Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih

Bilo koje lice koje ima želju da se upozna sa ovom tematikom, a kako bi na taj način izvršilo uticaj na kvalitet svog ličnog poslovanja, pa samim tim i kompanije koja ga zapošljava, bi trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih. Takođe, u ciljnu grupu osoba kojima je pomenuta edukacija namenjena svakako spadaju i advokati, odnosno svako ko je prethodno završio Pravni fakultet, a ima želju da se još bolje upozna sa odredbama važećeg Zakona o radu Republike Srbije i to onima koje se primarno odnose na zarade zaposlenih.

Potrebno je da su svaki zainteresovani najpre prijavi za pohađanje ove obuke, a to može da učini u toku cele kalendarske godine direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. A u slučaju da mu navedeni način prijavljivanja iz nekog razloga ne odgovara, ponuđena je opcija kontaktiranja predstavništva institucije organizatora u bilo kom gradu putem telefona ili mejla, s tim da se zahteva da u mejlu, osim osnovnih informacija o kandidatu, to jest njegovog imena, prezimena i datuma rođenja, svakako budu navedeni i kontakt podaci. Zapravo se to zahteva, jer će biti potrebno da ga ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora blagovremeno kontaktira i obavesti o svim detaljima koji se odnose na zvanični upis.

Podrazumeva se da će upisu prisustvovati svaki prijavljeni kandidat, ali on tom prilikom mora da dostavi i svu obaveznu dokumentaciju, a o čemu se precizno da bude na vreme i na propisan način obavešten.


Specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih se organizuje na uobičajen način, to jest predavanja se odvijaju u prostorijama organizatora, koje se nalaze na više od 20 lokacija širom naše zemlje. Drugi način koji je dostupan jeste onlajn edukacija, ali je vrlo važno da svi kandidati koji se opredele za takav način pohađanja nastave imaju i sopstveni računar, te da na njega, a u skladu sa smernicama koje će dobiti od ovlašćenog lica konkretne poslovnice, instaliraju softver. A upravo preko tog softvera, to jest putem takozvanih virtuelnih učionica će njima biti omogućeno da prate predavanja.

Način na koji se sprovode i jedna i druga pomenuta vrsta edukacije podrazumeva grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu, tako da će se svaki pojedinačni kandidat prilikom upisa odlučiti sa koliko osoba će predavanja da pohađa.

Ukoliko se opredeli da časovima pristupa samostalno, on mora prvo da zna da se individualna nastava, sprovodi po istim pravilima kao i nastava koju prati dvoje polaznika istovremeno, to jest poluindividualna. Najjednostavnije rečeno, sve što se odnosi na organizaciju časova definiše pojedinačni polaznik sa profesorom koji je nadležan, kao i sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora. Pored toga što će se oni dogovoriti o dinamici prema kojoj će časovi u tom slučaju da budu održani, svakako je potrebno da definišu i datum početka, ali i da se odluče u kojim terminima će jedan ili drugi vid edukacije da bude održan.Potpuno je drugačiji način na koji se grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih organizuje, a na prvom mestu zato što je potrebno da se formira grupa, pa se tek nakon toga pristupa definisanju datuma početka, dinamike održavanja i termina. Inače, sve to može isključivo u tom slučaju da odredi ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora, a kandidati su obavezni da to prihvate, uzevši u obzir da se ništa od pomenutog neće izmeniti ako oni to budu zvanično zahtevali.

Napominjemo da organizator može da ponudi i organizaciju specijalizovanog, takozvanog korporativnog seminara, što je poseban vid nastave koji prate zaposleni u nekoj firmi. A način na koji se ta vrsta edukacije sprovodi nije uopšte zahtevan, to jest maksimalno se nastoji da budu ispunjeni zahtevi klijenta. Da budemo malo precizniji, zvanično ovlašćeni predstavnik te kompanije svakako treba da iznese svoje zahteve ovlašćenom licu jedne od poslovnica organizatora, a vezano kako za termine održavanja i datum početka, tako i za dinamiku, te za mesto sprovođenja nastave. Pored svih pomenutih, postoji mogućnost i da se korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih organizuje na nekoj drugoj lokaciji, a ako to klijent bude zahtevao, s tim da tom prilikom moraju biti ispunjeni tačno definisani uslovi, o čemu će klijent svakako biti detaljno obavešten.

Nastavni plan i program seminara za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih

Mada je aktuelnim nastavnim programom za ovu edukaciju predviđeno da se učesnici upoznaju isključivo sa odredbama konkretnog zakona u oblasti zarada zaposlenih, svakako je neophodno da prisutnima ukratko i uopšteno bude predstavljen važeći Zakon o radu Republike Srbije, tako da će i specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih time početi.

Nakon kratkog predstavljanja ovog zakona, prisutni će biti informisani i o pravilima koja su vezana za ostvarivanje zarada, to jest profesori će im govoriti o onim njegovim odredbama koje govore o pravima na ostvarivanje zarada na teritoriji naše zemlje.

Predviđeno je da učesnici ovog seminara saznaju i kako se precizno definiše zarada, pa da zatim saznaju i koje su sve stavke uračunate u zaradu, a u smislu različitih poreza, te će im biti objašnjeno i šta je neto, a šta bruto zarada.

Kako je u pitanju stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih, to je određeno da svi učesnici imaju apsolutno pravo da tokom trajanja nastave upute pitanje predavačima, a vezano za oblast koja se obrađuje, odnosno da u interakciji sa ostalim učesnicima dođu do novih saznanja u konkretnoj oblasti.

Svakako će se polaznici ove obuke upoznati i sa odredbama konkretnog zakona, a koje se odnose na minimalnu zaradu na teritoriji Republike Srbije, s tim da će im biti ukazano precizno i na rokove koji se moraju poštovati u praksi prilikom isplate zarade zaposlenih.

Šta se podrazumeva pod naknadom troškova i naknadom zarade, ali i koje još vrste primanja postoje, su isto tako pitanja na koja će predavači pružiti odgovor prisutnima, a objasniće im ukratko i na koji način se zapravo vrši obračun zarade zaposlenih, odnosno naknade zarade. U tom delu edukacije će im praktično biti prikazano kako se tumače stavke navedene u obračunu, a prisutni će tada imati priliku da nauče i kako bi trebalo da bude pravilno vođena evidencija zarada i naknada zarada zaposlenih.

Svakako će se profesori kratko osvrnuti i na prava na zaradu onih radnika koji su na poziciji pripravnika, ali i onih koji se angažuju na povremenim i privremenim poslovima, te onih koji su zaposleni na određeno ili na neodređeno vreme, s tim da će prisutnima biti ukazano i na razlike u obračunu zarada i naknada zarada za sva ta lica. Takođe će u tom delu biti govora i o aspektima Zakona o radu Republike Srbije, a vezano za rad van radnog odnosa.

Završni segment koji podrazumeva specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih je vezan za zaštitu zarada i naknadu zarada, a kako bi polaznici bili u potpunosti osposobljeni da u praksi primenjuju konkretne odredbe pomenutog zakona, što će sve imati vrlo pozitivan uticaj ne samo na njihov lični poslovni imidž, nego i na celokupan poslovni proces u firmi u kojoj su zaposleni ili će tek biti radno angažovani.

Budući da se radi o specijalističkom seminaru, to je i predviđeno da svako ko ga bude pohađao u potpunosti ovlada ovom tematikom, te da se podrobno upozna ne samo sa određenim odredbama navedenog zakona, nego i sa drugim propisima koji važe na teritoriji Republike Srbije, a primarno se odnose kako na pravo na zaradu i naknadu zarada, tako i na pravo na naknadu troškova, ali i na ostale vrste primanja.

Gde se i u kojim terminima organizuje obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih?

Svako koga zanima oblast kojom se bavi stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih bi trebalo da zna da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje u celoj zemlji, tačnije u svakom gradu u kome ima predstavništvo. Ali, isto tako svi zainteresovani imaju opciju i da se opredele za onaj vid edukcije koji se organizuje online, s tim da u tom slučaju treba da poseduju računar, pošto će uz njegovo korišćenje moći da prate časove. Preciznije govoreći, oni će pre početka nastave svakako morati na lični kompjuter da instaliraju softver, koji će i koristiti za praćenje časova, a ukoliko bude bilo potrebe za tim, ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora će im u tome pomoći, te će ih svakako detaljno i informisati o načinu na koji se online obuka organizuje.

Tek nakon što svaki pojedinačni kandidat bude izabrao tip edukacije koji želi da prati, očekuje se i da navede da li će to da učini u okviru individualne, grupne ili takozvane nastave u paru, odnosno poluindividualne, tako da će tada i dobiti potrebne informacije o terminima održavanja izabrane vrste nastave. Naravno da se svaka od njih organizuje prema jasno definisanim smernicama, a prijavljeni će od strane koordinatora za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora biti precizno informisani o načinu na koji se svaka od tih vrsta edukacije organizuje.

Uočljivo je da je različit broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju svim ovim tipovima nastave, te je tako određeno da poluindividualni kurs prati dvoje polaznika, individualnu nastavu samo jedan, a u grupi ih može biti prisutno najviše osmoro. Što se tiče tog tipa nastave, napominjemo da se prvo iznosi zahtev za formiranjem grupe, da bi ona uopšte mogla da počne, a određeno je da minimum 4 osobe mora da bude prisutno da bi se jedna grupa kreirala. Kada se u jednoj od poslovnica organizatora to bude desilo, njen ovlašćeni predstavnik će biti obavezan prvo da kreira zvanično grupu, a nakon toga i da odredi datum početka, odnosno da definiše dinamiku održavanja, kao i termine, pa da sve prijavljene obavesti o detaljima koji su vezani za njenu organizaciju.

Oni kandidati koji se budu opredelili da predavanja prate u paru, svakako treba da znaju da se poluindividualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih organizuje potpuno isto kao i nastava koja je namenjena samo jednoj osobi, to jest individualna. Vrlo je jednostavan način njihovog sprovođenja, jer se svakom prijavljenom, bez obzira da li nastavu želi da prati individualno ili sa još jednim polaznikom, dopušta da u dogovoru sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica organizatora definiše sve, to jest da odredi datum početka, dinamiku održavanja i termine.

Bilo koja firma koju interesuje ovaj seminar, jer želi da svoje zaposlene obuči za primenu konkretnih odredbi pomenutog zakona bi trebalo prvo da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora, a potom je neophodno da se sa njenim ovlašćenim predstavnikom dogovori po kom principu će zaposleni pratiti nastavu, odnosno kada će ona početi, kojom dinamikom će časovi da se održavaju i u kojim tačno terminima. Ovde je predviđeno da se ovlašćeno lice zainteresovane kompanije sa predstavnikom organizatora dogovori čak i oko mesta na kome će korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih da bude održan, jer postoji mogućnost da se zaposlenima dozvoli da nastavu prate i u firmi u kojoj rade, to jest na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara, a koja uz to ispunjava jasno navedene uslove.

Na koji način se organizuje seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih?

U ponudi organizatora, izuzev uobičajenog načina organizovanja nastave, a koji podrazumeva da zainteresovani imaju obavezu lično da dođu u prostorije jedne od poslovnica organizatora, kako bi časove pohađali, se nalazi i online obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih. A tada se časovi prate isključivo preko računara svakog pojedinačnog kandidata, koji on mora da poseduje ukoliko želi da pohađa taj tip nastave. Isto tako bi trebalo da blagovremeno na njega instalira određenu vrstu softvera, pa se i podrazumeva da će potrebne informacije dobiti od nadležnih lica u onoj poslovnici organizatora u kojoj vrše prijavu i upis.

Nakon što se pojedinačni kandidat bude opredelio gde će pohađati časove, od njega se očekuje i da koordinatoru za nastavu određene poslovnice naglasi da li ga interesuje nastava u paru (poluindividualna), u grupi (prisutno je od četvoro do osmoro ljudi) ili će se, ipak opredeliti da časove pohađa potpuno samostalno (individualna nastava).

Budući da postoji tri tipa nastave u ponudi, to podrazumeva da je način njihove organizacije svakako drugačiji, a primarno zato što je različit broj osoba kojima je dozvoljeno da konkretni vid edukacije prate. Da napomenemo prvo da se grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih organizuje isključivo za četvoro do najviše osmoro ljudi, pa je zato vrlo važno da se prvo dovoljan broj njih prijavi, jer je neophodno da najpre bude formirana jedna grupa, koja broji makar 4 člana. Ubrzo posle toga, koordinator za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše kog tačno datuma bi časovi trebalo da počnu, odnosno u kojim terminima će se organizovati i po kakvoj dinamici, te sve prijavljene obaveštava o tome. Posebno je važno da svako ko je zainteresovan nastavu da pohađa po tom principu, u potpunosti treba da prihvati ono što kordinator za nastavu u poslovnici organizatora bude naveo, uzevši u obzir da ni u kom slučaju nije dozvoljeno da se na zahtev prijavljenih bilo šta izmeni.

Kod poluindividualne i individualne nastave je različit ne samo broj polaznika koji im prisustvuju, nego je dijametralno različit i način organizacije, budući da se tada gotovo sve prepušta prijavljenima. Tačnije, trebalo bi da se svako od njih pojedinačno sa profesorom koji je nadležan i sa kordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora, dogovori kog datuma će ili poluindividualna ili individualna obuka da počne, u kojim terminima će časovi u tom slučaju da budu organizovani, ali i kakvom dinamikom.

Način na koji se organizuje posebna vrsta edukacije, koja je namenjena zaposlenima u okviru bilo koje kompanije je takav da je dogovor o svim detaljima (termini održavanja, datum početka, dinamika i mesto održavanja) prepušten najpre zvanično ovlašćenom licu u okviru te firme, a koje bi trebalo da se o svemu tome dogovori sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica organizatora. Da bi korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih mogao da bude organizovan na nekoj drugoj lokaciji, a koju tom prilikom klijent bude zahtevao, potrebno je da on bude informisan o uslovima koji moraju biti obezbeđeni u konkretnom prostoru, da bi se nastava nesmetano odvijala.

Koliko je definisano da traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih?

Sa 8 školskih časova, koliko ukupno sadrži nastavni program po čijim smernicama se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih, određeno je da nastava traje 4 dana. Međutim, moramo naglasiti da je ovo isključivo vezano za rad u grupi, pošto samo u tom slučaju organizator ima pravo da definiše ne samo trajanje nastave, nego i datum početka, odnosno termine njenog održavanja, ali tek pošto se najmanji broj osoba prijavi u konkretnoj poslovnici i nakon što se kreira jedna grupa. Dinamika u ovom slučaju podrazumeva po 2 školska školska časa u toku jednog radnog dana, a što je ustvari 90 minuta nastave po danu.

Ipak, kada je u pitanju bilo korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih, bilo individualna ili poluindividualna nastava, trajanje se ne može definisati unapred, a isključivo zato što o tome mora svaki prijavljeni da se dogovori sa predstavnikom naše institucije, to jest sa nadležnim profesorom.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zarade zaposlenih

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje