Kurs i obuka za profesionalnog trenera

Nevezano za to da li je neko zaposlen na menadžerskoj poziciji u kompaniji kojaposluje u bilo kojoj oblasti ili je, pak njegovo radno mesto vezano za oblast odeljenja ljudskih resursa, trebalo bi svakako da pohađa seminar za profesionalnog trenera. Takođe je preporučeno da ovoj edukaciji prisustvuje svaka osoba koja je u okviru neke firme dužna da nove kandidate uvodi u posao, te je i kvalifikovana za mentora, to jest generalno bilo ko ko je zainteresovan da se bavi treniranjem drugih ljudi, te da sprovodi predviđene obuke.

Obaveza je Obrazovnog centra Akademije Oxford da navede i informaciju da se ova obuka organizuje u toku cele godine, a po jasno definisanim principima. Iz tog razloga napominjemo da svi koji imaju interesovanje da steknu znanja u ovoj oblasti treba najpre da izvrše prijavu, to jest ili da kontaktiraju određenu poslovnicu ove institucije putem telefona ili da dođu i lično se prijave u njenim prostorijama. A isto tako, oni imaju pravo i da elektronskim putem izvrše prijavu, što znači da je neophodno na mail navedene institucije da pošalju sve relevantne podatke, a koji osim imena i prezimena, svakako uključuju i kontakt informacije, ali je potrebno da bude naveden i datum rođenja zainteresovanog kandidata.

Najvažnije je da svi prijavljeni znaju da postoji nekoliko vidova edukacije, ali da će oni o svim potrebnim detaljima biti informisani već prilikom prijave, te da se od njih zahteva da prilože svu obaveznu dokumentaciju u trenutku upisa, kao i da mu lično prisustvuju.


Dakle, da naglasimo da se organizuje klasična obuka i kurs za profesionalnog trenera, a kada se od zainteresovanih očekuje da lično prisustvuju nastavi u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora, ali im je omogućeno i da predavanja prate online. Međutim, tada je vrlo važno da oni poseduju lični kompjuter, budući da će upravo preko njega, a kroz takozvane virtuelne učionice i da pohađaju predavanja. Naravno da će koordinator za nastavu, to jest ovlašćeno lice jedne od poslovnica te polaznike detaljno informisati o svemu, te im omogućiti da na što brži i efikasniji način izvrše instalaciju posebnog tipa softvera.

Očekuje se i da svako ko bude odlučio da li će nastavu pratiti online ili na klasičan način, navede i da li će to da učini u grupi, kada je prisutno od četvoro do osmoro ljudi ili će se, ipak opredeliti za individualni tip nastave, odnosno za onaj koji se karakteriše kao poluindividualni, a koji dve osobe pohađaju.

Svakako je obavezna institucija organizatora da navede da se grupni kurs i obuka za profesionalnog trenera sprovodi tek pošto bude bila kreirana grupa i to ona koja mora da broji najmanji broj članova, što znači da se 4 osobe moraju prijaviti za pohađanje ovog tipa edukacije. Upravo onog trenutka kada se konkretni uslov bude zvanično ostvario, predviđeno je da organizator odredi kako datum početka ovog vida edukacije, tako i dinamiku njenog održavanja, odnosno termine. Od svakoga ko je zainteresovan da predavanja prati upravo u grupi, se očekuje da se u potpunosti pridržava svega što će institucija organizatora definisati, jer nije predviđeno da se vrše bilo kakve izmene na zahtev polaznika.

Budući da smo svesni činjenice da postoje i one osobe kojima navedeni princip organizacije ne odgovara iz nekog razloga, to njima možemo da ponudimo da nastavu prate ili individualno ili u paru, pošto se oba tipa edukacije sprovode na vrlo slobodan način. Tačnije, poluindividualni ili individualni kurs i obuka za profesionalnog trenera će se organizovati onda kada to polazniku, to jest njegovom profesoru najviše odgovara, budući da se njih dvoje, a uz prisustvo koordinatora za nastavu konkretne poslovnice, dogovaraju o svemu i to kako o datumu početka, tako i o dinamici održavanja nastave, odnosno o terminima.

Potpuno je isti način na koji se sprovodi korporativni seminar za profesionalnog trenera, stim da taj tip edukacije pohađaju isključivo lica koja zapošljava određena kompanija. A u želji da svim klijentima omogućimo kvalitetnu nastavu, ispunićemo zahtev i one kompanije koja želi da svojim zaposlenima omogući praćenje nastave na nekoj drugoj lokaciji.Kurs i obuka za profesionalnog trenera - plan i program nastave

Prva tema sa kojom će obuka i kurs za profesionalnog trenera da upozna prisutne je vezana za princip funkcionisanja predavanja sa odraslim osobama, a u smislu da će im predavači vrlo detaljno, ali i prilično jednostavno objasniti zbog čega je važno da se konkretne informacije odraslima prenose baš na određeni način. Ukratko će se, tom prilikom osvrnuti i na osnovnu razliku između prenošenja informacija pripadnicima mlađe i starije populacije, a uz adekvatno poređenje sa načinom na koji se to vrši ako su polaznici osobe srednje životne dobi.

Podrazumeva se da će seminar za profesionalnog trenera omogućiti polaznicima i da nauče zbog čega je važno da se određena obuka pravilno pripremi, odnosno da se izvrši njeno adekvatno planiranje. U tom delu će, svakako da im bude na primerima pokazano kako se vrši prvo priprema, a zatim i planiranje određene obuke, te na koji način se ona mora prezentovati polaznicima. Upravo tada će i biti održana radionica, a koja bi mogla da bude smatrana praktičnim delom ovog seminara. Naime, tom prilikom je predviđeno da profesor iznese sve potrebne informacije, a da svaki od prisutnih potpuno samostalno osmisli obuku i to uz maksimalno poštovanje svih pravila sa kojima se u prethodnom delu ove edukacije upoznao. Kada prisutni budu izradili plan obuke, odnosno kada budu izvršili predviđeni zadatak, pristupiće se pravilnoj analazi svakod od izrađenih zadata. Predavač će u tom delu kursa svakako da sa puno pažnje ukaže svakom polazniku na greške koje su se u određenom radu javile, te će i svakom pojedinačno da objasni šta je neophodno da u budunosti bude izmenjeno, a da bi neka obuka zaista bila uspešna, te da bi u potpunost ostvarila svoj cilj.

Naravno da će predavači da im objasne i koje se metode primenju kada je potrebno pripremiti određeni kurs, ali će fokus da bude stavljen upravo na one koje su u praksi n najčešće korišćene, te koje imaju najbolji mogući efekat na kvalitet same edukacije.

Kada i na kom mestu se kurs i obuka za profesionalnog trenera održava?

Ovaj seminar se organizuje na tri različita načina, budući da je u ponudi kako individualna obuka i kurs za profesionalnog trenera, tako i nastava koju bi trebalo dvoje polaznika u isto vreme da pohađa, ali i ona koju prati više njih, to jest grupna.

Uz to napominjemo da se svaka od njih može pohađati ili u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online. Onaj polaznik koji se bude odlučio za online vid edukacije treba, svakako da predavanja prati preko sopstvenog kompjutera, a na njega će prethodno i da instalira poseban tip softvera, sa čime će svakako do detalja biti upoznat na vreme.

Nastava koju polaznik prati pojedinačno, to jest individualna, podrazumeva potpuno isti princip organizacije kao i poluindividualna, a on u velikoj meri ide na ruku zahtevima pojedinačnih polaznika. Reč je o tome da se svako od njih detaljno dogovara sa predstavnikom poslovnice organizatora u kojoj želi da pristupi pohađanju ove edukacije, kao i sa predavačem koji će voditi kurs. Važno je da se oni dogovore kako oko termina održavanja i datuma početka, tako i oko dinamike po kojoj će predavanja da budu sprovođena.

A kada je u pitanju grupni kurs i obuka za profesionalnog trenera, tu nema mesta nikakvom dogovoru, jer isključivo zvanično ovlašćeno lice u određenoj poslovnici organizatora u kojoj se prijavi dovoljan broj osoba, treba da definiše kako dinamiku održavanja i termine, tako i datum početka. Stvar je u tome da grupni seminar ne može početi odmah pošto se jedan polaznik prijavi za njegovo praćenje, već tek kada ih bude najmanje četvoro, kako bi mogla zvanično da bude kreirana grupa. Inače, pomenuta institucija naročitu pažnju obraća na kvalitet nastave, pa iz tog razloga napominjemo da u jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro polaznika.

Korporativni vid edukacije je takođe u ponudi, a s obzirom na to da je isključivo namenjen osobama koje su u bilo kojoj kompaniji zaposlene, to će institucija organizatora nastojati maksimalno da ispuni sve zahteve koje klijent bude imao. Iz tog razloga navodimo da se korporativna obuka i kurs za profesionalnog trenera može organizovati i na nekoj drugoj lokaciji, to jest u prostorijama određene firme, a predviđeno je da se njen ovlašćeni predstavnik o tome, kao i o svemu ostalom vezano za sprovođenje nastave dogovora sa predstavnikom u jednoj od mnogobrojnih poslovnica organizatora.

Na koji način se obuka i kurs za profesionalnog trenera organizuje?

Praktično govoreći, svaki pojedinačni polaznik će morati da se opredeli ne samo gde će pohađati nastavu, već i po kom principu.

Izuzev online i klasičnog tipa edukacije, u zvaničnoj ponudi organizatora se nalazi iz individualni, ali i poluindividualni i grupni kurs i obuka za profesionalnog trenera. Sasvim je logično da svaki vid edukacije uključuje različit način organizovanja, ali i broj osoba kojima je dozvoljeno da konkretnom tipu nastave prisustvuje.

Tako, na primer od četvoro do najviše osmoro ljudi može da prati nastavu u grupi, a predviđeno je i da dvoje njih pohađa poluindividualni seminar za profesionalnog trenera, dok individualni tip edukacije prati samo jedan polaznik samostalno.

Kod grupne nastave će predstavnik poslovnice organizatora da definiše prvo datum početka, a potom i dinamiku, kao i termine u kojima će predavanja da budu organizovana. Ali je važno da svaki kandidat bude upoznat sa činjenicom da to može da bude učinjeno tek pošto se stvore uslovi, to jest nakon što bude bila napravljena grupa od najmanje 4 osobe.

A sve to će u slučaju pohađanja poluindividualne ili individualne nastave pojedinačni polaznik da odredi dogovorom sa profesorom i predstavnikom institucije organizatora.

Ako nekome najviše odgovara da edukaciju prati online, te da ne dolazi u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, on mora da ispuni primarni zahtev, to jest da obezbedi računar putem koga će i da prisustvuje časovima. Ipak, da bi on kroz virtuelne učionice mogao da pohađa predavanja, u tom slučaju se od njega zahteva i da na konkretni uređaj instalira posebnu vrstu softvera, stim da će o svemu tome da bude podrobno upoznat prilikom prijavljivanja i upisivanja.

Pomenuta institucija može, ako to predstavnik bilo koje kompanije zahteva, da organizuje i edukaciju za zaposlene. A budući da se korporativni kurs i obuka za profesionalnog trenera sprovodi uvek na zahtev klijenta i za tačno određenu grupu ljudi, to je predviđeno da ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana navedene ne samo kada mu odgovara da njegovi zaposleni prate predavanja, već i kojom dinamikom žele da to bude, odnosno kog datuma bi trebalo da taj tip seminara počne. Svakako je dozvoljeno i da se taj tip edukacije organizuje kako u prostorijama određene firme, tako i na bilo kom drugom mestu koje klijentu i njegovim zaposlenima odgovara, ali pod uslovom da konkretni prostor ispunjava jasno definisane zahteve.

Koliko će da traje kurs i obuka za profesionalnog trenera?

Ističemo da Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da navede trajanje samo kada je u pitanju grupni kurs i obuka za profesionalnog trenera, a za sve ostale vrste edukacije važi pravilo da se polaznik, to jest ovlašćeno lice jedne od poslovnica dogovara sa pojedinačnim polaznikom o dinamici, to jest o trajanju izabrane vrste nastave, kao i o datumu početka i o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu organizovana. Sve to se odnosi ne samo na poluindividualnu i individualnu nastavu, već i na korporativni kurs.

Kada je u pitanju grupni seminar za profesionalnog trenera, predviđeno je da 18 časova nastave bude sprovedeno tako da polaznici pohađaju nastavu svakoga dana u trajanju od po 135 minuta, to jest po 3 školska časa, tako da grupni vid edukacije traje ukupno 6 dana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Profesionalni trener"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje