Kurs i obuka za praktičnu primenu zakona o deviznom poslovanju

Izneta je najtoplija preporuka da svi preduzetnici i zaposleni u različitim organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima koja posluju sa inostranstvom prisustvuju predavanjima koja obuhvata specijalizovani seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju. Takođe bi trebalo da u ovu nastavu budu uključeni i oni koji rade u advokatskim kancelarijama ili u agencijama čija je delatnost, posredno ili neposredno povezana sa vršenjem deviznih transakcija prema određenim subjektima van zemlje. Svakako da su dobrodošli i svi pojedinci koji kako iz privatnih, tako i iz profesionalnih motiva žele da prošire svoja znanja vezana za pomenuti Zakon i različite novine koje su na tom polju uvedene.

Ukoliko naznačenu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću za čije poslovanje je važno poznavanje oblasti koje se u njenom toku obrađuju, primeniće se poseban oblik rada, poznat kao korporativna nastava. Tada kandidati časove mogu da prate na uobičajen način, ali i preko interneta, uz napomenu da klasična predavanja ne moraju da se sprovode samo u namenskim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Moguće ih je, naime organizovati i u okviru same kompanije za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu koje njima odgovara a gde postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Vreme početka sprovođenja programa, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu firmu.

Pojedinačni kandidati imaju takođe priliku da rade na klasičan način i da dolaze, prema utvrđenom rasporedu u najbližu poslovnicu pomenute institucije, gde će za njih biti organizovana predavanja u savremeno opremljenim prostorijama, koje su prilagođene svim zahtevima modernog obrazovanja. Takođe, njihov izbor može da bude online kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju, kada časove prate preko svojih računara. Da bi se edukovali na ovakav način, neophodno je da pre početka programa na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju jedan jednostavan postupak za koji nije potrebno posebno iskustvo u toj oblasti. No, uprkos tome za osobe koje se ne snađu baš najbolje obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora, kojih ima više od 20 na čitavom području naše zemlje.


Bilo za koji od pomenuta dva pristupa da se odluče polaznici koji žele da rade u društvu drugih osoba mogu da se uključe u grupnu edukaciju koja će im omogućiti da uče u jednoj aktivnoj i dinamičnoj atmosferi. Precizirano je da grupa može da ima najmanje 4 člana, jer u suprotnom ne može da počne sa radom pošto nije moguće sa manjim brojem osoba uspostaviti kvalitetnu interakciju, koja je upravo zaštitni znak ovog modela rada. Takođe je određeno da istovremeno časovima ne može prisustvovati više od osmoro kandidata, jer bi tada bilo jako teško svima njima dati priliku da se na odgovarajući način izraze i istaknu u nastavnom procesu kako bi stekli predviđena znanja. Polaznici koji se odluče za ovakav način rada treba da znaju da neće imati priliku da navedu vreme i ritam održavanja časova, kao ni termin za startovanje seminara koji im najviše odgovaraju, budući da će za sve detalje koji se tiču obrazovnog procesa biti odgovoran isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije. Na taj način će svi kandidati biti stavljeni u isti položaj i moraće, uz manja ili veća odricanja da se prilagođavaju rasporedu koji budu dobili.

Osobe za koje se bude sprovodila individualna obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju biće jedine prisutne na predavanjima koja će ovlašćeni profesor držati. Kod ovakvog pristupa, zapravo predavač izlaže gradivo, daje tumačenja i navodi odgovarajuće primere a potom od kandidata traži da iznese svoj sud o prezentovanim informacijama i na taj način stiče jasnu sliku o njegovim mogućnostima, interesovanjima i sposobnosti usvajanja novih znanja. Upravo u skladu sa tim će osmisliti svoj predavački rad i omogućiti polazniku da napreduje sopstvenom brzinom i postigne odgovarajuće ciljeve edukacije. Oni koje se budu obučavali na ovakav način moći će i da termine i učestalost održavanja časova, te datum startovanje programa lakše uklope u ispunjavanje svojih ostalih obaveza budući da će im biti omogućeno da predlože raspored rada koji im najviše odgovara. Svakako da on mora biti odobren i od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, s obzirom na to da je potrebno uzeti u obzir zahteve i mišljenja svih učesnika u obrazovnom procesu.

Na isti način tok svoje edukacije mogu da osmisle i dvoje polaznika koji se opredele za poluindividualni oblik delovanja, kada nadležni predavač podučava istovremeno dvoje kandidata. Oni će se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovoriti oko datuma početka seminara, kao i u vezi sa vremenom i ritmom sprovođenja predavanja i tako će moći da angažovanje vezano za ovu edukaciju lakše uklope u svoju dotadašnju dnevnu rutinu. Takođe će im biti pružena prilika da ostvare blisku saradnju sa stručnjakom koji ih obučava, ali i da nove informacije dobijaju kroz dijalog sa svojim partnerom, međusobnu razmenu mišljenja i iskustva, sučeljavanje stavova i ideja koje se odnose na konkretnu temu.

Svi koje interesuje stručni seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju moraju se blagovremeno za to prijaviti i saopštiti ovlašćenom licu svoje lične podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljih obaveštenja. Ovaj postupak moguće je obaviti u najbližoj poslovnici pomenute institucije, elektronskim putem, to jest slanjem mejla sa pomenutim podacima na odgovarajuću adresu ili, jednostavno preko telefona. Nakon toga, organizovaće se zvanični upis na kurs u nekoj poslovnici navedene institucije, kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i predaju nadležnom službeniku odgovarajuću dokumentaciju. O tačnom vremenu odvijanja ove procedure i zvaničnim spisima koje treba u tom cilju prikupiti svi kandidati će biti na vreme obavešteni.Kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju - plan i program

Kako bi se polaznici u potpunosti osposobili da obavljaju platni promet sa inostranstvom, nadležni stručnjaci će ih već na predavanju kojim startuje obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju upoznati sa osnovnim odredbama ove zvanične regulative. S tim u vezi biće im naglašeno da se njime, između ostalog regulišu plaćanja i prenosi sredstava između rezidenata i nerezidenata u dinarima ili u devizama, kupovina ili prodaja sredstava između pomenutih subjekata, te jednostrani prenosi platnih sredstava iz ili u Republiku Srbiju. Prisutnima će takođe da budu predstavljeni načini obavljanja tekućih i kapitalnih poslova, te način funkcionisanja platnog prometa sa inostranstvom. Zatim će biti istaknuto da se kupovina ili prodaja deviza u našoj zemlji obavlja neposredno ili na sastanku međubankarskog deviznog tržišta, a saznaće se i ko tačno može da bude ovlašćen za obavljanje menjačkih poslova. Biće reči i o preduzimanju odgovarajućih zaštitinih mera u situaciji kada u platnom bilansu nastupe ozbiljniji poremećaji, ali i o sprovođenju devizne kontrole i propisivanju kaznenih odredbi za prekršaje u ovoj oblasti.

Zatim će polaznicima biti ukazano na odnos između Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnim uslugama, kojim se uređuju uslovi i načini izvršenja plaćanja, platni sistem i elektronski novac. Prisutnima će biti naglašeno da se odredbe Zakona o platnim uslugama primenjuju i na transakcije između rezidenata i nerezidenata u dinarima ili nekoj drugoj valuti i to u skladu sa utvrđenim propisima koji se odnose na devizno poslovanje.

Dok se odvija seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju predavači će objasniti polaznicima kako se štite prava korisnika finansijskih usluga prilikom vršenja platnog prometa sa inostranstvom, a potom će im biti predstavljena Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i uputstva za njenu primenu. Tako će saznati da se novčana davanja prema stranim zemljama obavljaju instrumentima plaćanja koji se koriste u međunarodnom platnom prometu, a pritom se poštuju međunarodna bankarska pravila i standardi, kao i odgovarajući nalozi.

Nakon toga će se nadležni stručnjaci baviti Odlukom o uslovima i načinu ostvarivanja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata, te Uredbom o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga. Ovim zvaničnim dokumentom propisan je način na koji rezident, to jest pravno lice, ogranak stranog pravnog lica ili preduzetnik može da prebije potraživanja i dugovanja na osnovu ostvarenog spoljnotrgovinskog prometa usluga i roba. Zatim će posebno biti predstavljena Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima i ona koja se odnosi na pomenutu naplatu, koja se vrši u devizama.

Pre no što se kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju privede kraju, predavači će upoznati polaznike i sa Odlukom o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva. S tim u vezi će im objasniti da lični prenos sredstava podrazumeva pomoć, poklone, rente, nasledstva, te sredstva za namirenje duga useljenika u našu zemlju i ona koja oni prenose u inostranstvo. Uz to će napomenuti da se fizički prenos sredstava plaćanja odnosi na gotovinu u dinarima ili nekoj efektivnoj stranoj valuti, u čekovima ili hartijama od vrednosti. Zatim će ovlašćeni stručnjaci govoriti o Odluci o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računima kod banke u inostranstvu, te o onoj koja reguliše uslove i načine isplate u devizama.

Sam kraj edukacije rezervisan je za upoznavanje prisutnih sa praktičnim primerima izdavanja i realizacije stranih i domaćih menica u međunarodnom poslovanju, što će uključiti i objašnjenje postupka prinudne naplate sa računa domaćeg pravnog lica ili preduzetnika u korist nerezidenata u samoj državi.

Gde i u koje vreme se odvija obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju?

Na svakom mestu gde postoje adekvatni tehnički uslovi za neometani tok nastave može da se održava korporativni seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju, ukoliko se predavanja održavaju na klasični način. To znači da kandidati, tačnije rečeno zaposleni u određenom preduzeću mogu da se edukuju u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije, u samoj kompaniji za koju rade, kao i na bilo kojoj odabranoj lokaciji koja poseduje tražene karakteristike. Raspored časova, to jest vreme i učestalost njihovog održavanja, kao i datum početka kompletnog programa odrediće sporazumno osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Lokacija na kojoj će raditi pojedinačni kandidati zavisiće od toga da li se odluče za klasičnu ili online nastavu. Oni koji se budu obučavali prema prvoj varijanti dolaziće na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prijatnom ambijentu i u savremeno opremljenim prostorijama pohađati edukaciju. Oni koji budu želeli da se obučavaju preko interneta moći će da to rade na bilo kom mestu koje im odgovara, jer će časove pratiti pomoću svog računara. U tu svrhu potrebno je da instaliraju specijalni tip softvera, za šta će na vreme dobiti sva potrebna uputstva i najvjerovatnije uspeti da ovaj postupak obave samostalno. Ako se, pak suoče sa nekim teškoćama, imaće mogućnost da kontaktiraju IT stručnjake zaposlene u svakoj poslanici navedene institucije i tako dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Nezavisno od toga da li rade na uobičajen način ili online, ovi polaznici će moći da odaberu i socijalno okruženje tokom nastave. Tako će oni čiji izbor bude grupni kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju raditi sa najmanje još troje, a maksimalno sedmoro polaznika. Grupa funkcioniše kao celina, a njeni članovi međusobno sarađuju, solidarišu se i pomažu, te može da se očekuje da i stidljive osobe pod uticajem ostalih slobodno počnu da ispoljavaju svoje vrednosti i iskazuju mišljenje. Kandidati koji se opredele za ovakav način rada treba da znaju da će njihov raspored u potpunosti izraditi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a oni sami neće moći da daju predloge koji se na to odnose. Ovo pravilo je, zapravo uvedeno iz razloga što nije moguće udovoljiti istovremeno svim članovima grupe kada su u pitanju termini i ritam održavanja predavanja, kao i datum za startovanje edukacije, pa je stoga predviđeno da raspored rada napravi osoba koja nije direktno uključena u nastavni proces, a od prijavljenih se očekuje da mu se prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

Oni koji se opredele za poluindividualnu edukaciju imaće takođe šansu da, u dogovoru sa svojim partnerom preciziraju kad bi želeli da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovora da imaju predavanja. To će da saopšte svom predavaču i ovlašćenom predstavniku organizatora, pa će ukoliko od njih dobiju saglasnost moći da se obučavaju prema planu koji će najmanje poremetiti njihove ostale obaveze i ustaljen dnevni ritam. Ovi kandidati će takođe moći da ostvare odličnu komunikaciju sa svojim predavačem, ali i da međusobna znanja i kompetencije proširuju razgovarajući jedan sa drugim, sučeljavajući svoja mišljenja, te iznoseći iskustva i poznavanje konkretne teme koja se na seminaru obrađuje.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju biće jedine koje će dotični predavač na časovima podučavati, pa će tako dobiti njegovu potpunu posvećenost i pažnju. Osim toga, moći će da raspored rada maksimalno prilagode svojim potrebama, jer će im takođe biti omogućeno da odrede kada će edukacije da počne, te kojim će se danima i u koje vreme održavati časovi. Naravno da će za to biti neophodno da dobiju saglasnost ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije, a takođe će tokom edukacije moći da postavljaju pitanja nadležnom stručnjaku, iznose svoje mišljenje u vezi sa temom i traže potvrdu o ispravnosti svojih stavova.

Kako je organizovan stručni seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju?

Pojedinačno prijavljeni kandidati imaju mogućnost da nastavu prate na uobičajen način, ali i preko interneta, s tim što će se klasični časovi sprovoditi prema preciziranom rasporedu u najbližem predstavništvu pomenute obrazovne institucije i to u prostorijama koje su veoma prijatne i savremeno opremljene. S druge strane, online kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju obavezuje kandidata da, pre no što nastava počne na svoj računar instalira namenski softver, što će po svoj prilici moći da uradi bez ičije pomoći. Valja napomenuti i da je za sve kojima to bude potrebno obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade zajedno sa još nekoliko svojih kolega i kroz izraženu obrazovnu aktivnost postižu predviđene ciljeve. Grupni tip obuke određen je preciznim pravilima, pa je definisano da je neophodno da se najmanje četvoro polaznika opredeli za ovakav pristup, a da u grupi ne može da bude više od osmoro kandidata, jer bi među njima bilo nemoguće uspostaviti adekvatnu interakciju, a istovremeno omogućiti svima da dođu do izražaja u obrazovnom procesu. Vreme održavanja časova, termin za početak kompletnog programa i, uopšte tempo rada preciziraće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a prijavljenima neće biti dozvoljeno da na to na bilo koji način utiču.

Oni za koje se bude organizovala individualna obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju radiće samostalno i imati punu posvećenost nadležnog predavača, koji će stoga moći prema predznanju i sposobnostima polaznika da osmisli i sam tok obrazovnog procesa. Uz to, kandidati koji se pojedinačno edukuju mogu da predlože vreme početka programa, kao i za termine i ritam održavanja časova, pa će ukoliko to bude prihvaćeno od strane ovlašćenog profesora i zvaničnog predstavnika organizatora biti u prilici da lakše uklope aktivnosti vezane za ovu edukaciju u svoje ostale navike i životni ritam.

Oni koji se odluče za poluindividualni model obuke imaće istu ovakvu povoljnost, s tim što će se dvoje polaznika najpre međusobno sporazumeti oko rasporeda koji im oboma odgovara, a zatim se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora i tako pronaći varijantu u kojoj će u jednakoj meri biti zadovoljeni svačiji zahtevi.

Kada se na obuku prijave radnici neke firme, organizuje se korporativni seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju, koji može da se sprovodi preko interneta, ali i na klasičan način. Treba još napomenuti i da drugi tip časova ovde ne mora da se održava samo u prostorijama neke poslovnice naznačene institucije, već mogu da se odvijaju i u okviru radnog prostora kandidata, ali i na bilo kom drugom mestu gde postoje predviđeni tehnički uslovi za neometano sprovođenje obuke, aktivan rad prijavljenih i praćenje stručnih predavanja. Ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba koja reprezentuje konkretnu kompaniju će u dogovoru da odrede vreme kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Koliko traje kurs i obuka za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju?

Nastavni fond koji je predviđen za ovaj obrazovni program uključuje 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Navedeno je, takođe da će se edukacija odvijati u vidu dvočasa i to tokom 4 dana, što znači da će predavanja ukupno trajati 4 puta po 90 minuta.

Radnici određenih preduzeća za koje se organizuje korporativna obuka i kurs za praktičnu primenu Zakona o deviznom postupku imaće isto 8 školskih časova, ali njihov raspored ne mora da bude ovakav kao što je navedeno. To će biti uslovljeno dogovorom koji postignu koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne kompanije.

Pojedinci koji se opredele za individualnu ili poluindividualnu nastavu takođe će se obučavati u toku naznačenih 360 minuta, ali će tempo njihovog rada da zavisi od rasporeda koji naprave sami polaznici u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predsednikom institucije organizatora.

Naznačeni ritam delovanja važi, naime samo za kandidate čiji izbor bude grupni seminar za praktičnu primenu Zakona o deviznom posloanju, pošto tada o terminima i ritmu održavanja predavanja, te o datumu za startovanje kompletnog programa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Praktična primena zakona o deviznom poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje