Kurs i obuka za rad na CROSO portalu

Zaposleni ili rukovodioci u svim tipovima organizacija ili preduzeća, bili oni u državnom ili privatnom vlasništvu koji imaju status pravnih lica označeni su kao osobe na koje je usmeren kurs i obuka za rad na CROSO portalu. Osim toga, navedena edukacija će poboljšati i funkcionisanje svih privrednih subjekata, što će reći preduzetnika i privrednih društava, te se svakako preporučuje da njihovi predstavnici budu uključeni u predavanja koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati tokom sprovođenja pomenutog programa.

Da bi izašao u susret zahtevima svih polaznika, organizator je predvideo nekoliko načina za praćenje nastave, te se tako kandidatima nudi prilika da se opredele između standardnog i rada preko interneta. Klasični časovi odvijaće se u moderno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, gde će polaznici biti obavezni da dolaze u skladu sa utvrđenim rasporedom.

Online edukacija podrazumeva obrazovni rad pomoću računara, na koji je u tom cilju potrebno da konkretni kandidat blagovremeno instalira namenski softvera. Polaznika mahom to uspevaju da obave bez ičije pomoći, budući da navedeni postupak uopšte nije komplikovan niti zahteva stručna informatička znanja. Međutim, za sve koji se tom prilikom suoče sa nekim teškoćama obezbeđena je odgovarajuća tehnička podrška od strane eksperata zaposlenih u svakoj poslovnici organizatora.


Vrlo je važno napomenuti da su osobe koje zanima stručna obuka i kurs za rad na CROSO portalu dužni da, u cilju prijave na nastavu daju nadležnom službeniku navedene institucije svoje lične podatke koji uključuju prezime i ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Taj postupak je moguće obaviti lično, u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem poruke sa naznačenim sadržajem na odgovarajuću mejl adresu. Posle završenog prijavljivanja, kandidati će biti zvanično informisani o tačnom datumu upisa i dokumentima koja u tu svrhu treba da pribave i predaju ovlašćenom licu. Osim toga, biće im naglašeno da ovoj proceduri, koja se uvek održava u nekoj poslovnici pomenute obrazovne institucije moraju neizostavno lično da prisustvuju.

Kada zaposleni u nekom preduzeću žele da pohađaju navedena predavanja, sprovodi se korporativna edukacija, koju je moguće pratiti online ili uživo. No, ono što kandidati koji odaberu ovakav pristup treba da znaju je da se klasični časovi ne moraju održavati samo u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, već ih je moguće pohađati i u okviru prostora njihove firme, ali i na svakom drugom mestu gde postoje predviđeni tehnički uslovi za neometani tok nastave i praćenje predavanja. Kompanija koja svoje radnike upućuje na obuku odrediće svog zvaničnog reprezenta, koji će imati zadatak da se sa koordinstorom za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije dogovori u vezi sa terminom za početak sprovođenja ovog programa, kao i oko vremena i učestalosti održavanja časova.

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica, mogu da biraju između pojedinačne, grupne ili nastave u paru, pa će tako osobe koje se opredele za individualni seminar za rad na CROSO portalu imaće maksimalnu posvećenost nadležnog profesora, ali i priliku da aktivno učestvuju u obuci. Kod ovakvog tipa predavanja naglasak je upravo stavljen na vrlo živu komunikaciju između predavača i kandidata i mogućnost da se vrlo realno sagledaju ostvareni rezultati u obrazovnom radu. Tok i intenzitet podučavanja se u najvećoj mogućoj meri prilagođavaju samom polazniku, te će stoga biti zamoljen da navede kojim danima i u koliko sati bi mu odgovaralo da ima časove, kao i kada bi želeo da edukacija startuje. Ako predloženi raspored ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora budu smatrali pogodnim, on će postati validan i omogućiće prijavljenima da se edukuju uz manje opterećenja, jer će obaveze vezane za nastavu lakše uklopiti u svoje dnevne navike.

Navedena pogodnost odnosi se i na polaznike koji se opredele za poluindividualni način rada, kada će predavanjima prisustvovati po dvoje kandidata. Među njima mora da postoji spremnost za saradnju, kao i kvalitetna dvosmerna komunikacija i dopunjavanje, jer tada svakako uspeh neće izostati. Ovo je, naime najjednostavniji vid grupnog delovanja u nastavi, za koji se smatra da znatno povećava radni elan i motivaciju za sopstveno usavršavanje.

Izbor onih koji najbolje funkcionišu kada su okruženi drugima i kojima prija vrlo aktivna i dinamična atmosfera svakako će biti grupni kurs i obuka za rad na CROSO portalu. Tada se nastava odvija prema rasporedu koji odredi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, koji je zapravo jedini nadležan da definiše datum za početak ove edukacije, kao i termine i ritam održavanja časova. Na taj način svi članovi grupe će biti stavljeni u ravnopravni položaj i moraće da se prilagođavaju planu delovanja koji im je nametnut sa strane. Ovakvo pravilo je ustanovljeno iz prostog razloga što bi verovatno svakom pojedincu odgovarao različit tempo rada, pa je jednostavno nemoguće ispuniti njihove želje u istom trenutku. Osim toga, kandidatima će biti napomenuto da će možda morati da sačekaju dok se ne steknu potrebni uslovi za početak funkcionisanja grupe, za šta je potrebno da bude prijavljeno najmanje 4 osobe. Pravila takođe preciziraju da nastavu istovremeno ne može da prati više od osmoro polaznika, jer bi u suprotnom bilo vrlo teško ostvariti kvalitetan grupni rad, razviti bogatu interakciju i istovremeno pružiti priliku svakom članu da u navedenom procesu bude dovoljno aktivan.Obuka i kurs za rad na CROSO portalu – plan i program

Prema zvanično dostupnim podacima, na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) registrovano je više od 100 hiljada korisnika, te se polaznici moraju odlično upoznati sa načinom njegovog funkcionisanja. Stoga će čim počne specijalizovani seminar za rad na CROSO portalu ovlašćeni predavači objasniti prisutnima kako da pristupe elektronskoj prijavi i da se registruju. Tako će kandidati biti obavešteni da su prilikom navedenog postupka dužni da svoj identitet potvrde korišćenjem elektronskog sertifikata, izdatog na zakonom regulisan način, ali i da dokažu svojstvo osiguranika, to jest osiguranog lica. Profesori će napomenuti da jedinstvenu prijavu za fizičko lice, koje nema tehničkih mogućnosti da je dostavi u elektronskom obliku, u njegovo ime na portalu podnosi ovlašćeni službenik Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje, a taj postupak može da obavi i putem modifikovane aplikacije ovlašćeni službenik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Kada je prijava prihvaćena i registrovana u bazi Centralnog registra, podnosiocu se na naznačenu elektronsku adresu dostavlja potvrda o izvršenom prijavljivanju, na obrascu M-A. Nadležni predavači će napomenuti i da je, u slučaju kada obveznik podnošenja prijave nije i njen podnosilac, on obavezan da u roku od tri dana dostavi osiguraniku, odnosno svom zaposlenom kopiju potvrde o izvršenoj prijavi.

Na narednim predavanjima polaznici će saznati da, osim registracije osiguranika i osiguranih lica CROSO izdaje i Uverenja o podacima iz berze Centralnog registra radi izdavanja ili produžavanja dozvole za rad stranom državljaninu, kao i Uverenja o zaposlenim licima kod poslodavca radi učešća u postupcima javnih nabavki.

Dok se odvija kurs i obuka za rad na CROSO portalu, prisutni će biti veoma detaljno upoznati sa nadležnostima Centralnog registra koje, između ostalog obuhvataju uspostavljanje i vođenje jedinstvene baze, registraciju osiguranika, dodeljivanje jedinstvenog broja, evidenciju registrovanih obveznika doprinosa, kao i onu koja se odnosi na osnovice doprinosa i uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje po svim osnovama i periodima. Ovaj organ takođe evidentira obračunate i naplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje po poslodavcu ili po osiguraniku, vrši kompletnu analizu unetih podataka i obezbeđuje tehničke uslove za povezivanje i usklađivanje delovanja subjekata koji su povezani u sistem Centralnog registra.

Polaznicima će zatim biti predstavljen sajt CROSO - a i objašnjen način na koji on funkcioniše, a potom će predavači govoriti o pristupu informacijama od javnog značaja. Tako će kandidati biti obavešteni da je za sve podatke ovog tipa potrebno da Centralnom registru podnesu odgovarajući zahtev, te da će najkasnije u roku od 15 dana od njegovog prijema dobiti kopiju traženog dokumenta. U slučaju da se jave neke opravdane prepreke za ispunjenje zahteva u predviđenom vremenskom periodu, zainteresovano lice će biti informisano o produžetku roka koji ne sme biti duži od 40 dana od trenutka prijema zahteva. Prisutni će takođe saznati da, na osnovu baze Centralnog registra poslodavcu može da bude izdato Uverenje o zaposlenim licima na zahtevani dan radi ostvarivanja subvencija. Radi se o tome da on, kada zaposli novo lice, shodno Zakonu o porezu i Zakonu o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje, ima pravo na povraćaj dela doprinosa i poreza, te tako na sajtu može da se obavesti o načinu podnošenja pomenutog zahteva, a traženo uverenje mu se dostavlja najčešće u roku od jednog ili dva dana. Polaznicima će, pored toga biti objašnjeno i na koji način se od Centralnog registra može dobiti Uverenje koje se odnosi na upućivanje zaposlenih na privremeni rad van zemlje, ali i koje sve problematične situacije mogu da se jave prilikom prijavljivanja, menjanja ili odjavljivanja osiguranog lica.

Tokom predavanja koja uključuje obuka i kurs za rad na CROSO portalu profesori će polaznike uputiti i u mogućnost koja je uvedena početkom 2016. godine, a podrazumeva da na portalu Centralnog registra svako fizičko lice može dobiti podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima kod svih obeznika kod kojih je bio radno angažovan od 1. marta 2014. godine pa nadalje. Prisutnima će biti praktično prikazano i kako se sa sajta preuzima uputstvo za obavljanje pomenutog postupka, u kome je korak po korak objašnjeno šta tačno treba uraditi da bi se došlo do traženih podataka.

Posebni časovi tokom edukacije biće posvećeni Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, te će u vezi sa tim kandidatima biti objašnjeno koje sve uslove pojedinac treba da ispuni za sticanje odgovarajućih prava. Predavači će tako navesti da je za starosnu penziju potrebno da osiguranik navrši 65 godina života i da ima najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno da navrši 45 godina staža osiguranja. Prisutni će biti informisani i da se pravo na prevremenu starosnu penziju stiče sa najmanje 40 godina staža i minimalno 60 godina života, te da uslovi za invalidsku penziju podrazumevaju gubitak radne spoosbnosti usled bolesti, fizičke povrede i sličnog.

Na kraju kursa polaznicima će biti prikazane i najčešće greške koje se javljaju na portalu Centralnog registra, biće im navedeni uzroci koji do toga dovode, ali i najefikasnija rešenja spornih situacija.

Kada i na kom mestu se odvija stručni seminar za rad na CROSO portalu?

Kandidatima koji žele sami da definišu termine i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje naznačenog obrazovnog programa namenjen je individualni kurs i obuka za rad na CROSO portalu. Da bi traženi raspored, međutim postao primenljiv, neophodno je da ga odobre ovlašćeni predstavnik organizatora i stručnjak koji vodi edukaciju. Pojedinačni model nastave ima čitav niz prednosti koje se ogledaju u apsolutnoj posvećenosti predavača i njegovom nastojanju da podučavanje prilagodi sposobnostima i predznanju samog polaznika. Prijavljeni, takođe ima mogućnost da od profesora traži dodatna objašnjenja i postavlja pitanja o onome što mu nije jasno, te da kroz konstruktivan dijalog sa njim usavršava svoja znanja i veštine.

Bogata ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni pristup, kada se polaznici obučavaju u paru i takođe mogu da, u dogovoru sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora odrede vreme i ritam sprovođenja časova koji su za sve prihvatljivi. Ovakav model rada označen je i kao partnerski ili tandemski, te je potpuno očigledno da se napredak dotičnih kandidata realizuje ne samo kroz praćenje izlaganja ovlašćenog stručnjaka, već i kroz njihovu međusobnu komunikaciju.

Osobe koje se, međutim odluče za grupna predavanja neće imati mogućnost da utiču na raspored rada, budući da je nemoguće u isto vreme ispuniti sve njihove zahteve i napraviti plan delovanja koji će svima savršeno da odgovara. Zbog toga će vreme sprovođenja časova i njihovu učestalost, ali i datum kada će grupna obuka i kurs za rad na CROSO portalu da počne odrediti koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene obrazovne institucije, a od polaznika se očekuje da ga se striktno pridržavaju tokom odvijanja programa. Važno je, osim toga naglasiti da je pravilima preciziran i broj članova jedne grupe, te tako ona ne može da obuhvata manje od četvoro niti više od osmoro kandidata. Smatra se, naime da je to optimalan broj osoba za kvalitetno sprovođenje edukacije, te da se tako svakom polazniku omogućuje da ostvari predviđene rezultate.

Bilo da se odluče za pojedinačni, grupni ili rad u paru, polaznici mogu predavanja da pohađaju u skladu sa klasičnim obrazovnim principom. Ukoliko to bude njihov izbor, dolaziće u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema svim zahtevima savremene nastave pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka za datu oblast.

Ostali imaju opciju da rade online, za šta je potrebno da poseduju kompjuter, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera. Ovaj posao zaista nije posebno komplikovan, te se veruje da će većina kandidata uspeti da ga uradi potpuno samostalno. No, kako uvek bude onih koji žele nešto da pitaju, traže neki savet ili se jednostavno ne snalaze baš najbolje u onome što se od njih očekuje, obezbeđena je i stručna pomoć za koju su zaduženi članovi tima tehničke podrške, u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Ukoliko je potrebno obučavati zaposlene u određenoj firmi, organizuje se korporativni seminar za rad na CROSO portalu, koji se odvija u skladu sa rasporedom definisanim od strane koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije i zvaničnog predstavnika konkretne kompanije. Važno je istaći da se kod ovog modela predavanja mogu pratiti online, kao i uživo, ali da klasični časovi ne moraju da se održavaju samo u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, već i na svakom drugom mestu koje polaznicima odgovara. Jedino je bitno da tehničke karakteristike odabranog prostora u potpunosti budu prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovnog procesa i obezbeđuju kvalitetno odvijanje nastave. Tako se kandidatima, osim nevedenih lokacija nudi i mogućnost da predavanja pohađaju u okviru svog preduzeća u toku, posle radnog vremena ili za vreme pauze.

Na koji način se organizuje kurs i obuka za rad na CROSO portalu?

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost da predavanja u okviru ove edukacije prate preko interneta ili na standardni način. Tako će kandidati čiji izbor bude klasična obuka i kurs za rad na CROSO portalu da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama prate nastavu, prema utvrđenim terminima.

Oni koji se odluče za online rad moraće da blagovremeno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što zaista nije težak zadatak i većina prijavljenih uspe da ga uradi bez ikakvih problema. Uprkos tome, često bude i onih koji se u pomenutoj aktivnosti ne snađu baš najbolje, te je za njih obezbeđena mogućnost da se za pomoć obrate IT stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Korporativni model eduakcije namenjen je radnicima nekog preduzeća koji su zainteresovani za teme koje se obrađuju u okviru pomenutog programa. oni takođe mogu da rade kako online, tako i klasično, ali nastava koja se prati uživo ne mora da se odvija samo u određenom predstavništvu organizatora. Takvi časovi se mogu, naime sprovoditi i u radnom prostoru kandidata, kao i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. O svim zahtevanim karakteristikama prostorija u kojima će se dotični polaznici obučavati zvanično će biti informisan ovlašćeni predstavnik konkretne firme, koji će zajedno sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora da odredi kada će kurs da startuje, kao i ritam i termine održavanja časova.

Nezavisno od toga da li rade preko interneta ili klasično, ovi kandidati mogu da izaberu grupni seminar za rad na CROSO portalu i predavanja prate zajedno sa još najmanje četiri, a maksimalno osam osoba. Polaznici koji se odluče za ovakav pristup treba da budu upozoreni da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, te da će raditi prema rasporedu koji precizira ovlašćeni predstavnik organizatora. On će da definiše kada edukacija počinje, kao i kada i koliko često će se održavati časovi, zato što je prosto nemoguće uskladiti tempo rada sa potrebama i željama svakog kandidata.

Osobe koje ne privlači dinamično grupno okruženje, ali takođe ne žele da rade samostalno mogu da odaberu poluindividualni model nastave i časove pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom. Edukacija koja se sprovodi na ovakav način daje odlične i brze rezultate, posebno u praktičnom delu obuke, jer kandidati funkcionišu kao tandem, sučeljavaju svoja mišljenja i stavove, te tako oblikuju i usavršavaju stečeno znanje. Pored toga imaju priliku da ostvare odličnu komunikaciju sa ovlašćenim profesorom, pošto ovaj obrazovni proces obuhvata samo troje učesnika.

U širokom dijapazonu mogućnoti koje organizator nudi nalazi se i individualni kurs i obuka za rad na CROSO portalu, kada predavač podučava samo jednog kandidata. On ima punu slobodu da postavlja pitanja, saglašava se, osporava iznete informacije ili diskutuje na zadate teme, dok nadležni profesor nastoji da na njegovo dotadašnje znanje iz date oblasti nadoveže nova predavanja, razjasni nedoumice i popuni eventualne praznine. Svi koji budu radili u paru ili pojedinačno moći će da, uz saglasnost svojih predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora, preciziraju datum početka nastave, te termine i učestalost održavanja časova. Tako će angažovanje koje se odnosi na navedenu edukaciju bez većih problema uklopiti u ispunjavanje ostalih poslovnih i privatnih obaveza.

Koliko traje obuka i kurs za rad na CROSO portalu?

Predviđeni nastavni fond za navedeni obrazovni program obuhvata 4 školska časa, odnosno 360 minuta. Naznačeno je da će se predavanja sprovoditi u obliku dvočasa, odnosno u trajanju od 90 minuta i to u toku 4 dana.

Ovakav raspored se, međutim odnosi samo na grupni seminar za rad na CROSO portalu, budući da tada o terminima i ritmu održavanja časova, kao i o datumu za početak edukacije odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Osobe koje se opredele za individualni ili poluindividualni pristup radiće takođe u toku 8 školskih časova, ali će raspored uskladiti sa svojim potrebama, naravno u dogovoru sa svojim predavačima i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije.

Predviđeni fond časova imaće i kandidati čiji izbor bude korporativni kurs i obuka za rad na CROSO portalu, ali termini i ritam sprovođenja predavanja mogu biti drugačiji nego što je navedeno. To će, naime zavisiti od dogovora koji u vezi sa rasporedom postignu ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade polaznici i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.


Trajanje: 2 dvočasa, 4 časa – organizovan kao jednodnevni trening

Cena

  • Individualno: 8,000 RSD
  • Poluindividualno: 6,000 RSD
  • Grupno: 5,000 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku za rad na CROSO portalu

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje