Kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta

Smatra se da bi bilo vrlo korisno da direktori, vlasnici i, uopšteno govoreći svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u upravljanju određenim organizacijama pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta. Nije, naravno na odmet da neznačenu edukaciju isprate i osobe zadužene za bezbednost na radu, menadžeri za ljudske resurse, kao i oni koji rade u sektorima zaduženim za kadrovske poslove.

U ponudu organizatora uvršćeni su različiti načini za praćenje predavanja, tako da će svi koji su zainteresovani moći da pronađu modalitet koji najviše odgovara njihovim potrebama i svakodnevnom ispunjavanju privatnih i poslovnih obaveza.

Pojedinačni polaznici tako imaju priliku da nastavu prate online, ali za to moraju da prethodno izvrše određene pripreme, tačnije da na svoj računar instaliraju tačno određeni tip softvera, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Ovaj postupak većina kandidata uspeva da obavi samostalno, ali je organizator ipak za sve kojima u toj situaciji bude potrebna pomoć obezbedio mogućnost stupanja u kontakt sa IT stručnjacima, zaposlenim u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Navedeni polaznici takođe mogu da odaberu klasični seminar, te da na časove dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije. Tamo će raditi u prostorijama koje su opremljene prema najsavremenijim obrazovnim principima, u skladu sa rasporedom koji bude utvrđen.


Izuzev naznačenih opcija, prijavljeni mogu da biraju i između grupnog, individualnog i rada u paru, pa će tako oni koje bude zanimao grupni kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta pratiti nastavu zajedno sa još nekoliko drugih kandidata. Broj članova jedne grupe je, zapravo vrlo precizno definisan, pošto to značajno utiče na kvalitet njenog funkcionisanja. Raspored predavanja, kao i tempo delovanja za sve članove grupe odrediće koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a uz to će navesti i datum kada će celokupan program početi da se sprovodi.

U slučaju da kandidati žele da, tokom edukacije imaju društvo, a da takođe ne pohađaju predavanja sa većim brojem ljudi, mogu da izaberu poluindividualnu nastavu, kada će nadležni stručnjak podučavati dve osobe. Ovakav pristup pruža prijavljenima priliku da nove informacije i saznanja usvajaju prateći predavanja svog profesora i komunicirajući sa njim, ali i u međusobnoj interakciji sa svojim partnerom, tokom koje će razmenjivati iskustava i ideje sa svojim partnerom. Tako će moći i da nauče da ispoljavaju zadovoljavajuću toleranciju prema tuđem mišljenju i nauče da brane svoje stavove, istovremeno u najvećoj meri poštujući sagovornika.

Oni koji budu pohađali individualni seminar za primenu pravila ergonomije radnih mesta imaće mogućnost da ostvare blisku komunikaciju sa svojim predavačem i od njega u svakom trenutku traže potrebne informacije, objašnjenja i tumačenja, u slučaju da im to bude potrebno. Tempo obrazovnog rada će moći maksimalno da usaglase sa svojim potrebama, sposobnostima, predznanjem i brzinom kojom uče, što će im upravo omogućiti činjenica da tokom ovog procesa nemaju kome da se prilagođavaju. Naime, kako ovde, kao i u prethodno pomenutom modelu edukacije, u nastavnom postupku učestvuje mali broj ljudi, polaznicima je dozvoljeno da navedu kada im odgovara da imaju predavanja, kojim ritmom bi želeli da rade, kao i kog datuma bi bilo najbolje da celokupna obuka počne. Sa tim predlogom će upoznati svog profesora i koordinatoru za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije pa će, ako se oni sa njim saglase moći da se edukuju prema rasporedu koji se najviše uklapa u njihove dnevne navike i način života.Veoma je važno da svi koje interesuje ovaj kurs znaju da najpre treba da izvrše prijavljivanje, te da ovlašćenom službeniku ostave svoje lične podatke. Oni obuhvataju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona, a ovaj postupak kandidati mogu da obave u svakom predstavništvu organizatora, telefonskim putem ili slanjem poruke pomenutog sadržaja na mejl adresu naznačene institucije. Nakon što se registracija polaznika završi, održaće se upis na edukaciju kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da u tu svrhu pribave određenu dokumentaciju, koju će predati nadležnom licu. Svi zvanični spisi koji se traže, kao i datum i mesto odvijanja upisne procedure kandidatima će biti na vreme saopšteni.

U situaciji kada edukaciju žele da pohađaju radnici određenog preduzeća, biće organizovana korporativna obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta. Ovi polaznici časove mogu takođe da pohađaju preko interneta, ali i uživo, s tim da klasična predavanja mogu da se održavaju na bilo kom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Tako prijavljeni mogu da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, da se obučavaju na svom radnom mestu ili na ma kojoj lokaciji koju smatraju odgovarajućom. Raspored po kome će se odvijati njihov seminar, tempo rada, kao i datum startovanja kompletnog programa preciziraće u dogovoru lice koje zvanično predstavlja konkretnu kompaniju i koordinator u okviru institucije organizatora.

Kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta - plan i program

Profesionalne bolesti često se javljaju kao posledica nepoštovanja određenih zakonitosti, a praćene su smanjenjem motivacije zaposlenih i neuspehom u postizanju rezultata rada. Osobe koje budu pohađale seminar za primenu pravila ergonomije radnih mesta saznaće da antropometrijski i biomehanički faktori, osim na produktivnost i performanse radnih operacija utiču i na zdravlje zaposlenih u proizvodnji, ali onih koji obavljaju kancelarijske poslove, naročito kada oni podrazumevaju svakodnevni, višečasovni rad na računaru.

Nadležni stručnjaci će objasniti da je, prema uopštenoj definiciji ergonomija nauka koja se bavi dizajniranjem proizvoda koji bi trebalo da budu idealno prilagođeni ljudskom telu, kao što je recimo nameštaj, automobili ili ručni alati. Međutim, ergonomija je mnogo više od dizajna predmeta, ona se prvenstveno bavi odnosom čoveka i mašina, u smislu poboljšanja efikasnosti, pouzdanosti i bezbednosti rada. Pod mašinom se podrazumeva bilo kakav materijalni predmet sa kojim čovek dolazi u kontakt prilikom obavljanja radnih procesa i, osim dizajna mašine koji bi trebalo da prevaziđe fizička i biološka ograničenja čoveka, ergonomija uzima u obzir i ljudska psihička i socijalna ograničenja i specifične potrebe. Polaznicima će, dakle biti naznačeno da ergonomija proučava anatomske i fiziološke parametre ljudskog tela, ali i ljudsko ponašanje da bi se mašine i predmeti, najboljom mogućom kombinacijom tehničkih i dizajnerskih parametara, prilagodili korisnicima. U cilju postizanja većeg zadovoljstva u radu, smanjenja povreda ili profesionalnih oboljenja, a time i povećanja produktivnosti i kvaliteta rada, ergonomija se naročito koristi naučnim disciplinama koje se bave čovekom, psihologijom, medicinom, akustikom i optikom.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta biće reči i o upravljanju kvalitetom i rizikom, odnosno o procesima stvaranja poslovne filozofije, kulture ili poslovne klime koja obuhvata postupke, sisteme, organizaciju, ljudske resurse, ciljeve, strategije i zainteresovane strane. Kandidatima će biti objašnjeno da se ergonomija obično deli na fizičku (posmatra ljudsko telo kao osnovu za dizajniranje predmeta), kognitivnu (mentalni procesi, opažanje, pamćenje, donošenje odluka, stres na radu) i organizacionu. Upravo se organizaciona ergonomija bavi pitanjima koja su bitna za upravljanje rizikom u poslovanju, kao što su komunikacija, timski rad, upravljanje ljudskim resursima, projektovanje rada, radno vreme i rad na daljinu.

Profesori će istaći da je praktični pristup dizajniranju rada i radnih mesta najčešće inženjerski, sa glavnom pretpostavkom da je čovek sa svojim ograničenjima limitirajući faktor tehničko - tehnološkog razvoja i da je rešenje u prilagođavanju mašina ljudskom telu. Savremeni pristup problemu je, međutim sveobuhvatniji jer ergonomija u obzir uzima i mentalna i društvena ograničenja pripadnika određenih zajednica, te i ona moraju da se razmotre prilikom projektovanja mašina i radnih mesta, kao i kompletnih radnih procesa.

Polaznici će tokom edukacije saznati da se efekti lošeg ergonomskog projektovanja ispoljavaju kroz fizičke stresove koji izazivaju profesionalne bolesti. Takve bolesti su najčešće poremećaji tetiva, nerava ili imaju vaskularnu prirodu. Ovlašćeni stručnjaci će navesti da se faktori koji utiču na pojavu bolesti i vezani su za radni proces nazivaju ergonomski faktori rizika i da su podeljeni u četiri grupe. Tako će govoriti o faktorima radnog mesta (temperaturi, vibracijama, neudobanom položaju, prevelikom naporu, ponavljanju), organizacionim (neodgovarajućem ciklusu rada i odmora, prekovremenom i smenskom radu, tempu rada koji diktira mašina), psihosocijalnim (sistemu nagrađivanja i zadovoljstvu poslom) te o individualnim faktorima rizika (polu, starosti, broju godina na radnom mestu, navikama, hobijima, fizičkoj konstituciji).

Dok se odvija kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta predavači će istaći da je ovaj postupak, kome prethodi adekvatna analiza značajan za povećanje produktivnosti i zadovoljstva zaposlenog i smanjenje rizika od povreda na radu i pojave profesionalnih bolesti. Svako radno mesto je najmanja zaokružena celina na kojoj se odvija deo tehnološkog i organizacionog procesa, a najvažnija karakteristika radnog mesta je radni prostor i njegovo uređenje bi trebalo da obezbedi najveće stimulativne radne uslove. Kandidati će biti obavešteni da se s tim u vezi analiziraju antropometrijske karakteristike, to jest dimenzije ljudi koji rade u tom prostoru, ali i drugi estetski faktori od kojih zavisi zadovoljstvo i produktivnost zaposlenog. Saznaće i da brza ergonomska analiza radnog mesta daje informacije o najpovoljnijem položaju sredstava za rad, optimalnoj površini radnog mesta i pojednostavljenju radnih operacija, koje podrazumeva ograničavanje broja potrebnih pokreta, smanjivanje težine alata i materijala, te omogućavanje rada obema rukama uz pokretanje nogu.

Na predavanjima će s eprofesori baviti i tipovima ergonomske analize, te naznačiti da ona može da bude kvalitativna, pri čemu se posmatraju radna norma i propisane karakteristike posla, kao i kvantitativna, koja posmatra dužnosti i ponašanje radnika, radnu okolinu i veličinu radnih grupa. Polaznici će saznati da ergonomski problemi mogu da se klasifikuju kao fizički (povrede, bolovi u vratu, rukama, leđima, oštećenja vida ili sluha, bolesti disajnih organa) ili psihički problem izazvani stresom.

Pre kraja seminara prisutnima će biti istaknuto da je ergonomija, kao i svaki proces upravljanja u funkciji poboljšanja performansi, predmet kontinuiranog upravljanja znanjem, pomoću snimanja, analiziranja i primene novih standardizovanih ili posebnih postupaka, dobijenih u razmeni informacija ili stručnim usavršavanjem. U praksi menadžmenta prenošenje informacija, transfer znanja ili dobre prakse među kompanijama, po pravilu obe strane čini jačima, jer je znanje zajednički interes svih subjekata u savremenom poslovanju.

U kojim terminima i gde se održava seminar za primenu pravila ergonomije radnih mesta?

Kandidati koji budu želeli da se edukuju odvojeno od ostalih moći će u velikoj meri da utiču na svoj raspored časova. Preciznije rečeno, biće im data prilika da, uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru nevedene institucije, odrede kada će individualna obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta da počne, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Sem ove pogodnosti, dotični polaznici će imati punu pažnju ovlašćenog predavača, ali neće tokom obrazovnog procesa funkcionisati kao pasivni primaoci gotovih znanja, već će sve vreme biti podsticani da izražavaju svoje mišljenje i stavove, postavljaju pitanja i, ako je potrebno traže dodatna objašnjenja. Tako će nadležni stručnjak moći da uvidi na koji način treba da osmisli svoje podučavanje, kako bi omogučio prijavljenom da što lakše savlada predviđene ciljeve.

Priliku da kreiraju svoj raspored dobiće i kandidati koji će u paru da prate predavanja, odnosno da rade prema principima poluindividualne nastave. Najpre će međusobno, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora da se dogovore kada seminar počinje, te kojim danima i u koliko sati će održavati časovi.

Osobe koje vole da rade u dinamičnoj atmosferi imaju priliku da se edukuju zajedno sa još nekoliko polaznika, ali im neće biti omogućeno da odlučuju o tome kada će grupni kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta da počne, niti koji će biti termini i ritam održavanja predavanja. Sve ove pojedinosti odrediće ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe moraju da ga se pridržavaju sve vreme sprovođenja programa.

Bilo da rade individualno, grupno ili u paru, kandidati imaju mogućnost da se odluče za pohađanje časova preko interneta ili da nastavu prate na standardni način. Za prvu opciju moraće da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći, jer je reč o zaista jednostavnom informatičkom zadatku, a za one koji se ne budu snašli obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora. Edukacija koja se odvija na klasični način biće organizovana u moderno opremljenim prostorijama određenog predstavništva naznačene obrazovne institucije i to prema rasporedu koji bude saopšten prijavljenima.

Ako se na nastavu prijave zaposleni u nekoj firmi, sprovešće se korporativni seminar za primenu pravila ergonomije radnih mesta, koji će se odvijati prema rasporedu utvrđenom od strane zvaničnog predstavnika date kompanije i koordinatora u konkretnoj poslovnici organizatora. Ovi polaznici nastavu mogu da prate online ili uživo, ali valja istaći da klasični časovi ne moraju samo da se održavaju isključivo u prostorijama neke poslovnice organizatora, već se to može obaviti i u okviru same kompanije za koju rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu gde postoje uslovi za neometano odvijanje obrazovnog procesa.

Po kom principu se odvija obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta?

Kako časove koja obuhvata navedeni obrazovni program pohađaju osobe različitih profesija i potreba, organizator je svakom kandidatu obezbedio mogućnost da pronađe odgovarajući model rada. Izbor onih koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica može da bude klasični kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta, pa će u određeno vreme morati da dolaze na nastavu u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Na raspolaganju im je i online seminar, za šta moraju obezbediti upotrebu sopstvenog računara i stabilnu internet konekciju. Pre nego što časovi počnu, potrebno je i da na svoj kompjuter samostalno intaliraju specijalnu vrstu softvera, a ako u tome ne uspeju, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka, koji u okviru svake poslovnice organizatora čine ekipu tehničke podrške.

Iako svi pristupi koji se nude polaznicima podrazumevaju korišćenje interaktivnih metoda obrazovnog rada, u tome se ističe grupna nastava, gde se znanja usvajaju kroz vrlo živ komunikacijski proces između ovlašćenog profesora i kandidata, kao i između samih članova grupe. Budući da je veličina grupe važna za njeno kvalitetno funkcionisanje, pravilima je tačno određen najmanji i najveći broj osoba koje mogu zajedno da prisustvuju časovima. Smatra se da bi veći broj polaznika nepovoljno uticao na uspostavljanje kvalitetne interakcije, s obzirom na to da bi najverovatnije ambiciozniji članovi grupe potisnuli one stidljivije i povučenije, što nikako ne bi smelo da se dozvoli. Grupa, dakle deluje kao celina i svi koji se tako obučavaju imaju ista prava i obaveze, te bi prema tome bilo logično da im se omogući da navedu kada bi želeli da kurs počne, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Međutim, budući da nije moguće napraviti raspored koji će istovremeno biti usklađen sa potrebama svakog kandidata, sve pomenute pojedinosti vezane za obrazovni proces odrediće koordinator za nastavu konkretnoj poslovnici pomenute institucije, a prijavljeni će morati da ih se tokom obuke strogo pridržavaju.

Osobe koje više vole samostalni rad mogu da pohađaju individualni seminar za primenu pravila ergonomije radnih mesta, koji svakako nudi izuzetno dobru komunikaciju sa nadležnim stručnjakom, što znači da je kandidat i tokom ovog obrazovnog procesa prilično aktivan. Slobodan je, dakle da svom profesoru postavlja pitanja, osporava iznete tvrdnje ili se sa njima saglašava, iznosi svoje mišljenje i diskutuje, što će svakako ovlašćenom profesoru pomoći u sagledavanju znanja, sposobnosti i mogućnosti datog polaznika. U skladu sa tim će oblikovati svoj predavački rad, i prilagoditi ga osobi koju podučava. Posebnu pogodnost ovog pristupa predstavlja fleksibilnost u pogledu određivanja rasporeda po kome će se odvijati edukacija. Kandidat će, naime biti zamoljen da naznači u kojim terminima i koliko često mu odgovara da ima časove, kao i kada bi želeo da obuka počne. Taj plan će postati validan samo ako ga odobre ovlašćeni predavač i zvanični predstavnik organizatora, ali će se svakako nastojati, čak i ako budu pravljene određene izmene, da se maksimalno ispoštuju želje dotičnog polaznika.

Izbor onih koji ne žele da rade samostalno, ali ni u aktivnom grupnom okruženju svakako će biti poluindividualni kurs, koji se prati u paru i kada prijavljeni takođe mogu da u velikoj meri tok edukacije usklade sa sopstvenim potrebama. Oni će se prvo jedno sa drugim dogovoriti oko vremena i ritma održavanja časova, kao i u vezi sa terminom za početak obuke, a onda će taj predlog izneti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Ako oni odobre predloženi raspored, on će početi zvanično da se koristi i omogućiće kandidatima da obaveze koje se odnose na ovu edukaciju lakše uklope u svoju dnevnu rutinu.

Za polaznike koji su zaposleni u određenom preduzeću biće organizovana korporativna obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta, na klasični način ili online. Oni koji budu tražili da nastavu parte uživo moći će da rade u moderno opremljenim prostorijama određenog predstavništva navedene institucije, u prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu koje je za to pogodno.Ovlašćeni predstavnik organizatora i lice koje istupa u ime kompanije koja svoje radnike šalje na edukaciju će sporazumno da odrede termin kada će ovaj obrazovni program da počne, kao i vreme i učestalost održavanja časova.

Koliko po planu traje kurs i obuka za primenu pravila ergonomije radnih mesta?

Termine i učestalost održavanja časova i ostale važne pojedinosti pohađanja grupnog seminara za primenu pravila ergonomije radnih mesta, određuje isključivo zvanični reprezent navedene institucije.

Osobe koje budu radile individualno ili u paru moći će ukupan fond časova da rasporede onako kako im najviše odgovara, pod uslovom, naravno da za to dobiju saglasnost kooridnatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora i nadležnog predavača.

Kandidati za koje se organizuje korporativna obuka i kurs za primenu pravila ergonomije radnih mesta imaće isti broj časova, ali će tada raspored da naprave ovlašćeni predstavnik njihove firme i osoba koja istupa u ime navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Primena pravila ergonomije radnih mesta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje