Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih

Ko god u nekoj kompaniji ima obavezu da definiše kako prava, tako isto i obaveze, ali i odgovornosti zaposlenih ili, pak ona osoba koja je zadužena za rukovođenje nekom kompanijom, to jest privatni preduzetnik bi svakako trebalo da pohađa specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih. Naravno da je praćenje ove edukacije omogućeno i svim onim kandidatima koji u okviru radnog mesta koje obavljaju imaju zaduženje da vode računa o primeni zakonskih odredbi, a primarno vezano za prava zaposlenih, ali i sva ona lica koja su zvanični predstavnici sindikata u nekoj firmi, odnosno bilo ko ko je zainteresovan da se upozna sa odredbama Zakona o radu, a koje su prvenstveno vezane za prava zaposlenih lica.

Vrlo je važno napomenuti činjenicu da izuzev nastave namenjene pojedinačnim kandidatima, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i edukaciju koju bi, primarno trebalo da pohađaju zaposleni u nekoj firmi. Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih, posebna pažnja se obraća na zahteve klijenata, pa se iz tog razloga omogućuje direktoru određene firme, koja je zainteresovana, odnosno njenom zvanično ovlašćenom predstavniku da se o svim detaljima koji se odnose na organizaciju nastave, precizno dogovori sa koordinatorom za nastavu institicuje organizatora. Pored toga što se moraju dogovoriti o tačnom datumu početka, ali i o terminima u kojima bi zaposleni trebalo da zaposleni prate nastavu, to jest o dinamici, oni bi svakako trebalo da definišu i mesto njenog održavanja. Naime, izuzev klasične i onlajn nastave, u ovom slučaju je dopušteno da zaposleni predavanja prate u svojoj kompaniji, to jest na nekoj drugoj lokaciji, ali ona mora ispuniti tačno definisane zahteve.

Pojedinačni polaznici se prvo moraju opredeliti između mogućnosti praćenja nastave online i direktno u poslovnicama institucije organizatora, ali se posle toga očekuje i da definišu da li će predavanja da pohađaju u paru ili u grupi, odnosno potpuno individualno.


Svi oni polaznici koji interesuje online kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih će potrebne informacije o načinu sprovođenja te vrste edukacije da dobiju već prilikom upisa i to od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice. A najvažnije je, u tom slučaju da oni imaju lični računar, ali i da pre početka sprovođenja online edukacije, na njega instaliraju posebnu vrstu softvera.

Kod poluindividualne i individualne edukacije se primenjuje vrlo fleksibilan način organizacije, uzevši u obzir za svaki pojedinačni polazak u tom slučaju treba da se sa koordinatorom za nastavu i sa predavačem, a koji je zadužen za vođenje odabrabe vrste nastave, dogovori kako će se konkretni tip edukacije odvijati. Izuzev određivanja datuma početka, zahteva se i da oni tada definišu termine u kojima će se ili poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih ili individualni vid edukacije organizovati, kao i da preciziraju trajanje, to jest da odrede kakvom dinamikom će se odvijati predavanja.

Ako se neko bude odlučio da časove pohađa u grupi, on mora i da sačeka ispunjenje jedinog zahteva za početak tog tipa nastave, to jest prijavljivanje najmanje 4 osobe, a kako bi bila napravljena jedna grupa. Inače, u njoj može biti prisutno najviše osmoro ljudi, a organizator je zadužen za definisanje kako datuma njenog početka, tako i dinamike kojom se predavanja održavaju, odnosno termina. A podrazumeva se da će on to učiniti tek kada se dovoljan broj lica bude prijavio, pa će zatim i obavestiti sve koji su se prethodno prijavili, te je naglašeno da sve što organizator bude odredio nije podložno promeni.

Svaki zainteresovani kandidat je u obavezi, najpre da izvrši prijavu na jedan od propisanih načina, a zatim i da lično dođe kako bi se upisao.

Osoba koju interesuje specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih treba da kontaktira telefonom izabrano predstavništvo organizatora, odnosno da dođe lično, kako bi izvršila prijavu ili, pak da to učini elektronskim putem. A u tom slučaju je neophodno da u mejlu, osim osnovnih informacija o sebi, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, svakako napiše i svoj broj telefona, jer će ovlašćeno lice organizatora u najkraćem mogućem roku kontaktirati svakog prijavljenog, a kako bi zvanično dobio obaveštenja o detaljima koji se odnsoe na postupak upisa.Nastavni program stručne obuke za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih

Podrazumeva se, naravno da je specijalizovana obuka i kurs za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih primarno usmerena na upoznavanje polaznika sa onim odredbama konkretnog zakona, koje se odnose na prava zaposlenih lica, ali će ipak na početku edukacije predavači da predstave polaznicima ukratko čime se pomenuti zakon bavi i kako on reguliše prava, ali i obaveze zaposlenih.

Tema sa kojom će se oni najpre da se upoznaju je vezana za organizaciju rada, a u smislu da će im biti predstavljeno kako se određuje radno vreme, odnosno šta tačno podrazumeva rad u smenama, te će isto tako biti govora i o takozvanoj preraspodeli radnog vremena. Uz to će im predavači objasniti i kako Zakon o radu Republike Srbije reguliše radno angažovanje maloletnih lica, ali i na koji način se definiše i plaća noćni rad, ali i rad u smenama i ostali načini radnog angažovanja zaposlenih lica.

Posle toga je predviđeno da se sa tačno određenim članom Zakona o radu, a koji je naveden pod brojem 93, stav a, upoznaju svi prisutni, a on se odnosi najpre na regulisanje odsustva porodilja sa posla. Biće reči i, uopšteno o opravdanom odsustvu sa posla, to jest o onim zakonskim odredbama koje se vezuju za godišnji odmor, kao i za obaveze poslodavca sa stanovišta odmora zaposlenih na dnevnom i nedeljnom nivou.

Takođe će kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih omogućiti prisutnima da se upoznaju i sa načinom postupanja u slučaju plaćenog, odnosno neplaćenog odsustva zaposlenih lica, ali i sa definisanjem naknade za odsustvo osoba koje se nalaze na čelu sindikalnih organizacija u sklopu neke kompanije. Isto tako će polaznici da saznaju i ša se događa ukoliko mora da dođe do odsustva zaposlenog, ali po osnovu udaljenja sa rada, kao i na koji način se postupa kada se dogodi situacija poznata kao mirovanje radnog odnosa.

Sa tačno određenim odredbama trenutno aktuelnog Zakona o radu Republike Srbije, a koje su vezane za naknadu zarade u toku odsustva, ali i sa uticajem sadržine Ugovora o radu za svakog pojedinačnog zaposlenog, će prisutni tokom ovog seminara da budu upoznati. A tada će predavači vršiti analizu Ugovora o radu, koji će tom prilikom doneti, tako da će im i objasniti na praktičnom primeru kako se tačno reguliše pravo na naknadu zarade prema tom ugovoru i to uz maksimalno poštovanje konkretnih odredbi zakona.

Svakako će specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih obraditi i temu koja je vezana za različita akta, odnosno odluke, a koje poslodavac ima obavezu da donese vezano kako za definisanje radnog vremena, odnosno obaveznih dnevnih i nedeljnih pauza u radu, tako i godišnjeg odmora. Takođe će biti reči i o specifičnom Rešenju, a koje se u različitim situacijama i u okviru različitih kompanija primenjuje, a kako bi se prava zaposlenih maksimalno ispoštovala, to jest odredbe trenutnog Zakona o radu koje se tim segmentom bave.

Kako se neretko događa da poslodavac ne ispoštuje pravila koja su navedena u aktuelnom zakonu, to će i ovaj specijalizovani kurs naročitu pažnju da usmeri na ukazivanje polaznicima upravo na to kako se konkretne poteškoće mogu izbeći.

Svim polaznicima ovog kursa će, naravno biti dopušteno da na licu mesta, a u direktnom kontaktu sa predavačem razreše sve nejasnoće koje imaju vezano za primenu u praksi odredbi navedenog zakona, a čime će u velikoj meri da poboljšaju kvalitet poslovanja kompanije u kojoj su zaposleni.

U kojim terminima i gde se organizuje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih?

Pored toga što je u ponudi institucije organizatora grupna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih, svakako se može organizovati i poluindividualna, odnosno individualna nastava, a za sve njih je predviđeno da budu organizovane i direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i online.

Svi oni polaznici koji se odluče da časove prate online će to učiniti putem sopstvenog računara, a koji imaju obavezu da poseduju i na njega će instalirati, pre početka izabrane vrste nastave softver, kako bi mogli nesmetano da pristupaju predavanjima. Informacije vezano i za način sprovođenja tog tipa edukacije i za samu instalaciju ovog softvera će im biti pružene od strane ovlašćenog lica institucije organizatora.

Naravno, klasična vrsta edukacije uključuje sprovođenje predavanja u prostorijama brojnih poslovnica ove institucije u zemlji.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih se organizuju po istovetnom principu. A on podrazumeva da se očekuje od svakog prijavljenog da termine u kojima će se jedna ili druga vrsta nastave organizovati, odnosno tačnu dinamiku, kao i datum njenog početka, odredi zajedno sa profesorom koji će je voditi i sa ovlašćenim licem odabrane poslovnice organizatora.

Način na koji se sprovodi grupni seminar je sasvim drugačiji, zato što se tada se od prijavljenih zahteva prvo da pričekaju kreiranje jedne grupe, koja mora da broji najmanje četiri osobe, a zatim i da prihvate sve što tom prilikom organizator bude odredio (termini održavanja, datum početka, trajanje - dinamika). Podrazumeva se da se ništa neće moći promeniti, a ukoliko to kandidat bude zahtevao, tako da svako od prijavljenih mora dobro da razmisli da li mu takav način pohađanja edukacije odgovara, a što se tiče same grupe, u njoj se može naći od najmanje 4 ljudi do najviše 8 njih.

Može se, takođe organizovati i takozvani korporativni seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih, kada nastavu isključivo treba da prate osobe zaposlene u nekoj firmi. Dogovorom između predstavnika te kompanije i naše institucije se definiše način njene organizacije, s tim da ona može biti organizovana i na bilo kojoj drugoj lokaciji. Naravno da je potrebno da to mesto ispunjava određene zahteve, a predstavnik kompanije klijenta će dobiti sve potrebne informacije od ovlašćenog lica u predstavništvu organizatora, koje bude tom prilikom kontaktirano.

Kako se sprovodi stručna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih?

Specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih se može pohađati online, a tada se od prijavljenih zahteva da na sopstveni računar instaliraju softver, kako bi bili u mogućnosti da prate časove, a svakako je u ponudi i klasičan vid nastave, kada se predavanja sprovode direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Naravno da će svaki prijavljeni morati da izabere gde će nastavu da pohađa, a nakon toga će morati da donese odluku i po kom tačno principu će to biti, budući da se organizuje i individualna, ali i grupna, odnosno poluindividualna nastava.

Broj osoba koje mogu da im prisustvuju je različit, pa tako od četvoro do osmoro njih može da pohađa grupni vid edukacije, a individualnu nastavu prati samo jedna osoba, te njih dvoje pristupa pohađanju poluindividualne edukacije. Takođe se, uopšteno razlikuje i način njihove organizacije, budući da isključivo koordinator za nastavu u onoj poslovnici organizatora u kojoj se oformi grupa, to jest u kojoj se najmanji broj osoba potrebnih za njeno formiranje prijavi, definiše Kada će početi grupni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih, kao i po kakvoj dinamici i u kojim terminima će se nastava održati. A sve to nije podložno izmenama, u slučaju da neki kandidat bude zahtevao, jer je vrlo važno da se on u potpunosti pridržava svega onoga što bude bilo prethodno definisano.

Kod individualne i poluindividualne nastave je princip sprovođenja potpuno drugačiji, s obzirom na to da svaki prijavljeni uslove organizacije definiše kako sa profesorom, tako i sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora. Preciznije rečeno, oni se dogovaraju kog datuma će da počne ili individualni ili poluindividualni seminar, odnosno u kojim terminima će nastava da bude održavana i koliko će da traje, jer se mora definisati i dinamika.

A organizuje se i nastava koja je na prvom mestu namenjena zaposlenima u određenoj firmi, pa je u toj situaciji vrlo važno da se ovlašćeni predstavnik kompanije klijenta dogovori o načinu njenog sprovođenja direktno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kom predstavništvu institucije organizatora. Trebalo bi, takođe da istaknemo da se korporativni seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih može organizovati i u našim poslovnicama i preko interneta, ali i u firmi koja zahteva edukaciju, to jest na bilo kom drugom mestu, koje maksimalno odgovara tačno definisanim zahtevima. Svakako će ovlašćeno lice zainteresovane firme da definiše uslove za organizaciju ove vrste nastave sa našim predsednikom, ali i da odluči da li će je zaposleni pohađati individualno, u grupi ili u paru.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih?

Isključivo u onoj situaciji kada se organizuje grupni seminar za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih može da bude ranije obavešten svaki prijavljeni o trajanju nastave, ali ako je njegova odluka vezana za praćenje individualne ili poluindividualne nastave, on će sve te podatke dobiti tek pošto se bude dogovorio sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom, pošto tako predviđa način organizacije za ta dva tipa edukacije.

Nastava koja se organizuje za grupu polaznika traje ukupno 4 dana, a svakoga od njih oni moraju da prisustvuju časovima u trajanju od po 90 minuta, što je ustvari dva školska časa dnevno, jer je ukupni nastavnim fondom obuhvaćeno 8 školskih časova.

Takođe, kada se sprovodi korporativna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih, trajanje se definiše isključivo zvaničnim dogovorom između predstavnika institucije klijenta i organizatora, tako da ne postoji mogućnost da se ranije dobiju informacije o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona u radu sa apsekta prava zaposlenih

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje