Kurs i obuka za primenu odredbi zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji

Bilo koji predstavnik pravnog lica ili preduzetnika, odnosno zaposleni u državnim organima primarno, a koga interesuje na koji način funkcioniše profesionalna rehabilitacija, to jest kako se vrši, u skladu sa oredbama aktuelnog zakona, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, je pozvan da se prijavi za pohađanje specijalizovane obuke, koju na preko 20 lokacija u Srbiji organizuje Obrazovni centar Akademije Oxford.

Inače, izuzev mogućnosti pohađanja nastave direktno u predstavništvu ove institucije, u ponudi je online kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji, a nju polaznici pohađaju sa bilo kog mesta na kome je dostupna stabilna veza sa internetom. Naravno da je svaki kandidat koji se opredeli da časove pohađa na taj način dužan i da to učini preko ličnog računara, ali je vrlo važno na prethodno po pravilima izvrši instalaciju softvera. A o svim detaljima koji su vezani ne samo za celokupan proces njegove instalacije, nego i za način sprovođenja online nastave će svakog pojedinačnog polaznika da obavesti lice koje je u konkretnom predstavništvu organizatora za to zvanično ovlašćeno.

Moramo istaći vrlo važnu informaciju koja je vezana za princip sprovođenja nastave, a podrazumeva da je u ponudi ne samo grupni, već i poluindividualni, ali i individualni seminar.


Baš zato što pomenuta institucija ima tako bogatu ponudu, pred svakim prijavljenim je izbor, prvo između toga da li će nastavu da pohađa u poslovnici organizatora ili online, a zatim i da li će to da učini u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave. Na osnovu svih tih informacija, koje će biti obavezan da pruži prilikom upisivanja, on će i da sazna koliko će izabrana vrsta nastave trajati, odnosno u kojim terminima će morati da pohađa časove i, naravno kada će izabrani tip edukacije da počne.

Način na koji se organizuje grupni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji je svakako najstrožiji, jer je predviđeno da ovlašćeno lice organizatora u tom slučaju definiše kako termine održavanja i datum početka, tako isto i dinamiku. Ipak, sve to se ne može izvršiti do onog trenutka dok minimalno 4 polaznika ne bude bilo prijavljeno u jednoj od poslovnica organizatora, a nevezano za to da li njih interesuje klasična ili online grupna edukacija. Budući da organizator definiše način sprovođenja ove vrste nastave, od svakog prijavljenog se zahteva da se u potpunosti pridržava navedenog, budući da neće biti dozvoljena nikakva izmena.

U slučaju da nekog polaznika interesuje ili poluindividualna obuka ili individualna, naročito je važno da se on o načinu njene organizacije direktno dogovori sa nadležnim predavačem, ali uz obavezno prisustvo koordinatora za nastavu jedne od poslovnica institucije organizatora. Bitno je da se oni tom prilikom dogovore kada će tačno početi konkretna vrsta nastave, ali i da preciziraju u kojim terminima bi časovi trebalo da budu sprovođeni, te kakvom dinamikom.Svakako moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford na zahtev bilo kog klijenta organizuje i korporativni seminar, a koji je primarno namenjen onim osobama koje su u okviru određene firme zaposlene, te bi trebalo da budu informisane o postupku profesionalne rehabilitacije, to jest o principima koji se moraju poštovati ukoliko se zapošljava osoba sa invaliditetom. Sve detalje koji se odnose na organizaciju tog vida edukacije će u tom slučaju precizno da odrede ovlašćeno lice u instituciji klijenta i u instituciji organizatora, a izuzev što treba da definišu tačne termine održavanja časova, odnosno dinamiku i datum početka, neophodno je da se usaglase i na kom mestu će biti organizovan korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji. U tom slučaju, naime izuzev mogućnosti da zaposleni u nekoj kompaniji dolaze u prostorije jedne od poslovnica institucije organizatora, odnosno da edukaciji pristupaju online, a uz poštovanje tačno definisanih zahteva, dopušteno je i da se ta vrsta nastave sprovodi u prostoru koji će nadležno lice konkretne firme da odredi. Sve to može da bude učinjeno isključivo ukoliko taj prostor ispunjava određene uslove, a o čemu će predstavnik kompanije klijenta precizno da bude obavešten i to od strane ovlašćenog lica institucije organizatora.

Svako koga interesuje ova specijalizovana obuka se mora zvanično prijaviti za pohađanje nastave, a zatim se od njega očekuje da u skladu sa obaveštenjima koja će dobiti od ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice organizatora, lično bude prisutan kada bude bio sproveden upis, te je vrlo važno i da tada ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje obavezne dokumentacije.

Sam proces prijave je vrlo jednostavan, te bi trebalo svi zainteresovani ili da dođu u jednu od poslovnica organizatora i tako se prijave ili da to učine preko telefona, a omogućeno je i prijavljivanje mejlom. A osim osnovnih informacija o kandidatu, to jest njegovog prezimena i imena, ali i datuma rođenja, taj mejl mora da sadrži i njegov broj telefona, jer je vrlo važno da predstavnik institucije organizatora blagovremeno kontaktira svakog prijavljenog, kako bi mu pružio potrebne informacije koje se primarno odnose na upis i organizaciju nastave.

Nastavni program stručnog kursa za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji

Na samom početku će stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji upoznati sve prisutne sa odredbama standarda koji se primenjuju na svetskom nivou, a koji su vezani za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Tom prilikom će polaznici ove obuke imati prilike da se informišu i o tretmanu koji se mora primenjivati na konkretna lica, odnosno o njihovim pravima, a vezano za profesionalnu rehabilitaciju, ali i o svim ostalim pravima, koja se primarno rukovode principima koji podrazumevaju jednakost.

Nakon toga će predavači govoriti o odredbama konkretnog zakona sa fokusom na profesionalnoj rehabilitaciji, odnosno o samom postupku zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Da bi zakonska akta mogla da budu sprovođena prema pravilima, specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji će se primarno fokusirati na definisanje nezaposlene osobe koja ima invaliditet i na postupak koji je vezan za utvrđivanje njenog statusa. A zatim uče i po kom principu funkcioniše procenjivanje radne sposobnosti takvog lica, to jest koji se sve parametri tom prilikom uzimaju u obzir.

Isto tako će biti reči i o podsticanju zapošljavanja lica sa invaliditetom, a predviđeno je i da prisutni do detalja budu upoznati sa obavezama koje Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđa za poslodavce. Predviđeno je nastavnim programom da se prisutni upoznaju i sa različitim oblicima radnog angažovanja, odnosno zapošljavanja osoba sa invaliditetom i detaljno, sa celokupnim postupkom profesionalne rehabilitacije.

Budući da Nacionalna služba za zapošljavanje ima određene programe i da preduzima različite mere, a kako bi se osobe sa invaliditetom zaposlile na odgovarajućim radnim pozicijama, to će prisutni biti i sa njima upoznati, te se od njih očekuje da ih maksimalno profesionalno primenjuju u praksi.

Specijalizovani kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji će ukazati polaznicima i na rezultate do kojih se došlo nakon primene konkretnih odredbi pomenutog zakona, tako da će svakako biti govora i o onim aspektima koji su primećeni kao nedovoljno iskorišćeni, a sve sa ciljem što racionalnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sa odredbama aktuelnog zakona koji je vezan za obaveze poslodavca, a koji mora u svom koletivu da ima angažovane i osobe sa invaliditetom će biti upoznati, takođe polaznici ovog kursa, ali i sa posledicama nepoštovanja svih zakonskih odredbi.

Svakako se očekuje da osobe koje budu pohađale ovaj specijalizovani seminar budu detaljno upoznate sa aktuelnim odredbama Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali i da ih primenjuju u svom radu, naravno maksimalno profesionalno, ali će isto tako da im bude omogućeno i da se upoznaju sa celokupnim postupkom profesionalne rehabilitacije, da bi mogli da na taj način pruže adekvatnu podršku osobama sa invaliditetom prilikom radnog angažovanja.

U kojim terminima i gde se organizuje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji?

Kao zvaničan organizator, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da se specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji sprovodi prema principima tri vrste nastave, to jest individualne, grupne i poluindividualne. Isto tako je definisano i da svaki prijavljeni odluči da li će izabrani tip edukacije pratiti online i to uz korišćenje sopstvenog računara ili će dolaziti u predstavništvo organizatora u određenom gradu, kako bi pohađao predavanja. Obavezni smo da napomenemo da izuzev što mora koristiti sopstveni računar da bi pratio online edukaciju, svaki zainteresovani takođe ima obavezu da ispoštuje pravilo vezano za instaliranje namenskog softvera na taj uređaj. A o načinu organizacije online edukacije, ali i o samom procesu instalacije konkretnog softvera će predstavnik određene institucije organizatora na vreme da obavesti svakoga ko se bude odlučio da časove pohađa na taj način.

Što se tiče klasičnog vida edukacije, on podrazumeva odvijanje predavanja direktno u konkretnoj poslovnici organizatora, a svaki prijavljeni bira između praćenja nastave u paru, u grupi ili individualno.

Princip po kome se organizuje individualni i poluindividualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji je, zapravo potpuno isti, a svakom pojedinačnom kandidatu se tom prilikom omogućuje da detalje sprovođenja izabranog tipa nastave definiše sa profesorom koji će je voditi i sa kordinator za nastavu u onom predstavništvu organizatora u kome se on i upisuje.

Mnogo je drugačiji način na koji se organizuje rad u grupi, ali ne isključivo zato što je predviđeno prisustvo većeg broja osoba, to jest od 4 do 8, već i zato što se definisanje dinamike održavanja i termina, ali i datuma početka, tom prilikom isključivo prepušta koordinatoru za nastavu. Međutim, polaznici koje interesuje grupni seminar moraju biti spremni da sačekaju prvo da bude kreirana grupa u kojoj mora biti makar četvoro članova, budući da se zahteva da se toliko njih prijavi u jednoj od poslovnica da bi taj tip edukacije uopšte i mogao da bude sproveden.

Pomenuta institucija može, a u skladu sa zahtevima neke kompanije, da organizuje i edukaciju za određeni broj njenih zaposlenih. Način njenog sprovođenja se u potpunosti prilagođava zahtevima klijenta, što znači da on određuje u dogovoru sa zvanično ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora prvo kada će korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji da počne, zatim kakvom dinamikom će časovi da budu organizovani i na kraju, definiše u kojim terminima će to biti. Ali je isto tako dozvoljeno i da se ovaj tip edukacije, a na zahtev klijenta, organizuje kako u prostorijama njegove firme, tako isto i na svakoj drugoj lokaciji koja poseduje tačno definisane karakteristike, sa čime će nadležno lice u kompaniji klijenta detaljno biti upoznato.

Na koji način se obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji organizuje?

Samim tim što se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze kako klasični, tako i online kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji, odnosno poluindividualna, grupna i individualna nastava, sasvim je jasno zbog čega se od svakog prijavljenog zahteva da u trenutku upisa navede gde će, odnosno kako nastavu da prati.

Da rezimiramo - klasičan tip edukacije je onaj koji podrazumeva njeno sprovođenje direktno u prostorijama predstavništva organizatora koje pojedinačni polaznik bude izabrao, dok je nastava online dostupna sa bilo kog mesta gde postoji stabilna internet konekcija. Inače, ona se može pratiti isključivo preko računara prijavljenog, koji je on obavezan da tom prilikom ima u posedu. A da bi svaki zainteresovani kandidat koji odluči nastavu da prati online to mogao da učini, izuzev posedovanja računara se zahteva i instaliranje namenskog softvera na njega. Zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora je obavezan da svakog polaznika u tom slučaju precizno informiše o celokupnom procesu instalacije softvera, kao i o načinu na koji se online obuka organizuje.

Za bilo koji tip nastave od pomenutih je predviđeno da se sprovodi ili u grupi ili u paru ili individualno, pa je zato vrlo važno da se svaki prijavljeni opredeli sa koliko osoba će ovu edukaciju pohađati.

Uzevši u obzir da u jednoj grupi može da bude prisutno najviše osmoro, a da je predviđeno prijavljivanje najmanje četvoro kandidata za formiranje grupe, jasno je da se mora prvo taj uslov ispuniti da bi pomenuti vid edukacije mogao da bude održan. Da pojednostavimo, tek kada se najmanje 4 njih bude prijavilo, to jest upisalo u konkretnoj poslovnici, predstavnik institucije organizatora će imati dužnost da definiše ne samo kog datuma će početi grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji, nego i sve ostale detalje, a prvenstveno dinamiku održavanja nastave i termine. Apsolutno svaki kandidat koji je zainteresovan da edukaciju pohađa upravo na ovaj način će biti u obavezi da se u potpunosti pridržava svega onoga što organizator bude odredio, s obzirom na to da nije dozvoljena izmena ni datuma početka na zahtev kandidata, ali ni termina, ni dinamike održavanja tog tipa edukacije.

Zato svako ko nema mogućnost da se uklopi u unapred navedene termine ili ne može da čeka da se formira grupa, ima opciju da pohađa individualni ili poluindividualni seminar. Ovo smo naveli zato što je način njihove organizacije mnogo jednostavniji i slobodniji, jer se u tom slučaju svakom prijavljenom dozvoljava da se dogovori sa ovlašćenim licem onog predstavništva organizatora u kome se bude upisao, ali i sa profesorom koji bi trebalo da vodi odabranu vrstu nastave, na koji tačno način će se ona sprovoditi. Tada će se oni usaglasiti prvenstveno oko datuma početka, a zatim će se dogovoriti i oko termina održavanja, te će obavezno definisati i trajanje, to jest dinamiku.

Isključivo na zahtev neke firme će da bude organizovana nastava za njene zaposlene, a takođe je prilično jednostavan način na koji se organizuje korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji. U tom slučaju je dopušteno ovlašćenom licu te kompanije da apsolutno svaki detalj koji je vezan za sprovođenje pomenutog vida edukacije dogovori sa nadležnim licem bilo koje poslovnice organizatora. Podrazumeva se da će se oni usaglasiti prvo oko datuma početka nastave za zaposlene, a zatim će precizirati i termine u kojima će časovi da budu održani, odnosno dinamiku. A pored svega toga, klijent ima pravo da zahteva i da se korporativna obuka organizuje na bilo kom drugom mestu, ali samo ukoliko taj prostor ispunjava zahteve koji su tačno definisani i sa kojima će tom prilikom klijent da bude precizno upoznat.

Koliko traje stručni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji?

Nastavnim findom koji je predviđen za stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji je definisano ukupno 8 školskih časova, a organizator u slučaju sprovođenja grupne edukacije određuje kako njeno trajanje, budući da definiše dinamiku održavanja, tako i datum početka, ali i termine.

Shodno tome, jedino tada i ima mogućnost da navede koliko će zapravo nastava trajati, tako da svi oni kandidati koji se budu opredelili da časove pohađaju u grupi, imaju obavezu da ukupno 4 dana pohađaju nastavu, bilo online ili u jednoj od poslovnica organizatora, te da prisustvuju časovima u ukupnom trajanju od po 90 minuta u toku jednog dana.

Oni kandidati koji budu izabrali da nastavu prate ili u paru ili sasvim samostalno, će tačne informacije o trajanju dobiti tek nakon što se sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora o tome budu dogovorili, uzevši u obzir da tako predviđa način njihove organizacije.

Sve to isto se odnosi i na korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji, a kada časove pohađaju ona lica koja su u nekoj firmi zaposlena.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i o profesionalnoj rehabilitaciji

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje