Kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda

Svako ko se bavi knjigovodstvenim i računovodstvenim poslovima ili je zadužen za pružanje konsultantskih usluga na polju finansija je pozvan da pohađa stručni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda. Takođe, ova obuka je namenjena i kvalifikovanim revizorima i to kako onima koji su specijalizovani za internu, tako i onima čija specijalnost je eksterna revizija, te svima koji su zaduženi za vođenje finansijskog sektora u preduzećima bilo koje strukture, odnosno onima koji su u tim sektorima zaposleni na menadžerskim pozicijama.

Lica koja su zainteresovana za praćenje ove edukacije moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje kako nastavu za pojedinačne polaznike, tako i onu koju bi trebalo da radnici zaposleni u nekom preduzeću pohađaju.

Naime, način na koji se korporativna obuka organizuje je vrlo sličan onome koji se primenjuje za pojedinačne polaznike, tako da ona osoba koja je za to zadužena u okviru konkretnog preduzeća, treba da sve detalje u vezi sa načinom organizacije odredi direktno sa koordinatorom za nastavu i to upravo onog predstavništva organizatora, koje bude i kontaktirao. A korporativni kurs je jedini koji može da bude održan van poslovnice pomenute institucije, pa ako klijent to želi, to jest ako prilikom dogovora pomenuta lica ustanove da je to mnogo bolje za zaposlene. Naša je obaveza da naglasimo vrlo važno informaciju koja mora biti ispoštovana, a vezana je za osobenosti lokacije na kojoj bi trebalo predavanja za zaposlene da bude sprovedena, s tim da se podrazumeva da će organizator o svemu tome vrlo jasno i da obavesti zainteresovanog klijenta.


Naveli smo već da pojedinačni polaznici takođe mogu da prate ovaj kurs, ali najpre moraju da izvrše prijavu, a nakon toga će njihova obaveza biti da lično dođu u poslovnicu organizatora koja im je najbliža, te da prilože zahtevanu dokumentaciju i zvanično se upišu.

Podrazumeva se da prijavu mogu da izvrše ili putem telefona ili ličnim dolaskom u prostorije institucije organizatora ili slanjem mejla, koji mora da sadrži sve neophodne informacije (datum rođenja, ime, prezime i broj telefona za kontakt). A ovlašćeni predstavnik poslovnice organizatora će svakog prijavljenog kandidata precizno informisati o tome koje sve vrste edukacije su u ponudi, ali će im svakako naglasiti i da se od njih očekuje upisu da lično prisustvuju, te će ih informisati i o dokumentaciji koja se svrstava u obaveznu.

Tako će svi prijavljeni dobiti informacije o tome da je u ponudi online i klasična obuka i kurs za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, te da prijavljeni imaju izbor između mogućnosti praćenja nastave u grupi, individualno ili u paru, pa se podrazumeva i da oni lično biraju gde i kako će nastavu pratiti.

Kada se organizuje nastava po klasičnom principu, zapravo se predviđa da zainteresovani dolaze u predstavništvo organizatora i časove upravo u njegovim prostorijama prate.

Naravno, online edukacija se može isključivo pratiti preko računara, tako da nije važno na kom mestu se kandidat nalazi. Specijalnu vrstu softvera, svako ko želi nastavu da prati online, prvo mora da instalira na svoj kompjuter, a u slučaju potrebe će mu biti omogućena sva neophodna tehnička podrška.

Oba tipa edukacije je dozvoljeno pratiti na jedan od tri načina, a osnovna razlika između njih se odnosi na broj prisutnih, uzevši u obzir da između četvoro i osmoro ljudi prati nastavu u grupi, a jedna osoba pristupa pohađanju individualne, te poluindividualni kurs treba da prati isključivo dvoje kandidata.

Moramo naglasiti da se individualni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda organizuje u onim terminima koje zainteresovani polaznik, nadležni profesor i koordinator za nastavu preciziraju. Takođe je predviđeno da se oni dogovore i o tome kog datuma će taj tip edukacija početi i prema kakvoj dinamici će se organizovati časovi, a istaknuto je da se prema istom principu organizuje i ona vrsta nastave za koju je predviđeno da je dve osobe istovremeno prate, odnosno poluindividualna.

Način organizacije koji mora biti ispoštovan, kada se grupni kurs organizuje podrazumeva strogo utvrđena pravila. A zapravo se na prvom mestu mora tačno određen broj osoba minimalno prijaviti, jer je upravo to navedeno kao jedini zahtev za njenu organizaciju. Nakon što konkretna grupa, koja mora da broji najmanje četiri člana bude bila zvanično oformljena, biće određeno i kada će tačno predavanja da počnu, to jest koordinator za nastavu te poslovnice će definisati i termine održavanja grupnog vida edukacije i dinamiku. Sve to će, naravno biti pažljivo prezentovano svakom prijavljenom kandidatu, a neophodno je navesti da se izmene na zahtev prijavljenih ne dozvoljavaju.Kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda - plan i program nastave

Pre nego što pređu na osnovnu temu kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, predavači će se osvrnuti na definisanje MRS 12 računovodstvenog standarda, a kojim se reguliše odlaganje poreske obaveze i poreskih sredstava. Upravo iz tog razloga što je tema relativno nova na teritoriji naše zemlje, važno je da svaki polaznik zna da mnogobrojne revizorske kuće insistiraju da se baš odredbe ovog standarda primenjuju, to jest da se odloženi porezi, odnosno poreske obaveze i sredstva pravilno prikazuju i to kako u bilansima, tako posredno i u poreskim prijavama.

Podrazumeva se da će tokom trajanja ove edukacije svi zainteresovani imati mogućnost da detaljno upoznaju celokupan proces obračuna i prikazivanja, tako da mogu nakon završetka praćenja nstave da samostalno, najpre prema aktuelnim pravilima obračunaju odložene poreske obaveze i sredstva, a zatim i da ih proknjiž, to jest prikažu u okviru zahtevanih dokumenata.

Naglašavamo da će biti govora prvo o definisanju takozvanih poreza iz dobitka, kada će predavači objasniti svakom polazniku šta se tačno podrazumeva pod porezom na dobit i koje sve kategorije postoje, a nakon toga će govoriti o tekućim porezima i o postupku njihovog obračuna. Isto tako će svako ko bude želeo da pohađa stručni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda imati priliku da se upozna sa pojmom odloženih i to kako poreskih sredstava, tako i poreskih obaveza, to jest poreza ali i sa razlogom zbog čega je neophodno vršiti taj postupak.

Posle toga će biti obrađena odložena poreska sredstva različitih karakteristika, a u smislu da će prisutni naučiti kako se definišu, obračunavaju i knjiže odložena poreska sredstva koja su nastala na osnovu prenetog poreskog gubitka iz prethodnih perioda, odnosno ona čiji nastanak je vezan za neiskorišćeni poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, te ona koja imaju veze sa obračunom poreske amortizacije.

Profesori će, odmah posle toga detaljno objasniti prisutnima i koja je razlika između odloženih poreza koji su nastali na osnovu rezervisanja za otpremnine, te za druge naknade zaposlenima i onih koji nastaju usled procene prema fer vrednosti i to hartija od vrednosti, a koje su raspoložive za dalju prodaju.

Svakako se podrazumeva da će prisutni naučiti i na koji način se u konkretnim napomenama uz finansijske izveštaje prikazuju odloženi porezi, to jest šta uključuje proces njihovog obelodanjivanja u tim dokumentima.

Isto tako se podrazumeva se da će specijalizovani kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda detaljno da upozna sve prisutne sa različitim aspektima ovog računovodstvenog standarda, a koji su vrlo važni za poslove revizije, tako da će oni biti u mogućnosti da nakon završetka praćenja ove edukacije izvrše ne samo obračun odloženih poreskih obaveza i sredstava, već i njihovo knjiženje, ali i pravilno obelodanjivanje u finansijskim izveštajima.

Gde i u kojim terminima se sprovodi kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda?

Definisano je pravilima da se prvo svaki prijavljeni zvanično mora opredeliti da li će nastavu da prati online ili mu više odgovara klasična obuka i kurs za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, tako da on tek nakon toga i ima sve potrebne informacije na raspolaganju, vezano za mesto održavanja nastave.

Naime, organizator omogućuje da se nastava pohađa ili sa bilo kog mesta, a uz korišćenje računara svakog prijavljenog ili u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Potrebno je da svaki polaznik koji izabere nastavu da prati na klasičan način, bude prisutan u onim terminima koji su precizno određeni, u konkretnoj poslovnici organizatora.

A osobe kojima više odgovara princip organizacije nastave online će, najpre morati da ispoštuju zahtev koji je vezan za posedovanje kompjutera, a nakon toga je njihova obaveza da tačno određeni tip softvera na taj računar pravilno i instaliraju. Naglašavamo da je postupak instalacije tog softvera, zapravo relativno jednostavan, ali svakako da ima i onih polaznika koji se, možda neće dobro snaći tokom tog procesa, pa je upravo i njima dostupna profesionalna tehnička podrška.

Budući da je u ponudi poluindividualni, grupni i individualni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, to tek nakon donošenja odluke o vrsti edukacije koju želi da prati, svaki polaznik na raspolaganju ima i informacije o terminima u kojima će se nastava organizovati.

Naime, on će njih definisati sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, to jest sa onim profesorom čija je nadležnost vođenje edukacije, a ukoliko se opredeli časove da pohađa u paru, to jest putem poluindividualne ili sasvim samostalno, kada se sprovodi individualna edukacija. Takođe je predviđeno da se sva pomenuta lica dogovore i o terminima u kojima će časove pratiti i o datumu kada će ona vrsta nastave koji su izabrali da pohađaju početi.

A kada se organizuje grupni tip edukacije, predviđeno je da se primenjuju potpuno drugačija pravila, to jest da koordinator za nastavu koji je ovlašćen u konkretnoj poslovnici odredi kako datum njenog početka, tako isto i dinamiku održavanja časova i termine. Ipak, obaveza nam je da naglasimo i to da u jednoj grupi učešće uzima od 4 i 8 ljudi, to jest da se za definisanje svih ovih segmenata zahteva prvo da se najmanji broj polaznika potrebnih za formiranje grupe prijavi u konkretnoj poslovnici, te da navede hoće li pratiti online grupnu nastavu ili onu koja se organizuje po klasičnom principu. Ako neko od njih možda i bude želeo da se promeni nešto od pomenutog, treba da zna da se to u ovom slučaju ne dozvoljava.

Sem onog tipa edukacije koju pojedinačnu polaznici prate, organizuje se i korporativni kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, to jest takozvana edukacija za zaposlene. Uzevši u obzir da se radi o posebnoj grupi polaznika, to se nadležnima u zainteresovanoj firmi dozvoljava da odrede kako će se časovi odvijati i to sa ovlašćenim predstavnikom odabrane poslovnice organizatora. A neophodno je naglasiti i to da korporativna obuka može da bude organizovana i za grupu polaznika, to jest za njih dvoje ili individualno, te da se može pohađati ili online ili u poslovnicama institucije organizatora ili u onim prostorijama koje bude odabrao zainteresovani klijent. Uslov za promenu mesta održavanja nastave jeste da se izaberu prostorije koje ispunjavaju sve propisane uslove.

Na koji način se specijalizovana obuka i kurs za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda organizuje?

Kako je više vrsta edukacije u ponudi, tako se i način na koji se organizuje stručni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda razlikuje, a podrazumeva se da će svaki pojedinačni polaznik neposredno pre donošenja odluke o tome koju od njih će pratiti, od organizatora dobiti sve neophodne informacije.

Osnovno pravila sa kojim moraju biti svi zainteresovani upoznati jeste da se kako individualna i grupna, tako i poluindividualna nastava mogu pohađati ili online ili po onom principu koji važi za klasičan, a podrazumeva da polaznici dolaze u odabranom predstavništvo organizatora, te da tu prate časove.

Pored toga što mora posedovati kompjuter, onaj polaznik koji želi da ovu obuku prati online, svakako treba i da se pridržava pravila koje se odnosi na instaliranje softvera, a koji će i primenjivati prilikom praćenja odabrane vrste edukacije. Naglasili bismo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake koji polaznicima mogu da pruže profesionalnu pomoć, a ukoliko im tokom postupka instalacije konkretnog softvera ona bude bila neophodna.

Važno je da se svako opredeli, najpre na kom mestu će pratiti predavanja, ali i da odmah nakon toga odluči da li će to da učini sasvim samostalno (individualna nastava) ili mu više odgovara da tada bude prisutna još jedna osoba (poluindividualna), to jest da ih prati sa više njih, a putem grupne edukacije, koju pohađa od četvoro do maksimalno osmoro ljudi.

Svakako je drugačiji princip primenljiv kada se organizuje grupni kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda, nego kada se sprovode individualna i poluindividualna edukacija. Potrebno je prvo da svi zainteresovani za rad u grupi sačekaju ostvarenje osnovnog uslova, a on se odnosi na nastanak grupe, jer tek posle prijavljivanja najmanje 4 kandidata, pomenuta vrsta edukacije može da započne. Isto tako se zahteva i da svaki prijavljeni ispoštuje maksimalno sva pravila, to jest smernice vezano za organizaciju, a što definiše koordinator za nastavu jedne od poslovnica. Zapravo se radi o tome da posle oformljene grupe, pomenuti stručnjak odlučuje kog datuma će časovi da počnu, te kakvom dinamikom će da budu održavani i u kojim bi to trebalo da bude terminima, a posle toga detaljno informiše svakoga ko je pre toga izvršio prijavu. Naročito je važno da naglasimo da se zahtevi prijavljenih vezano za promene svih segmenata organizacije grupne nastave ne mogu uzeti u obzir.

Mnogo je slobodniji princip koji se primenjuje kada se organizuje kako poluindividualna, tako i individualna obuka i kurs za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda. Svaki pojedinačni polaznik koji je odlučio na jedan od tih načina da prati časove, zatim nadležni predavač i zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica pomenute institucije, tom prilikom zajedno određuju kako će se konkretna vrsta nastave odvijati i to u smislu da definišu kog datuma bi individualna edukacija ili poluindividualna trebalo da počne, te koliko će trajati i u kojim terminima bi trebalo da budu održana predavanja.

S obzirom na to da je tema kojom se bavi ovaj specijalizovani seminar važna za zaposlene u finansijskom sektoru, naročito, to se može organizovati i namenska edukacija upravo za radnike u nekom preduzeću. A predviđeno je da ona bude sprovedena gotovo isto kao i ona koju bi trebalo da prate pojedinačni polaznici, ali svakako može da bude organizovana i na onom mestu koje će da izabere klijent. U tom slučaju je posebno bitno da se propisana pravila maksimalno ispoštuju, a vlasnik određene kompanije će se o svim segmentima organizacije korporativnog kursa precizno dogovoriti sa onim stručnim licem, koje je u poslovnici organizatora za te poslove i ovlašćeno.

Stručni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda - trajanje

Svaka osoba kojoj najviše bude odgovaralo da nastavu prati u paru, to jest kroz poluindividualnu ili se opredeli da je samostalno pohađa, će definisati kakvom dinamikom bi trebalo ona da bude organizovana sa predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu, pa će tada i da dobije informaciju o tome koliko će poluindividualni ili individualni kurs i obuka za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda da traje.

A s obzirom na to da se prilikom sprovođenja korporativne obuke primenjuje isti takav princip, predviđeno je da zainteresovani klijent definiše dinamiku održavanja nastave za zaposlene sa ovlašćenim licem u bilo kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ostalo je da naglasimo i to da je odluka organizatora vezana za termine i dinamiku po koji će zainteresovani pratiti časove u grupi, a on određuje i kog datuma će nastava da počne, ali isključivo onda kada se stekne uslov za nastanak grupe, to jest kada se u jednoj od poslovnica organizatora prijavi minimalan broj osoba.

Tako je organizator predvideo da osobe koje nastavu žele da prate po principu grupne to čine svakoga dana i to u trajanju od po 2 školska časa, a uzevši u obzir da se u aktuelnom programu prema kome se grupni seminar za primenu pravila MRS 12 računovodstvenog standarda organizuje, nalazi 8 školskih časova, oni će celokupan kurs pohađati ukupno 4 dana. Jasno je da su ovo uopštene informacije, a da se po formiranju svake grupe one mogu izmeniti, tako da će nadležna lica konkretnog predstavništva organizatora svakog polaznika pojedinačno o detaljima na vreme i obavestiti.

Spisak gradova za kurs i obuku primene pravila MRS 12 računovodstvenog standarda

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje