Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na prvom mestu je stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju osmišljen kako bi zvanično ovlašćena lica u različitim kompanijama, ali i privatne preduzetnike uputio u pravilnu primenu konkretnog zakona. A isto tako je ovaj edukacija namenjena svakome ko poseduje ovlašćenja u okviru radnog mesta na kom je angažovan, a vezano kako za definisanje prava zaposlenih, tako isto i za određivanje njihovih obaveza, odnosno od regulisanje odgovornosti.

Zainteresovani imaju prvo obavezu da izvrše prijavu, to jest da ili dođu lično u bilo koje predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da pošalju mail na zvaničnu adresu ili da se prijave putem telefona. Ukoliko budu izabrali elektronski način prijavljivanja, obaveza im je da navedu kako datum svog rođenja, tako i ime i prezime u konkretnoj poruci, ali i broj telefona, jer će ih ovlašćeno lice kontaktirati i obavestiti o svemu što je potrebno.

Pored nastave koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, ova institucija organizuje i korporativni kurs, a što je zapravo edukacija namenjena za zaposlena lica u sklopu neke kompanije. O načinu sprovođenja te vrste nastave se dogovaraju predstavnici i institucije klijenta i institucije organizatora, pa je omogućeno da zaposleni nastavu pohađaju na bilo koji od ponuđenih načina, koji važe i za individualne polaznike, ali i u okviru firme u kojoj su angažovani. Da bi korporativna obuka mogla da bude sprovedena na drugom mestu, obavezno moraju da budu u potpunosti ispunjeni tačno definisani uslovi, a koji će biti blagovremeno saopšteni ovlašćenom licu kompanije klijenta.


Kada su u pitanju pojedinačni kandidati, njima je na raspolaganju najpre online, a zatim i klasična obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, a biraju i između praćenja časova u grupi, u paru ili sasvim samostalno, budući da je u ponudi grupna, poluindividualna i individualna edukacija.

Prvenstveno moramo navesti da se od svakog polaznika koji se opredeli da časove pohađa online, očekuje da to učini preko sopstvenog kompjutera, ali i da se pridržava pravila koja se odnose na instaliranje namenskog softvera. Inače, taj vid nastave se organizuje kroz virtuelne učionice, a svi prijavljeni bivaju blagovremeno informisani o neophodnim detaljima.

Grupni kurs se organizuje za više polaznika u isto vreme, a organizator navodi obavezno prisustvo njih četvoro da bi grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju mogla da počne, te je svakako definisano da u jednoj grupi može biti najviše osmoro ljudi, jer se tako osigurava izuzetno visok kvalitet nastave. A kada se bude kreirala grupa, koordinator za nastavu te poslovnice određuje po kom principu će predavanja biti organizovana i to u smislu da definiše trajanje, kao i dinamiku, odnosno termine u kojima će časovi da budu održani, ali i tačan datum početka. Budući da je vrlo strog princip po kome se nastava u grupi organizuje, to nije dozvoljeno da se nijedan segment izmeni, a u slučaju da pojedinačni polaznik zahteva.Upravo iz tog razloga i jesu u ponudi individualna i poluindividualna obuka, a oni podrazumevaju istovetan i ujedno, vrlo slobodan način sprovođenja. Prepušteno je svakom prijavljenom u tom slučaju da se precizno dogovori o načinu sprovođenja nastave sa ovlašćenim licem predstavništva organizatora, ali i sa nadležnim predavačem. Tačnije rečeno, oni se dogovaraju kog datuma će ili nastava za dvoje ili za jednog polaznika da počne, odnosno kakvom dinamikom će se održavati časovi i u kojim će to tačno da bude terminima.

Ističemo da se zahteva od svakog ko izvrši prijavu, da ispoštuje pravilo koje se odnosi na upis, te da mu kično prisustvuje i dostavi potrebnu dokumentaciju.

Plan i program stručne obuke za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju

Uopšteno će, na samom početku ovog seminara predavači govoriti o odredbama aktuelnog Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije, ali će svakako objasniti i šta se tačno reguliše tim odredbama. Posle toga će, isto tako precizno biti objašnjeno i koja sve lica spadaju u kategoriju osiguranih, ali i ko može da se smatra licem koje je zdravstveno osigurano za određene slučajeve.

Podrazumeva se, naravno da će profesori koji vode specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju usmeriti posebnu pažnju na prava, koja svakako imaju lica koja podležu zdravstvenom osiguranju, ali će biti reči i o njihovoj zaštiti, odnosno o načinu na koji mogu da ostvare prava koja se aktuelnim odredbama zakona definišu.

Takođe će biti ukazano i na mnogobrojne situacije koje se smatraju problematičnim, a svakako se sreću u praksi, tako da će polaznicima biti objašnjeno i na koji način se potencijalno nepovoljne situacije mogu izbeći.

Brojnim primerima iz prakse će biti potkrepljen teorijski deo ove edukacije, a što prvenstveno ima za cilj da svakog pojedinačnog polaznika koji pohađa stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju uputi u definisanje i prava i obaveza, a koji su u vezi sa aktuelnim Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije, kako bi oni na najbolji mogući način mogli da u svom radu primenjuju njegove odredbe.

A pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, biće govora i o takozvanom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, a svakako će prisutnima predavači da objasne i koje su osnovne razlike između te dve vrste zdravstvenog osiguranja, to jest koje su prednosti svakoga od njih, ali i mane.

Podrazumeva se da će, takođe biti obrađena i ona tema koja se odnosi na osobe koje nisu obavezno osiguranje, a koje svakako imaju mogućnost da se obavezno zdravstveno osiguraju, što im dozvoljavaju određeno odredbe ovog zakona.

U završnom delu će kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju biti usmerena na razgovor o različitim nedoumicama i vrlo rizičnim situacijama, a koje su vezane za primenu odedbi Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije. A svakako će, kroz razgovor prisutni razumeti i kako se takve situacije rešavaju, a na obostrano zadovoljstvo i zaposlenog i njegovog poslodavca.

Gde se i kada održava kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Svaki prijavljeni polaznik ima obavezu da se odluči kako će nastavu da pohađa, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford ima izuzetno bogatu ponudu. Na prvom mestu moramo naglasiti da postoji mogućnost da pohađa klasičan i online seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, a zatim je vrlo važno da izabere sa koliko osoba će nastavu pratiti, pošto se izuzev individualne i grupne, nudi mogućnost i za organizaciju poluindividualne nastave.

Online edukacija je specifična samo u tom smislu što apsolutno svaki kandidat mora da ispuni osnovni uslov za njeno praćenje, to jest mora da poseduje svoj kompjuter, ali i da na njega instalira softver koji je za tu svrhu prvenstveno i namenjen. Ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora će sve dodatne informacije o načinu na koji se organizuje online kurs, odnosno o celokupnom postupku instalacije namenskog softvera pružiti svakom zainteresovanom polazniku, ukoliko bude postojala potreba za tim.

A kada se pojedinačni kandidat bude opredelio između te dve opcije, svakako se zahteva i da navede da li će nastavu da prati u paru, potpuno samostalno ili u grupi, pa tek na osnovu svih tih informacija će i organizator moći da mu pruži informacije vezano za termine održavanja, dinamiku i datum početka.

Dakle, klasična nastava podrazumeva dolazak svakog prijavljenog direktno u prostorije organizatora gde se predavanja tom prilikom sprovode, zatim rad u grupi uključuje od četvoro do osmoro ljudi, a poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđa prisustvo dvoje polaznika u isto vreme, dok je individualna rezervisana za samo jednog kandidata.

Prilikom organizacije poluindividualne i individualne nastave je velika pažnja usmerena na ispunjenje zahteva prijavljenih, a u smislu da se tada njima dozvoljava da definišu datum početka, dinamiku održavanja i trnjenje direktno sa nadležnim predavačem, ali i sa onim licem koje je u određenoj poslovnici organizatora za to i nadležno.

Ali se zato od svakoga koga interesuje grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju zahteva maksimalno poštovanje svih uslova koje će tada definisati koordinator za nastavu, pošto je predviđeno da samo on može da odluči o datumu početka, ali i o dinamici održavanja i terminima za taj tip edukacije. Ipak, postoji svakako jedan zahtev koji mora biti ispunjen da bi ona mogla da počne, a na to ni u kom slučaju ne može da utiče organizator. Naime, kako je određeno prisustvo od četvoro do maksimalno osmoro ljudi u jednoj grupi, to se sasvim logično i zahteva prvo da se minimalan broj osoba prijavi u jednoj od poslovnica, a kako bi taj vid edukacije mogao da bude sproveden. Jednostavnije rečeno, tek pošto se minimum 4 kandidata zvanično bude prijavilo, ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu institucije organizatora definiše datum početka grupne nastave, potom određuje dinamiku njenog održavanja i termine, te naravno da u najkraćem mogućem roku informiše sve kandidate koji su članovi određene grupe.

Obrazovni centar Akademije Oxford ispunjava zahteve svake kompanije koja ima potrebu da zaposlenima pruži mogućnost da se upoznaju sa aktuelnim odredbama zakona koji je predmet ove edukacije. A s obzirom na to da je u pitanju specifična grupa polaznika, to se i korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju organizuje uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta. Zapravo, pod tim mislimo na činjenicu da se ovlašćeni predstavnik te kompanije mora precizno dogovoriti kako o datumu početka, ali i o terminima održavanja, odnosno o dinamici, tako isto i o mestu održavanja, a to sve čini direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Osobe koje su zainteresovane da se u konkretnoj oblasti edukuju, moraju imati na umu da Obrazovni centar Akademije Oxford teži da maksimalno kvalitetno odgovori na sve njihove zahteve. Upravo iz tog razloga se u ponudi ove institucije nalazi kako online, tako i klasični kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno grupna, individualna i poluindividualna nastava.

Da kažemo to jednostavnije - prvo se svaki prijavljeni mora odlučiti gde će časove da prati, to jest da li će lično da dolazi u prostorije jedne od poslovnica ove institucije, a kojom prilikom se sprovodi klasična edukacija ili mu, ipak više odgovara da predavanja prati online. A ukoliko se odluči za tu varijantu, obaveza mu je da nastavu pohađa preko svog računara, na koji će svakako blagovremeno morati i da instalira posebnu vrstu softvera, s tim da će ga ovlašćeno lice u onom predstavništvu organizatora u kome se bude prijavio, odnosno upisao, o svemu tome informisati.

Isto tako će polaznici morati da se opredele i po kom principu će nastavu pratiti, to jest da li će to biti samostalno, u grupi ili u paru, jer će na osnovu toga znati i kada će nastava da bude održana i u kojim terminima, ali i kojom će to tačno dinamikom da bude.

Kada se neko odluči za rad u grupi, tada je vrlo važno da se prvo ona oformi, a neophodno je tom prilikom da se prijavi najmanje četvoro zainteresovanih, te je takođe precizno definisano da maksimalno 8 ljudi ima pravo da prisustvuje toj vrsti edukacije. Tek po formiranju grupe, ovlašćeno lice u instituciji organizatora stiče pravo da definiše kog datuma će da počne grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i da odredi dinamiku održavanja, kao i termine. Napominjemo da svakako neće biti dozvoljeno da se apsolutno nijedan segment izmeni, a u slučaju da neki kandidat to zahteva, pa je vrlo važno da svako ko se opredeli nastavu da prati u grupi prethodno dobro razmisli da li može da se prilagodi tome.

Bude li se dogodilo da kandidatima ne odgovara prethodno navedeni način sprovođenja nastave, oni se svakako mogu opredeliti ili da je pohađaju potpuno individualno ili u paru, uzevši u obzir da se i individualni i poluindividualni kurs organizuju na potpuno isti način. U principu, svakom prijavljenom se tada dopušta da se dogovori sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora i sa profesorom, kojom dinamikom će jedna ili druga vrsta nastave da bude organizovana, ali i u kojim terminima i kada će tačno početi.

Kako se može organizovati i korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao, to jest nadležno lice bilo koje firme, princip njegovog sprovođenja je takav da svaki klijent ima pravo da način organizacije definiše sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Neophodno je da naglasimo i to da se edukacija koja je namenjena samo zaposlenima, a isključivo po želji lica koja su im direktno nadređena, može organizovati i online i u prostorijama organizatora, ali i klijenta, to jest na bilo kojoj drugoj lokaciji koji ispunjava tačno definisane uslove.

Koliko traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju?

Stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se organizuje u grupi će trajati ukupno 4 dana, a ukupno 8 školskih časova nastave je raspoređeno tako da se u toku jednog dana organizuju po dva školska časa, to jest da polaznici imaju obavezu da predavanjima prisustvuju na dnevnom nivou u trajanju od po 90 minuta.

A isključivo na osnovu izbora svakog prijavljenog zavisi i da li će moći da prethodno dobije informaciju u trajanju ili ne, pošto je to dozvoljeno samo kod grupne obuke.

Kada nekoga zanima ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju, to jest onda kada se zahteva organizacija korporativnog seminara, detalji vezani za dinamiku, ali i datum početka, odnosno termine održavanja se definišu između svakog pojedinačnog kandidata, to jest predstavnika zainteresovane firme i organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje