Kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora

Apsolutno svaki privatni preduzetnik, kao i ona osoba koja je u određenoj firmi zadužena za poslove rukovođenja je pozvana da pohađa specijalizovani seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, a primarno je najvažnije da se svako ko ima interesovanje da konkretnu oblast savlada prijavi na jedan od propisanih načina, pa zatim i da lično dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu, kako bi mogao i zvanično da bude upisan. Zahteva se od svakog prijavljenog kandidata da prilikom upisa dostavi i svu obaveznu dokumentaciju, s tim da će detalje dobiti blagovremeno od strane ovlašćenog lica poslovnice organizatora u kojoj bude trebalo da se upiše. Postoje tri načina na koja se mogu prijaviti svi koje zanima ova obuka, a oni uključuju ili dolazak u prostorije organizatora ili prijavljivanje putem telefona, kao i slanje mejla sa svim potrebnim podacima (ime, prezime, datum rođenja kandidata i broj telefona).

Budući da navedena institucija organizuje nastavu i za pojedinačne polaznike i za zaposlene u nekoj kompaniji, to napominjemo da se korporativna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora sprovodi prema dogovoru, koji će biti postignut između predstavnika kompanije koja je zainteresovana i ovlašćenog lica jedne od poslovnica organizatora. Valjalo bi naglasiti i to da se korporativni seminar može organizovati i u onim prostorijama koje bude odredila zainteresovana firma, ali isključivo ukoliko one mogu da ispune uslove koji su tačno određeni i sa kojima će njen predstavnik biti svakako upoznat.

Nastava za pojedinačne polaznike se organizuje prema pravilima grupne, odnosno individualne i poluindividualne, a prijavljeni biraju da li će je pratiti online i to uz korišćenje sopstvenog računara ili na klasičan način, koji uključuje obavezan dolazak u predstavništvo organizatora, gde će i biti časovi organizovani. Takođe moramo naglasiti da se za online nastavu zahteva instaliranje posebnog tipa softvera na kandidatov računar, a da će potrebne podatke o tome i uopšteno, o načinu na koji se ta vrsta edukacije sprovodi, on dobiti od strane zvanično ovlašćenog predstavnika institucije organizatora u kojoj se bude upisao.


Kod grupne nastave se podrazumeva prvo kreiranje grupe, a zatim i određivanje datuma njenog početka, kao i termina i dinamike održavanja tog tipa nastave. Da budemo malo precizniji, grupni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora uključuje prisustvo od četvoro do najviše osmoro polaznika, pa se zato prvo i zahteva da se minimalan broj njih prijavi, a kako bi jedna grupa mogla da bude napravljena. Odmah nakon toga se organizatoru prepušta da definiše sve što je prethodno navedeno, ali tu nema mesta odstupanjima, tako da čak i ako neki kandidat zahteva, na primer promenu definisanih termina, organizator neće biti u mogućnosti da mu taj zahtev ispuniti, pa se stoga i preporučuje da osobe koje imaju manje slobodnog vremena ili im jednostavno, ne odgovara način na koji se grupni vid edukacije organizuje, ipak razmisle da li će pohađati možda takozvanu nastavu u paru, to jest poluindividualnu, odnosno individualnu. Naime, obe se organizuje na potpuno isti način, a praktično govoreći, svakom prijavljenom se tada dopušta da način sprovođenja časova definiše sa ovlašćenim licem jedne od posledica organizatora i sa profesorom, koji će odabranu vrstu obuke da vodi. Najpre se oni moraju dogovoriti kog tačno datuma će da počne ili individualni ili poluindividualni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, a zatim će da odrede i termine održavanja časova, to jest trajanje, s obzirom na to da treba da definišu zajedno i dinamiku.Plan i program specijalizovanog kursa za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora

Čime se tačno bavi inspektorat za rad, koja su ovlašćenja i obaveze inspektora za rad, su teme koje će na samom početku da obradi stručni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora. A svakako će predavači detaljno govoriti i o principima koji se moraju primenjivati kada se vrši inspekcijski nadzor i to primarno vezano za radne odnose, te će prisutne da upute i na one odredbe Zakona o radu Republike Srbije, a koje se bave regulacijom tih pitanja.

Budući da je potrebno da svi koji su zainteresovani za ovu edukacijua što bolje ovladaju pomenutom oblašću, profesori će im svakako ponuditi i nekoliko primera iz prakse, a koji se primarno odnose na različite situacije u kojima je bio izvršen inspekcijski nadzor, tako da će razumeti i koje obaveze u tom slučaju ima poslodavac, a koje zaposleni.

Jedan od osnovnih dokumenata koji zahtevaju prilikom posete inspektori za rad jeste, svakako Ugovor o radu, tako da će prisutni biti upućeni u razlog zbog čega je vrlo važno da taj dokument bude dostupan u okviru konkretne firme. Posle toga će naročita pažnja biti usmerena i na vrlo važnu informaciju, koja je vezana za obavezu posedovanja Pravilnika na nivou firme, a kojim se vrši organizacija, odnosno sistematizacija poslova.

Sa aspektima aktuelnog zakona, koji se odnose na odgovornosti i prava, ali i obaveze zaposlenih, kao i poslodavaca će prisutne, takođe da detaljno upozna stručna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora. Biće reči i o primeni navedenog zakona u regulisanju radnog vremena, to jest obaveznog dnevnog, nedeljnog i godišnjeg odmora za zaposlene. Posebna pažnja će biti usmerena i na obaveze vezano za zaradu, odnosno naknadu zarada, ali i za ostala primanja, te će prisutne profesori da upoznaju i sa principom zaštite zaposlenih, a koji bi morao da bude primenjen u okviru svake kompanije.

Predviđeno je i da osobe koje budu pohađale ovaj kurs nauče kako se mora ponašati kada se javi potreba da se izmene uslovi rada, koji su definisani konkretnim Ugovorom o radu, odnosno kada dođe do promene zvaničnog poslodavca. Polaznici će isto tako da nauče i kako je odredbama navedenog zakona regulisana situacija koja podrazumeva ili prestanak obavljanja nekog posla zbog određenih razloga, a koji mogu biti opravdani ili neopravdani ili zbog datog otkaza, koji mogu da izvrše i zaposleni i njegov poslodavac, te će se tom prilikom prisutni upoznati i sa načinom na koji se regulišu obaveze i prava.

Sve što je do sada pomenuto će inspektori za rad svakako morati da analiziraju kada budu vršili nadzor, tako da će prisutnima biti objašnjeno i zbog čega je važno da se maksimalno pridržavaju odredbi aktuelnog Zakona o o radu Republike Srbije, a da bi izbegli nepotrebno plaćanje kazni koje mogu da budu vrlo visoke. Ipak, ako se neko ne pridržava tih smernica, on će biti obavezan da po završetku posete inspektora rada odgovori na eventualni prekršajni nalog, odnosno da plati kaznu, koja je zakonom predviđena za konkretni prekršaj.

Isto tako če kurs i obuka da za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora obradi i vrlo važnu temu, a ona je vezana za rešenje poslodavca, koje se donosi prilikom otkaza Ugovora o radu, to jest upoznaće se sa postupkom koji se odnosi na odlaganje tog rešenja, tako da će prisutni biti upoznati i sa situacijama kada je to moguće izvršiti. Svakako će se im biti vrlo detaljno predstavljena i prava i obaveze svakog poslodavca prilikom inspekcijskog nadzora, ali će im isto tako profesori govoriti i o pravima koja ima svaki zaposleni, to jest o njegovim obavezama u tom slučaju.

Gde se održava kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora i u kojim terminima?

Kako u prostorijama bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji, tako isto i online se organizuje stručna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora. A uz to, svaki prijavljeni treba da izabere između tri tipa nastave koja su u zvaničnoj ponudi, to jest da se opredeli da li će predavanja da prati samostalno, kojom prilikom se organizuje individualna nastava ili će to da učini se još jednim polaznikom, kada je predviđeno da bude sprovedena poluindividualna edukacija, te je svakako u ponudi i grupni vid nastave.

Prvo što moramo da naglasimo je da svako ko izabere klasičnu vrstu edukacije ima obavezu da u tačno određenim terminima bude prisutan u prostorijama konkretne poslovnice organizatora. A onaj kandidat koji se odluči da predavanja pohađa online, to može da učini sa bilo kog mesta gde je njegovom ličnom kompjuteru dostupna stabilna internet konekcija, ali će svakako neposredno pre njenog početka on da bude obavešten i to od strane ovlašćenog lica poslovnice u kojoj se bude upisao, o svim detaljima koji se odnose na postupak instalacije namenskog softvera, kako bi mu bilo omogućeno da nastavu prati online.

Obaveza je organizatora da prilikom sprovođenja grupne nastave odredi termine u kojima će časovi da budu održani, a zatim i da navede kog tačno datuma će da počne grupni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, kao i da definiše kakvom dinamikom će predavanja tada da budu organizovana. A sve to će on imati pravo da učini neposredno nakon što se minimalan broj polaznika potrebnih za kreiranje jedne grupe, to jest njih četvoro bude prijavilo u jednoj od poslovnica organizatora. Naglašavamo da je prisustvo osmoro ljudi maksimalno u toku ovog vida edukacije, te da nije dozvoljena mogućnost izmene načina organizacije grupne nastave, tako da je neophodno da svaki prijavljeni prihvati navedene uslove i da ih se pridržava.

Budući da se individualna i poluindividualna nastava organizuju na potpuno isti način, to napominjemo da je on primarno naročito slobodan i da omogućuje svakom kandidatu koji se za praćenje nastave na jedan od tih načina bude opredelio, da detalje vezane za sprovođenje definiše najpre sa profesorom, a zatim i sa ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora. A osim što će se dogovoriti oko datuma početka, oni će takođe da preciziraju i termine u kojima će se ili individualni ili poluindividualni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora organizovati, ali će svakako da odrede i kakvom dinamikom.

Aktuelna ponuda obuka ove institucije obuhvata i namensku edukaciju, koju će pohađati radnici neke kompanije, s tim da se korporativni kurs sprovodi primarno onako kako polaznicima odgovara. A pod tim se misli na činjenicu da će se direktor te kompanije, to jest njen ovlašćeni predstavnik o načinu sprovođenja korporativne obuke precizno dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu organizatora. Pored toga što će oni definisati datum početka, kao i dinamiku održavanja, odnosno termine, neophodno je i da se dogovore oko mesta na kome će biti korporativni seminar biti održan. Isključivo u tom slučaju je dozvoljeno da nastava bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, ali ukoliko ona ispunjava uslove koji su tačno određeni, s tim da svakako postoji mogućnost da zaposleni nastavu pohađaju i online, odnosno u izabranom predstavništvu institucije organizatora.

Kako se sprovodi obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora?

Kada se uzme u obzir informacija da se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi kako poluindividualni, tako i individualni, odnosno grupni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, a da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između nastave online i klasične, jasno je i zbog čega navodimo da princip po kome se ova edukacija organizuje, zapravo apsolutno zavisi od svakog kandidata pojedinačno, to jest od njegovog izbora.

A to isto se odnosi i na situaciju kada se zahteva da bude organizovan takozvani korporativni seminar, kada su samo zaposleni u nekoj kompaniji prisutni tokom predavanja, te se ta vrsta nastave i sprovodi na potpuno isti način kao i za pojedinačne kandidate, ali je svakako dozvoljeno da bude organizovana i u prostorijama neke firme, ukoliko se bude procenilo da zaposlenima to više odgovara. Načinu sprovođenja tog tipa edukacije je specifičan u tom smislu što se predstavnik određene firme o svim detaljima vezanim za način organizacije mora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Sada da se vratimo na nastavu koja je namenjena individualnim polaznicima, te da kažemo da se izuzev online, ta edukacija organizuje i širom Srbije, odnosno u brojnim gradovima u kojima pomenuta institucija ima predstavništvo.

Što se tiče edukacije za koju je predviđeno da bude organizovana online, od svakog prijavljenog se zahteva na prvom mestu da ima računar, a uz to je obavezan i da specijalnu vrstu softvera na njega instalira pre početka. Podrazumeva se svakako da će ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora, sve informacije koje se odnose kako na instalaciju konkretnog softvera, tako i na način sprovođenja online edukacije dati svakom zainteresovanom.

Dakle, kada budu izabrali da li će nastavu da prate na klasičan način ili online, tada svi prijavljeni biraju i između pohađanja predavanja u grupi, odnosno u paru ili potpuno samostalno.

Naravno, lako je uočljivo da se prvenstveno razlikuje broj osoba koje mogu da prisustvuju svakoj od pomenutih vrsta nastave, tako da od 4 do maksimalno 8 ljudi prati grupnu nastavu, a njih dvoje treba da prisustvuje poluindividualnoj, te samo jedna osoba pohađa individualnu. A prisutna je razlika i u principu organizacije, pa tako kada se sprovodi poluindividualna ili individualna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora sve detalje definišu prijavljeni sa nadležnim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj vrše upis.

Kod grupne nastave je princip organizacije potpuno različit, uzevši u obzir da se prvo mora kreirati grupa koja broji minimalan broj polaznika, da bi organizator mogao da odredi datum njenog početka, odnosno dinamiku, kao i termine održavanja tog tipa edukacije. A sve to se ni u kom slučaju neće promeniti ako bude zahtevao neki kandidat, te je stoga vrlo važno da se svaki prijavljeni za ovaj vid nastave u potpunosti pridržava navedenih pravila.

Trajanje stručnog seminara za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora

Prethodno informisanje o trajanju nastave je moguće samo kada se organizuje grupni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, jer tada to dozvoljava način organizacije. Tako je određeno da svi polaznici koji časove budu pratili u grupi, nastavi prisustvuju svakoga dana u trajanju od po 90 minuta, to jest po 2 školska časa. A ukupno je potrebno da nastavu ovakvom dinamikom pohađaju četiri dana, jer je nastavnim programom za ovu obuku obuhvaćeno ukupno osam školskih časova.

One osobe koje se budu opredelile za poluindividualni ili za individualni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta inspekcijskog nadzora, odnosno pravna lica koja interesuje korporativna obuka, će informacije o trajanju da dobiju od zvanično ovlašćenog predstavnika institucije organizatora sa kojom će se i dogovarati o načinu sprovođenja konkretnog vida edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje