Kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe

Svima koji se bave pružanjem usluga transporta, a tom prilikom imaju dodira sa konkretnom vrstom robe je namenjena ova specijalizovana edukacija. Osim onih koji šalju i primaju takvu vrstu robe, nastavi bi trebalo da prisustvuju i oni koji se angažuju na poslovima istovara, ali i svi oni koji pakuju takvu vrstu robe i uopšteno, svako ko učestvuje u celokupnom procesu njenog transporta. Postoji mogućnost da osim pojedinačnih polaznika, stručni seminar za pravilno transportovanje opasne robe pohađaju i radnici upravo onih kompanija, koje se bave prevoženjem takve vrste robe.

Napominjemo da se korporativna obuka može organizovati onda kada to nadležno lice te kompanije bude zahtevalo, a tom prilikom se poštuju gotovo istovetna pravila kao i kada nastavu pohađaju pojedinci. Ipak, postoji i jedno odstupanje, a koje se odnosi na mesto održavanja nastave. Tada se može dozvoliti nadležnima određene firme da iznesu zahtev za sprovođenje edukacije upravo u svojim prostorijama, a svakako se one moraju prilagoditi predviđenim zahtevima. Inače se nastava za zaposlene organizuje tako da nadležni u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovaraju detalje vezano za datum početka, mesto održavanja i termine, kao i trajanje, a direktno sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća.

Moramo naglasiti da pojedinačni polaznici imaju obavezu da se zvanično prijave za praćenje one vrste nastave, koja im prema karakteristikama najviše odgovara.


Prilikom upisa je bitno da donesu zahtevana dokumenta, te da lično budu prisutni, a prijavu mogu izvršiti ili elektronski ili lično, odnosno preko telefona konkretne poslovnice organizatora. Svakako je neophodno da izuzev imena i prezimena tom prilikom navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, te je obavezno da kontakt informacije tada svakako dostave.

Važno je napomenuti i to da su otvorene mogućnosti za praćenje nastave online i u predstavništvu konkretne institucije, a u kom slučaju se ona sprovodi na uobičajeni način. Oba tipa edukacije se mogu pohađati kako putem grupne i individualne, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu, a koju bi trebalo da prate dvoje kandidata.

Kod nastave za koju je određeno da je pohađa veći broj polaznika je predviđeno da ovlašćeno lice konkretne poslovnice definiše sva pravila vezano za njenu organizaciju. A to znači da će ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati kog datuma će prijavljeni početi sa praćenjem predavanja, ali i u kojim terminima će ona biti organizovana i u skladu sa kakvom bi to trebalo da bude dinamikom. Dakle, pošto se minimalan broj polaznika prijavi, biće definisano sve navedeno, a zatim će organizator detaljno svakog od njih pojedinačno da u tome obavesti. Svakako nije predviđeno vršenje izmena na osnovu njihovih zahteva, tako da je neophodno da se članovi određene grupe u potpunosti navedenih smernica pridržavaju.Dvoje polaznika bi trebalo da prate poluindividualnu nastavu, dok se individualni kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe organizuje za samo jednu osobu. Pravila koja se tada primenjuju su mnogo jednostavnija nego kod grupne nastave, te se podrazumeva da svako od njih treba zajedno sa nadležnim licima konkretne poslovnice organizatora da definiše kako će se časovi odvijati. Svakako će odrediti datum početka ili individualne ili poluindividualne edukacije, a onda će definisati i termine održavanja časova, kao i trajanje, budući da je neophodno da preciziraju i na koji način, odnosno na koliko dana će nastavni fond da bude raspoređen.

Ne samo da pojedinci mogu pohađati ovu edukaciju, već isto tako može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe. Na osnovu iznetih zahteva vlasnika određenog preduzeća će biti definisano na koji tačno način bi trebalo njegovi zaposleni da prate predavanja. Uz to što se termini održavanja i dinamika, odnosno datum početka prilagođavaju njihovim zahtevima, organizator pruža mogućnost i da nastava bude organizovana u njihovom prostoru. Ako to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev od strane klijenta, on će morati i da propisane standarde ispuni, a vezano za opremljenost prostora.

Stručna obuka i kurs za pravilno transportovanje opasne robe – program nastave

Pored toga što će svaki učesnik ove specijalizovane edukacije biti upoznat sa osnovama aktuelnog Zakona o transportu opasne robe, predavači će se potruditi da im ukažu i na sve novine koje on donosi.

Svakako će specijalizovani seminar za pravilno transportovanje opasne robe, uvodni deo posvetiti uopštenom predstavljanju konkretnog zakona, tako da će polaznici saznati šta se tačno njime reguliše.

Dobiće informacije i o tome u kojim slučajevima tačno se odredbe tog zakona moraju primenjivati, a pored ostalog će profesori govoriti i o svim onim pravilima, koja su u njemu navedena, te koja svakako moraju biti primenjena u praksi. Osim Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, biće govora i o Evropskom sporazumu o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima, a profesori će objasniti i koje su osnovne odrednice Konvencije o međunarodnim prevozima železnicama.

Nakon toga bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe bude usmeren na prezentovanje svakog koraka, koji se odnosi na transport robe. A pod tim mislimo da će profesori prvo govoriti o obavezama vezano za njen prijem, nakon čega će prisutnima biti objašnjeno i šta je to dozvola za transport, odnosno po kom osnovu se taj dokument izdaje i kako izgleda. Tada će pokazati na primeru koje informacije treba da sadrži konkretna dozvola, a polaznici će saznati i koliki su okvirni troškovi njenog pribavljanja.

Budući da je pomenutim zakonom regulisano i kada je moguće da dođe do odstupanja u različitim vrstama saobraćaja, to će kandidatima biti objašnjeno i u kojim sve situacijama se pomenuti zakon ne mora primenjivati.

O pravilnom obezbeđivanju robe te vrste će, svakako biti reči, a nakon toga će profesori posvetiti pažnju odredbama pomenutog zakona, koje se odnose na samu ambalažu takvih proizvoda, odnosno na cisternu i njeno obezbeđivanje, a kako ne bi došlo ni do kakvih problema tokom transporta.

Polaznici će biti informisani i o tome koje sve obaveze, prema tom zakonu ima pravno lice zaduženo za utovar takve robe, a bez obzira da li se transport odvija železnicom ili drumskim, odnosno vodenim putem.

Osim svega pomenutog, nastavni program prema čijim smernicama se organizuje stručna obuka i kurs za pravilno transportovanje opasne robe uključuje i onu oblast, koja pruža priliku prisutnima da saznaju kako su obaveze i prava prevoznika i primaoca takve robe regulisana zakonom.

Naravno da će biti govora i o obavezama samog lica koje obavlja transport, odnosno vozača primarno, a podrazumeva se da će profesori predstaviti njihove dužnosti i obaveze u svim tipovima transporta, koji su regulisani aktuelnim zakonom.

Predviđeno je da završni deo edukacije bude usmeren na prezentovanje obaveza svih učesnika u postupku transporta, ali i onih pravnih lica koja su zadužena za proizvodnju različitih tipova ambalaže i prevoznih sredstava, a koja se tom prilikom koriste.

Biće im objašnjeno i koje su novine uvedene u taj zakon, odnosno zbog čega je vrlo važno da učesnici u transportu ovakve robe budu u potpunosti sa njima upoznati, te da ih primenjuju kad god je to potrebno.

Kada se organizuje seminar za pravilno transportovanje opasne robe i na kojoj lokaciji?

Sve detalje o tome u kojim terminima će biti održan stručni kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe će pojedinac dobiti u trenutku upisa, jer tada treba da odluči hoće li nastavu pohađati u grupi, individualno ili u paru.

A što se tiče mesta održavanja edukacije, prijavljenima će biti na raspolaganju informacije isto tada, zato što je u ponudi online i kurs koji se organizuje širom naše zemlje, odnosno u gradovima u kojima postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ističemo da poluindividualnoj nastavi treba da pristupi dvoje polaznika istovremeno, a da se ona organizuje po istom principu kao i onaj tip edukacije, koji će pratiti samo jedno lice, odnosno individualna. Potrebno je da se tada svaki kandidat o načinu organizacije časova samostalno dogovori sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora, kao i sa predavačem.

Ukoliko se neko bude opredelio da predavanjima pristupa u društvu drugih osoba, mora znati da se grupna obuka i kurs za pravilno transportovanje opasne robe organizuje na drugačiji način. Važno je da tada od strane kandidata bude maksimalno ispoštovano sve što će odrediti koordinator za nastavu, a što se odnosi kako na trajanje same edukacije i termine održavanja časova, tako isto i na datum početka. Ističemo i to da postoji jedan zahtev, koji neizostavno mora biti ostvaren, a kako bi startovao taj vid edukacije. Zapravo je važno da se minimalan broj polaznika u konkretnom predstavništvu prijavi, a da bi mogla da nastane jedna grupa. Istakli bismo i to da se promene ne vrše, pa čak ni ako to bude zahtevao član te grupe.

Da bi zainteresovano lice moglo nastavi da prisustvuje online, potrebno je kako da poseduje računar, tako i da obezbedi adekvatnu internet konekciju. Isto tako je vrlo važno i da na taj uređaj instalira predviđeni softver, a sve neophodne informacije o tome će mu biti dostupne blagovremeno. Naglašavamo da postupak instalacije ne može da se smatra naročito komplikovanim, te je očekivano da svaki kandidat može samostalno da prođe kroz taj proces. Ukoliko se, pak bude dogodilo da naiđe na neku poteškoću, polaznik može da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora i dobije pomoć IT stručnjaka.

Nastava koja se smatra klasičnom jeste ona, koju kandidat pohađa u predstavništvu ove institucije, a kada je potrebno da predavanjima prisustvuje u prethodno zakazanim terminima.

Edukacija namenjena fizičkim licima je deo ponude institucije organizatora, budući da se može održati, a samo na zahtev klijenata i korporativni seminar za pravilno transportovanje opasne robe. Radi se o nastavi koju treba isključivo radnici zaposleni u nekom preduzeću da prate, a u tom slučaju način sprovođenja definiše njihov direktor, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik i organizator. Mislimo pod tim na činjenicu da će se oni usaglasiti oko svih prethodno pomenutih detalja, odnosno oko termina održavanja, dinamike i datuma početka, ali i oko mesta na kome će radnici pratiti časove. Naime, korporativna obuka može da bude organizovana i u njihovoj kompaniji, ali isključivo ukoliko propisani uslovi budu bili ispunjeni.

Prema kakvom principu se kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe organizuje?

Institucija koja sprovodi ovu edukaciju nudi zainteresovanim fizičkim licima da je pohađaju upravo na način, koji njima najviše odgovara, tako da im nudi veliku mogućnost izbora.

A uz klasični seminar za pravilno transportovanje opasne robe, kada se nastava sprovodi u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, na raspolaganju im je i mogućnost da online prate časove.

Obavezan je da poseduje kompjuter svaki prijavljeni, koji je za takav tip nastave zainteresovan, te će takođe morati i da instalira softver na njega. Inače se onlajn edukacija, odnosno časovi prate kroz takozvane virtuelne učionice, a u svakoj poslovnici ove institucije funkcioniše i tim IT stručnjaka, koji će priteći u pomoć svakom polazniku, ako bude imao poteškoća ili tokom postupka instalacije softvera ili za vreme praćenja nastave. Naglašeno je da je vrlo važan kvalitet internet konekcije, tako da polaznik u izabranom prostoru mora da obezbedi adekvatan protok informacija.

Dakle, pošto bude izabrao na kojoj lokaciji će pratiti predavanja, svaki prijavljeni ima obavezu da se opredeli i da li će to da učini samostalno ili će mu društvo praviti jedna osoba, odnosno više njih.

Praktično govoreći, u ponudi je individualna obuka i kurs za pravilno transportovanje opasne robe, zatim poluindividualna i grupna nastava, pa se podrazumeva da će svaki kandidat načiniti izbor između njih.

Pravila koja važe prilikom organizacije poluindividualne i individualne edukacije su fleksibilna, a u smislu da će prijavljeni kandidati zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem definisati uslove. Zapravo će se oni usaglasiti kako oko termina održavanja časova kod jednog ili drugog tipa edukacije, tako isto i oko datuma početka, ali i trajanja konkretnog seminara.

Svakako su mnogo strožija pravila koja važe za rad u grupi, a prvenstveno zato što se odluka koordinatora za nastavu o načinu sprovođenja tog tipa edukacije u potpunosti mora poštovati. Postoji jedan uslov koji mora biti ostvaren, da bi grupna edukacija mogla u jednoj od poslovnica da bude održana, a vezan je za formiranje grupe. Konkretna institucija će ostvariti zahtev i onih klijenata, koje interesuje korporativni kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe, to jest tip nastave prilagođen zaposlenim licima. Uopšteno govoreći, ta vrsta edukacije se sprovodi onako kako direktori tih kompanija, odnosno nadležna lica budu želeli. Zapravo pod tim mislimo na činjenicu da će se oni sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije dogovoriti prvo oko toga koliko radnika treba da bude prisutno, a zatim i oko trajanja, termina održavanja i datuma početka nastave. Ako tokom dogovora bude bilo procenjeno da će radnicima biti bolje predavanja da pohađaju u samoj kompaniji, klijent će dobiti jasne smernice o tome šta se mora nalaziti u izabranom prostoru, a da bi edukacija bila sprovedena prema važećim pravilima.

Koliko traje obuka i kurs za pravilno transportovanje opasne robe?

Ovlašćeno lice institucije organizatora definiše tačno dinamiku održavanja isključivo kod nastave grupnog tipa. Zato naglašavamo da se radi o okvirnim informacijama, tako da će članovi određene grupe biti informisani o detaljima čim glavni uslov za početak nastave bude bio ispunjen.

Prilikom organizacije obuke, a koju bi trebalo da pohađa ili jedan polaznik ili njih dvoje, odnosno individualne ili poluindividualne se drugačija pravila primenjuju. Upravo to i jeste razlog zbog koga nije moguće sada reći koliko će tačno odabrana vrsta nastave da traje. O tome, kao i o svim drugim detaljima, a koji se odnose na princip sprovođenja kako poluindividualne, tako i nastave namenjene jednom polazniku će se dogovarati profesor, prijavljeni kandidat i ovlašćeno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

S obzirom na to da se i za zaposlene organizuje kurs i obuka za pravilno transportovanje opasne robe, a da je predviđen princip koji podrazumeva dogovaranje o načinu sprovođenja nastave između ovlašćenog lica institucije organizatora i određenog preduzeća, sasvim je jasno zašto nije moguće sada reći koliko će korporativni vid edukacije da traje. O rasporedu svih časova, koji su zastupljeni u nastavnom fondu će se pomenuta lica dogovoriti, pa će tada biti i odlučeno koliko će ukupno zaposleni časove da pohađaju.

Spisak gradova za kurs i obuku za pravilno transportovanje opasne robe

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje