Kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora

Prvenstveno je specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora namenjena onim osobama koje su zadužene za vođenje određene firme, to jest koje su u sklopu svog radnog mesta dužne da vode računa o takozvanim opštim aktima, te njihovoj i pripremi i primeni, ali i privatni preduzetnici. Podrazumeva se i da lica koja se nalaze na čelu sindikalnih organizacija u različitim kompanija, odnosno svi koji žele da se upoznaju sa zakonskim odredbama vezano za kolektivni ugovor svakako imaju pravo da pristupe praćenju ove edukacije.

Najbitnije je da svako ko želi da se u konkretnoj oblasti edukuje izvrši prijavu, a prilikom zvaničnog organizovanja upisa da dođe lično u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i da tom prilikom dostavi dokumentaciju koja je obavezna, ali će ga svakako ovlašćeno lice prethodno obavestiti o tome. Prijavu može da izvrši ili elektronskim putem ili preko telefona, a ako to želi može i da dođe u prostorije jedne od poslovnica ove institucije u zemlji i lično se prijavi za praćenje nastave. One osobe koje budu izabrale elektronski način prijavljivanja, imaju obavezu da u mejlu koji će poslati na zvaničnu adresu pomenute institucije, navedu najpre osnovne podatke o sebi, to jest prezime i ime, odnosno datum rođenja, ali i broj telefona, jer će biti kontaktirani u najkraćem roku i obavešteni o detaljima koji se tiču upisa.

Budući na ova institucija organizuje stručni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora online, ali i na klasičan način, te da se i jedan i drugi vid edukacije sprovode ili za više polaznika istovremeno (grupna nastava) ili za njih dvoje (poluindividualna), odnosno za pojedinačnog polaznika, to je neophodno da svako od prijavljenih odluči kako će časove da prati.


Napominjemo da se za pohađanje nastave online prvenstveno zahteva da prijavljeni kandidat ima računar, a koji bi trebalo da koristi stabilnu vezu sa internetom, ali je takođe vrlo važno i da taj kandidat na konkretni uređaj instalira softver. A o detaljima koji se odnose kako na postupak instalacije konkretnog softvera, tako i na način sprovođenja online edukacije, će svaki prijavljeni svakako na vreme da bude zvanično obavešten.

Tek pošto bude doneo odluku vezano za mesto na kome će pohađati ovu edukaciju, svaki prijavljeni će imati dužnost da zvanično ovlašćenom licu one poslovice u kojoj se bude upisivao navede i da li će nastavu pratiti u grupi, individualno ili u paru, to jest sa još jednim polazak, jer će tek posle toga moći da sazna i termine, odnosno dinamiku održavanja, to jest na koji način se definiše datum početka izabranog vrsta edukacije.

Najpre da napomenemo da je upravo formiranje grupe od najmanjeg broja članova i izneto kao osnovni zahtev za početak grupnog vida edukacije, a pod tim se misli da je neophodno prijavu da izvrši minimum 4 polaznika, kako bi mogla grupna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora da počne. Određeno je, vrlo precizno da u okviru jedne grupe nastavi može da prisustvuje najviše 8 ljudi, budući da je to optimalan broj za kvalitetno sprovođenje ovog tipa edukacije. Definisanje datuma početka, kao i dinamike, odnosno termina u kojima će taj nastava da bude održana isključivo ima pravo da izvrši zvanično ovlašćeni predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u onoj poslovnici u kojoj se bude oformila grupa. S obzirom na to da je u pitanju prilično strog način organizacije nastave, to se neće ispuniti zahtev apsolutno nijednog polaznika, a ukoliko bude želeo da promeni bilo koji definisani segment, pa je naročito važno iz tog razloga da pre prijavljivanja svako promisli dobro da li se može, generalno uklopiti u unapred određene termine i da li može prihvatiti tako definisan datum početka.Naravno, ako neko bude procenio da tako organizovanu nastavu neće moći da prati, na raspolaganju ima još dva tipa edukacije. Napominjemo da se individualni i poluindividualni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora organizuju po potpuno istom principu, te da se u tom slučaju definisanje apsolutno svakog segmenta organizacije prenosi na polaznike, pošto oni termine održavanja i dinamiku, odnosno datum početka ili nastave namenjene za jednog ili za dvoje polaznika dogovaraju direktno sa profesorom koji bi konkretan tip edukacije trebalo da vodi, ali i sa koordinatorom za nastavu onog predstavništva organizatora u kome budu pristupili upisu.

U slučaju da se javi potreba, može da bude organizovan i takozvani korporativni seminar, kada će časovima da pristupaju isključivo ona lica koja su u okviru neke firme zaposlena. Uzevši u obzir da se radi o specifičnoj ciljnoj grupi, to se organizator trudi da tom prilikom na što bolji način ispuni zahteve svakog klijenta, a u smislu da se taj vid edukacije može organizovati kako u prostorijama te kompanije, tako isto i na nekoj drugoj lokaciji, a koju će tom prilikom da definiše klijent. Naročito je važno i da ona u potpunosti može da odgovori na jasno definisane zahteve, a što se tiče samog načinu sprovođenja, za korporativni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora je predviđeno da to primarno bude onako kako polaznicima, to jest ovlašćenim licima u okviru zainteresovane kompanije najviše bude odgovaralo, tako da će se oni i o terminima održavanja časova i o dinamici, odnosno o datumu početka dogovoriti sa zvaničnom ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Program nastave stručnog kursa za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora

Već na samom početku će specijalizovani seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora prisutnima da ponudi ona znanja koja su vezana za definisanje pojma kolektivnog ugovora, a u smislu da će predavači vrlo precizno da im objasne po čemu se on razlikuje od individualnog ugovora, to jest šta on sve treba da sadrži. Naravno da će im na primerima iz prakse objasniti i kako se kolektivni ugovor mora sastaviti, to jest koje sve informacije moraju u njemu postojati, a da bi se tretirao kao pravno validan. Nakon što im to objasne, svi polaznici će učestvovati u praktičnom radu, to jest moraće da u skladu sa zadatim informacijama primene stečena teorijska znanja i samostalno sastave jedan kolektivni ugovor.

Svakako će profesori da govore i o različitim tipovima kolektivnog ugovora, a polaznicima će objasniti i šta se podrazumeva pod sporazumom o udruživanju, koji svakako mora da bude postignut da bi se kolektivni ugovor mogao zaključiti. Uz to, nastavnim programom je predviđeno i da se prisutni upoznaju sa načinom utvrđivanja zarade zaposlenih u slučaju kolektivnog ugovora, odnosno naknade zarade i svih ostalih primanja.

Budući da u zaključivanju kolektivnog ugovora učestvuje udruženje poslodavaca, odnosno sindikat zaposlenih, to znači da će pristupni morati da se upoznaju i sa načinom na koji se utvrđuje njihova reprezentativnost. Podrazumeva se, naravno da će profesor detaljno da ukaže i na to koji državni organ ima nadležnost u slučaju utvrđivanja reprezentativnosti i to kako udruženja poslodavaca, tako i sindikata. A u tom delu će stručni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora da obradi i oblast koja je vezana za celokupan postupak koji se tom prilikom primenjuje, a kako bi prisutnima značajno pojednostavili shvatanje teme kojom se ovaj semianr primarno bavi.

Sa postupkom koji mora da bude primenjen kada se sklapa kolektivni ugovor, a u smislu da se mora vršiti pregovaranje između zainteresovanih strana, će isto tako ovaj kurs da upozna prisutne, pa će zatim da im bude objašnjeno i na koji način funkcioniše zaključivanje ugovora.

Uslov da bi prisutni razumeli u potpunosti tematiku kojom se specijalizovali kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora bavi jeste da budu upoznati sa informacijom o tome šta se, zapravo reguliše ovom vrstom ugovora, ali je svakako potrebno i da znaju koje tačno odredbe aktuelnog zakona treba tom prilikom da primene, odnosno kako se na definisanje kolektivnog ugovora odražava Ugovor o radu, kao i Pravilnik o radu u okviru neke kompanije.

Naravno da će kandidati da nauče i koji su to posebni, a koji opšti kolektivni ugovori i koje je primarna razlika između njih, ali i kada se koji mora primeniti. Takođe se podrazumeva da će polaznici ovog seminara naučiti i kako se definiše važenje kolektivnog ugovora, to jest u kojim situacijama se može otkazati takva vrsta ugovora, te na koji način se pristupa rešavanju eventualnih spornih pitanja između potpisnika.

Predviđeno je da se svaka osoba koju zanima stručna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora, u potpunosti osposobi da može ne samo da pripremi kolektivni ugovor na osnovu konkretne situacije u firmi, već i da ga zaključi, to jest da se u potpunosti pridržava procedure koja je u tom slučaju primenljiva, a kako bi potpisnicima kolektivnog ugovora bila pružena mogućnost da uživaju sva prava koja ima po zakonu pripadaju.

Gde se i kada održava kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora?

Mesto na kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora uključuje kako brojna predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, koja se nalaze širom Srbije, tako isto i online nastavu. A osobe koje budu odlučile da časovima pristupaju online će biti u obavezi da poseduju sopstveni računar, te da instaliraju namenski softver na njega, a prema uputstvima koja će da dobiju od nadležnog lica poslovnice organizatora u kojoj budu vršili upis.

Predviđeno je za oba tipa nastave da polaznici biraju između mogućnosti da je prate individualno, zatim u grupi ili u paru.

Način na koji se organizuje individualna i poluindividualna obuka je isti i najviše ide u korist kandidatima, budući da oni, praktično rečeno biraju kada će da počne jedna od tih vrsta edukacije, ali i kakvim tempom se časovi da budu održavani i u kojim terminima. Tačnije, o svemu tome će oni imati obavezu da se dogovore sa nadležnim licem konkretne poslovnice, ali i sa predavačem.

U slučaju izbora grupnog tipa edukacije, prvo se mora sačekati prijavljivanje dovoljnog broja osoba, to jest formiranje konkretne grupe. A da bi se to dogodilo, neophodno je da se najmanje četvoro polaznika prijavi, nakon čega će ovlašćeno lice te poslovnice da odredi kog datuma tačno će početi grupni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora, ali i u kojim terminima će predavanja da budu sprovedena i po kakvoj dinamici. Zatim će o svim tim detaljima i to na tačno definisan način, koordinator za nastavu da obavesti prijavljene, koji neće imati pravo da zahtevaju izmene.

Uz to, ova institucija u ponudi ima i posebnu vrstu nastave, za koju je predviđeno da joj prisustvuju isključivo lica koja su zaposlena u sklopu neke firme. Naime, korporativne seminar svakako može da bude organizovan na bilo koji od načina koji su do ovog trenutka pomenuti, ali postoji mogućnost i izmene lokacije održavanja.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora?

Samo na osnovu želja, odnosno zahteva svakog pojedinačnog polaznika će zavisiti i način na koji se stručni kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora organizuje, budući da on bira i gde će i prema kom principu da pohađa časove.

Preciznije govoreći, izuzev mogućnosti da nastavu prati online, kada je neophodno da na lični računar instalira posebnu vrstu softvera, svakom prijavljenom se takođe pruža prilika i da dolazi u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu, kako bi pratio nastavu na klasičan način.

A izuzev toga, pojedinačni polaznik se mora odlučiti i da li će časovima da pristupa samostalno i to kroz individualnu nastavu ili mu, ipak više odgovara da to učini sa još jednom osobom, putem poluindividualne nastave, te je svakako može pohađati i u grupi, a kojom prilikom je prisutno između 4 i 8 ljudi.

Svakako je prisutna razlika i u broju polazaka za sve pomenute vrste nastave i u načinu njihove organizacije, a podrazumeva se da će svako pojedinačno dobiti potrebne informacije već prilikom upisa.

Naime, grupni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora se ne može organizovati odmah pošto pojedinačni polaznik bude izvršio prijavu, jer nastava može da počne tek nakon što se njih najmanje četvoro bude prijavilo, budući da je na taj način ispunjen uslov za kreiranje jedne grupe, u kojoj ih maksimalno osmoro može biti prisutno. Zvanično ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora će odmah nakon toga da odredi prvo kog datuma će grupni vid edukacije da počne, a posle toga će precizno da odredi i u kojim terminima, te takvom dinamikom će nastava da bude organizovana. A nakon što sve to bude definisao, obavestiće svakog prijavljenog pojedinačno i to po tačno definisanim pravilima, tako da se očekuje i da se svi oni maksimalno prilagode svemu što organizator bude u tom slučaju odredio, pošto izmene nisu dopuštene.

Na isti način se organizuje individualna i poluindividualna obuka i kurs za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora, a on je ujedno i prilično fleksibilan. Preciznije rečeno, polaznici koji su zainteresovani da nastavu prate na jedan ili drugi način, sve segmente njenog sprovođenja treba tada da definišu dogovorom i to kako sa nadležnim profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu organizatora u kome se upisuju.

A što se tiče edukacije za zaposlene, Obrazovni centar Akademije Oxford svakako može, ako to neki klijent zahteva, da organizuje i korporativni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora. Pincip po kome se to čini podrazumeva da se nastoji da budu u potpunosti ostvareni zahtevi klijenta, a što podrazumeva da će biti omogućeno zaposlenima da časove pohađaju od datuma koji im odgovara, zatim u terminima u kojima žele, ali i tempom koji im potpuno odgovara. Isto tako je dopušteno da se promeni i mesto održavanja te vrste nastava i to u smislu da može da bude organizovana najpre u prostorijama zainteresovane firme, a zatim i na bilo kojoj drugoj lokaciji, koja ispunjava određene uslove. O neophodnim detaljima će biti predstavnik firme koja je zainteresovana da zaposlenima pruži mogućnost da se edukuju u navedenoj oblasti obavešten i to od strane ovlašćenog lica u konkretnom predstavništvu organizatora.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora?

Samo onaj polaznik koji odabere da stručni seminar za primenu Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora pohađa u formi grupne nastave može da dobije ranije informaciju o njegovom trajanju, s obzirom na to da organizator tom prilikom određuje i kakvom dinamikom će grupna nastava da bude organizovana i u kojim terminima, ali i kada će početi, s tim da je njen zvanični početak uslovljen kreiranjem grupe sastavljene od najmanjeg broja članova, to jest njih četvoro.

Sa osam školskih časova nastavnog programa, ovaj vid edukacije traje 4 dana ukupno, uzevši u obzir da je predviđena dinamika koja podrazumeva po dva školska časa nastave, odnosno po 90 minuta na dnevnom nivou.

Ukoliko je neka kompanija zainteresovana za korporativni vid edukacije ili, pak pojedinačnog polaznika interesuje individualna, odnosno poluindividualna obuka i kurs, tada sve podatke vezano za trajanje oni dobijaju isključivo na osnovu dogovora koji su postigli sa predstavnikom institucije organizatora i sa onim profesorom koji je nadležan.

Spisak gradova za kurs i obuku primene Zakona o radu sa aspekta kolektivnog ugovora

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje