Kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu

Izneta je najiskrenija preporuka da svi direktori kompanija, kako u privatnom, tako i u državnom vlasništvu pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu. Pomenuta edukacija biće bez ikakve sumnje veoma korisna i za osobe koje upravljaju pojedinim sektorima u odgovarajućim firmama, kao i za takozvane main branch menadžere, koji rukovode radom odeljenja velikih korporacija ili banaka. Bilo bi veoma dobro da se sa temama koje će se obrađivati tokom naznačenog programa upoznaju i zaposleni i menadžeri sektora za razvoj proizvoda, te tako u velikoj meri doprinesu uspehu poslovanja svoje kompanije.

Svi koji žele da pohađaju ovu obuku imaju obavezu da se najpre za to prijave na neki od predviđenih načina, te da tom prilikom nadležnom službeniku daju svoje lične podatke, tačnije ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju pružanja daljih informacija. Navedeni postupak moguće je izvršiti u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, koja se nalaze u više od 20 gradova na području naše zemlje, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga, svi prijavljeni su dužni da prisustvuju upisnoj proceduri, koja će se sprovesti u određenoj poslovnici pomenute institucije, a biće potrebno i da tada ovlašćenom licu predaju tražena dokumenta. Na vreme će, svakako dobiti sva obaveštenja o zvaničnim spisima koje valja da u tu svrhu pribave, a takođe će saznati sve i o tačnom mestu i terminu održavanja upisa.

U slučaju da su polaznici na edukaciju prijavljeni pojedinačno, biće u prilici da rade na klasični način, a tada će imati časove u najbližem predstavništvu organizatora, odnosno u tamošnjim prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim standardima savremenog obrazovanja, gde će dolaziti prema utvrđenoj satnici. Oni, takođe mogu da pohađaju i online seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, kada će nastavu pratiti preko interneta, a uz pomoć svojih kompjutera. Upravo je zbog toga potrebno da pre početka kursa na njih instaliraju namenski softver, pomoću koga će moći da se edukuju na ovakav način. To je prilično jednostavan postupak, te se smatra da će većina prijavljenih uspeti da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak, svi kojima bude potrebna neka pomoć, svakako mogu da se obrate članovima tima tehničke podrške, koji funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.


Pošto se opredele za online ili standardnu nastavu, ovi kandidati treba i da naznače da li žele da rade pojedinačno, u grupi ili sa još jednim polaznikom, kao partneri. Ukoliko njihov izbor bude individualna edukacija, biće jedini koje će nadležni profesor da podučava, pa će tako moći da očekivane rezultate ostvaruju tempom koji im odgovara i da usvajaju znanja na način koji je lično njima prihvatljiv, s obzirom na to da neće morati nikome da se prilagođavaju. Pored toga, ovlašćeni predavač će biti u prilici da pažljivo prati njihov napredak, te da na kraju svake etape daje komentare o postignutom i eventualno ukaže na teme ili oblasti na kojima bi još valjalo da se poradi. Takva interakcija će omogućiti prijavljenom da lako i brzo dostigne predviđene obrazovne ciljeve, čemu će doprineti i prilična fleksibilnost u utvrđivanju rasporeda rada. Polazniku će, naime biti omogućeno da navede kada smatra da bi bilo najbolje da obuka počne, te koji termini i ritam održavanja predavanja mu najviše odgovaraju. Ukoliko taj predlog usvoje koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i nadležni profesor, raspored koji je kandidat naveo će postati zvaničan i po njemu će se sprovoditi nastava sve vreme trajanja seminara.

Osobe za koje se bude organizovala poluindividualna obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu prisustvovaće časovima zajedno sa još jednim polaznikom i funkcionisati kao tandem u obrazovnom radu. Oni će se međusobno pomagati, sarađivati i biti jedno drugom podrška tokom edukacije, a svoje vidike moći će da prošire i putem razmene mišljenja, ideja i iskustava vezanih za teme koje će se obrađivati tokom nastave. Osim toga, imaće priliku da u znatnoj meri utiču na svoj raspored rada, jer će se najpre između sebe, a potom sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru navedene institucije dogovarati oko svega što se odnosi na organizaciju nastave. Na taj način će zajednički odrediti kada će program početi da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, i tako sa manje stresa i opterećenja proći ovu obuku.

U ponudi je takođe i grupni seminar koje se konceptualno bitno razlikuje od već pomenutih modela edukacije. Pre svega, svaki član grupe je u obavezi da poštuje termine koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, ali i da se prikloni dinamici rada koja je blagovremeno definisana. Radi se o tome da prosto nije moguće napraviti plan delovanja koji će podjednako da odgovara svim kandidatima koji su se prijavili za grupnu obuku, te im stoga neće biti omogućeno da u vezi sa rasporedom iznose svoje lične zahteve. Da bi grupa mogla da se oformi, potrebno je da obuhvata najmanje četvoro polaznika, budući da će se između manjeg broja osoba teško uspostaviti bogata i svrsishodna interakcija, koja predstavlja sredstvo postizanja predviđenih obrazovnih ciljeva kod ovog pristupa. S druge starne, da bi svaki član grupe dobio dovoljno prostora i vremena za lični napredak, navedenu edukaciju ne može da istovremeno prati više od osmoro kandidata.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekom preduzeću, sprovodi se korporativni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu koji polaznici, po sopstvenom izboru mogu da prate uživo ili preko interneta. Oni koji se odluče za klasične časove moći će da se edukuju u moderno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice pomenute institucije, u adekvatnom prostoru u firmi za koju rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji gde ima zadovoljavajućih tehničkih uslova za kvalitetno sprovođenje i praćenje predavanja. O svim karakteristikama koje odabrano mesto za rad mora da poseduje na vreme će biti informisan zvanični predstavnik konkretne kompanije, a on će uz to imati zadatak i da, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora utvrdi termine i ritam održavanja časova, kao i datum kada će edukacija za ove kandidate da startuje.Čime se tačno bavi specijalizovani seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu?

Današnje poslovanje nameće primenu savremenih naučnih metoda u svim fazama proračunavanja, analiziranja i odlučivanja. Nekada je matematika bila osnovni alat za prirodne nauke i tehničke discipline, ali se u drugoj polovini 20. veka u ekonomiji pojavila potreba za metodama planiranja i donošenja odluka na bazi nauke, a ne na osnovu iskustva ili intuicije. Stoga će predavači već na časovima kojima počinje stručna obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu istaći da se savremene naučne metode baziraju na primeni matematike u ekonomiji i to prvenstveno matematičkih disciplina: statistike, teorije odlučivanja, teorije igara, procentnog i interesnog računa, numeričke analize i računarske algebre. Praktično i ne postoji segment privrednog poslovanja u kojem se ne koriste pojedini elementi primenjene matematike, naročito prilikom korišćenja kompjuterskih aplikacija razvijenih za potrebe rešavanja ekonomskih problema. Polaznicima će biti napomenuto da je za današnje poslovne ljude, direktore sektora, menadžere, stručnjake zaposlene u službi za razvoj, neophodno je da poseduju osnovna znanja i razumeju suštinu svih procesa koji se dešavaju prilikom izvršavanja zadataka kojima se bave kompjuterske aplikacije za računanje kod diskontovanja, ukamaćivanja, procentnog računa, prostog i složenog interesnog računa ili procene o ulaganju kapitala na osnovu kocepta vremenskog vrednovanja novca.

Grubo rečeno, edukacija će biti podeljena u četiri segmenta, to jest modula, pa će se tako na predavanjima koja uključuje kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu najpre govoriti o procentnom računu, sa kojim se zapravo svakodnevno susrećemo. Predavači će polaznicima objasniti da jedan procenat neke veličine, koja se naziva glavnica predstavlja naime stoti deo te veličine. Ako je poznat jedan podatak, onda je lako izračunati bilo koji drugi jer je osnova procentnog računa postavljanje proporcije koja daje srazmeru pojedinih procentnih delova.

Zatim će biti reči o vremenskoj vrednosti novca, koja predstavlja osnovu savremenog upravljanja finansijskim sredstvima. Suštinsko pitanje je na koji način uložiti raspoloživ novac da bi, posle određenog vremena to donelo najveću ili najsigurniju dobit. Predavači će napomenuti da se ova problematika naziva kratkoročni finansijski menadžment, te da se primenom metoda finansijske matematike daje odgovor na pitanje kako uporediti dobitak na osnovu dugoročnih ulaganja sa izvesnim prihodima, to jest kamatom, sa dobitkom koji donosi trenutno raspolaganje novcem. Jednostavnije rečeno, na pomenuti način se dolazi do saznanja o mogućnosti sravnjivanja vrednosti gotovine koju ćemo imati u budućnosti sa onom koju posedujemo u sadašnjem trenutku. Pojmovi koji se pojavljuju u ovakvoj vrsti proračuna nazivaju se kamatna stopa, jednostavna kamata, složena kamata, diskontni kamatni faktor, anuitet, stopa inflacije, efektivna godišnja kamatna stopa, amortizacija zajma i slični, te će sve njih nadležni stručnjaci detaljno predstaviti prisutnima i objasniti vidove njihove primene u poslovanju.

Svi koji budu pohađali seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu biće upoznati i sa pojmom interesnog računa, čiji je osnovni element kamata. Predavači će objasniti da se u situaciji kada se na kraju godine kamata ne dodaje kapitalu, već se podiže radi o prostom interesnom računu, dok je u slučaju da se kamata ne podiže, nego se dodaje početnom kapitalu reč o složenom interesnom računu, gde se u sledećoj godini obračunava i kamata na kamatu. Između ostalog, polaznici će saznati da obračunski period za kamatu ne mora da bude jedna godina, nego je moguće da se ovaj postupak vrši na polugodišnjem, tromesečnom ili u nekom drugom vremenskom intervalu. U takvim slučajevima, iako na prvi pogled godišnja kamata ima istu nominalnu vrednost, dešava se da banka uvek pronađe način da bolje prođe nego preduzeće koje uzima kredit ili koje dugoročno ulaže novac.

Tokom edukacije, kandidati će imati priliku i da postavljaju pitanja svojim profesorima, diskutuju o konkretnim pitanjima, te kroz dobro osmišljenu interakciju ostvaruju predviđeni napredak. Tako će u potpunosti ovladati korišćenjem procentnog računa i razumeti smisao vremenske vrednosti novca, ukamaćivanja, eskontovanja i diskontovanja i sve ostale bitne pojmove finansijske matematike.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu?

Kandidati koji budu želeli da se edukuju nezavisno od ostalih imaće mogućnost i da u velikoj meri sami definišu svoj raspored rada, to jest da odrede kada će individualni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu da počne, te kojim danima i u koliko sati će se održava. Da bi, međutim ovaj plan delovanja postao validan, sa njim moraju da se saglase i ostali učesnici u obrazovnom procesu, što će reći nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Pomenuti tip nastave odvija se u skladu sa pravilom „jedan na jedan“, što znači da ovlašćeni stručnjak podučava samo jednog polaznika, u potpunosti mu se posvećuje i, shodno tome može da mu omogući da predviđena znanja usvaja sopstvenim tempom. Tokom seminara, profesor svakako nastoji da polaznika maksimalno uključi u komunikaciju, te sa njim diskutuje u vezi sa konkretnom temom, podstiče ga da postavlja pitanja i iznosi svoje mišljenje, te na osnovu toga stiče uvid u njegove kompetencije.

Mogućnost da utiču na svoj raspored rada imaće i kandidati koji budu radili u paru, to jest prema principima poluindividualne nastave. Oni će, zapravo imati priliku da zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije preciziraju termine održavanja časova i datum za početak programa koji im najviše odgovaraju, kao i uopšteni tempo sprovođenja nastave.

Svi koji budu pohađali grupni seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu moraće, međutim da prihvate termine i učestalost odvijanja predavanja, kao i vreme startovanja edukacije koje je prethodno odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i u vezi sa tim neće moći da ističu nikakve lične zahteve niti primedbe. Kompletna obuka će se sprovoditi prema tako utvrđenom rasporedu jer će se na taj način svi polaznici staviti u isti rang i niko neće biti povlašćen u odnosu na ostale. Preciznije rečeno, kako nije moguće usvojiti tempo delovanja kojim će svi članovi grupe biti podjednako zadovoljni, jednostavno će morati da se prilagode planu koji im je nametnut sa strane. U okviru jedne grupe moći će da ih se obučava minimum četvoro, a najviše osmoro, budući da se smatra da je taj broj polaznika najpogodniji za uspostavljanje kvalitetne interakcije, ali i obezbeđivanje adekvatnog individualnog napretka svakog od njih.

Bilo da se odluče za pojedinačni, rad u paru ili grupi, kandidati mogu nastavu da prate uživo ili preko interneta. Oni koji izaberu prvu opciju moraće da u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo u savremeno opremljenim prostorijama pratiti predavanja ovlašćenih stručnjaka. S druge strane, polaznici koji budu želeli da se edukuju online moraće da se za to na odgovarajući način pripreme, te da pre početka sprovođenja časova na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će po svoj prilici uspeti da urade samostalno jer pomenuti postupak nije posebno komplikovan. Ako se ipak ne snađu, mogu da se svakoga dana tokom radnog vremena obrate informatičkim stručnjacima koji rade u svim poslovnicama organizatora.

Kandidati koji su zaposleni u nekom preduzeću i žele da pohađaju ovu edukaciju radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova dva ovlašćena lica definisaće, dakle kada počinje korporativna obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, te kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati predavanja. Oni takođe mogu da se opredele za online i klasični način rada, s tim da standardna nastava ne mora isključivo da se sprovodi u okviru određene poslovnice pomenute institucije. Prema sopstvenom izboru, polaznici mogu ovakve časove da pohađaju i u svom radnom okruženju ili na bilo kom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih mogućnosti za neometani tok obrazovnog procesa.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica nastavu mogu da prate na nekoliko načina, a na raspolaganju su im, između ostalog rad preko interneta i klasična, frontalna predavanja. Kandidati koji odaberu online seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu moraće da, pre nego što časovi počnu na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade samostalno. Ukoliko im ipak bude potrebna određena pomoć ili budu imali nekih dodatnih pitanja, mogu se svakoga dana u toku radnog vremena obratiti IT stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora. Klasična predavanja će se, prema definisanom rasporedu odvijati u odgovarajućim prostorijama određene poslovnice navedene institucije i polaznici koje se za njih opredele tamo treba da dolaze i prate predavanja stručnjaka.

Kako klasično, tako i online odvija se i korporativna nastava namenjena radnicima u nekom preduzeću. Potrebno je, međutim napomenuti da oni koji budu želeli da časove pohađaju na standardni način ne moraju da se obučavaju samo u okviru najbližeg predstavništva organizatora, već i u svojoj firmi, to jest na svakom mestu koje ispunjava tehničke uslove za kvalitetno sprovođenje programa. Termine i učestalost održavanja predavanja, te datum startovanja edukacije odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Nezavisno od toga da li časove prate preko interneta ili uživo, za osobe koje su prijavljene kao fizička lica i koje žele da rade u dinamičnoj atmosferi može da se organizuje grupna obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, te da predavanja prate sa još najviše sedmoro, a maksimum još troje drugih kandidata. To je, naime odgovarajuća veličina grupe za kvalitetno odvijanje nastave, uspostavljanje kvalitetne interakcije i individualni napredak svakog pojedinca. Polaznici koji se odluče za ovakav pristup neće moći uopšte da utiču na datum kada će seminar da počne, kao ni na vreme i ritam održavanja predavanja, budući da će sve detalje obrazovnog procesa da utvrdi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a od članova grupe se očekuje da ih se strogo pridržavaju.

Za pojedinačne kandidate nudi se i mogućnost pohađanja časova u paru, to jest poluindividualnog praćenja predavanja, kada predavač zapravo istovremeno podučava dvoje polaznika. Oni mogu da se, najpre između sebe, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije dogovore oko datuma za početak kursa, kao i u vezi sa terminima i učestalošću održavanja časova i tako naprave raspored koji će ponajmanje remetiti njihov uobičajeni dnevni ritam.

Svima koji smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom namenjen je individualni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, kada će zapravo biti jedini kojima će nadležni stručnjak držati predavanja. Ovi polaznici će moći da u znatnoj meri raspored rada prilagode svojim obavezama i načinu života, jer će vreme početka edukacije, termine i ritam sprovođenja časova odrediti u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom institucije organizatora. Imaće i mogućnost da nadležnog stručnjaka pitaju sve što im nije jasno, da eventualno traže dodatna objašnjenja i tumačenja i na taj način proširuju svoje kompetencije i poznavanje konkretne oblasti. S obzirom na to da nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da napreduju sopstvenim tempom i da tako vrlo temeljno savladaju teme na koje se odnosi navedeni obrazovni program.

Koliko po planu traje seminar za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu?

Nastavni fond predviđen za pomenutu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, a navedeno je i da će oni da se sprovode u vidu dvočasa koji traju po 90 minuta, tokom 4 dana.

Naznačeni tempo rada važi, međutim samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, jer tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Kandidati za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće isti broj časova, ali ne obavezno i njihov raspored, jer će o tome zajednički da odlučuju zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka za primenu matematičkih izračunavanja u biznisu, kao i individualna edukacija, to jest ona koja se sprovodi samo za jednu osobu predviđen je isti broj od 8 školskih časova, ali u takvim situacijama raspored rada u dogovoru definišu sami polaznici, ovlašćeni profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena matematičkih izračunavanja u biznisu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje