Kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Radnici koji su u sklopu neke kompanije zaposleni u specijalizovanim službama koje su zadužene za regulisanje prava zaposlenih na obavezno penzijsko, odnosno invalidsko osiguranje bi obavezno trebalo da pohađaju stručni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Sve informacije koje su vezane za način organizacije nastave će dobiti kandidati kada bude bio izvršen upis, ali se pre toga od njih zahteva da izvrše prijavu i to na jedan od načina koji su omogućeni. Inače, upisu moraju lično prisustvovati, a tada će dostaviti i potrebnu dokumentaciju, te se prijavljivanje može izvršiti ličnim dolaskom zainteresovanog u prostorije predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford i to ma kom gradu u zemlji, a zatim i putem telefona ili elektronski. One osobe koje budu izabrale treću ponuđenu varijantu će biti u obavezi da u konkretni mail, osim svog imena, odnosno prezimena i datuma rođenja, unesu svakako i broj telefona, a kako bi ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora moglo da ih kontaktira.

Nastava za pojedinačne polaznike se organizuje online i na klasičan način, a kada oni dolaze u prostorije jedne od poslovnica organizatora da bi pratili predavanja. Online kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju se, naravno organizuje preko računara koji svaki prijavljeni mora da poseduje, s tim da on treba da koristi i stabilnu vezu sa internetom. Kandidati koji odaberu takav vid edukacije će na svoj računar, a neposredno pre njenog početka da prođu kroz proces instalacije softvera, kako bi mogli časove da prate.


A u ponudi ove institucije se nalaze tri vrste nastave, tako da zainteresovani mogu da je prate potpuno samostalno, kroz individualnu edukaciju, zatim u grupi, kada časovima prisustvuje od 4 do 8 kandidata maksimalno, te u paru, a kada se sprovodi takozvana poluindividualna nastava.

Uz razliku u broju osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju konkretnom tipu edukacije, primetna je i razlika vezana za način njihove organizacije. Grupni kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju se organizuje tako da ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice određuje ne samo termine u kojima se časovi tada da se održavaju, nego i dinamiku, to jest tačan datum početka tog tipa edukacije. A sve to se, zapravo definiše kada se ostvari glavni uslov za početak, to jest kada se u jednoj od poslovnica minimalno četvoro polaznika prijavi, jer se tek posle toga može oformiti jedna grupa. Organizator je u obavezi da navede i da se kod grupnog tipa edukacije ne može izmeniti ništa što bude bilo prethodno navedeno, tako da kandidati nemaju pravo da zahtevaju bilo kakve izmene.

Svakako je princip po kome se organizuje individualni seminar sasvim isti, kao i onaj koji se poštuje prilikom sprovođenja poluindividualne nastave. A on je prilično fleksibilan, budući da se kandidatima u tom slučaju dopušta da način organizacije definišu u dogovoru sa profesorom i sa licem koje je u izabranoj poslovnici organizatora nadležno. Zapravo će oni da se tada dogovore kog datuma će ili nastava za dve ili za jednu osobu da počne, kao i u kojim terminima će predavanja da bude sprovođena, odnosno koliko će, generalno konkretna edukacija da traje, jer im je obaveza da odrede i dinamiku održavanja časova.U skladu sa zahtevima, može da bude organizovan i takozvani korporativni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada nastavi prisustvuju radnici neke organizacije. Način na koji se taj tip nastave sprovodi svakako je prilagođen potrebama polaznika, to jest njihovih nadležnih, koji moraju da način sprovođenja definišu sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Pored dogovora o načinu organizacije, a u smislu definisanja dinamike i termina održavanja te edukacije, odnosno datuma početka, oni bi trebalo da se usaglase i o mestu na kome će taj tip nastave da bude organizovan. Izuzev već pomenutih mogućnosti, to jest praćenja korporativne obuke online ili direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora, dozvoljeno je da klijent zahteva i da se promeni mesto organizacije, u smislu da zaposleni nastavu prate u okviru svoje firme ili na nekoj drugoj lokaciji. A tada će predstavnik kompanije klijenta da bude precizno informisan o karakteristikama koje konkretni prostor mora da ispuni, da bi uopšte zaposleni mogli nastavu tamo da prate.

Program stručnog seminara za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Mada će fokus ove obuke biti stavljen na primenu odredbi konkretnog zakona na području naše zemlje, svi polaznici će u toku uvodnog predavanja da dobiju i osnovne informacije o penzijskom, ali i o invalidskom osiguranju koje se primenjuje na teritoriji zemalja koje su članice Evropske Unije. A zatim će stručna obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju biti usmerena na sistem penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srbije, gde će predavači prisutne da upoznaju sa aspektima konkretnog zakona koji reguliše tu oblast.

Podrazumeva se da će polaznici naučiti i koje su to sve kategorije ljudi zastupljene u okviru obaveznog penzijskog, odnosno invalidskog osiguranja, a nakon toga će im profesori objasniti i koja tačno prava imaju korisnici i jednog i drugog osiguranja.

Sa pojmom penzijskog staža i njegovom tačnom definicijom će se isto tako polaznici ovog kursa upoznati, a biće im i praktično objašnjeno po kom principu se računa visina prava koja ostvaruje korisnik penzijskog i invalidskog osiguranja. U tom delu će stručni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obuhvatiti i praktičan rad, budući da će predavači prisutnima dati informacije na osnovu kojih će on morati samostalno da utvrde visinu konkretne nadoknade za određenu osobu.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici ove edukacije budu upoznati i sa postupkom koji se mora primeniti kada se vrši ostvarivanje prava kako iz penzijskog, tako i iz invalidskog osiguranja, a svakako će biti govora i o praktičnom korišćenju svih tih prava.

Na koji način se vodi matična evidencija o svim osiguranicima, to jest o korisnicima prava najpre iz penzijskog, a zatim i iz invalidskog osiguranja je isto tema koja je predviđena nastavnim planom ovog kursa. A sa posebnim odredbama aktuelnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srbije će, isto tako polaznici ovog kursa da budu upoznati.

Uz to će se predavači osvrnuti i na sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, a koji je bio prisutan do nedavno na teritoriji naše zemlje, te će tom prilikom ukazati svim polaznicima i na izmene koje su unete, odnosno na njihove dobre i loše strane.

Budući da će profesori tokom ove edukacije prezentovati i brojne primere iz prakse, to će svaki polaznik mnogo lakše i da shvati konkretne teme, a zatim se očekuje da on u potpunosti ovlada ovom materijom, tako da će po završetku pohađanja nastave i moći maksimalno profesionalno da primenjuje odredbe aktuelnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i u svom radu.

Gde se i kada održava kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Ne samo da mesto na kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju zavisi od zahteva svakog pojedinačnog prijavljenog, već i termini, budući da svako od njih ima mogućnost izbora između klasične i online nastave, sa jedne strane, odnosno grupne, individualne i poluindividualne, sa druge.

Od svakoga ko odluči da nastavu pohađa na klasičan način se, svakako zahteva da ispoštuje pravilo i da dolazi u konkretnu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se taj vid edukacije i organizuje. A od onih kandidata koji se odluče za online nastavu se zahteva da poseduju kompjuter, ali i da u potpunosti ispoštuju vrlo važno pravilo koje se odnosi na potrebu za instaliranjem posebne vrste softvera na njega, čijim korišćenjem se i omogućuje praćenje nastave na taj način.

Broj osoba koje mogu da prisustvuju individualnoj, grupnoj ili poluindividualnoj edukaciji se razlikuje i tačno je definisan, tako da individualnu nastavu prati po jedan polazak samostalno, a u grupi može biti prisutno najviše osmoro njih, dok je minimalan broj osoba potrebnih za kreiranje jedne grupe i za početak tog tipa edukacije četvoro prijavljenih, a poluindividualna obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju je osmišljen da ga prate dva polaznika u isto vreme, pa je zato i okarakterisan kao nastava u paru.

Princip sprovođenja kako individualne, tako i poluindividualne edukacije je, zapravo vrlo jednostavan, jer se tom prilikom svakom prijavljenom omogućuje da se sa zvanično ovlašćenim licem predstavništva organizatora u kome će da se upiše i sa predavačem, koji će da vodi pomenuti kurs, dogovori o načinu organizacije. A ne samo da će oni tom prilikom precizirati datum početka ili poluindividualne ili individualne nastave, već će se usaglasiti i oko dinamike njenog održavanja, kao i oko tačnih termina u kojima će časovi tada da budu organizovani.

Nasuprot tome, grupni kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podrazumeva da se tek posle formiranja grupe od najmanje četvoro polaznika definiše sve što je pomenuto, a o tome brine isključivo predstavnik institucije organizatora. Ističemo da se ni dinamika održavanja, ni termini, ali ni datum koji je naveden kao početak grupnog vida edukacije neće promeniti ako to neki kandidat bude eventualno zahtevao od organizatora.

Kako se obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju organizuje?

Sa tačnim načinom koji se primenjuje kada se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju će prijavljeni da budu detaljno upoznati, ali prvo moraju da znaju da je pred njih stavljen zahtev da se opredele da li će nastavu da prate u grupi, odnosno individualno ili u paru, te da li će to da učine direktno u poslovnicama organizatora ili online.

Dakle, ponuda je vrlo bogata, pa je zato neophodno da svaki prijavljeni definiše šta mu od svega pomenutog odgovara. Ukoliko je njegova odluka vezana za grupni tip edukacije, očekuje se da on na prvom mestu bude strpljiv, te da svakako sačeka da bude kreirana jedna grupa. A da bi to moglo da se ostvari, potrebno je da najmanje 4 osobe zvanično izvrše prijavu za njeno praćenje u jednoj poslovnici organizatora. Praktično govoreći, tek posle toga ovlašćeni predstavnik te poslovnice određuje kako datum kada će grupni kurs da počne, tako i termine u kojima bi časovi tada trebalo da budu organizovani, ali i dinamiku. O svemu tome će članovi konkretne grupe blagovremeno da budu informisani, s tim da se naglašava da se apsolutno nijedan segment neće izmeniti, a ukoliko oni budu zahtevali.

Upravo zato i jeste u zvaničnoj ponudi ove institucije i individualni, odnosno poluindividualni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiji način organizacije je takav da, najjednostavnije rečeno sve zavisi od potreba i želja prijavljenih. U principu, oni će se o načinu organizacije jednog ili drugog vida edukacije dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora, a tom dogovoru će prisustvovati i predavač, koji će da vodi izabranu obuku. A ne samo da će oni u tom slučaju da definišu datum kada ce individualni ili poluindividualni seminar da počne, nego će morati da odrede i tačne termine u kojima će nastava da bude održana, ali i da definišu dinamiku.

Najjednostavnije rečeno, takav isti princip podrazumeva i korporativni kurs, a koji će svakako Obrazovni centar Akademije Oxford organizovati ukoliko mu se bude obratio bilo ko sa tim zahtevom. Naime, u pitanju je poseban vid nastave za koji je definisano da će ga pratiti isključivo lica koja su u nekoj firmi zaposlena, pa se baš iz tog razloga posebna pažnja i obraća na zahteve klijenta. Naime, korporativna obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, po zahtevu klijenta može čak da bude organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, ali je tada neophodno da predstavnik zainteresovane firme detaljno bude upoznat sa uslovima koje to mesto mora da ispuni, da bi nastava mogla da bude organizovana. O svim ostalim detaljima, poput na primer termina održavanja, odnosno datuma početka, ali i dinamike po kojoj će časovi u okviru korporativne edukacije da budu organizovani, će se zvanično ovlašćeno lice određene firme detaljno dogovoriti sa predstavnikom one poslovnice organizatora koju bude tom prilikom izabrao.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju?

Samim tim što je aktuelnim programom definisano 10 školskih časova, to je i predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali samo kada se organizuje u formi grupne nastave traje ukupno četiri dana. Zapravo će polaznici u tom periodu imati po dva školska časa u toku jednog dana, to jest pohađaće nastavu u trajanju od po 90 minuta dnevno. Napominjemo da se ta informacija odnosi isključivo na grupni tip nastave, budući da tom prilikom organizator definiše najpre datum početka, a zatim i dinamiku, odnosno termine, ali je početak uslovljen kreiranjem grupe, koja mora neizostavno da broji minimalno 4 osobe.

Bilo koje pravno lice koje je zainteresovano za korporativni seminar za radno pravo i primenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno polaznik koji bi želeo nastavu da prati u paru ili individualno, će svakako imati priliku da podatke vezane za dinamiku održavanja bilo kog tipa edukacije od pomenutih dobije kada se bude dogovarao sa predstavnikom institucije organizatora, kao i sa profesorom koji je tom prilikom nadležan, jer je tako definisano načinom na koji se organizuje svaka od tih vrsta edukacije.

Trajanje: 10 školskih časova

Cene:

 • Individualno: 12,000 RSD
 • Poluindividualna nastava: 10,000 RSD po polazniku
 • Grupna nastava: 8,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Uvodne odredbe
 2. Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
 3. Dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje
 4. Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću
 5. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 6. Uslovi za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 7. Penzijski staž
 8. Utvrđivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 9. Usklađivanje penzije i novčane naknade
 10. Ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 11. Matična evidencija o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja
 12. Organizacija.

Spisak gradova za kurs i obuku "Radno pravo i primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje