Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa

Ovlašćeno lice bilo koje kompanije, odnosno ona osoba koja je zadužena za upravljanje njome, kao i svako ko posluje kao privatni preduzetnik bi, svakako trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa. A podrazumeva se, takođe da su pozvana i sva ona lica koja u nekoj kompaniji imaju ovlašćenja i donose odluke o obavezama, ali i o pravima i odgovornostima zaposlenih, kao i svi oni koji su angažovani na primeni zakonskih odredbi, te ostalih propisa i opštih akata. Uz to bi ovu edukaciju trebalo da pohađaju i zvanični predstavnici sindikalnih organizacija u firmama različite strukture i, naravno svako ko želi da stekne znanja koja su vezana za poznavanje odredbi Zakona o radu Republike Srbije sa aspekta prestanka radnog odnosa.

Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je zvaničan organizator nastave, ima poslovnice na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji i u njima, u toku cele godine sprovodi ovu edukaciju, a prema tačno utvrđenom nastavnom programu. Ono što svaki zainteresovani treba da ima na umu jeste da ova institucija omogućuje i praćenje nastave preko interneta, ukoliko postoji interesovanje, ali u tom slučaju je kandidat dužan da obezbedi kompjuter preko koga će da prati predavanja, te takođe ima obavezu na njega da prethodno instalira naročitu vrstu softvera, koji će koristiti kako bi nesmetano pratio časove. Ukoliko bude bilo potrebno, zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora će mu maksimalno pomoći prilikom instalacije tog softvera, ali će ga i detaljno informisati o načinu na koji se online obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa organizuje.

Oba prethodno pomenuta tipa nastave se sprovode prema pravilima grupne, individualne i poluindividualne, tako da se pred svakog zainteresovanog stavlja zahtev da se za jednu od njih opredeli.


Najvažnije je da kandidat koga interesuje rad u grupi zna da način organizacije tog vida edukacije ni u kom slučaju nije fleksibilan, budući da jer sve prepušteno zvanično ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. A to, zapravo znači da on samostalno definiše i datum početka i termine održavanja, ali i dinamiku, tako da svaki zainteresovani ima obavezu da se pridržava apsolutno svega. Postoji isto tako i ograničenje vezano za početak ovog tipa nastave, a u smislu da se prvo zahteva formiranje grupe u kojoj mora najmanje 4 osobe da bude, pa se tek onda određuje datum početka, odnosno definiše sve ostalo, budući da je to izneto kao jedini i glavni uslov za početak grupnog vida edukacije.

Bude li se dogodilo da nekome takav princip organizacije ne odgovara u potpunosti, na raspolaganju mu je kako individualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, tako i poluindividualna nastava. A one podrazumevaju istovetan princip organizacije, koji je zapravo vrlo jednostavan i maksimalno ide na ruku prijavljenima, budući da se od njih očekuje da sve vezano za organizaciju ili nastave u paru ili individualno, oni potpuno samostalno definišu sa ovlašćenim predstavnikom u određenoj poslovnici organizatora i sa nadležnim profesorom. Jednostavnije rečeno, očekuje se da se oni usaglase oko datuma početka, a zatim i oko dinamike održavanja predavanja i termina.

U slučaju da nadležna lica u nekoj firmi iznesu zahtev da se njihovi zaposleni osposobe za primenu konkretnih odredbi ovog zakona, biće organizovan korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa. Radi se o posebnom tipu edukacije, tako da se naročito vodi računa o načinu njegove organizacije, te se u toj situaciji definisanje ne samo datuma početka, termina održavanja, kao i dinamike, već i mesta na kome će ova vrsta nastave da bude organizovana, prepušta zvanično ovlašćenom predstavniku te kompanije i ovlašćenom licu jedne od poslovnica organizatora. Kada kažemo da se korporativni vid edukacije može organizovati na nekom drugom mestu, primarno pod tim mislimo na kancelarije kompanije u kojoj su polaznici zaposleni, ali je apsolutno neophodno da taj prostor u potpunosti zadovoljava tačno definisane uslove, a o čemu će se detaljno dogovoriti predstavnik zainteresovane firme i institucije organizatora.Obaveza nam je da naglasimo i to da svako koga zanima specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa prvo treba da izvrši prijavu, odnosno da kontaktira jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford putem telefona ili da lično dođe u njene prostorije, ne bi li izvršio prijavu. A svakako postoji mogućnost i da se zainteresovani kandidati prijave preko mejla, ali je vrlo važno u tom slučaju da osim imena, prezimena i datuma rođenja, oni navedu i kontakt podatke, a kako bi predstavnik institucije organizatora blagovremeno mogao da ih kontaktira i obavesti o detaljima vezano za upis.

Neophodno je da svaki prijavljeni lično bude prisutan prilikom upisa, kao i da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, a o čemu će ga svakako prethodno detaljno informisati ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora.

Nastavni plan stručnog seminara za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa

Prema zvaničnom nastavnom programu, po kome se obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa organizuje je predviđeno da se u toku uvodnog predavanja polaznici, uopšteno upoznaju sa onim odredbama aktuelnog Zakona o radu Republike Srbije, a koje se prvenstveno tiču trenutka zasnivanja radnog odnosa. Tom prilikom će predavači govoriti o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi kandidat mogao da zasnuje radni odnos, a naročita pažnja će biti posvećena definisanju različitih vrsta radnog odnosa.

Prisutni će takođe detaljno biti upoznati i sa Ugovorom o radu, odnosno sa njegovom osnovnom koncepcijom, ali i sa onim postupkom koji uključuje određene izmene, a koje je neophodno izvršiti u ugovoru tog tipa u različitim situacijama. Zatim će se profesori kratko osvrnuti i na specijalnu vrstu ugovora koja je vezano za prava i obaveze nadležnih lica, kao i na različite tipove Ugovora o radnom angažovanju.

Nakon toga će seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa fokus usmeriti na odredbe sktuelnog Zakona o radu koje se odnose isključivo na prestanak radnog odnosa, a tada će im biti objašnjeno i koji se sve razlozi smatraju opravdanim za prestanak radnog odnosa. Da bi osobe koje pohađaju ovu edukaciju bile u prilici da adekvatno primenjuju odredbe pomenutog zakona u konkretnoj oblasti, one moraju da budu upoznate i sa različitim vidovima prestanka radnog odnosa, a u tom smislu će biti govora o situaciji kada otkaz daje zaposleni, te će im biti objašnjeno koje su njegove obaveze, odnosno prava. Posle toga će prisutnima biti objašnjeno i šta se događa u situaciji kada poslodavac daje otkaz zaposlenom, a svakako će tokom ove edukacije biti reči i o onoj situaciji kada dolazi do prestanka radnog odnosa i to bez želje i poslodavca i zaposlenih, te će isto tako biti predstavljen i uticaj odredbi ovog zakona kada se vrši sporazumni prestanak radnog odnosa.

Ovaj specijalizovani kurs obuhvata i segment koji se odnosi na situaciju kada dolazi do otkaza Ugovora o radu, tako da će prisutni imati priliku da se upoznaju sa odredbama tog zakona, to jest sa obavezama i zaposlenih i poslodavaca u različitim situacijama.

Predviđeno je da se tokom ovog seminara prisutni upoznaju i sa sudskom praksom u toj oblasti, to jest sa načinom na koji se postupa ukoliko dođe do tužbe ili žalbe zaposlenog ili poslodavca, odnosno da nauče i šta tačno podrazumeva pojam revizija u tom slučaju.

Primaran cilj koji kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa ima jeste da zainteresovanim licima omogući da savladaju sve one aspekte Zakon o radu Republike Srbije, a koji se odnose na prestanak radnog odnosa i sudsku praksu, kako bi ih maksimalno kvalitetno primenjivali u poslovanju određene organizacije.

S obzirom na to da je prestanak radnog odnosa jedan od najnezgodnijih procesa u svakom smislu, to se i podrazumeva da će svi koji budu pohađali ovaj seminar imati priliku da upute pitanja predavačima, a kako bi na taj način došli do adekvatnog rešenja za konkretne sutuacije, odnosno kako ne bi imali više nikakve nedoumice.

Isto tako će polaznici imati mogućnost i da se upoznaju sa sistemom zaštite i to kako poslodavca, tako i zaposlenih u ovoj situaciji, odnosno sa pronalaženjem najboljeg rešenja u konkretnoj situaciji, a primarno sa aspekta primene konkretnih odredbi Zakona o radu naše zemlje.

Svakako će predavači u određenim oblastima prisutnima ponuditi i različite primere iz prakse, a u situaciji kada se organizuje korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, ti primeri mogu biti uzeti direktno iz sfere poslovanja konkretne kompanije, koja tom prilikom edukuje svoje zaposlene u navedenoj oblasti.

Gde se i kada organizuje seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa?

Specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa se održava u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na preko 20 lokacija u celoj zemlji. Takođe, u ponudi je i nastava online, a koja se sprovodi preko specijalne vrste softvera, koji će svaki zainteresovani kandidat morati prethodno da instalira na svoj računar. Inače, on neizostavno mora da poseduje kompjuter, a ukoliko želi nastavu da prati na ovaj način.

Predviđeno je da se svaki klijent nakon donošenja odluke o tome da li će nastavu pohađati online ili na klasičan način, svakako opredeli i sa koliko će još ljudi pratiti predavanja, s obzirom na to da je u ponudi kako poluindividualni seminar, tako i grupna, odnosno individualna nastava, a svaka od njih uključuje tačno određeni broj ljudi i predviđa jasno definisan princip organizacije.

Kod poluindividualne nastave je predviđeno prisustvo dve osobe, dok individualni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, naravno prati samo jedan polaznik, a princip njihove organizacije je vrlo jednostavan. Preciznije govoreći, svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju treba da datum početka ili poluindividualne ili individualne nastave definiše u direktnom dogovoru sa nadležnim profesorom, kao i sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora. Takođe je predviđeno da se oni zajedno dogovore i u kojim terminima će jedna ili druga vrsta nastave da bude organizovana, odnosno koliko bi trebalo da traje, jer je neophodno da odrede i kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani.

Način na koji se grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa organizuje je vrlo strog i potpuno drugačiji od prethodno navedenog. Tačnije, prvo se kreira grupa i to koja broji najmanje 4 polaznika, a organizator predviđa prisustvo maksimalno osmoro njih u okviru jedne grupe. Kada se pomenuti uslov zvanično bude ostvario, ovlašćeno lice u određenoj poslovnici organizatora će imati obavezu da odredi ne samo datum početka ovog tipa edukacije, nego i termine održavanja, kao i dinamiku. Naravno da će o svemu tome da obavesti prijavljene, ali oni moraju znati da se ništa od toga neće izmeniti ako budu zahtevali, pa se svakako savetuje da u potpunosti prihvate zadate uslove.

Napominjemo da je u našoj ponudi i korporativna obuka, a koja se organizuje na zahtev kompanije i to u slučaju da postoji potreba za edukacijom određenog broja njenih zaposlenih u okviru ove oblasti. A tada se svi detalji vezano za organizaciju nastave (dinamika održavanja, termini i datum početka) definišu isključivo međusobnim dogovorom između direktora, to jest ovlašćenog lica u kompaniji klijenta i nadležne osobe u jednoj od poslovnica organizatora.

Kako se organizuje obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa?

Precizno je definisano po kom principu se organizuje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, ali napominjemo da je u ponudi više tipova edukacije, tako da bi svaki pojedinačni klijent trebalo da odluči prvo gde će pohađati nastavu, a zatim i sa koliko ljudi će to učiniti.

Da budemo precizniji, u ponudi je najpre klasičan vid edukacije, a kada polaznici dolaze na predavanja direktno u prostorije organizatora, ali isto tako oni mogu da se opredele i da časove prate online, to jest uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Od prijavljenih se tada zahteva da ispoštuju vrlo važno pravilo vezano za instalaciju softvera na njega, a naravno da će ovlašćena lica u jednoj od poslovnica organizatora da ih detaljno o svemu tome informišu.

Budući da je u ponudi kako poluindividualni, odnosno individualni, tako i grupni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, to znači da bi apsolutno svaki klijent trebalo da se odluči da li će nastavu pratiti u paru, samostalno ili u grupi, u kojoj će biti prisutno od četvoro do maksimalno osmoro polaznika. Naravno da svaki od tih tipova edukacije sa sobom nosi i drugačiju organizaciju, a o svim detaljima će biti informisani polaznici prilikom upisa.

Da napomenemo da se grupni seminar organizuje tek kada se minimalno 4 osobe bude prijavilo, jer je to uslov za formiranje grupe, a u ovom slučaju datum početka, dinamiku održavanja i termine definiše ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj se dovoljan broj kandidata prijavi, te se svaki pojedinačni polaznik sa tim mora saglasiti.

Što se tiče druga dva tipa edukacije koji su u ponudi, najpre napominjemo da je princip njihove organizacije zapravo vrlo fleksibilan, jer se i individualna i poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa organizuju ustvari onako kako najviše odgovara i pojedinačnom polazniku i njegovom profesoru. A podrazumeva se da će se oni, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici, usaglasiti i oko datuma početka i oko tačnih termina, ali će svakako morati da preciziraju i trajanje same edukacije, to jest dinamiku prema kojoj će predavanja tada da budu organizovana.

Sve to, gotovo istovetno važi i u slučaju da neka kompanija zahteva korporativni vid edukacije, a kada je neophodno njenim zaposlenima da se osposobe u ovoj oblasti. Naime, tada se predstavnik te kompanije mora o datumu početka, dinamici održavanja i tačnim terminima dogovoriti sa predstavnikom naše institucije, a oni treba da preciziraju i mesto održavanja nastave. Peciznije rečeno, na zahtev klijenata korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa može da bude organizovan i na bilo kojoj drugoj lokaciji, a prvenstveno u prostorijama te firme, to jest na onom mestu čije karakteristike zadovoljavaju tačno definisane zahteve.

Koliko će da traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa?

Kada se uzme u obzir činjenica da organizator definiše dinamiku, to jest da odlučuje o trajanju nastave samo u slučaju kada se organizuje grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, to podrazumeva da jedino kandidati koji su se odlučili za takav vid edukacije imaju mogućnost da ranije saznaju koliko će ona da traje.

U aktuelnom nastavnom programu, po čijim smernicama se ova edukacija organizuje, je predviđeno 8 školskih časova, a oni su raspoređeni tako da u toku jednog dana polaznici imaju obavezu da pohađaju nastavu u trajanju od po 90 minuta, što je ustvari 2 školska časa dnevno, tako da taj tip edukacije traje ukupno 4 dana.

Kada je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa, to jest korporativni seminar, princip njihove organizacije ne dozvoljava da se unapred navede trajanje, već se polaznici, to jest ovlašćena lica u zainteresovanoj firmi o tome dogovaraju sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora i to u onoj u kojoj se i vrši prijava.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o radu vezano za prestanak radnog odnosa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje