiti kako da prenesu svojim klijentima sve elemente bitne za postavljanje ciljeva u odabranoj oblasti, ali i na sprovođenje mentalne higijene.

Uz sve što smo pomenuli da radi osoba koja je kvalifikovana za ovo zanimanje, personalni trener u pojedinim institucijama treba da izvrši i zdravstvenu analizu, to jest trebalo bi i da bude upoznat sa različitim vrstama merenja i testova, tako da će tokom trajanja teorijskog dela nastave da se upozna sa pravilnim načinom merenja krvnog pritiska, odnosno pulsa, a takođe će bi on trebalo da zna i kako se meri obim određenih delova tela, šo će mu isto biti prezentovano, te će da nauči i na koji način funkcioniše test telesne masnoće i ostali specijalistički testovi.

Bitno je naglasiti i da kurs i obuka za personalnog trenera podrazumevaju upoznavanje svih polaznika sa merenjem snage, kao i sa principom merenja pokretljivosti svojim klijenata, ali isto tako bi trebalo da budu upoznati i sa merenjem izdržljivosti, a što će im sve biti od koristi prilikom izrade specijalizovanog treninga za svakog pojedinačnog klijenta.

Sva navedena znanja koja usvoje u toku teorijskog dela ove obuke, oni će naravno moći da primene u praksi, a kasnije kada završe ovaj kurs, te kada postanu vlasnici sertifikata, biće u prilici i da se zaposle u različitim wellness i fitnes centrima, tako da će svoje usluge, sasvim sigurno da pružaju na najbolji mogući način.

Kako se odvija nastava tokom kursa za personalnog trenera?

Nastava po kojoj se odvija kurs i obuka za personalnog trenera podrazumeva teorijski i praktični deo.

Teorijski deo se odvija u jednoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji organizator ove obuke, to jest Akademija Oxford, a one se nalaze na vrlo lako dostupnim lokacijama u gotovo svim većim, kao i u mnogim manjim gradovima u našoj zemlji. Svaki polaznik bira da li želi da ovaj deo nastave prati u grupi ili mu više odgovara princip individualne, to jest poluindividualne nastave. Isto tako, on ima mogućnost i da časove u teorijskom delu prati sa bilo kog mesta gde mu je dostupan računar, koji je povezan stabilnom konekcijom sa internetom.

Grupna nastava, osim što podrazumeva tačno utvrđene termine, to jest dinamiku, podrazumeva i da jednu grupu čini od četvoro do osmoro kandidata, a ovaj vid nastave se odvija u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj postoji minimalno 4 prijavljena polaznika, pošto je to osnovni uslov da bi jedna grupa bila formirana. A kada se to bude dogodilo, svako ko se prijavio za ovaj tip teorijskog dela obuke biva obavešten o svim ostalim detaljima, to jest o datumu kada počinje obuka i kurs za personalnog trenera, te o terminima i dinamici. Iako su termini održavanja nastave ovde sasvim jasno definisani i u većini slučajeva ne mogu da se menjaju, ponekad može da se dogodi da organizator kursa izađe u susret zahtevima polaznika, ali isključivo ukoliko svi oni koji čine jednu grupu to žele i ako u određenoj poslovnici ima uslova da ta promena bude izvršena i to tako da ne utiče na ostale obuke koje se u njoj odvijaju.

Za sve ostale vrste teorijskog dela obuke, to jest online, individualnu i poluindividualnu se podrazumeva dogovor između profesora, odnosno koordinatora za nastavu te poslovnice i polaznika i to o svemu, odnosno o datumu kada bi trebalo da počne kurs i obuka za personalnog trenera, te o terminima, kao i o tome kojom dinamikom bi trebalo da se nastava održava.

Svaki polaznik pojedinačno bira gde će da pohađa praksu, jer ima opciju da je pohađa u kompanijama sa kojima organizator obuke ima saradnju i u onim firmama sa kojima još uvek Akademija Oxsford nije imala prilike da sklopi ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Za prvu opciju je važno naglasiti da polaznici dobijaju tačne informacije o ceni, ali isto tako i da im se garantuje za kvalitet prakse koju će pohađati u firmama koje su naši poslovni partneri, ali se za drugu opciju polaznik samostalno sa ovlašćenim licem određene firme dogovara i o datumu početka, i o svim ostalim detaljima, ali i o ceni, tako da u takvim situacijama Akademija Oxford kao organizator kursa ne snosi odgovornost ni za kvalitet prakse, ni za cenu. Vrlo je bitno i da polaznici koji se odluče za drugu opciju, na vreme dostave sve podatke o određenoj firmi i to ovlašćenom licu konkretne poslovnice organizatora kursa, a kako bi se omogućilo potpisivanje ugovora o saradnji u što kraćem roku, te da bi on mogao da počne da pohađa praksu odmah nakon toga.

Kome je obuka za personalnog trenera namenjena?

Primaran uslov za svakoga koga zanima kurs i obuka za personalnog trenera jeste najmanje završena srednja škola, to jest stečeno srednje obrazovanje, a o tome svaki polaznik treba da dostavi dokaz (svedočanstvo završene srednje škole).

Pored toga, neophodno je da kandidati dostave lekarsko uverenje lekara specijaliste sportske medicine.

Prilikom upisa, od prijavljenih kandidata se ne očekuje nikakvo predznanje u oblasti koja je predmet ovog kursa, ali se očekuje da njihova kondicija, kao i zdravstveno stanje budu odlični, budući da je zanimanje kojim će se baviti vrlo zahtevno sa stanovišta fizičke izdržljivosti.Koliko traje obuka i kurs za personalnog trenera?

Kao što je već pomenuto, obuka i kurs za personalnog trenera podrazumevaju teorijski i praktični deo, a predviđeno je da svaki polaznik pohađa nastavu ukupno 5 dana. Svakoga od tih dana, on će pratiti kombinovanu nastavu i to u trajanju od po 8 sati na dnevnoj osnovi.

Koliko košta kurs za personalnog trenera?

Svaki polaznik koji je zainteresovan da se specijalizuje za obavljanje ovog posla, to jest ko pohađa kurs i obuku za personalnog trenera u okviru Akademije Oxford treba da ima na umu da se teorijski i praktični deo, od kojih je nastava i sačinjena plaća potpuno odvojeno.

Isto tako, cene variraju u zavisnosti od toga da li u teorijskom delu polaznik želi da pohađa grupnu, odnosno individualnu i poluindividualnu obuku, ili mu ipak više odgovara nastava preko interneta. A za praktični deo, cena zavisi isključivo od toga gde nastavu pohađa, to jest u kojoj firmi.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za personalnog trenera?

Mesto i vreme održavanja nastave u okviru praktičnog dela isključivo zavise od toga gde svaki pojedinačni polaznik želi da pohađa ovaj deo nastave. U slučaju da praksu želi da odradi u kompaniji sa kojom mi imamo ugovor o saradnji, tada može 100% da bude siguran da je u pitanju kvalitetna praksa, a o njenoj ceni će biti detaljno informisan.

Ipak, ukoliko mu iz bilo kog razloga više odgovara da praktičan deo koji podrazumeva kurs i obuka za personalnog trenera pohađa u bilo kojoj firmi, a sa kojom mi nismo u poslovnom odnosu, taj polaznik mora biti svestan činjenice da neće dobiti od strane Akademije Oxford nikakve garancije za kvalitet tako odrađene prakse, ali i da će samostalno morati da dogovori cenu sa licem koje je u toj kompaniji ovlašćeno. Tada je važno da poslovne podatke odabrane firme dostavi organizatoru ove obuke, a kako bi u što kraćem roku bilo omogućeno potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, te da bi taj polaznik bio u mogućnosti da praksu zaista i pohađa u firmi koju je tom prilikom odabrao.

Teorijski deo nastave se uvek odvija u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ovog kursa, osim onda kada polaznik želi da nastavu pohađa online, a tada se kurs odvija sa bilo kog mesta gde mu je omogućen pristup računaru i stabilnoj internet vezi.

Individualna, poluindividualna i online obuka i kurs za personalnog trenera počinju onda kada se dogovore polaznici sa svojim profesorima, a odvija se u terminima i dinamikom koja odgovara njima, što ne važi kada je u pitanju grupna nastava. Tada se prvo mora sačekati da se najmanje četiri polaznika prijave u jednoj od poslovnica, a posle toga svi polaznici koji su se prijavili dobijaju obaveštenje kako o datumu početka, tako i o tačnim terminima, to jest o dinamici održavanja ovog vida nastave.

Dodatne napomene:

 • od svih prijavljenih polaznika se zahteva odlično zdravstveno stanje i fizička kondicija, kao i najmanje stečeno osnovno obrazovanje i dokaz o tome
 • prijavljivanje je moguće izvršiti putem telefona tokom cele godine, odnosno lično u jednoj od poslovnica ili na mejl organizatora kursa poslati ime, prezime i kontakt podatke, te sve ostale informacije važne za prijavu (grad u kome polaznik želi da pohađa obuku, za koji vid nastave u okviru teorijskog dela je zainteresovan slične informacije)
 • prilikom zvaničnog upisa, polaznici su dužni da dostave obaveznu dokumentaciju i da upisivanju prisustvuju lično
 • u cenu koja je navedena za teorijski deo obuke je, osim pohađanja nastave, uračunato i polaganje završnog ispita, kao i izrada sertifikata, te literatura iz koje se polaznik priprema za polaganje
 • praktičan deo koji predviđa kurs i obuka za personalnog trenera se plaća odvojeno od teorijskog, a cena zavisi od toga gde polaznik želi da pohađa praksu
 • u poslovnici u kojoj polaznik pohađa teorijski deo obuke, to jest u kojoj se upisuje se vrše i sva plaćanja prema ugovoru i to u navedenom roku, a prema trenutno važećem cenovniku
 • svaki kandidat koji ne pohađa ovaj kurs u Akademiji Oxford, a želi da se prijavi za polaganje završnog ispita sa ciljem sticanja sertifikata, mora da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, kao i potvrdu da je odradio praksu u navedenom trajanju, to jest validnu potvrdu o stečenom radnom iskustvu

Cene:

 1. Individualno (1 polaznik) - 45,000 RSD
 2. Poluindividualno (2-3 polaznika) - 35,000 RSD
 3. Grupno (4-6 polaznika) - 30,000 RSD
 4. Grupno (7-10 polaznika) - 25,000 RSD

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje