Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa

Sve one osobe koje u kompanijama različite strukture imaju zaduženje da primenjuju odredbe Zakona o radu Republike Srbije, ali i različite propise koji su prvenstveno vezani za zasnivanje radnog odnosa, ali i ona lica koja su zaposlena na rukovodećim pozicijama, te shodno tome imaju zaduženje da odlučuju kako o pravima, tako i o obavezama zaposlenih, ali i o njihovim odgovornostima, su pozvani da pohađaju specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa. Uz to je, naravno omogućeno privatnim preduzetnicima, ali i svim ostalim licima koja žele da se upoznaju sa aspektima pomenutog zakona vezano za zasnivanje radnog odnosa, te svakako ako u nekoj firmi funkcioniše sindikat i njegovi predstavnici bi valjalo da prisustvuju ovoj edukaciji.

A prvo što mora da učini svaki zainteresovani jeste, da u skladu sa pravilima izvrši prijavu, to jest ili da najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktira telefonski ili eventualno da prošeta do nje, kako bi izvršio prijavu. Uz to je dopušteno i da svi zainteresovani na mail adresu jedne od poslovnica pomenute institucije pošalju svoje podatke, to jest da izuzev imena, prezimena i datuma rođenja, obavezno navedu i broj telefona, a kako bi ih ovlašćeni predstavnik te poslovnice kontaktirao i objasnio šta se od njih očekuje da učine.

Zapravo je prvo potrebno da se svaki prijavljeni nakon toga upiše, to jest da priloži onu dokumentaciju koja se smatra obaveznom, a o čemu će ga precizno obavestiti ovlašćeno lice koje ga i bude kontaktiralo posle prijavljivanja.


Način na koji se sprovodi kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa je specifičan u tom smislu što postoji nekoliko vidova edukacije u ponudi ove institucije, tako da, jednostavno rečeno svaki prijavljeni bira i gde će da pohađa nastavu i u kojim terminima, to jest na koji tačno način. Zato i jeste najvažnije da se prvo odluči između praćenja časova online i direktno u prostorijama izabrane poslovnice organizatora, ali se od svakog kandidata koji izabere prvu navedenu opciju, to jest online edukaciju naravno očekuje da ima kompjuter da bi bez smetnji mogao da prati nastavu. Isto tako je vrlo važno i da na konkretni uređaj instalira tačno određeni softver, o čemu će takođe da bude obavešten, te će mu predstavnik institucije organizatora, naravno i pružiti pomoć pri instalaciji, ukoliko bude bilo potrebno.

Dalje je neophodno da se svaki prijavljeni odluči između grupne, individualne i poluindividualne nastave, a kako bi mogao da dobije precizne informacije o načinu njihovog sprovođenja.

Ko god se bude opredelio da časove pohađa u grupi će svakako na prvom mestu morati da sačeka kreiranje grupe. A da bi se to dogodilo, potrebno je najmanje četvoro polaznika u jednoj poslovnici da izvrši prijavu, pa se odmah nakon toga pristupa definisanju načina na koji se organizuje obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa. Zapravo će ovlašćeni predstavik te poslovnice da odluči ne samo kog datuma tačno će nastava početi, nego i kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana i u kojim tačno terminima, pa će o svemu na tačno propisan način da obavesti prijavljene.Na ruku svakom pojedinačnom kandidatu ide mnogo više način na koji se organizuje i individualna i poluindividualna nastava, budući da je tom prilikom svakome od njih dozvoljeno da precizira detalje sprovođenja sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici u kojoj se bude upisao. Dakle, oni će se dogovoriti prvo kog datuma će poluindividualni ili individualni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa da počne, a zatim i u kojim terminima i na kraju, kakva će to tačno biti dinamika.

Svakako će pomenuta institucija organizovati i poseban tip edukacije, a koji je poznat kao korporativni, ukoliko se bude to od nje zahtevalo. U suštini je nastava tada namenjena zaposlenima u ma kojoj organizaciji, a kada je u pitanju način na koji se ona sprovodi, slobodno možemo reći da je potpuno isti kao i kada se pojedinačni polaznik odluči da pohađa individualnu ili nastavu u paru. Preciznije govoreći, nadležno lice zainteresovane kompanije će imati obavezu da način na koji će se korporativna obuka organizovati definiše dogovorom sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora. A pored toga što će se oni usaglasiti oko termina održavanja tog tipa edukacije, zatim dinamike i datuma početka, svakako je vrlo važno i da definišu mesto njenog održavanja, budući da je jedino u tom slučaju dozvoljeno da ono bude promenjeno. Tačnije, po zahtevu klijenata ta vrsta nastave može da bude organizovana, recimo u prostorijama konkretne kompanije, ali je tada bitno da se naročito povede računa o zahtevima koji se moraju ispoštovati vezano za osobenosti prostora, kako bi bez ikakvih teškoća mogla da bude organizovana korporativna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa.

Plan i program obuke za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa

Iako je stručni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa primarno fokusiran na upoznavanje prisutnih sa konkretnim aspektima pomenutog zakona, vrlo je važno da se na samom početku edukacije polaznici upoznaju i generalno, sa odredbama aktuelnog zakona, a kako bi bolje mogli da razumeju teme koje su zastupljene tokom ovog seminara.

Sa uslovima koje mora da ispuni kandidat da bi mogao da se zaposli, to jest da zasnuje radni odnos će prvo biti detaljno upoznati polaznici, a nakon toga će im predavači govoriti o različitim vrstama radnih odnosa.

Najvažnije je da osobe koje žele da se obuče u navedenoj oblasti, to jest da nauče da primenjuju odredbe Zakona o radu, a koje se prvenstveno odnose na proces zasnivanja radnog odnosa, nauče koji su to sve elementi prisutni u Ugovoru o radu, to jest na koji način se on sastavlja. Upravo iz tog razloga će prisutan i praktičan deo, to jest predavači će kroz primere iz prakse objasniti prisutnima na koji način se Ugovor o radu sastavlja, ali i koje se greške u praksi najčešće mogu uočiti. Naravno da će im pojasniti i kako se sve te eventualne greške mogu ispraviti, a da bi konkretan ugovor bio maksimalnog kvaliteta.

Budući da u praksi postoje i takozvani Ugovori van radnog odnosa, prisutnima će biti objašnjeno i koje elemente takva vrsta ugovora treba da sadrži, a zatim će predavači na primerima da im objasne i koje su razlike između elemenata koje sadrži Ugovor o radu i Ugovor van radnog odnosa. Svakako će prethodno da im objasne i koji su to različiti oblici rada prisutni, a koji se prvenstveno regulišu ovim ugovorima. Zatim će fokus biti stavljen na takozvane povremene poslove, kao i na privremene i honorarne, ali će kandidatima biti objašnjeno detaljno i kako se ugovorom mora regulisati dopunski rad zaposlenih.

Takođe, u određenim kompanijama su zaposlena i lica po takozvanom Ugovoru o delu, tako da će obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa i tu temu da obradi, to jest upoznaće prisutne sa elementima tog ugovora i njegovim adekvatnim konceptom. A kako se neretko događa da se zaposleni upućuju ili na stručno usavršavanje ili, pak na stručno osposobljavanje, a i ti procesi se moraju regulisati validnim ugovorima, to će biti obrađeni i takozvani Ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Svako ko bude pohađao specijalno osmišljeni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa će po njegovom završetku imati mogućnost ne samo da poboljša svoj radni učinak, već i da primenom znanja koja je imao prilike da stekne, pozitivno utiče na poboljšanje celokupnog poslovnog procesa u okviru organizacije koja ga zapošljava.

Napominjemo, takođe da apsolutno svaki polaznik koji eventualno ima nedoumicu vezano za odredbe Zakona o radu generalno ili sa aspekta zasnivanja radnog odnosa, ima pravo da uputi pitanje predavaču, koji će mu svakako pružiti najbolje moguće objašnjenje i obrazloženje.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa?

Izuzev mogućnosti da časove prate na uobičajen način, dolaskom u prostorije izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, svim zainteresovanim kandidatima se nudi i prilika da pohađaju online seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa. A od njih se u tom slučaju zahteva da obezbede računar putem koga će da prate časove, ali i da na njega instaliraju, prethodno posebnu vrstu softvera. O detaljima koji su vezani za instalaciju softvera i za sprovođenje online edukacije će biti informisani od strane ovlašćenih lica onog predstavništva organizatora u kome se budu i upisali.

Zahteva se od svakog prijavljenog i da definiše da li će nastavu pratiti u grupi, a kojom prilikom je prisutno između 4 i 8 ljudi, te da li će se opredeliti da nastavu prati u paru, to jest putem poluindividualne edukacije, s tim da postoji mogućnost da je pohađa i samostalno, kada se sprovodi individualna nastava.Osim razlike u broju kandida koji treba da prisustvuju nastavi, svakako je prisutna i razlika u načinu na koji se organizuje svaka od njih.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa predviđaju slobodan način organizacije, budući da tada svaki pojedinačni kandidat detalje poput datuma početka, termina i dinamike održavanja časova, određuje zajedno sa predavačem i koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora.

A način na koji se organizuje grupni vid edukacije je znatno rigorozniji i podrazumeva da svaki prijavljeni mora da prihvati one termine koje će odrediti organizator. Takođe, ovlašćeno lice institucije organizatora definiše i dinamiku održavanja, kao i datum početka, ali je održavanje ovog tipa nastave uslovljeno formiranjem grupe, pa se zato zahteva prvo da se najmanje četvoro kandidata prijavi. Svakako ništa od pomenutog neće moći da bude izmenjeno, a ako neki kandidat to bude zahtevao, pa se od njega u potpunosti očekuje da se pridržava smernica koje će mu dati ovlašćeni predstavnik poslovnice organizatora.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa, nastavu pohađaju samo zaposleni u nekoj organizaciji, a ona se sprovodi onako kako to klijentu odgovara. Tačnije, on datum početka definiše sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora, te sa njim određuje i termine održavanja, ali i trajanje nastave (dinamiku). Uz to, a po želji klijenta, ovaj tip edukacije može da bude organizovan i na nekom drugom mestu, pod uslovom da ispunjava tačno definisane uslove, koji će biti prezentovani klijentu.

Kako se održava obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa?

Princip organizacije ovog seminara je takav sve zavisi od želje prijavljenih, pošto oni treba prilikom upisa da se opredele prvo između klasične i online edukacije, a zatim i da navedu da li će pohađati individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu.

Online seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa pred zainteresovane stavlja zahtev da poseduju sopstveni računar, te da na njega instaliraju namenski softver, dok je klasičan vid edukacije, zapravo onaj koji podrazumeva dolazak kandidata u prostorije organizatora zarad praćenja edukacije.

Grupni kurs se odvija za najmanje četvoro polaznika, a u jednoj grupi najviše može da bude prisutno osmoro ljudi. Termine održavanja i dinamiku, kao i tačan datum početka ovog tipa edukacije određuje organizator i sve to nije podložno promeni. Osnovni zahtev koji mora da bude ispunjen da bi pomenuti vid nastave mogao da bude organizovan jeste da se minimalno četvoro ljudi prijavi, to jest da bude kreirana jedna grupa.

Slobodniji je princip po kome se provodi poluindividualni i individualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa, te se svakako maksimalno tom prilikom nastoji da budu zadovoljeni zahtevi pojedinačnih polaznika. Jednostavnije rečeno, oni određuju kog datuma se nastava da počne, ali i u kojim terminima će da bude održana, te prema kakvoj dinamici, a to čine u skladu sa dogovorom koji postignu kako sa profesorom koji je nadležan za taj tip nastave, tako i sa ovlašćenim licem one poslovnice organizatora u kojoj se budu upisali.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford, po potrebi može da organizuje i korporativni kurs, a da taj vid edukacije prate lica zaposlena u konkretnoj kompaniji, način njegove organizacije takođe prilično slobodan. Naime, tada se dozvoljava predstavniku zainteresovane firme da se sa ovlašćenim licem organizatora dogovori na koji način će zaposleni edukaciju da prate, to jest kada će početi korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa, te kojim tempom će se organizovati predavanja i u kojim će to tačno biti terminima. Međutim, ovde je dodata još jedna olakšica, to jest dopušteno je svakom klijentu da odabere i gde će se nastava organizovati, odnosno da li u prostorijama izabrane poslovnice organizatora ili preko interneta, te u prostorijama određene firme, ali je tada vrlo važno da se ispoštuju tačno definisani zahtevi, s tim da će ovlašćeno lice klijenta o tome biti detaljno informisano.

Koliko traje seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa?

Isključivo na osnovu odluke i izbora svakog prijavljenog može da se definiše koliko će da traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa. Preciznije govoreći, dopušteno je unapred navesti trajanje edukacije samo kada se polaznik odluči za njeno praćenje u grupi, jer u tom slučaju institucija organizatora definiše kako dinamiku održavanja, odnosno trajanje, tako i termine, ali i datum početka.

A tom prilikom 8 školskih časova nastave biva raspoređeno na četiri dana i to tako da svakoga od njih polaznici pohađaju nastavu u trajanju od po 90 minuta, što je ustvari po 2 školska časa.

Pravilo je kako za individualnu i poluindividualnu nastavu, tako i za korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa da se predstavnik institucije organizatora, odnosno profesor o trajanju i o svemu ostalom vezano za organizaciju dogovaraju direktno sa zainteresovanim polaznikom, to jest sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o radu vezano za zasnivanje radnog odnosa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje